YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal woordkeuze woordgebruik brief- en e-mailconventies betekenis voorzetsels werkwoord barbarisme stijlfouten afleiding uitdrukkingen en spreekwoorden voegwoord aardrijkskundige namen lastige woorden persoonlijk voornaamwoord etymologie bijvoeglijk naamwoord engels hulpwerkwoord ontkenningen verwijswoord samenstelling trappen van vergelijking ei/ij woordvolgorde bezitsvorm dat/wat/die/wie sterk/zwak werkwoord basisregels lidwoord buigings-e d/t meervoudsvorming woordgeslacht meewerkend voorwerp getallen namen aaneenschrijven titulatuur gebiedende wijs : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 312 voor - woordkeuze - in 0.0207450389862061 seconden.
Als je duidelijk, aansprekend, bondig en 'fris' wilt schrijven, welke woorden en woordcombinaties kun je dan beter vermijden?
Wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze. Door te kiezen voor woorden en formuleringen die in het 'gewone' dagelijkse taalgebruik vaak voorkomen, en door omslachtige formuleringen als ondanks het feit dat te vermijden, maak je een tekst duidelijker en aansprekender, en toegankelijk voor een breed publiek. ... wie eenvoudig en duidelijk wil schrijven, let op zijn woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Welk woord is nu juist: identificatieplicht of legitimatieplicht?
Volgens de meeste hedendaagse woordenboeken zijn deze twee woorden synoniem en dus uitwisselbaar. Ook zich identificeren en zich legitimeren betekenen hetzelfde: 'bewijzen dat men de persoon is voor wie men zich uitgeeft'. ... identificatieplicht is identificatieplicht echter een betere woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: misdaden tegen de mensheid of misdaden tegen de menselijkheid?
In Nederland is misdrijven tegen de menselijkheid de vaste aanduiding van de ernstigste misdrijven die het internationale recht kent. (In de praktijk wordt in plaats van misdrijven vaak misdaden gebruikt, al is dat geen vast begrip in de Nederlandse strafwet. ... (in de betekenissen 'mededogend, menslievend') is. trefwoorden woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is het juist om te zeggen dat het stoplicht op groen staat?
Ja, daar hoeft geen bezwaar tegen te worden gemaakt. ... toch eigenlijk kentekenplaat heten?", etcetera. trefwoorden woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Kun je zeggen: 'De minister ging vergezeld van haar zoon en dochter'?
Nee. Vergezeld gaan van (of met ) heeft de betekenis 'gepaard gaan met, samengaan met', en dat kun je niet van personen zeggen. Wel juist is: 'De minister werd vergezeld door haar zoon en dochter. ... letterlijk 'begeleid door'. trefwoorden betekenis voorzetsels woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: verhemelte of gehemelte?
Zowel verhemelte als gehemelte is juist ('de gewelfde bovenwand van de mondholte'). Alle woordenboeken vermelden beide vormen, in dezelfde betekenis. In de praktijk wordt gehemelte net iets vaker gebruikt dan verhemelte. ... in de oorspronkelijke betekenis 'plafond'. trefwoorden woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
'Na het verlies zijn de Rode Duivels een illusie rijker.' Of moet het zijn: 'Na het verlies zijn de Rode Duivels een illusie armer'?
De juiste uitdrukking is een illusie armer zijn. Dat betekent dat een droom die je had, niet is uitgekomen: je hoopte dat iets zou gebeuren of lukken, maar dat was niet het geval. Illusie betekent in deze uitdrukking 'droom, droombeeld, hoopvolle verwachting, hoop'. ... was een illusie.' trefwoorden uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is het best: cosmetische chirurgie of esthetische chirurgie?
Onze voorkeur gaat uit naar cosmetische chirurgie omdat cosmetisch veel preciezer aangeeft wat hieronder dient te worden verstaan. Cosmetisch betekent 'betrekking hebbend op het verhogen of behouden van de schoonheid van het lichaam'. ... aan te sluiten bij wat blijkbaar al gangbaar is. trefwoorden woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Mag je in een Nederlandse tekst Engelse woorden gebruiken? En zo ja, moet je die dan cursiveren?
Ja, in een Nederlandse tekst kunnen gewoon Engelse woorden gebruikt worden. Die hoeven niet gecursiveerd te worden, behalve als de kans groot is dat de lezer het woord niet kent. In dat geval kan het verstandig zijn om het woord de eerste keer te cursiveren of tussen enkele aanhalingstekens te zetten, en te voorzien van een korte toelichting (eventueel in een voetnoot). ... samenstellingen (humanresourcesafdeling) trefwoorden engels woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen stereotype en stereotiep?
Stereotype is een zelfstandig naamwoord, stereotiep/stereotiepe een bijvoeglijk naamwoord. ... maken; het is een grafische term. trefwoorden lastige woorden woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Waarom heet de troonswisseling niet 'kroonswisseling'?
Bij het woord troonswisseling gaat het niet om de letterlijke betekenis van troon, 'zetel van een koning(in)', maar om de figuurlijke betekenis 'heerschappij, koningschap'. Er is dus sprake van een wisseling ('verandering, overdracht') van het koningschap: dat gaat van Beatrix over op Willem-Alexander. ... bron: 'vraag en antwoord' in onze taal 2013-5 trefwoorden woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is alweer goed gebruikt in de zin: 'Het is alweer de tiende keer dat dit toernooi wordt gehouden'?
Ja deze zin is juist. Alweer betekent hier iets als 'inmiddels'. Het is één woord. ... ook alweer? (ik kan er even niet opkomen) trefwoorden woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: verzint eer ge begint of bezint eer ge begint?
Bezint eer ge begint is veel gebruikelijker, maar verzint eer ge begint is het oudst. Van Dale (2015) neemt deze oudere variant nog steeds op ("verzint eer (voor) gij begint"), maar in de praktijk komt tegenwoordig alleen bezint eer/voor ge/gij begint voor. ... be gint'. trefwoorden uitdrukkingen en spreekwoorden werkwoord woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen zogenaamd, zogenoemd en zogeheten?
Zogenaamd, zogeheten en zogenoemd kunnen betekenen dat er een term volgt die de lezer wellicht niet kent. ... veel problemen achterwege blijven. trefwoorden betekenis woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Heb je ervaring in iets of ervaring met iets?
Het kan beide, maar er is een betekenisverschil. Als je ervaring in iets hebt, betekent dit dat je op een bepaald gebied over kennis en vaardigheden beschikt. Bijvoorbeeld: 'Zij heeft veel ervaring in de verpleging. ... met dit nieuwe computersysteem.' trefwoorden voorzetsels woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
'Ik stond in de file, anders had ik wel eerder thuis geweest.' Kun je dat zo zeggen?
Je kunt het wel zeggen, maar had geweest is geen standaardtaal. In het Standaardnederlands wordt geweest met (een vorm van) het hulpwerkwoord zijn gecombineerd: 'Ik stond in de file, anders was ik wel eerder thuis geweest. ... / geweesd wezen / zijn trefwoorden hulpwerkwoord werkwoord woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wanneer gebruik je degene en wanneer diegene?
Degene en diegene zijn synoniemen van elkaar. Diegene wordt gebruikt als er meer nadruk moet worden gelegd. Als dat niet nodig is, is degene de beste keus. ... dezelfde / een dergelijke voornaamwoord trefwoorden betekenis woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: recyclen of recycleren?
Het is allebei juist, maar recycleren is eigenlijk alleen gangbaar in Vlaanderen. In Nederland wordt recyclen gebruikt. ... het nederlands (algemene regels) trefwoorden engels werkwoord woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'U rijdt te snel' of 'U rijdt te hard'?
Beide formuleringen zijn juist. Snel wordt in de woordenboeken onder meer omschreven als 'zich vlug voortbewegend of daartoe in staat', en 'vlug, niet veel tijd nodig hebbend, haastig'. Bij hard staat als betekenis onder meer 'snel', met voorbeelden als hard lopen en hard rijden. ... 'luid' ('wat staat die radio hard!'). trefwoorden stijlfouten woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Hoe noem je een periode van vier maanden?
Er zijn twee woorden die een periode van vier maanden kunnen aanduiden, maar allebei zijn ze erg ongewoon. ... kunt natuurlijk ook gewoon 'vier maanden' zeggen. trefwoorden woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is er verschil tussen een tweewekelijkse cursus en een tweeweekse cursus?
Ja: een tweewekelijkse cursus vindt elke twee weken plaats (dus steeds met tussenpozen van veertien dagen). Een tweeweekse cursus heeft een totale duur van twee weken; de cursus duurt veertien dagen (of vindt in elk geval in zijn geheel binnen een tijdsspanne van veertien dagen plaats). ... zijn honderdjarig bestaan. trefwoorden betekenis getallen woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik zal het meteen even doen' of 'Ik zal het gelijk even doen'?
Het is allebei juist: beide woorden kunnen gebruikt worden in de betekenis 'direct, dadelijk, terstond, onmiddellijk' en 'ook, in één moeite door'. Gelijk past prima in een informele context; meteen is in teksten met een formeler karakter meestal de beste keus. ... zich in het nederlands zelf ontwikkeld. trefwoorden barbarisme woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Kun je van iemand zeggen dat hij 'zich houtig beweegt'?
Nee, dat is vreemd. Houtig betekent 'houtachtig'. Wel juist is 'Hij beweegt zich houterig ' ('stijf, stram, onhandig'). ... 'vier aderen hebbend' trefwoorden afleiding betekenis woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is vanaf goed gebruikt in de zin: 'Het tijdschrift Onze Taal bestaat vanaf 1932'?
Ja. ... pensioen vanaf de vierde voorstelling trefwoorden voegwoord woordkeuze - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 35