YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair zinsdeel taal ontleden voorzetsels woordkeuze basisregels meewerkend voorwerp persoonsvorm koppelwerkwoord hulpwerkwoord muziek bepaling bijzin frase bijvoeglijk naamwoord homoniem inversie bezittend voorwerp hoofdzin stijlfouten meewerkend-voorwerp hypallage indirect-object bijstelling bepaling van gesteldheid enkelvoud/meervoud belanghebbend voorwerp lijdend-voorwerp vraagwoord verwijzend-voornaamwoord fraseologie ondervindend-voorwerp onderwerp woordgebruik werkwoord aaneenschrijven kunst vermeir afkorting : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 61 voor - zinsdeel - in 0.014941930770874 seconden.

zinsdeel

Kunstbus - Het zinsdeel [-delen] o Elk van de delen waaruit een zin is opgebouwd: onderwerp, gezegde enz. Een zinsdeel is een zelfstandig functionerend woord dat of een zelfstandig functionerende woordgroep die bepalend is voor de betekenis van een zin. ... zinsdeel

                                                                                                                                           

Hoe heet het zinsdeel naar leeftijd in de zin 'De leerlingen werden naar leeftijd ingedeeld'?

Genootschap Onze Taal - Dit zinsdeel wordt benoemd als een bepaling van verhouding. ... heet het zinsdeel

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'om vijf voor tien op de ochtend van die dag' of 'om vijf voor tien in de ochtend van die dag'?
Genootschap Onze Taal - Zowel in als op is mogelijk, maar de voorkeur gaat uit naar op. De woordgroep op de ochtend van die dag is dan één zinsdeel; vijf minuten voor tien geeft het exacte tijdstip binnen die afgebakende tijd aan. ... naar op. de woordgroep op de ochtend van die dag is dan een zinsdeel

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met het 'gezegde' van een zin? En wat is het verschil tussen het werkwoordelijk gezegde en het naamwoordelijk gezegde?
Genootschap Onze Taal - Het gezegde is het zinsdeel dat aangeeft welke handeling centraal staat in een zin; het geeft aan wie of wat het onderwerp is of doet. Het gezegde bestaat uit minstens één werkwoord, dat soms aangevuld wordt met een naamwoord of met andere werkwoorden. ... gezegde en het naamwoordelijk gezegde? het gezegde is het zinsdeel

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'weerstand bieden aan ' of 'weerstand bieden tegen '?
Genootschap Onze Taal - De uitdrukking weerstand bieden wordt gecombineerd met het voorzetsel aan. Je verzet je tegen iets, maar je biedt weerstand aan iets: 'Aan die verleiding kon ik geen weerstand bieden.' Het zinsdeel met aan is een meewerkend voorwerp, dat ook zonder aan kan voorkomen: 'Ik kon die verleiding geen weerstand bieden. ... iets: 'aan die verleiding kon ik geen weerstand bieden.' het zinsdeel

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de term indirect object?
Genootschap Onze Taal - Een indirect object is een zinsdeel dat aangeeft op wie of wat de werking van de zin zich richt. Er zijn vijf soorten indirecte objecten: meewerkend voorwerp, belanghebbend voorwerp, ondervindend voorwerp, bezittend voorwerp en de ethische datief. ... met de term indirect object? een indirect object is een zinsdeel

                                                                                                                                           
Wat is redekundig ontleden? En hoe doe je dat?
Genootschap Onze Taal - Bij redekundig ontleden wordt een zin verdeeld in zinsdelen. Een zinsdeel is een eenheid die een bepaalde functie heeft in de zin. ... redekundig ontleden wordt een zin verdeeld in zinsdelen. een zinsdeel

                                                                                                                                           
Wat is de functie van op de fiets in de zin 'Ik ga op de fiets naar het station'?
Genootschap Onze Taal - In deze zin is op de fiets een bijwoordelijke bepaling van middel; het zinsdeel geeft aan op welke manier de spreker naar het station gaat. ... zin is op de fiets een bijwoordelijke bepaling van middel; het zinsdeel

                                                                                                                                           
bijzin
Kunstbus - Een bijzin (ook wel afhankelijke of ondergeschikte zin) is in de redekundige ontleding een zin die de functie verricht van een zinsdeel in een zin, maar die niet de hoofdzin is. Een bijzin kan soms zelf weer worden opgedeeld in nog kleinere bijzinnen, en wordt vaak maar niet altijd ingeleid door een voegwoord. ... redekundige ontleding een zin die de functie verricht van een zinsdeel

                                                                                                                                           
bepaling
Kunstbus - De bepaling (-en -linkje) v 1 vaststelling 2 voorschrift: ~en van de wet 3 (taalk) woord dat of woordgroep die een zinsdeel bepaalt In de taalkunde worden bij de grammaticale ontleding sommige zinsdelen bepaling of adjunct genoemd. ... ~en van de wet 3 (taalk) woord dat of woordgroep die een zinsdeel

                                                                                                                                           
Frase
Muziekbus - muzikale zin of zinsdeel ... muzikale zin of zinsdeel

                                                                                                                                           

Hoe moet ik het zinsdeel op z'n Amerikaans benoemen in de zin 'Hij spreekt het op z'n Amerikaans uit'?

Genootschap Onze Taal - Op z'n Amerikaans is een bepaling van hoedanigheid. ... moet ik het zinsdeel

                                                                                                                                           
Homoniem
Kunstbus - Twee woorden zijn homoniem als ze een gelijke vorm hebben, dezelfde uitspraak, spelling hebben en woordsoort, maar een voor de hedendaagse taalgebruiker duidelijk verschillende betekenis. De vormgelijkheid van de woorden kan alleen de uitspraak betreffen (hart versus hard), of alleen de spelling (voork omen versus v oorkomen), of beide (deken 'stuk textiel' versus deken 'decaan, geestelijke'). ... niet tot het nederlands beperkt is. functie van een zinsdeel

                                                                                                                                           

Wat voor zinsdeel is mooie in 'Hij heeft een mooie fiets'?

Genootschap Onze Taal - Mooie is hier een bijvoeglijke bepaling bij fiets; het maakt in deze zin deel uit van het lijdend voorwerp 'een mooie fiets'. ... voor zinsdeel

                                                                                                                                           

Wat voor zinsdeel is gelukkig in de zin ‘Gelukkig is zij weer de oude’?

Genootschap Onze Taal - Gelukkig is hier een bijwoordelijke bepaling van modaliteit. ... voor zinsdeel

                                                                                                                                           
Hoofdzin
Kunstbus - De hoofdzin [-nen] m (taalkundig) zin die geen zinsdeel of zinsdeelstuk is van een andere/grotere zin. Een hoofdzin (of: zelfstandige zin) is in de ontleding een zin die wordt onderscheiden van bijzinnen. ... de hoofdzin [-nen] m (taalkundig) zin die geen zinsdeel

                                                                                                                                           
inversie
Kunstbus - De inversie [-s] v 1. omkering Inversie kan verwijzen naar:. inversie (achtbaan), een begrip in verband met achtbanen;. inversie (anatomie), een begrip binnen de functionele anatomie;. inversie (chromosomen), een term uit de biologie;. ... en duits treedt bovendien inversie op wanneer er een ander zinsdeel

                                                                                                                                           
bezittend voorwerp
Kunstbus - Bezittend voorwerp Bezittend voorwerp of possessieve datief is in de grammatica de benaming voor een zinsdeel dat de zelfstandigheid waarop de door het werkwoord uitgedrukte handeling, werking of toestand gericht is uitdrukt. ... of possessieve datief is in de grammatica de benaming voor een zinsdeel

                                                                                                                                           
bijstelling
Kunstbus - 1 het bijstellen 2 (taalkunndig) verklarende bijvoeging bij een zelfstandig naamwoord; (ook: appositie) Een bijstelling of appositie is een bijvoeglijke bepaling zonder gezegde die bestaat uit een zelfstandig naamwoord dat (of zelfstandig-naamwoordgroep die) onmiddellijk (d. ... bijvoeglijke bepalingen vormt een bijstelling altijd een zinsdeel

                                                                                                                                           

Wat voor zinsdeel is van commentaar in de zin 'De minister onthield zich van commentaar'?

Genootschap Onze Taal - Van commentaar is in deze zin een voorzetselvoorwerp. ... voor zinsdeel

                                                                                                                                           
Fraseologie
Kunstbus - Fraseologie - ook wel idiomatiek geheten - is een tak binnen de lexicologie die zich bezighoudt met de verschillende manieren waarop woorden kunnen worden gecombineerd tot zinsdelen ofwel constituenten en hoe hun betekenis hiervan afhangt, in het bijzonder op zinsniveau. ... eenheid genoemd. vaak is dit ook een volledige constituent/ zinsdeel

                                                                                                                                           
lijdend-voorwerp
Kunstbus - Lijdend voorwerp Het lijdend voorwerp (of: direct object) is het zinsdeel dat de zelfstandigheid aanduidt waarop de handeling of werking die door het gezegde wordt uitgedrukt, direct gericht is. Het lijdend voorwerp ondergaat deze handeling of werking of wordt erdoor voortgebracht: Hij bouwt het huis. ... voorwerp het lijdend voorwerp (of: direct object) is het zinsdeel

                                                                                                                                           
belanghebbend voorwerp
Kunstbus - Het belanghebbend voorwerp (of indirect object) is het zinsdeel dat uitdrukt wie belang heeft bij een bepaalde "handeling" die door de combinatie van werkwoord en lijdend voorwerp wordt uitgedrukt. In vele talen wordt het belanghebbend voorwerp uitgedrukt in de datief (van voordeel). ... het belanghebbend voorwerp (of indirect object) is het zinsdeel

                                                                                                                                           

Wat voor zinsdeel is Emma in 'De vakantie beviel Emma uitstekend'?

Genootschap Onze Taal - Emma wordt hier een ondervindend voorwerp genoemd. Dat is een 'broer' van het 'meewerkend voorwerp' (zie ook het advies over het indirect object). ... voor zinsdeel

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 32