YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: nederlandse mededingingsautoriteit consumentenautoriteit zelfstandig bestuursorgaan europese commissie mededingingswet toenmalige ministerie van verkeer en waterstaat elektriciteitswet 1998 hans wijers in de autoriteit consument en markt nma (nederlandse mededingingsautoriteit) nma de onafhankelijke post en telecommunicatie autoriteit gaswet ministerie van economische zaken opta nederlandsche bank rijksoverheid autoriteit financiele markten financiele markten autoriteit hoog college van staat afm cultuur minister ministerie commissariaat voor de media rechtspersonen met een wettelijke taak zelfstandige bestuursorganen (zbo's) zbo's cbs centraal bureau voor de statistiek wet kieswet wet - kieswet wet 1989/423; publicatieblad: staatscourant (journal officiel neerlandais) publicatiedatum: 28/09/1989 nummer: 423 inwerkingtreding: 01/11/1989; referentie: (mne(2007)56246) - kieswet kunst tweede kamer kabinet-lubbers iii : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 720 voor - zelfstandig bestuursorgaan - in 0.0511829853057861 seconden.
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Parlement & Politiek - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) handhaafde tot april 2013 het verbod op kartels en misbruik van economische machtsposities, en hield toezicht op de vorming van zogenaamde 'concentraties' zoals bedrijfsfusies. ... de in 1998 in werking getreden mededingingswet. de nma was een zelfstandig

                                                                                                                                           
Toezicht en controle
Parlement & Politiek - De Algemene Rekenkamer is een onafhankelijk Hoog College van Staat dat de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van de Rijksoverheid controleert. Daarnaast kijkt de Algemene Rekenkamer of de overheid beleid uitvoert zoals dat was bedoeld. ... de in 1998 in werking getreden mededingingswet. de nma was een zelfstandig

                                                                                                                                           
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
Parlement & Politiek - Deze onafhankelijke toezichthouder houdt toezicht op de financiële markten in Nederland en bestaat sinds 1 maart 2002. Onder het toezicht vallen de markten van sparen, beleggen, verzekeren en lenen. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. ... hun verplichtingen nakomen. de afm is een onafhankelijk zelfstandig

                                                                                                                                           

Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)

Parlement & Politiek - Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een een bestuursorgaan van de centrale overheid dat niet onder een minister valt. ZBO's zijn "bekleed met openbaar gezag"; dat wil zeggen dat ze bevoegd zijn bepaalde taken uit te voeren en daar ook instrumenten tot hun beschikking voor hebben. ... zelfstandig

                                                                                                                                           
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Parlement & Politiek - Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt en publiceert allerlei statistische gegevens van maatschappelijke en economische aard. In internationaal verband, zoals binnen de Europese Unie, levert het CBS cijfers over Nederland aan. ... van de ccs. het cbs is opgericht in 1899 en is sinds 2004 een zelfstandig

                                                                                                                                           
Kieswet
Parlement & Politiek - Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... of de verkiezingen betreffen. artikel a 4 de kaderwet zelfstandig

                                                                                                                                           
Uitvoering van publieke taken
Parlement & Politiek - Er zijn allerlei organisatievormen waarmee de overheid taken die voortvloeien uit de behoefte aan waarborging van een publiek belang kan (laten) uitvoeren. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is er sprake van een publiek belang als de behartiging van een maatschappelijk belang anders (bijvoorbeeld spontaan via de markt) niet goed tot zijn recht komt. ... aantal overheidsorganen is (grond)wettelijk vastgelegd dat ze zelfstandig

                                                                                                                                           
Drs. H. (Hedy) d' Ancona
Parlement & Politiek - Belangrijk feministe en vooraanstaand PvdA-politica. Werkte bij de VARA en was universitair onderzoeker. Leidde vanaf 1975 een bureau op het gebied van beleidsonderzoek. Politiek actief als Eerste Kamerlid. ... alleen bezig met hoofdlijnen; uitvoering en beheer komen bij zelfstandig

                                                                                                                                           
OPTA
Parlement & Politiek - De Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) bestond sinds 1997 als onafhankelijke toezichthouder op de markt voor post en telecommunicatie in Nederland en was in het bijzonder belast met het afdwingen van concurrentie bij de liberalisering van deze markten. ... geschiedenis de opta ging op 1 augustus 1997 van start als zelfstandig

                                                                                                                                           
Dr. A.A.G.M. (Ronald) van Raak
Parlement & Politiek - Ronald van Raak (1969) is sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Hij was daarvoor, sinds 10 juni 2003, Eerste Kamerlid voor de SP. Hij was als docent geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het wetenschappelijk bureau van de SP. ... misstanden in een organisatie. het huis, dat een zelfstandig

                                                                                                                                           
Commissariaat voor de Media
Parlement & Politiek - Het Commissariaat voor de Media is opgericht op 1 januari 1988 en ziet toe op de naleving van de Mediawet en de Wet op de vaste boekenprijs. ... boekenprijs. positie het commissariaat voor de media is een zelfstandig

                                                                                                                                           
Drs. E. (Enneüs) Heerma
Parlement & Politiek - Friese antirevolutionair, die als wethouder van havenzaken een belangrijke rol speelde in de Amsterdamse politiek. Werd daarna staatssecretaris, eerst kort van buitenlandse handel, vervolgens van volkshuisvesting. ... het kadaster en de openbare registers per 1 januari 1995 te ver zelfstandig

                                                                                                                                           
De Nederlandsche Bank (DNB)
Parlement & Politiek - Deze instelling is de centrale bank van Nederland. De Nederlandsche Bank NV (DNB) houdt toezicht op banken, bewaakt de financiële stabiliteit in Nederland en adviseert de regering. De Nederlandsche Bank streeft naar een lage inflatie, veilig betalingsverkeer en sterke en betrouwbare financiële instellingen. ... bank is een naamloze vennootschap (nv) die deels als zelfstandig

                                                                                                                                           
S.A.M. (Sharon) Dijksma
Parlement & Politiek - Sharon Dijksma (1971) is sinds 3 november 2015 staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte II. Sinds 23 maart 2017 is zij lid van PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Eerder, van 18 december 2012 tot 3 november 2015, was zij staatssecretaris van Economische Zaken (met name voor landbouw). ... reistijd. - besloot in 2016 de bv prorail om te zetten in een zelfstandig

                                                                                                                                           
H.G.J. (Henk) Kamp
Parlement & Politiek - Henk Kamp (1952) is sinds 5 november 2012 minister van Economische Zaken in het kabinet-Rutte II. Hij was eerder in 2002-2003 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, in 2002-2007 minister van Defensie en in 2010-2012 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... worden samengevoegd tot een organisatie met de status van een zelfstandig

                                                                                                                                           
Novelle
Parlement & Politiek - Een novelle is een wetsvoorstel tot wijziging van een wetsvoorstel dat nog aanhangig is bij de Eerste Kamer. Een novelle wordt door de regering ingediend als tijdens de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer blijkt dat er een fout in dat voorstel zit. ... met de novelle wordt dit veranderd door instelling van een zelfstandig

                                                                                                                                           

zelfstandig-naamwoord

Kunstbus - Zelfstandig naamwoord ... zelfstandig

                                                                                                                                           

Wat is een zelfstandig werkwoord?

Genootschap Onze Taal - Als in een zin meerdere werkwoorden staan, is één daarvan het hoofdwerkwoord. Dit kan een koppelwerkwoord zijn of een zelfstandig werkwoord; hoofdwerkwoord is hier een overkoepelende term voor. De overige werkwoorden in de zin zijn hulpwerkwoorden. ... is een zelfstandig

                                                                                                                                           
Wat is het bezittelijk voornaamwoord?
Genootschap Onze Taal - Bezittelijke voornaamwoorden zijn woorden als mijn, jouw, enz. Ze geven aan dat er een bepaalde relatie is tussen een persoon, dier of instantie en een zelfstandig naamwoord. De persoon is bijvoorbeeld eigenaar of maker van het genoemde: mijn fiets, haar tekening. ... relatie is tussen een persoon, dier of instantie en een zelfstandig

                                                                                                                                           
Wanneer schrijf je beide en wanneer beiden?
Genootschap Onze Taal - Beide wordt altijd zonder -n geschreven als het een geheel vormt met een zelfstandig naamwoord dat er vlak achter staat; het maakt niet uit of dat zelfstandig naamwoord personen of zaken aanduidt: ... altijd zonder -n geschreven als het een geheel vormt met een zelfstandig

                                                                                                                                           

Bestaat er een werkwoord dat bij het zelfstandig naamwoord euthanasie hoort?

Genootschap Onze Taal - De correcte werkwoordsvorm van het zelfstandig naamwoord euthanasie is euthanaseren (betekenis: 'euthanasie toepassen op'). De vervoegingen van euthanaseren zijn euthanaseerde - geëuthanaseerd. ... er een werkwoord dat bij het zelfstandig

                                                                                                                                           
Wanneer schrijf je alle en wanneer allen?
Genootschap Onze Taal - Bij de keuze tussen alle en allen zijn twee dingen van belang: verwijst het woord naar personen of naar zaken, en is het zelfstandig gebruikt of niet? ... verwijst het woord naar personen of naar zaken, en is het zelfstandig

                                                                                                                                           
Wat is taalkundig ontleden en hoe doe je dat?
Genootschap Onze Taal - Bij taalkundig ontleden wordt van elk woord in de zin bepaald welke woordsoort het heeft. De woordsoort geeft aan tot welke categorie een bepaald woord hoort. Van verreweg de meeste woorden ligt de woordsoort vast; hond is altijd een zelfstandig naamwoord, in welke zin het ook gebruikt wordt. ... de meeste woorden ligt de woordsoort vast; hond is altijd een zelfstandig

                                                                                                                                           
'Welk van deze auto's is van jou?' Moet welk hier niet welke zijn?
Genootschap Onze Taal - Nee, er bestaat in deze zin keuzevrijheid tussen welk en welke. Dat komt doordat welk hier gevolgd wordt door een nabepaling met van + zelfstandig naamwoord. In dit soort constructies kan welk altijd gebruikt worden als het op een enkelvoud slaat, ook als het zelfstandig naamwoord waarop het betrekking heeft een de-woord is. ... doordat welk hier gevolgd wordt door een nabepaling met van + zelfstandig

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2