YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer eerste kamer huishoudelijke commissie verenigde vergadering eerste kamerleden organisatie eerste kamer wetgevingsproces geert jan hamilton h. zillesen prinsjesdag recht van amendement minister nota van verbetering toelichting wetgevingsproces ministerraad initiatiefwetsvoorstel staatssecretaris nota van wijziging europese commissie europees parlement raad van ministers verdrag van lissabon europese unie bijzondere wetgevingsprocedure besluitvormingsprocedures in de europese unie bemiddelingscomite bijzondere wetgevingsprocedures comite van de regio's economisch en sociaal comite artikel 2 gekwalificeerde meerderheid van stemmen europarlementariers europese raad meer informatie over de europese instellingen europese rekenkamer peter van dalen john dalli voor- en nadelen van de europese unie medebeslissingsprocedure ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 17 van 17 voor - wetgevingsproces - in 0.0101871490478516 seconden.
Interne organisatie Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De Eerste Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Eerste Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de Griffier. ... en de procedurele begeleiding van het constitutionele wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Nota van wijziging
Parlement & Politiek - Een nota van wijziging bevat een of meer wijzigingen van een wetsvoorstel dat nog in behandeling is bij de Tweede Kamer. Een nota van wijziging wordt opgesteld door indiener van het wetsvoorstel. Dat kan een minister, staatssecretaris of, bij een initiatiefwetsvoorstel, een Kamerlid zijn. ... wetsvoorstel in de tweede kamer. meer informatie toelichting wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Institutioneel beleid: spelregels en spelers van de Europese Unie
Parlement & Politiek - De afspraken tussen de lidstaten van de Europese Unie zijn vastgelegd in verdragen. Die verdragen zijn verscheidene malen aangepast en aangevuld. In de verdragen zijn de doelstellingen van de Europese Unie omschreven. ... enkele andere eu instellingen zijn wel betrokken bij het wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Parlement & Politiek - Deze procedure is de wetgevingsprocedure die standaard van toepassing is op alle besluitvorming in de Europese Unie, tenzij in de verdragen specifiek staat dat er een andere, bijzondere wetgevingsprocedure geldt. ... als het europees parlement een beslissende stem hebben in het wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Europees Burgerinitiatief (EBI)
Parlement & Politiek - Sinds 1 april 2012 kunnen de inwoners van de Europese Unie, de Europese Commissie verzoeken om een bepaald onderwerp op de agenda zetten. Dit Europees burgerinitiatief (EBI) heeft tot doel de democratie in de Europese Unie te versterken door burgers, organisaties of bedrijven rechtstreeks bij het wetgevingsproces te betrekken. ... door burgers, organisaties of bedrijven rechtstreeks bij het wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer)
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een Hoog College van Staat. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft. ... vertrouwen heeft. de kamer heeft 150 leden. de rol in het wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Europa
Parlement & Politiek - De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. ... als het europees parlement een beslissende stem hebben in het wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Werkprogramma Europese Commissie 2016
Parlement & Politiek - In het werkprogramma voor 2016 van de Europese Commissie lag de nadruk op migratie, economische en sociale kwesties, energie en duurzaamheid. Het programma bevatte een beperkt aantal wetgevende voorstellen, die aansloten op de in 2015 aangenomen strategische programma's. ... geen kans maakten op goedkeuring of in de loop van het wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Europees Parlement (EP)
Parlement & Politiek - De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... akte bekendstaat, werd het europees parlement bij het algemene wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Verhouding Tweede Kamer-kabinet
Parlement & Politiek - Tweede Kamer en kabinet hebben een eigen plaats in het staatsbestel, maar er bestaan ook relaties tussen beide. Een kabinet wordt gevormd op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer. ... worden vastgelegd in een regeerakkoord. de rol in het wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Behandeling wetsvoorstel Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De behandeling van een wetsvoorstel door de Eerste Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat een schriftelijke voorbereiding vooraf, waarbij leden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... het wordt dan na enige tijd op de agenda gezet. het wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Van Europees wetsvoorstel tot nationale uitvoering
Parlement & Politiek - Alvorens een politiek gevoelig voorstel te doen of wetgeving voor te stellen op een terrein waar nog geen EU wetten gelden, zal de Commissie eerst willen vaststellen of het voorstel op politieke steun kan rekenen, door betrokkenen te consulteren na de publicatie van een groenboek of witboek. ... dus overeenstemming ontstaat tussen raad en parlement is het wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Prof.Dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin
Parlement & Politiek - Christendemocratische rechtsgeleerde en politicus die twee perioden minister van Justitie was. Zoon van een joodse, Duitse vluchteling. Stapte in 1989 over van de Tilburgse universiteit naar het kabinet-Lubbers III en had aanvankelijk het imago van een studeerkamergeleerde en zedenmeester. ... door wetgeving worden overschat. alle deelnemers aan het wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Bevoegdheden Europees Parlement
Parlement & Politiek - De zeggenschap van het Europees Parlement (EP) verschilt per beleidsterrein. In de meeste gevallen is het EP medewetgever, maar op een aantal beleidsterreinen zijn de bevoegdheden van het EP zeer beperkt. ... de europese commissie (ec) speelt een belangrijke rol in het wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Besluitvormingsprocedures in de Europese Unie
Parlement & Politiek - De Europese Unie neemt jaarlijks veel besluiten. Dat doet de Europese Unie volgens een aantal procedures. Naast de gewone wetgevingsprocedures kent de EU een aantal bijzondere wetgevingsprocedures. Daarnaast zijn er aparte procedures voor regelgeving die de details van eerder aangenomen besluiten uit moet werken. ... als het europees parlement een beslissende stem hebben in het wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Procedures in de Europese Unie
Parlement & Politiek - Het Europees Parlement (EP) speelt een rol in diverse besluitvormingsprocedures in de Europese Unie (EU). Er zijn verschillende procedures omdat de bevoegdheden van het EP in de loop der tijd zijn uitgebreid en omdat de bevoegdheden van het EP verschillen per beleidsterrein. ... als het europees parlement een beslissende stem hebben in het wetgevingsproces

                                                                                                                                           
Tweede Kamer (Tweede Kamer)
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging en is een Hoog College van Staat. Zij speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetten, controleert de regering en beslist over de vraag of een kabinet (of bewindspersoon) genoeg vertrouwen heeft. ... vertrouwen heeft. de kamer heeft 150 leden. de rol in het wetgevingsproces

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12