YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: wetsvoorstel regering staatssecretarissen memorie van toelichting ministerie kamerlid voorstel van wet tweede kamer eerste kamer tweede kamerleden minister raad van state ministerraad recht van initiatief kamervoorzitter wetgevingsoverleg hoofdelijke stemming rechten en taken tweede kamer voorzitter presidium hamerstuk rechten en taken eerste kamer nader rapport amendementen nota naar aanleiding van het verslag wijze van stemmen in tweede kamer fractie wijze van stemmen in eerste kamer nota van wijziging meer over behandeling in de wetsvoorstel in de eerste kamer behandeling wetsvoorstel eerste kamer tweede kamercommissie werkwijze tweede kamer recht van amendement moties commissie totstandkoming de weg van een wetsvoorstel gang van een wetsvoorstel initiatiefvoorstellen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 431 voor - wetsvoorstel - in 0.0376482009887695 seconden.

wetsvoorstel

Een wetsvoorstel is een voorstel van de regering of een Kamerlid voor een nieuwe wet, of een voorstel om een bestaande wet te veranderen. Het komt vaak voor dat meer dan één ministerie bij een onderwerp en dus bij een wetsvoorstel betrokken is. ... wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer

De behandeling van een wetsvoorstel door de Tweede Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat veel voorbereiding vooraf, waarbij Tweede Kamerleden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer

De behandeling van een wetsvoorstel door de Eerste Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat een schriftelijke voorbereiding vooraf, waarbij leden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De weg van een wetsvoorstel

Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt. ... weg van een wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Van Europees wetsvoorstel tot nationale uitvoering

Alvorens een politiek gevoelig voorstel te doen of wetgeving voor te stellen op een terrein waar nog geen EU wetten gelden, zal de Commissie eerst willen vaststellen of het voorstel op politieke steun kan rekenen, door betrokkenen te consulteren na de publicatie van een groenboek of witboek. ... europees wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
(Mede)wetgeving Tweede Kamer
De Tweede Kamer is medewetgever. Dat komt tot uiting in diverse parlementaire rechten. De Tweede Kamer stemt over alle wetsvoorstellen, bepaalt mede de tekst van wetsvoorstellen en Tweede Kamerleden kunnen zelf een wetsvoorstel indienen. ... diverse parlementaire rechten. de tweede kamer stemt over alle wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van amendement
De Tweede Kamer heeft sinds de Grondwetsherziening van 1848 het recht van amendement, dat wil zeggen de mogelijkheid wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel. Ieder Kamerlid heeft het recht amendementen in te dienen. ... wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Memorie van Toelichting
In de Memorie van Toelichting is te lezen waarom een wetsvoorstel is ingediend en wat het voorstel precies inhoudt. Dit document kan in omvang variëren van een pagina tot tientallen pagina's. Soms worden daar ook nog bijlagen aan toegevoegd. ... in de memorie van toelichting is te lezen waarom een wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nader rapport
De minister reageert schriftelijk op het door de Raad van State uitgebracht advies over een wetsvoorstel in het nader rapport. ... op het door de raad van state uitgebracht advies over een wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweekamerstelsel
Veel landen hebben een parlement dat uit twee Kamers bestaat. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk een Hoger- en Lagerhuis en beschikt Duitsland over een Bondsdag en een Bondsraad. Ook Nederland heeft sinds 1815 twee Kamers en daarmee een tweekamerstelsel ('bicameralisme'). ... plaats en taak in het politieke bestel. de kamer beoordeelt de wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rechten en taken Tweede Kamer
In vergelijking met de Eerste Kamer heeft de Tweede Kamer meer rechten en bevoegdheden. De belangrijkste taken zijn medewetgeving en controle. Maar er zijn ook taken bij het doen van voordrachten en bij het agenderen van onderwerpen. ... diverse parlementaire rechten. de tweede kamer stemt over alle wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer
Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... verantwoording, doet uitspraken over nieuw beleid en behandelt wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste Kamer en kabinet
Algemeen wordt aanvaard dat er wel een vertrouwensrelatie is tussen bewindslieden en de Eerste Kamer, maar dat er geen vertrouwensregel bestaat tussen kabinet en Eerste Kamer. Anders gezegd: de Eerste Kamer kan eventueel wel een bewindspersoon bewegen tot aftreden, maar niet het gehele kabinet. ... soms minder relevant geacht. verwerping van een (belangrijk) wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Referendum Europese Grondwet
Een meerderheid van de Nederlandse kiezers stemde op 1 juni 2005 tegen de Europese Grondwet bij het eerste nationale referendum ooit in ons land. Drie dagen daarvoor hadden de Fransen dat ook al gedaan. ... de uitslag te zullen respecteren. het kabinet trok daarop het wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamer
De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... de eerste kamer is medewetgever. nadat de tweede kamer een wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Eerste Kamer
De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... de eerste kamer is medewetgever. nadat de tweede kamer een wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raadgevend referendum
Sinds 1 juli 2015 maakt de Wet raadgevend referendum (Wrr) het voor Nederlandse burgers mogelijk om een raadgevend referendum aan te vragen over wetten en verdragen die zijn aangenomen en bekrachtigd. Als uiteindelijk ten minste 300. ... niet geldig en zal de regering de inwerkingtreding van het wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ruimtelijk beleid
Sinds 2007 bestaat in het ruimtelijke-ordeningsrecht de Structuurvisie. De Tweede Kamer kan vragen om parlementaire behandeling van een voorgenomen Structuurvisie, die in plaats is gekomen van de Planologische Kernbeslissing (PKB). ... na de terinzagelegging. hoewel de pkb deel 3 wel leek op een wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nota naar aanleiding van het verslag
De nota naar aanleiding van het verslag is een reactie op het verslag van een Kamercommissie over een wetsvoorstel. De nota is afkomstig van de regering of de indieners van een initiatiefwetsvoorstel. ... is een reactie op het verslag van een kamercommissie over een wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Novelle
Een novelle is een wetsvoorstel tot wijziging van een wetsvoorstel dat nog aanhangig is bij de Eerste Kamer. Een novelle wordt door de regering ingediend als tijdens de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer blijkt dat er een fout in dat voorstel zit. ... - hoofdinhoud een novelle is een wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorstel minister De Graaf (D66) voor de gekozen burgemeester
Het kabinet-Balkenende II wilde overstappen op een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester. Hiervoor moest de zogenaamde Kroonbenoeming (door de regering) uit de Grondwet worden geschrapt. Nadat de Eerste Kamer in tweede lezing het wetsvoorstel hiervoor verwierp, ontstond in maart 2005 de Paascrisis. ... worden geschrapt. nadat de eerste kamer in tweede lezing het wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nota van wijziging
Een nota van wijziging bevat een of meer wijzigingen van een wetsvoorstel dat nog in behandeling is bij de Tweede Kamer. Een nota van wijziging wordt opgesteld door indiener van het wetsvoorstel. Dat kan een minister, staatssecretaris of, bij een initiatiefwetsvoorstel, een Kamerlid zijn. ... een nota van wijziging bevat een of meer wijzigingen van een wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrises
Een kabinet kan vanwege een intern conflict of door een conflict met Tweede Kamer of Eerste Kamer ten val komen. Bij interne conflicten kan worden gedacht aan een meningsverschil tussen ministers over een te nemen maatregel of over een wetsvoorstel dat in behandeling is. ... tussen ministers over een te nemen maatregel of over een wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1860: verwerping Spoorwegwet
Op 8 februari 1860 verwierp de Eerste Kamer na een debat dat 4 dagen duurde met 20 tegen 17 stemmen een wetsvoorstel inzake de aanleg en exploitatie van de Noorder- en Zuiderspoorweg. Daardoor viel het kabinet-Rochussen. ... na een debat dat 4 dagen duurde met 20 tegen 17 stemmen een wetsvoorstel - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 215