YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: verenigde naties europese commissie europese unie europees parlement gewone wetgevingsprocedure raad verdrag van lissabon europese raad niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste judith sargentini (gl) raadsformatie eerste kamercommissie voor buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking (bdo) comite van de regio's europa in de wereld beleid humanitaire hulp lilianne ploumen (pvda, minister voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking) raad justitie en binnenlandse zaken johannes hahn unhcr corina cretu (roemenie) relatie eu-afrika humanitaire hulp solidariteitsfonds europees hof van justitie directoraat-generaal humanitaire hulp (echo) parlementaire commissie ontwikkelingssamenwerking echo christos stylianides (cyprus) internationale rode kruis vluchtelingenorganisatie van de verenigde naties, unhcr organisatie echo lees meer over het ercc meer over het europees vrijwilligerskorps mechanisme voor civiele bescherming van de unie eurocommissaris voor humanitaire hulp en crisismanagement grensoverschrijdende criminaliteit, terrorisme en illegale migratie europese regeringsleiders mededeling raad buitenlandse zaken : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8433 voor - vluchtelingenorganisatie van de verenigde naties unhcr - in 1.85406899452209 seconden.
Zoektermen van en de behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
Beleid humanitaire hulp
Parlement & Politiek - Ieder jaar worden er gebieden in de wereld getroffen door natuurrampen en oorlogen. Via de Europese hulporganisatie ECHO levert de Europese Unie in dit soort gevallen hulp aan de getroffen gebieden. ECHO is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van alle humanitaire hulp wereldwijd. ... met internationale organisaties, zoals het rode kruis en de vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           
Europese aanpak vluchtelingencrisis
Parlement & Politiek - Westelijke Middellandse Zee (en land) route ... gesteld voor hulporganisaties, zoals het rode kruis en vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           

Verenigde Naties (VN)

Parlement & Politiek - Deze intergouvernementele organisatie waarvan 193 landen lid zijn, is opgericht in 1945 en komt op voor de internationale vrede en veiligheid. De Verenigde Naties (VN) zijn een mondiale organisatie van overheden, samenwerkend op het gebied van internationaal recht, mondiale veiligheid, behoud van humanitaire rechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar sociaal-maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           
Asiel- en migratiebeleid
Parlement & Politiek - Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           
Mr. E.M.J.A. (Maan) Sassen
Parlement & Politiek - Katholiek politicus die vooral een belangrijke rol speelde in de Indonesische kwestie. Was advocaat en gedeputeerde. Behoorde tot de voorstanders van een personalistisch socialisme. Werd in 1946 als juridisch specialist Tweede Kamerlid voor de KVP. ... van januari 1957 tot februari 1958 - lid internationale vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

Parlement & Politiek - De Algemene Vergadering kan alle vraagstukken en alle zaken bespreken die binnen het kader van het Handvest van de Verenigde Naties vallen of die betrekking hebben op de bevoegdheden en functies van organen waarin dit Handvest voorziet. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           

Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties

Parlement & Politiek - Het Internationaal Gerechtshof (ook wel Internationaal Hof van Justitie genoemd) is het hoogste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties. Het buigt zich op basis van het internationaal recht over rechtsgeschillen tussen staten. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           

Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

Parlement & Politiek - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) is op basis van het Handvest van de VN verantwoordelijk voor het handhaven van vrede en veiligheid in de wereld. Deze raad bestaat uit vijftien leden, waaronder vijf permanente leden: China, Engeland, Frankrijk, Rusland en de Verenigde Staten van Amerika. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
Parlement & Politiek - In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           

Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Parlement & Politiek - Dit orgaan is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, samen met het Comité van Ministers. De vergadering vertegenwoordigt de politieke bewegingen in Europa en is een platform waar parlementariërs uit 47 Europese landen elkaar kunnen treffen. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           

Europa in de wereld

Parlement & Politiek - De Europese Unie is sinds zijn ontstaan in 1951 op steeds meer terreinen actief geworden op het wereldtoneel: ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           

Onderhandelingen over de hereniging van Cyprus

Parlement & Politiek - Het eiland Cyprus is verdeeld in twee geïsoleerde delen: een Turks-Cypriotisch en een Grieks-Cypriotisch deel. De Turkse Republiek van Noord-Cyprus wordt alleen erkend door Turkije. De EU-lidstaat Republiek Cyprus, van de Grieks-Cyprioten, wordt door Turkije niet als land erkend. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           
Stabiliteitspact voor Zuidoost-Europa
Parlement & Politiek - Dit pact moet zorgen voor vrede, democratie, eerbiediging van mensenrechten en welvaart in Zuidoost-Europa, door het bevorderen van regionale samenwerking. Ook biedt het een kader voor internationaal beleid om dit doel te bereiken. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Parlement & Politiek - Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           
Buitenlands Beleid
Parlement & Politiek - Europese landen voeren in diverse samenwerkingsverbanden gezamenlijk een buitenlands beleid, dat onder andere gericht is op het wereldwijd bevorderen van democratie en mensenrechten, het stimuleren van vrije en eerlijke internationale handel, en het garanderen van vrede en veiligheid. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           
Wereldspelers
Parlement & Politiek - De Europese Unie (EU) is, na jaren van uitbreiding en groei, met haar ruim 500 miljoen inwoners en gezamenlijk inkomen van 16 biljoen euro een grote speler op het wereldtoneel geworden. Parallel hieraan is de EU een steeds belangrijker gesprekspartner voor de andere wereldspelers geworden. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Parlement & Politiek - Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           

Toetreding Servië tot de Europese Unie

Parlement & Politiek - Servisch parlementsgebouw in Belgrado ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           

Kabinetscrisis 2010: de Uruzgan-crisis

Parlement & Politiek - In de vroege ochtend van 20 februari 2010 wist het vierde kabinet-Balkenende geen overeenstemming te bereiken over eventuele voortzetting van de Nederlandse militaire activiteiten in de Afghaanse provincie Uruzgan. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           

Toetreding voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië tot de Europese Unie

Parlement & Politiek - De voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië heeft in maart 2004 het lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. In december 2005 concludeerden de Europese Raad en de Europese Commissie dat Macedonië voldoende voortgang maakte met het uitvoeren van een vredesakkoord met de Albanese minderheid en werd de status van kandidaat-lidstaat toegekend. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Parlement & Politiek - Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           

Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)

Parlement & Politiek - De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           

F.E. (Frank) van Kappen

Parlement & Politiek - Frank van Kappen (1941) is sinds 12 juni 2007 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Hij is generaal-majoor b.d. der Mariniers en was onder meer adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van vredesoperaties. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           
Kabinet-Beel I (1946-1948)
Parlement & Politiek - Na de eerste naoorlogse verkiezingen komt er al gauw samenwerking tussen KVP en PvdA tot stand ('het nieuwe bestand'). Maar de politiek leider van de grootste partij, de KVP'er Romme, wordt niet met de formatie belast. ... vluchtelingenorganisatie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 13