YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: inspectie leefomgeving en transport leefomgeving en transport transport-inspectie ilt vrom-inspectie inspectie ministerie van infrastructuur en milieu minister ministerie ministerie van staatssecretaris kabinet-rutte ii parlementaire enquete volksgezondheid en milieuhygiene cultuur design martin van rijn groningen drs. m.j.j. (marius) van amelsvoort marius van amelsvoort derde kabinet-lubbers drs. m.j. (martin) van rijn kabinet-balkenende iv kabinet-lubbers iii inspectie iwi inspectie szw ministerie van sociale zaken inspectorate szw inspectie voor de gezondheidszorg de inspectie voor de gezondheidszorg igz igz -[rechtertag] inspectie werk en inkomen - iwi inspection service for work and income - iwi inspectie sociale zaken en werkgelegenheid secretaris-generaal kabinet-biesheuvel sociale zaken en volksgezondheid sociale zaken arbeid, handel en nijverheid : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 76 voor - vrom inspectie - in 0.0140280723571777 seconden.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Deze organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving. ... (ilt) is op 1 januari 2012 ontstaan uit een fusie van de vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. M.J.J. (Marius) van Amelsvoort
Veelzijdige katholieke politicus uit Brabant die vijfentwintig jaar in diverse functies actief was. Begon zijn loopbaan in het bankwezen en was daarna financieel-economisch woordvoerder van de KVP in Eerste en Tweede Kamer. ... de verantwoordelijkheid voor de inning gaat over van vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. M.J. (Martin) van Rijn
Martin van Rijn (1956) is sinds 5 november 2012 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kabinet-Rutte II. Hij was in 2008-2012 lid van de raad van bestuur van de uitvoeringsorganisatie van pensioeninstelling PGGM. ... daarvoor was hij topambtenaar op onder meer de ministeries van vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Inspectie SZW

Deze organisatie is op 1 januari 2012 gestart als opvolger van de Inspectie IWI, de Arbeidsinspectie en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en valt onder het Ministerie van Sociale Zaken. De Inspectie SZW houdt toezicht op verscheidene sociale wetten (bijvoorbeeld de Wet minimumloon en de Arbeidsomstandighedenwet), spoort fraude op en signaleert ontwikkelingen op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. ... vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Deze dienst houdt toezicht op zowel de manier waarop de zorg georganiseerd is als op de kwaliteit van de geleverde zorg in Nederland. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) rapporteert en adviseert hierover aan de overheid en aan de zorginstellingen. ... vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Inspectie Werk en Inkomen - IWI

De Inspectie Werk en Inkomen is op 1 januari 2012, samen met de Arbeidsinspectie en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), opgegaan in de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De werkzaamheden van de voormalige IWI zijn dus door de nieuwe inspectie overgenomen. ... vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Sociale zaken
Deze organisatie is op 1 januari 2012 gestart als opvolger van de Inspectie IWI, de Arbeidsinspectie en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en valt onder het Ministerie van Sociale Zaken. De Inspectie SZW houdt toezicht op verscheidene sociale wetten (bijvoorbeeld de Wet minimumloon en de Arbeidsomstandighedenwet), spoort fraude op en signaleert ontwikkelingen op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. ... vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Het ministerie is onder meer belast met het algemeen sociaal-economisch beleid, met name voor het werkgelegenheidsbeleid, arbeidsaangelegenheden en voor het inkomens- en vermogensbeleid. Het ministerie draagt ook zorg voor de sociale zekerheid in Nederland. ... vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ruimtelijk beleid
Sinds 2007 bestaat in het ruimtelijke-ordeningsrecht de Structuurvisie. De Tweede Kamer kan vragen om parlementaire behandeling van een voorgenomen Structuurvisie, die in plaats is gekomen van de Planologische Kernbeslissing (PKB). ... van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer ( vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête bouwsubsidies (1986-1988)
De parlementaire enquête bouwsubsidies vond in 1986-1988 plaats. In 1986 verscheen in de Volkskrant een bericht dat het Rijk te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. ... er zou een 'herenakkoord' bestaan tussen het ministerie van vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rotterdam-Maaskantprijs_2004
Rotterdam Maaskantprijs 2004 14 december 2004 De Grote Rotterdam-Maaskantprijs 2004 wordt niet uitgereikt Dit maakte het bestuur van de Stichting Rotterdam- Maaskant bekend. ... te nemen. de jury bestaande uit margreet de boer (oud minister vrom - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Rijksbouwmeester
De Rijksbouwmeester adviseert de regering over het architectuurbeleid en de rijkshuisvesting. Zie rijksbouwmeester is ingesteld. Op 20 juni a.s. geeft minister Dekker van VROM het startsein voor diverse activiteiten die deze viering omlijsten. ... is ingesteld. op 20 juni a.s. geeft minister dekker van vrom - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) draagt zorg voor de ruimtelijke indeling, het verkeer en het water- en milieubeheer van ons land. Sinds mei 2015 is het ministerie ook belast met nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. ... en volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer ( vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mededingingswet
Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Hiervoor is via deze wet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het leven geroepen. ... vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. P.J.C.M. (Peter) van den Berg
Drs. Peter van den Berg (1952) is sinds juni 2015 als staatsraad lid van de afdeling advisering van de Raad van State. Hij was onder meer onderdirecteur van het Centraal Planbureau, hoofd afdeling algemeen economisch en arbeidsmarktbeleid op het ministerie van Economische Zaken en directeur Inspectie van de Rijksfinanciën en directeur-generaal van de Rijksbegroting. ... vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vinex
Vinex is de afkorting voor Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een notitie van het ministerie van VROM uit 1993. In deze notitie werden uitbreidingsgebieden aangewezen aan de rand van grote steden voor massale nieuwbouw. In de volksmond wordt gesproken van Vinex-locaties of Vinex-wijken. In de volksmond wordt de term Vinex-wijk echter ook gebruikt voor nieuwbouwwijken die in dezelfde periode (na 1993) gebouwd zijn, maar die niet in het VINEX-document zijn aangewezen. ... ruimtelijke ordening extra, een notitie van het ministerie van vrom - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)
Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening. Tot 7 juni 2011 waren er de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI). ... ruimtelijke ordening en milieu / wonen, wijken en integratie ( vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tejo Remy
Tejo Remy (1960) Utrechtse product- en interieurdesigner, geboren in 1960 in Millingen/Nijmegen. Tejo Remy heeft een aantal beroemd geworden ontwerpen gemaakt, zoals een ladenkast (1991) die bestaat uit een ratjetoe aan losse laden, rondom strak bijeengebonden tot een kast, een lamp van melkflessen in verschillende variaties en een 'voddenstoel', De Rag Chair (1991), die is opgebouwd uit eindeloos veel lagen stof die met stalen strippen op hun plaats worden gehouden. ... de inrichting van de kantine van het ministerie van vrom - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans
Loek Hermans (1951) was van 12 juni 2007 tot 3 november 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD. Hij was vanaf 22 februari 2011 fractievoorzitter en in 2011 en 2015 lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen. ... vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Maagd
Maagd (seksueel): persoon (soms in het bijzonder een vrouw) die geen geslachtgemeenschap heeft gehad. Hoewel de medische wetenschap anders beweert, is menigeen de mening toegedaan dat de maagdelijke status van een vrouw zou kunnen worden aangetoond door de aanwezigheid van een intact maagdenvlies rond de ingang van de schede. Soms wordt er een zo grote waarde gehecht aan de vermeende maagdelijke status, dat van een aanstaande bruid wordt verwacht dat zij een (niet-medische) inwendige inspectie ondergaat, een door anderen als zeer vernederend beschouwde gang van zaken. Ook de vrouw zelf kan dit zeer onaangenaam vinden. In gemeenschappen met een maagdelijkheidscultus is het veelal een vereiste dat de vrouw bloedt tijdens de huwelijksnacht, als teken van een gescheurd maagdenvlies. Dit is niet alleen een probleem voor een vrouw die al voor het huwelijk geslachtsgemeenschap heeft gehad, maar ook voor een zogenaamde maagd. Bloedverlies tijdens de eerste gelachtsgemeenschap is niet vanzelfsprekend. Er bestaan dan ook veel trucs om bloedverlies te imiteren. Verder is er sprake van 'hersteloperaties' van het maagdenvlies. De maagdelijke status kan een bron van veel zorgen zijn voor jonge ongetrouwde vrouwen in sommige gemeenschappen. . In meer algemene zin wordt met 'maagd' een ongetrouwde vrouw of meisje aangeduid. Het woord meisje is een (verbasterd) verkleinwoord van maagd. . een vrouwelijke bediende (dienstmaagd), zie dienstknecht. ... vrom - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
belastingen
Gedwongen betalingen aan de overheid als zodanig, waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie van de overheid tegenover staat en die krachtens algemene regelen worden geheven. ... vrom - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête Fyra (2013-2016)
Op 28 oktober 2015 heeft de parlementaire enquêtecommissie een vernietigend rapport ('De reiziger in de kou') uitgebracht over het vervoer over de HSL-Zuid. Er was sprake van een aaneenschakeling van fouten bij NS, kabinet en het toezicht. ... vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
E.J.M.F. (Emmanuel) Macron
Emmanuel Macron (1977) is sinds 14 mei 2017 president van Frankrijk. Hij is leider van de progressief-liberale beweging 'La République En Marche'. Macron was geruime tijd lid van de Parti Socialiste, maar werd in 2015 onafhankelijk. ... vrom - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 26