YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie eu-landen europees parlement europese unie gewone wetgevingsprocedure raad raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste lidstaten gekwalificeerde meerderheid hof van justitie van de europese unie europese investeringsbank bas eickhout (gl) wim van de camp (cda) vicky maeijer (pvv) raad vervoer, telecommunicatie en energie matthijs van miltenburg (d66) regionaal beleid sharon dijksma directoraat-generaal energie en vervoer eerste kamercommissie voor infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening (imro) vaste commissie voor infrastructuur en milieu (i&m) - tweede kamer europees agentschap voor maritieme veiligheid tolheffing in duitsland violeta bulc gele kaart vervoer karla peijs peter van dalen (cu) bnp beleid vervoer transport melanie schultz van haegen-maas geesteranus vervoersbeleid commissie vervoer en toerisme van het europees parlement uitvoerend agentschap voor het trans-europees vervoersnet privatisering parlementaire commissie vervoer en toerisme eurocommissaris voor vervoer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 12126 voor - uitvoerend agentschap voor het trans europees vervoersnet - in 2.12741994857788 seconden.
Zoektermen voor en het behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
Beleid vervoer
Parlement & Politiek - De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... agentschap voor maritieme veiligheid europees spoorwegbureau uitvoerend

                                                                                                                                           
Energiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... for energy ) raad vervoersbeleid, telecommunicatie en energie uitvoerend

                                                                                                                                           

agentschap Europese Unie

Parlement & Politiek - Logo's van EU agentschappen ... griekenland) europese stichting voor opleiding (etf, italie) uitvoerend

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) uitvoerend

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Parlement & Politiek - Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... door de gezondheidsongelijkheid te verminderen. het uitvoerend

                                                                                                                                           

Europees Milieuagentschap (EMA)

Parlement & Politiek - Dit agentschap heeft als taak tijdige, doelgerichte, relevante en betrouwbare informatie over het milieu te verstrekken aan iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en invoering van Europees en nationaal milieubeleid, en aan het grote publiek. ... jaarlijks werkprogramma en de jaarverslagen aan, benoemt de uitvoerend

                                                                                                                                           
Telecommunicatiebeleid
Parlement & Politiek - Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Beleid voedselveiligheid
Parlement & Politiek - De landbouw- en voedselsector in Europa is van groot belang voor de Europese economie. Zo is de Europese Unie de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld. ... consumenten centrum europese autoriteit voor voedselveiligheid uitvoerend

                                                                                                                                           
Cultuurbeleid
Parlement & Politiek - Europese Unie ... europees parlement directoraat-generaal onderwijs en cultuur uitvoerend

                                                                                                                                           
Audiovisueel- en mediabeleid
Parlement & Politiek - Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. ... media europees waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector uitvoerend

                                                                                                                                           
ISPA
Parlement & Politiek - Dit pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid werd gebruikt om kandidaat-lidstaten in Midden- en Oost-Europa voor te bereiden op toetreding tot de Europese Unie. ISPA ( Instrument Structurel de Préadhésion ) gaf specifiek steun op het gebied van milieu en vervoer. ... uitvoerend

                                                                                                                                           

Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening

Parlement & Politiek - Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... uitvoerend

                                                                                                                                           

Europees Instituut voor veiligheidsstudies (EUISS)

Parlement & Politiek - Dit agentschap heeft tot doel Europese besluitvormers te voorzien van wetenschappelijke kennis op het gebied van veiligheids- en defensiekwesties. Het IIS draagt zo bij aan het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Asiel- en migratiebeleid
Parlement & Politiek - Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Parlement & Politiek - Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... uitvoerend

                                                                                                                                           

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Parlement & Politiek - Dit agentschap verzamelt kennis over veiligheid en gezondheid op het werk binnen alle EU-lidstaten. De statistische, technische en economische analyses van het OSHA worden gebruikt door EU-instellingen, regeringen en derden (vakbonden, wetenschappers, etc. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Milieubeleid
Parlement & Politiek - De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... uitvoerend

                                                                                                                                           

Europees Waarnemingscentrum voor Racisme en Vreemdelingenhaat (opgeheven) (EUMC)

Parlement & Politiek - Dit agentschap verzamelde en verstrekte informatie over racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme op Europees niveau. Ook hield het zich bezig met de ontwikkeling van Europese strategieën ter bestrijding van deze problemen. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)
Parlement & Politiek - De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Regionaal beleid
Parlement & Politiek - Hoewel de Europese Unie één van de rijkste delen van de wereld is, zijn er grote welvaartsverschillen tussen de regio's in Europa. Vooral in de zuidelijke en oostelijke landen zijn arme regio's. De Europese Unie heeft voor het bevorderen van de economie in zwakke regio's binnen haar lidstaten verschillende fondsen opgezet. ... garanderen dat het geld goed wordt besteed. adviserende en uitvoerend

                                                                                                                                           
Handelsbeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie is de grootste exporteur en de grootste importeur ter wereld. De EU is verantwoordelijk voor bijna éénvijfde van de wereldhandel. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
Parlement & Politiek - In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... uitvoerend

                                                                                                                                           

Europees Geneesmiddelenbureau (EGb)

Parlement & Politiek - Locatie (stad) ... het ema. organisatie aan het hoofd van het agentschap staat de uitvoerend

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1