YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: wetsvoorstel regering staatssecretarissen ministerie memorie van toelichting kamerlid voorstel van wet tweede kamer eerste kamer tweede kamerleden minister raad van state ministerraad recht van initiatief wetgevingsoverleg kamervoorzitter hoofdelijke stemming voorzitter presidium rechten en taken eerste kamer nader rapport amendementen hamerstuk rechten en taken tweede kamer nota naar aanleiding van het verslag nota van wijziging wijze van stemmen in tweede kamer wijze van stemmen in eerste kamer fractie meer over behandeling in de wetsvoorstel in de eerste kamer werkwijze tweede kamer behandeling wetsvoorstel eerste kamer tweede kamercommissie recht van amendement moties commissie de weg van een wetsvoorstel wet initiatiefvoorstellen totstandkoming : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 430 voor - wetsvoorstel - in 0.0307209491729736 seconden.

wetsvoorstel

Parlement & Politiek - Een wetsvoorstel is een voorstel van de regering of een Kamerlid voor een nieuwe wet, of een voorstel om een bestaande wet te veranderen. Het komt vaak voor dat meer dan één ministerie bij een onderwerp en dus bij een wetsvoorstel betrokken is. ... wetsvoorstel

                                                                                                                                           

Behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De behandeling van een wetsvoorstel door de Eerste Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat een schriftelijke voorbereiding vooraf, waarbij leden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... wetsvoorstel

                                                                                                                                           

Behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer

Parlement & Politiek - De behandeling van een wetsvoorstel door de Tweede Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat veel voorbereiding vooraf, waarbij Tweede Kamerleden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... wetsvoorstel

                                                                                                                                           

De weg van een wetsvoorstel

Parlement & Politiek - Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt. ... weg van een wetsvoorstel

                                                                                                                                           
(Mede)wetgeving Tweede Kamer
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer is medewetgever. Dat komt tot uiting in diverse parlementaire rechten. De Tweede Kamer stemt over alle wetsvoorstellen, bepaalt mede de tekst van wetsvoorstellen en Tweede Kamerleden kunnen zelf een wetsvoorstel indienen. ... diverse parlementaire rechten. de tweede kamer stemt over alle wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Memorie van Toelichting
Parlement & Politiek - In de Memorie van Toelichting is te lezen waarom een wetsvoorstel is ingediend en wat het voorstel precies inhoudt. Dit document kan in omvang variëren van een pagina tot tientallen pagina's. Soms worden daar ook nog bijlagen aan toegevoegd. ... in de memorie van toelichting is te lezen waarom een wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Nader rapport
Parlement & Politiek - De minister reageert schriftelijk op het door de Raad van State uitgebracht advies over een wetsvoorstel in het nader rapport. ... op het door de raad van state uitgebracht advies over een wetsvoorstel

                                                                                                                                           

Van Europees wetsvoorstel tot nationale uitvoering

Parlement & Politiek - Alvorens een politiek gevoelig voorstel te doen of wetgeving voor te stellen op een terrein waar nog geen EU wetten gelden, zal de Commissie eerst willen vaststellen of het voorstel op politieke steun kan rekenen, door betrokkenen te consulteren na de publicatie van een groenboek of witboek. ... europees wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Recht van amendement
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer heeft sinds de Grondwetsherziening van 1848 het recht van amendement, dat wil zeggen de mogelijkheid wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel. Ieder Kamerlid heeft het recht amendementen in te dienen. ... wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... de eerste kamer is medewetgever. nadat de tweede kamer een wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Tweekamerstelsel
Parlement & Politiek - Veel landen hebben een parlement dat uit twee Kamers bestaat. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk een Hoger- en Lagerhuis en beschikt Duitsland over een Bondsdag en een Bondsraad. Ook Nederland heeft sinds 1815 twee Kamers en daarmee een tweekamerstelsel ('bicameralisme'). ... plaats en taak in het politieke bestel. de kamer beoordeelt de wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste Kamer en kabinet
Parlement & Politiek - Algemeen wordt aanvaard dat er wel een vertrouwensrelatie is tussen bewindslieden en de Eerste Kamer, maar dat er geen vertrouwensregel bestaat tussen kabinet en Eerste Kamer. Anders gezegd: de Eerste Kamer kan eventueel wel een bewindspersoon bewegen tot aftreden, maar niet het gehele kabinet. ... soms minder relevant geacht. verwerping van een (belangrijk) wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Rechten en taken Tweede Kamer
Parlement & Politiek - In vergelijking met de Eerste Kamer heeft de Tweede Kamer meer rechten en bevoegdheden. De belangrijkste taken zijn medewetgeving en controle. Maar er zijn ook taken bij het doen van voordrachten en bij het agenderen van onderwerpen. ... diverse parlementaire rechten. de tweede kamer stemt over alle wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Referendum Europese Grondwet
Parlement & Politiek - Een meerderheid van de Nederlandse kiezers stemde op 1 juni 2005 tegen de Europese Grondwet bij het eerste nationale referendum ooit in ons land. Drie dagen daarvoor hadden de Fransen dat ook al gedaan. ... de uitslag te zullen respecteren. het kabinet trok daarop het wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De Eerste Kamer is wel een deel van de volksvertegenwoordiging, maar wordt niet rechtstreeks gekozen. De leden van de Provinciale Staten kiezen de 75 Eerste Kamerleden. De Provinciale Staten worden weer wel rechtstreeks gekozen. ... de eerste kamer is medewetgever. nadat de tweede kamer een wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... verantwoording, doet uitspraken over nieuw beleid en behandelt wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Raadgevend referendum
Parlement & Politiek - Sinds 1 juli 2015 maakt de Wet raadgevend referendum (Wrr) het voor Nederlandse burgers mogelijk om een raadgevend referendum aan te vragen over wetten en verdragen die zijn aangenomen en bekrachtigd. Als uiteindelijk ten minste 300. ... niet geldig en zal de regering de inwerkingtreding van het wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Ruimtelijk beleid
Parlement & Politiek - Sinds 2007 bestaat in het ruimtelijke-ordeningsrecht de Structuurvisie. De Tweede Kamer kan vragen om parlementaire behandeling van een voorgenomen Structuurvisie, die in plaats is gekomen van de Planologische Kernbeslissing (PKB). ... na de terinzagelegging. hoewel de pkb deel 3 wel leek op een wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Nota naar aanleiding van het verslag
Parlement & Politiek - De nota naar aanleiding van het verslag is een reactie op het verslag van een Kamercommissie over een wetsvoorstel. De nota is afkomstig van de regering of de indieners van een initiatiefwetsvoorstel. ... is een reactie op het verslag van een kamercommissie over een wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Novelle
Parlement & Politiek - Een novelle is een wetsvoorstel tot wijziging van een wetsvoorstel dat nog aanhangig is bij de Eerste Kamer. Een novelle wordt door de regering ingediend als tijdens de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer blijkt dat er een fout in dat voorstel zit. ... - hoofdinhoud een novelle is een wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Nota van wijziging
Parlement & Politiek - Een nota van wijziging bevat een of meer wijzigingen van een wetsvoorstel dat nog in behandeling is bij de Tweede Kamer. Een nota van wijziging wordt opgesteld door indiener van het wetsvoorstel. Dat kan een minister, staatssecretaris of, bij een initiatiefwetsvoorstel, een Kamerlid zijn. ... een nota van wijziging bevat een of meer wijzigingen van een wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Het referendum in Nederland
Parlement & Politiek - Een wetsvoorstel voor een raadgevend, correctief, bindend referendum haalde in 1999 niet de vereiste tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Daarna is wel enkele jaren een Tijdelijke referendumwet van kracht geweest. ... referendum in nederland - hoofdinhoud een wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1999: de Nacht van Wiegel
Parlement & Politiek - Op 18 mei 1999 kreeg een wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid voor een correctief referendum in de Eerste Kamer niet de vereiste tweederde meerderheid. Daarop bood het kabinet een dag later zijn ontslag aan. ... de nacht van wiegel - hoofdinhoud op 18 mei 1999 kreeg een wetsvoorstel

                                                                                                                                           
Wetgevingsoverleg (WGO)
Parlement & Politiek - Een mondeling overleg van één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers of staatssecretarissen over een wetsvoorstel heet wetgevingsoverleg (WGO). Ieder lid van de Kamer mag er het woord voeren en moties indienen. ... met een of meer ministers of staatssecretarissen over een wetsvoorstel

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9