YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair zelfstandig-naamwoord taal bijvoeglijk naamwoord werkwoord ontleden samenstelling woordgebruik woordkeuze aaneenschrijven basisregels buigings-e afleiding buigings-n lastige woorden engels uitspraak en klemtoon komma cultuur betekenis lidwoord getallen enkelvoud/meervoud trappen van vergelijking apostrof stijlfiguren adjectief voorzetsels meervoudsvorming afkortingen etymologie verwijswoord dat/wat/die/wie afbrekingen dictee woordgeslacht aardrijkskundige namen koppelwerkwoord trema hulpwerkwoord : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 889 voor - zelfstandig naamwoord - in 0.0696439743041992 seconden.

zelfstandig-naamwoord

Kunstbus - Zelfstandig naamwoord Het zelfstandig naamwoord ( Romaanse term: nomen of het substantief [-tieven] o ) is de woordsoort die wordt gebruikt om in een uitspraak de personen of zaken aan te duiden waar de uitspraak betrekking op heeft. ... zelfstandig

                                                                                                                                           
Wat is taalkundig ontleden en hoe doe je dat?
Genootschap Onze Taal - Bij taalkundig ontleden wordt van elk woord in de zin bepaald welke woordsoort het heeft. De woordsoort geeft aan tot welke categorie een bepaald woord hoort. Van verreweg de meeste woorden ligt de woordsoort vast; hond is altijd een zelfstandig naamwoord, in welke zin het ook gebruikt wordt. ... de meeste woorden ligt de woordsoort vast; hond is altijd een zelfstandig

                                                                                                                                           
Wat is juist: met inachtneming van of met in acht neming van?
Genootschap Onze Taal - Met inachtneming van is juist. Het zelfstandig naamwoord inachtneming is één geheel, een samenstelling. Inachtneming is afgeleid van in acht nemen, een werkwoordcombinatie die in drie woorden geschreven wordt. ... of met in acht neming van? met inachtneming van is juist. het zelfstandig

                                                                                                                                           
'Welk van deze auto's is van jou?' Moet welk hier niet welke zijn?
Genootschap Onze Taal - Nee, er bestaat in deze zin keuzevrijheid tussen welk en welke. Dat komt doordat welk hier gevolgd wordt door een nabepaling met van + zelfstandig naamwoord. In dit soort constructies kan welk altijd gebruikt worden als het op een enkelvoud slaat, ook als het zelfstandig naamwoord waarop het betrekking heeft een de-woord is. ... doordat welk hier gevolgd wordt door een nabepaling met van + zelfstandig

                                                                                                                                           

Bestaat er een werkwoord dat bij het zelfstandig naamwoord euthanasie hoort?

Genootschap Onze Taal - De correcte werkwoordsvorm van het zelfstandig naamwoord euthanasie is euthanaseren (betekenis: 'euthanasie toepassen op'). De vervoegingen van euthanaseren zijn euthanaseerde - geëuthanaseerd. ... er een werkwoord dat bij het zelfstandig

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen stereotype en stereotiep?
Genootschap Onze Taal - Stereotype is een zelfstandig naamwoord, stereotiep/stereotiepe een bijvoeglijk naamwoord. ... verschil tussen stereotype en stereotiep? stereotype is een zelfstandig

                                                                                                                                           
Wanneer schrijf je beide en wanneer beiden?
Genootschap Onze Taal - Beide wordt altijd zonder -n geschreven als het een geheel vormt met een zelfstandig naamwoord dat er vlak achter staat; het maakt niet uit of dat zelfstandig naamwoord personen of zaken aanduidt: ... altijd zonder -n geschreven als het een geheel vormt met een zelfstandig

                                                                                                                                           
Schrijf je een combinatie als in company los of aan elkaar? En hoe zit het met in( )company( )training?
Genootschap Onze Taal - Woorden als incompany, inhouse, inline en instore worden aaneengeschreven. Van oorsprong gaat het hier natuurlijk om het voorzetsel in en een zelfstandig naamwoord, maar de combinaties daarvan hebben in hun geheel de functie van één bijwoord of bijvoeglijk naamwoord gekregen; daarom is de spatie verdwenen. ... oorsprong gaat het hier natuurlijk om het voorzetsel in en een zelfstandig

                                                                                                                                           
Is er verschil in betekenis tussen samenstellingen die beginnen met aansluit- ( aansluitpunt ) en samenstelling die beginnen met aansluitings- ( aansluitingspunt )?
Genootschap Onze Taal - In het Nederlands kunnen samenstellingen onder meer gevormd worden door twee zelfstandige naamwoorden te koppelen (zoals in aansluitings+kosten ) of door een werkwoordsstam en een zelfstandig naamwoord samen te voegen (zoals in aansluit+punt ). ... kunnen samenstellingen onder meer gevormd worden door twee zelfstandig

                                                                                                                                           

Wat zijn de regels voor het al dan niet plaatsen van een komma tussen twee bijvoeglijke naamwoorden?

Genootschap Onze Taal - Er komt alléén een komma tussen twee bijvoeglijke naamwoorden als de twee naamwoorden ' nevengeschikt' of gelijkwaardig zijn: ze benoemen dan onafhankelijk van elkaar een eigenschap van het eropvolgende zelfstandig naamwoord. ... onafhankelijk van elkaar een eigenschap van het eropvolgende zelfstandig

                                                                                                                                           
Waar ligt de klemtoon in het woord uniform?
Genootschap Onze Taal - De klemtoon in het zelfstandig naamwoord het uniform kan volgens de hedendaagse woordenboeken zowel op de eerste als op de laatste lettergreep liggen: zowel een mooi úniform als een mooi unifórm is dus mogelijk. ... ligt de klemtoon in het woord uniform? de klemtoon in het zelfstandig

                                                                                                                                           
Wat is het lijdend voorwerp?
Genootschap Onze Taal - Het lijdend voorwerp is degene die of datgene wat de werking van het gezegde direct ondergaat. Het lijdend voorwerp wordt daarom ook wel direct object genoemd. Het bestaat uit een zelfstandig naamwoord (bijvoorbeeld de fiets, een meisje, Anna ), een woordgroep met een zelfstandig naamwoord als kern ( haar nieuwe kleren ) of een persoonlijk voornaamwoord ( mij, je, haar, hem, het, ons, jullie, hen ). ... daarom ook wel direct object genoemd. het bestaat uit een zelfstandig

                                                                                                                                           
Het is één boek en twee boeken; waarom is het dan nul boeken en niet nul boek?
Genootschap Onze Taal - Over het zelfstandig naamwoord na hoofdtelwoorden zegt de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS, 1997) alleen dit: "Bepaalde hoofdtelwoorden (behalve één) worden gewoonlijk gecombineerd met substantieven in het meervoud, bijv. ... waarom is het dan nul boeken en niet nul boek? over het zelfstandig

                                                                                                                                           
Wat is juist: zijde bloemen of zijden bloemen?
Genootschap Onze Taal - Zijden is afgeleid van het zelfstandig naamwoord zijde, dat een 'stofnaam' wordt genoemd. Een stofnaam is een woord dat aanduidt van welk materiaal een voorwerp gemaakt is. Van veel stofnamen kan een bijvoeglijk naamwoord gevormd worden door het achtervoegsel -(e)n toe te voegen: bakeliet - bakelieten, beton - betonnen, hout - houten en dus ook zijde - zijden. ... zijde bloemen of zijden bloemen? zijden is afgeleid van het zelfstandig

                                                                                                                                           

Wat is het bezittelijk voornaamwoord?

Genootschap Onze Taal - Bezittelijke voornaamwoorden zijn woorden als mijn, jouw, enz. Ze geven aan dat er een bepaalde relatie is tussen een persoon, dier of instantie en een zelfstandig naamwoord. De persoon is bijvoorbeeld eigenaar of maker van het genoemde: mijn fiets, haar tekening. ... relatie is tussen een persoon, dier of instantie en een zelfstandig

                                                                                                                                           
Wat is juist: ‘een alcoholische vader’ of ‘een alcoholistische vader’?
Genootschap Onze Taal - Zowel ‘een alcoholische vader’ als ‘een alcoholistische vader’ is mogelijk. Wel is een alcoholistische vader gebruikelijker, omdat dit beter aansluit bij het zelfstandig naamwoord alcoholist. Daarnaast wordt bijvoorbeeld gesproken van alcoholische dranken. ... vader gebruikelijker, omdat dit beter aansluit bij het zelfstandig

                                                                                                                                           
In een negentiende-eeuwse brief kwam ik het woord item tegen. Is dit woord echt al zo oud?
Genootschap Onze Taal - Ja, het zelfstandig naamwoord item bestond zelfs al in het Middelnederlands; het is een Latijns leenwoord, dat werd uitgesproken als [ietem]. Oorspronkelijk betekende het 'post op een rekening', later kreeg het de algemenere betekenis 'onderwerp (dat aan bod komt)'. ... ik het woord item tegen. is dit woord echt al zo oud? ja, het zelfstandig

                                                                                                                                           
Moeten we z'n of hun schrijven in 'De bollenvelden zijn nu op z'n/hun mooist'?
Genootschap Onze Taal - Zowel z'n als hun is in deze zin goed. De woordgroep op z'n/hun mooist bestaat uit op + bezittelijk voornaamwoord ( z'n/hun ) + een overtreffende trap ( mooist ). In een dergelijke combinatie kunt u naast het bezittelijk voornaamwoord dat in getal/geslacht overeenkomt met het zelfstandig naamwoord (in dit geval het meervoudige hun, dat verwijst naar de bollenvelden ) ook z'n gebruiken. ... voornaamwoord dat in getal/geslacht overeenkomt met het zelfstandig

                                                                                                                                           
Wat is een hypallage?
Genootschap Onze Taal - Een hypallage is een stijlfiguur. Hypallage betekent letterlijk 'verwisseling'. Het Griekse hupallagè betekent 'verandering' (van hupo- ('onder') en allassein ('verruilen')). Er wordt een bijzondere combinatie van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord mee bedoeld. ... een bijzondere combinatie van een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig

                                                                                                                                           

bijvoeglijk naamwoord

Kunstbus - Bijvoeglijk naamwoord (o) Een bijvoeglijk naamwoord (of Romaans adjectief en adjectivum) is een woordsoort dat wordt gebruikt om een speciale eigenschap van een zelfstandig naamwoord te benoemen. Een bijvoeglijk naamwoord kan als bijvoeglijke bepaling aan een zelfstandig naamwoord voorafgaan:. ... dat wordt gebruikt om een speciale eigenschap van een zelfstandig

                                                                                                                                           
Wat is een samengesteld werkwoord?
Genootschap Onze Taal - Een samengesteld werkwoord is een werkwoord dat is opgebouwd uit twee delen die ook als losse woorden voorkomen. Meestal is het tweede deel een werkwoord en het eerste een bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord: overdrijven, hardlopen, huishouden. ... en het eerste een bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig

                                                                                                                                           
Wat is correct: 'Deze plaat is het beste ' of 'Deze plaat is het best '?
Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk; in de schrijftaal wordt de voorkeur gegeven aan het best. De overtreffende trap het best wordt hier 'predicatief' gebruikt, dat wil zeggen dat het niet vlak voor het zelfstandig naamwoord staat waar het iets over zegt ( de plaat ). ... gebruikt, dat wil zeggen dat het niet vlak voor het zelfstandig

                                                                                                                                           
Wat is juist: een te herzien rekening of een te herziene rekening?
Genootschap Onze Taal - Een te herziene rekening is juist. Dat herziene hier op een e eindigt, komt doordat het tot een bijzondere categorie werkwoorden behoort. Bijna alle hele werkwoorden van het Nederlands (ook wel 'infinitieven' genoemd) hebben de uitgang -en: bepraten, betalen, overdenken, toetsen, verrichten, verwachten, volgen, enz. ... enz. die n blijft staan als zo'n heel werkwoord voor een zelfstandig

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van kruis: kruisen of kruizen?
Genootschap Onze Taal - Het zelfstandig naamwoord kruis heeft twee meervouden: kruisen en kruizen. In alle betekenissen zijn beide meervoudsvormen mogelijk. Het Witte Boekje en diverse woordenboeken, waaronder Van Dale Hedendaags Nederlands en Van Dale Woordenboek Nederlands voor vmbo & mbo, maken tussen kruisen en kruizen geen betekenisverschil. ... is het meervoud van kruis: kruisen of kruizen? het zelfstandig

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 2