YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie eerste kamer europese raad raad van de europese unie mark rutte verenigde vergadering biografisch archief fractie voorzitter van de europese commissie raad van europa koning formatie vaste voorzitter van de europese raad piet steenkamp griffier hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid donald tusk abraham kuyper grondwetsherziening van 1983 eerste kamerlid vaste voorzitter plenaire vergadering huishoudelijke commissie europese regeringsleiders bert koenders eurotop ankie broekers-knol reglementen van orde 13 organisatie eerste kamer grondwetsherziening van 1848 voorzitter eerste kamer college van senioren inhuldiging van een nieuwe koning regeringsleiders eu igc (intergouvernementele conferentie) minsiteriele verantwoordelijkheid eu-leiders european council 15 : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1164 voor - voorzitter - in 0.0829989910125732 seconden.

Voorzitter Eerste Kamer

Parlement & Politiek - De Eerste Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. De voorzitter leidt de vergadering van de Eerste Kamer en is tevens voorzitter van het College van Senioren, de Huishoudelijke Commissie (interne organisatie) en de Verenigde Vergadering. ... voorzitter

                                                                                                                                           
Europese Raad
Parlement & Politiek - Vaste voorzitter ... van de 28 lidstaten van de europese unie, de vaste voorzitter

                                                                                                                                           

Voorzitter Eerste Kamer - wetenswaardigheden

Parlement & Politiek - Hoewel voorzitter van de Eerste Kamer een belangrijke functie is, waren het nooit vooraanstaande politici die dat ambt bekleedden. In 1914 was er enige tijd sprake van dat Abraham Kuyper voorzitter zou worden, maar zijn doofheid verhinderde dat. ... voorzitter

                                                                                                                                           

Verkiezing voorzitter Tweede Kamer

Parlement & Politiek - Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. ... voorzitter

                                                                                                                                           

Vaste voorzitter van de Europese Raad (EU-president)

Parlement & Politiek - De vaste voorzitter leidt de werkzaamheden van de Europese Raad: het overleg van de Europese regeringsleiders. Samen met de voorzitter van de Europese Commissie zorgt de vaste voorzitter voor de continuïteit van de werkzaamheden van de Europese Raad. ... voorzitter

                                                                                                                                           

Voorzitter Algemene Rekenkamer

Parlement & Politiek - Aan het hoofd van de Algemene Rekenkamer staat de voorzitter (ofwel president). Er zijn tot op heden 23 voorzitters geweest sinds 1841. ... voorzitter

                                                                                                                                           

Vicevoorzitter Europese Commissie

Parlement & Politiek - De voorzitter van de Europese Commissie mag binnen de Commissie vicevoorzitters benoemen. Tot 2014 was dit vooral een erefunctie. Sinds het aantreden van de Commissie-Juncker bekleden de vicevoorzitters een belangrijke positie. ... voorzitter

                                                                                                                                           

Voorzitter Europese Commissie

Parlement & Politiek - Deze functie wordt sinds 1 november 2014 vervuld door de Luxemburger Jean-Claude Juncker. Hij is de opvolger van de Portugees José Manuel Barroso. ... voorzitter

                                                                                                                                           

Voorzitterschap Europese Unie

Parlement & Politiek - Elk half jaar (van januari t/m juni en van juli t/m december) wordt de Europese Unie voorgezeten door een lidstaat. Het land dat voorzitter is, leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Uitzondering hierop is de Raad Buitenlandse Zaken die wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger voor het buitenlands- en defensiebeleid. ... voorzitter

                                                                                                                                           
Inkomen Tweede Kamerlid
Parlement & Politiek - Een 'gewoon' lid van de Tweede Kamer ontvangt per 1 januari 2017 een schadeloosstelling van ruim 107 duizend euro op jaarbasis, inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. De voorzitter, ondervoorzitters en fractievoorzitters ontvangen daar bovenop, afhankelijk van hun functie of de grootte van hun fractie, een toelage. ... inclusief vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. de voorzitter

                                                                                                                                           
Wijze van stemmen in Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De Eerste Kamer kan via een stemming een besluit nemen. Aan het einde van de openbare behandeling, nadat het debat over een (wets)voorstel afgerond is, stelt de voorzitter voor tot stemming over te gaan. ... nadat het debat over een (wets)voorstel afgerond is, stelt de voorzitter

                                                                                                                                           

Voorzitter Tweede Kamer

Parlement & Politiek - De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... voorzitter

                                                                                                                                           
Reglement van Orde Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden: het is allemaal in dit reglement vastgelegd. ... wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter

                                                                                                                                           
Interne organisatie Tweede Kamer
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Tweede Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de griffier. ... en ambtelijke organisatie is het presidium, bestaande uit de voorzitter

                                                                                                                                           
Europese Commissie (EC)
Parlement & Politiek - Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden ' eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. ... apparaat. in de commissie-juncker nemen zeven vice voorzitter

                                                                                                                                           
Plenaire vergadering Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De vergadering van alle 75 Eerste Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Eerste Kamervoorzitter en wordt gehouden in de historische plenaire zaal. ... de plenaire vergadering. deze wordt geleid door de eerste kamer voorzitter

                                                                                                                                           
Europees Parlement (EP)
Parlement & Politiek - De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. Het Europees Parlement wordt dan ook geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel. ... europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter

                                                                                                                                           
Tweede Kamerlid
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... worden op basis van de verkiezingsuitslag benoemd door de voorzitter

                                                                                                                                           
Verdrag van Nice
Parlement & Politiek - Dit Europese verdrag maakte hervormingen mogelijk die nodig waren vanwege de uitbreiding van de Europese Unie van 15 naar 25 landen in mei 2004. Het Verdrag van Nice is op 1 februari 2003 in werking getreden. ... europese raad het verdrag van nice bepaalde dat vanaf 2002 per voorzitter

                                                                                                                                           
Dertigledendebat
Parlement & Politiek - Een dertigledendebat is een debat dat door een minderheid van de Tweede Kamerleden wordt aangevraagd. Sinds 2011 heet een dergelijk debat een 'dertigledendebat; daarvoor was de benaming 'spoeddebat'. ... komt veel sneller op de agenda dan een dertigledendebat. de voorzitter

                                                                                                                                           
Behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer
Parlement & Politiek - De behandeling van een wetsvoorstel door de Tweede Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat veel voorbereiding vooraf, waarbij Tweede Kamerleden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... dergelijk wetgevingsoverleg moet de kamer, op voorstel van de voorzitter

                                                                                                                                           
Totstandkoming Verdrag van Lissabon
Parlement & Politiek - Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... houdt dus een eigen eurocommissaris. er bestaat nu een vaste voorzitter

                                                                                                                                           
Wat is de juiste schrijfwijze: naar verluidt of naar verluid?
Genootschap Onze Taal - De juiste vorm is naar verluidt. Bijvoorbeeld in: 'Naar verluidt wordt ze volgende week tot voorzitter benoemd. ... bijvoorbeeld in: 'naar verluidt wordt ze volgende week tot voorzitter

                                                                                                                                           
Wie doet wat: Europese instellingen en organen
Parlement & Politiek - Binnen Europa zijn de twee belangrijkste samenwerkingsverbanden tussen landen: de Europese Unie en de Raad van Europa. Waar de Raad van Europa zich voornamelijk bezighoudt met de mensenrechtensituatie, is de voornaamste doelstelling van de Europese Unie altijd economische samenwerking geweest; in de loop van de tijd is dat verbreed tot meer terreinen zoals migratie, buitenlands beleid, milieu enzovoort. ... van de 28 lidstaten van de europese unie, de vaste voorzitter

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1