YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie raad van de europese unie europese rekenkamer europese unie europees parlement eu-landen europese agentschappen satellietcentrum van de europese unie (eusc, spanje) uitvoerend agentschap voor gezondheid, consumenten en voedsel (chafea, luxemburg) europese stichting voor opleiding (etf, italie) europese autoriteit voor effecten en markten (eaem, frankrijk) europees orgaan voor de justitiele samenwerking (eurojust, nederland) europees instituut voor innovatie en technologie (eit, hongarije) europees agentschap voor chemische stoffen (echa, finland) europese politiedienst (europol, nederland) europees instituut voor veiligheidsstudies (euiss, frankrijk) orgaan van europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (berec, letland) europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (cedefop, griekenland) europees agentschap voor intellectuele eigendom van de europese unie (euipo) harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (ohim, spanje) uitvoerend agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (eacea, belgie) uitvoerend agentschap onderzoek (rea, belgie) europese instantie j. europese agentschappen europees grenswachtagentschap (frontex, polen) europese autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (eavb, duitsland) europees agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (acer, slovenie) europees agentschap voor veiligheid en de gezondheid op het werk (eu-osha, spanje) europese autoriteit voor voedselveiligheid (efsa, italie) voorzieningsagentschap van euratom (esa, luxemburg) europees defensie agentschap (eda, belgie) vertaalbureau voor de organen van de europese unie (cdt, luxemburg) europese gemeenschappelijke onderneming voor iter en de ontwikkeling van fusie-energie - europese stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (eurofound, ierland) europees spoorwegbureau (era, frankrijk) uitvoerend agentschap voor innovatie en netwerken (inea, belgie) uitvoerend agentschap voor midden- en kleinbedrijf (easme, belgie) europees geneesmiddelenbureau (ema, verenigd koninkrijk) europees ondersteuningsbureau voor asielzaken (easo, malta) europees milieu-agentschap (eea, denemarken) europees agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (enisa, griekenland) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1130 voor - uitvoerend agentschap onderzoek - in 0.0986719131469727 seconden.

agentschap Europese Unie

Parlement & Politiek - Logo's van EU agentschappen ... griekenland) europese stichting voor opleiding (etf, italie) uitvoerend

                                                                                                                                           

Onderzoeks- en innovatiebeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen) uitvoerend

                                                                                                                                           
Energiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... for energy ) raad vervoersbeleid, telecommunicatie en energie uitvoerend

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Parlement & Politiek - Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... door de gezondheidsongelijkheid te verminderen. het uitvoerend

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
Parlement & Politiek - De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... agentschap voor maritieme veiligheid europees spoorwegbureau uitvoerend

                                                                                                                                           
Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden (Eurofound)
Parlement & Politiek - Dit agentschap draagt bij aan het Europees sociaal beleid door onderzoek te doen naar de werk- en levensomstandigheden binnen de EU. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Europees orgaan voor de justitiële samenwerking (Eurojust)
Parlement & Politiek - Dit agentschap heeft tot doel de bestrijding van zware, georganiseerde en grensoverschrijdende misdaad door de bevoegde instanties in de lidstaten te verbeteren. Eurojust stimuleert en verbetert de coördinatie van onderzoeken en vervolgingen, en staat de lidstaten bij om ervoor te zorgen dat onderzoek en vervolging doeltreffender worden. ... toezicht op de werkzaamheden van de organisatie. voor de uitvoerend

                                                                                                                                           

Europees Milieuagentschap (EMA)

Parlement & Politiek - Dit agentschap heeft als taak tijdige, doelgerichte, relevante en betrouwbare informatie over het milieu te verstrekken aan iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling en invoering van Europees en nationaal milieubeleid, en aan het grote publiek. ... jaarlijks werkprogramma en de jaarverslagen aan, benoemt de uitvoerend

                                                                                                                                           

Uitvoerend Bewind (1798-1801)

Parlement & Politiek - Tussen januari 1798 en oktober 1801 is er een staatsbestel met, naast een nationaal parlement, een Uitvoerend Bewind. Dat is een meerdere leden tellende nationale regering. Aanvankelijk bestaat het Uitvoerend Bewind uit radicaal-democraten, maar na een staatsgreep in juni 1798 komen gematigder bestuurders aan de macht. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Europees Instituut voor veiligheidsstudies (EUISS)
Parlement & Politiek - Dit agentschap heeft tot doel Europese besluitvormers te voorzien van wetenschappelijke kennis op het gebied van veiligheids- en defensiekwesties. Het IIS draagt zo bij aan het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Europees Geneesmiddelenbureau (EGb)
Parlement & Politiek - Locatie (stad) ... het ema. organisatie aan het hoofd van het agentschap staat de uitvoerend

                                                                                                                                           
Europese politiedienst (Europol)
Parlement & Politiek - Dit EU-agentschap verzamelt en analyseert inlichtingen over criminele activiteiten en probeert zo internationale criminaliteit in de Europese Unie tegen te gaan. Europol beheert een database met gegevens over criminelen en criminele netwerken in heel Europa. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Telecommunicatiebeleid
Parlement & Politiek - Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Beleid voedselveiligheid
Parlement & Politiek - De landbouw- en voedselsector in Europa is van groot belang voor de Europese economie. Zo is de Europese Unie de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld. ... consumenten centrum europese autoriteit voor voedselveiligheid uitvoerend

                                                                                                                                           
Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)
Parlement & Politiek - De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Milieubeleid
Parlement & Politiek - De meeste milieuproblemen zijn grensoverschrijdend. Zo zorgen Nederlandse bedrijven en het Nederlandse wegverkeer voor luchtvervuiling die gedeeltelijk terechtkomt in onze buurlanden. Andersom werkt het ook: Nederland heeft bijvoorbeeld te maken met rivierwater uit de Maas en de Rijn dat vervuild is door industrieën in België, Duitsland en Frankrijk. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Parlement & Politiek - Werkgelegenheid ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Audiovisueel- en mediabeleid
Parlement & Politiek - Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. ... media europees waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector uitvoerend

                                                                                                                                           
Cultuurbeleid
Parlement & Politiek - Europese Unie ... europees parlement directoraat-generaal onderwijs en cultuur uitvoerend

                                                                                                                                           
Douanebeleid
Parlement & Politiek - Achtergrond en doelstellingen van het beleid ... uitvoerend

                                                                                                                                           
M.J.A. (Maria) van der Hoeven
Parlement & Politiek - Maria van der Hoeven (1949) is sinds 1 september 2011 lid van de Raad van Bestuur van het Internationaal Energie Agentschap. Zij was van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Economische Zaken. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Dr. J. (Janez) Potočnik
Parlement & Politiek - De Sloveen Janez Potocnik (1958) was in 2004-2014 lid van de Europese Commissie. Van mei tot oktober 2004 was hij als lid van de Commissie-Prodi betrokken bij de uitbreiding van de Europese Unie, in de Commissie-Barroso I hield hij zich bezig met wetenschap en onderzoek en in de Commissie-Barroso II was hij belast met milieu. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
Museum
Kunstbus - Het museum, meervoud: musea / museums 1 gebouw waarin voorwerpen van culturele waarde bijeengebracht zijn en uitgestald worden " Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiele getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. ... van de agent van financien alexander gogel. besluit van het uitvoerend

                                                                                                                                           
glyfosaat
Kunstbus - Glyfosaat is een organische fosforverbinding die als niet-selectief systemisch totaalherbicide zeer ruim toegepast wordt. Het Amerikaanse bedrijf Monsanto bracht het product in de jaren ' 70 als isopropylammoniumzout op de markt onder de naam Roundup. ... uitvoerend

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 30