YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: werkwoord literair overgankelijk werkwoord onovergankelijk werkwoord taal betekenis aaneenschrijven basisregels ontleden etymologie samenstelling modaal-werkwoord persoonsvorm woordkeuze d/t uitdrukkingen en spreekwoorden engels voorzetsels trema afkortingen apostrof woordgebruik hulpwerkwoord sterk/zwak werkwoord enkelvoud/meervoud meewerkend voorwerp koppelwerkwoord gebiedende wijs hoofdletter of kleine letter namen aanhalingstekens alternatieve spelling lastige woorden afleiding persoonlijk voornaamwoord stijlfouten bijvoeglijk naamwoord barbarisme buigings-e woordvolgorde : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 549 voor - werkwoord - in 0.0269381999969482 seconden.

Werkwoord

Kunstbus - Het werkwoord [-en] o (verbum) Woord dat de naam noemt van een doen, een zijn, een worden, als werking voorgesteld. Het werkwoord vormt samen met het subject (onderwerp) en eventueel een object (voorwerp) de basis van een zin. ... werkwoord

                                                                                                                                           

Overgankelijk werkwoord

Kunstbus - Een overgankelijk werkwoord (ook: transitief werkwoord) is een werkwoord dat een lijdend voorwerp en soms een meewerkend voorwerp bij zich kan hebben.. De bakker bakt het brood.. De man schrijft een stukje. ... werkwoord

                                                                                                                                           

Onovergankelijk werkwoord

Kunstbus - Overgankelijk / Onovergankelijk werkwoord Hoofdwerkwoorden (of: zelfstandige werkwoorden) kunnen verdeeld worden in overgankelijke (of: transitieve) en onovergankelijke (of: intransitieve) werkwoorden. ... werkwoord

                                                                                                                                           

Wat is een zelfstandig werkwoord?

Genootschap Onze Taal - Als in een zin meerdere werkwoorden staan, is één daarvan het hoofdwerkwoord. Dit kan een koppelwerkwoord zijn of een zelfstandig werkwoord; hoofdwerkwoord is hier een overkoepelende term voor. De overige werkwoorden in de zin zijn hulpwerkwoorden. ... is een zelfstandig werkwoord

                                                                                                                                           

Wat betekent het werkwoord epibreren?

Genootschap Onze Taal - Epibreren betekent 'net doen alsof je iets heel belangrijks doet of gaat doen, terwijl je eigenlijk niets (nuttigs) uitvoert of zal uitvoeren'. Simon Carmiggelt gebruikte dit werkwoord in 1954 in een van zijn stukjes. ... betekent het werkwoord

                                                                                                                                           

Hoe bepaal je de stam van een werkwoord?

Genootschap Onze Taal - De stam van een werkwoord vind je door van het hele werkwoord -en af te halen; wat je overhoudt, is de stam. De stam van worden is word, de stam van leiden is leid, de stam van houden is houd, enz. ... bepaal je de stam van een werkwoord

                                                                                                                                           

Welke vormen kan het werkwoord aannemen?

Genootschap Onze Taal - Voltooid deelwoord, infinitief en conjunctief zijn allemaal vormen van het werkwoord. Ze worden op verschillende manieren gebruikt. Dit advies biedt een beknopt overzicht van de werkwoordsvormen. Meer informatie is in specifiekere adviezen te vinden; zie daarvoor de links. ... vormen kan het werkwoord

                                                                                                                                           

Wat is een samengesteld werkwoord?

Genootschap Onze Taal - Een samengesteld werkwoord is een werkwoord dat is opgebouwd uit twee delen die ook als losse woorden voorkomen. Meestal is het tweede deel een werkwoord en het eerste een bijwoord, een bijvoeglijk naamwoord of een zelfstandig naamwoord: overdrijven, hardlopen, huishouden. ... is een samengesteld werkwoord

                                                                                                                                           

modaal-werkwoord

Kunstbus - Modaliteit (taalkunde) Modaliteit drukt de verhouding uit tussen de beschrijving en de werkelijkheid, bijvoorbeeld het oordeel van de spreker ten opzichte van de waarschijnlijkheid, mogelijkheid, wenselijkheid van de inhoud van de zin. ... werkwoord

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je het werkwoord dat bij yoga hoort?

Genootschap Onze Taal - Het werkwoord yogaën krijgt een trema. ... schrijf je het werkwoord

                                                                                                                                           

Schrijf je sms'en of sms-en? En hoe schrijf je de vervoegingen van dit werkwoord?

Genootschap Onze Taal - De juiste spelling van het hele werkwoord is sms'en, met een apostrof. Van de afkorting sms wordt met het achtervoegsel -en een werkwoord gevormd. Omdat sms een afkorting is, kan dat achtervoegsel niet zomaar eraan vast worden geschreven. ... je sms'en of sms-en? en hoe schrijf je de vervoegingen van dit werkwoord

                                                                                                                                           

Hoe moet je het werkwoord typen vervoegen?

Genootschap Onze Taal - De juiste vervoeging is als volgt: ... moet je het werkwoord

                                                                                                                                           

Waarom is geweest met een t, zoals in 'Ik ben nog nooit in Zweden geweest'? In het hele werkwoord wezen zit toch een z, en geen s?

Genootschap Onze Taal - Geweest is een uitzondering. Vergelijkbare voltooide deelwoorden (zoals verweesd, gesjeesd en gevreesd ) krijgen inderdaad allemaal een d, omdat het hele werkwoord eindigt op -zen ( verwezen, sjezen, vrezen ), en niet op -sen. ... t, zoals in 'ik ben nog nooit in zweden geweest'? in het hele werkwoord

                                                                                                                                           

Hoe vervoeg je het werkwoord dat bij sudoku hoort? Is het hij sudokut, hij sudoku't of hij sudokuut?

Genootschap Onze Taal - Hij sudokuut is juist. Deze spelling sluit aan bij de uitspraak [suu-doo-kuut], die tamelijk algemeen lijkt. Een vergelijkbaar werkwoord is kukelekuen, waarvan de derde persoon enkelvoud hij kukelekuut luidt. ... vervoeg je het werkwoord

                                                                                                                                           

Wat is juist: in of op de bres? En welk werkwoord hoort erbij: staan of springen?

Genootschap Onze Taal - In de bres springen ('iemand te hulp komen, iets/iemand steunen', 'iets/iemand verdedigen') is de gebruikelijkste vorm, maar op de bres springen is eveneens juist. En in plaats van springen is ook het werkwoord staan mogelijk. ... is juist: in of op de bres? en welk werkwoord

                                                                                                                                           

Wat zijn wederkerende werkwoorden?

Genootschap Onze Taal - Een wederkerend werkwoord heeft een wederkerend voornaamwoord zoals zich bij zich: zich wassen, zich vergissen, enz. ... zijn wederkerende werkwoord

                                                                                                                                           

Wat zijn overgankelijke en onovergankelijke werkwoorden?

Genootschap Onze Taal - Een overgankelijk werkwoord is een werkwoord dat een lijdend voorwerp bij zich kan of moet hebben. Door taalkundigen wordt ook wel de term transitief werkwoord gebruikt. Een onovergankelijk werkwoord heeft juist geen lijdend voorwerp bij zich. ... zijn overgankelijke en onovergankelijke werkwoord

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Meld u aan!' of 'Meldt u aan!'?
Genootschap Onze Taal - ' Meld u nu aan voor deze cursus!', met alleen een d, is juist. Meld is een gebiedende wijs, en de gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het werkwoord. Vervang bij twijfel meld ... aan door geef . ... de gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het werkwoord

                                                                                                                                           

'Wat een grappig verhaal', lacht/zucht/grinnikt hij. 'Dat lijkt me vanzelfsprekend', snapt/begrijpt/bedenkt hij. Wat is er aan de hand met de werkwoorden in beide zinnen? En waarom klinken de werkwoorden in zin 1 beter dan die in zin 2?

Genootschap Onze Taal - In een artikel in Onze Taal (oktober 1991) over sportjournalistiek zijn deze werkwoorden 'citaatuitluiders' genoemd. De auteur van het artikel, Rik Jellema, omschreef het als volgt: "Men citeert de woorden van een persoon uit de sportwereld en laat deze volgen door een werkwoord dat het citaat uitluidt maar dat slechts in geringe mate, en soms zelfs helemaal niet 'citatief' van karakter is. ... snapt/begrijpt/bedenkt hij. wat is er aan de hand met de werkwoord

                                                                                                                                           
Waar komt het woord toestel ('apparaat, machine') vandaan?
Genootschap Onze Taal - Toestel is afgeleid van het werkwoord toestellen, dat bestaat uit het bijwoord toe en het werkwoord stellen. Dit inmiddels verouderde werkwoord had onder meer de betekenissen 'in orde maken', 'in gereedheid brengen' en 'vervaardigen, maken, tot stand brengen'. ... ('apparaat, machine') vandaan? toestel is afgeleid van het werkwoord

                                                                                                                                           

Wat voor werkwoord is hebben in de zin 'Wat hebben jullie allemaal gedaan?'

Genootschap Onze Taal - Hebben is hier een hulpwerkwoord van tijd. ... voor werkwoord

                                                                                                                                           

Wat is het voltooid deelwoord van het werkwoord dubbelklikken: dubbelgeklikt of gedubbelklikt?

Genootschap Onze Taal - Gedubbelklikt. De verleden tijd van dubbelklikken luidt dubbelklikte(n) en het voltooid deelwoord gedubbelklikt. Het is dus niet klikte(n) dubbel en dubbelgeklikt. ... is het voltooid deelwoord van het werkwoord

                                                                                                                                           
Is de volgende zin goed: 'Het buit de komende dagen veel'?
Genootschap Onze Taal - Ja, deze zin komt misschien vreemd over, maar is wel juist. Buit in 'Het buit de komende dagen veel' is een vervoeging van het werkwoord buien. ... in 'het buit de komende dagen veel' is een vervoeging van het werkwoord

                                                                                                                                           

Wat is het verschil tussen sterke, zwakke en onregelmatige werkwoorden?

Genootschap Onze Taal - De aanduidingen sterk, zwak en onregelmatig werkwoord hebben betrekking op de vervoeging van werkwoorden in de verleden en voltooide tijd. ... is het verschil tussen sterke, zwakke en onregelmatige werkwoord

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 5