YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer biografisch archief ministers tweede kamerleden staatssecretarissen tweede kamercommissie fracties kamervoorzitter tweede kamercommissies algemeen overleg algemene zaken organisatie tweede kamer commissies dierhouderij commissie voor de rijksuitgaven technologiebeleid ouderenbeleid fractievoorzitters eerste kamer eerste kamerleden jozias van aartsen brigitte van der burg reglement van orde oud nolens madeleine van toorenburg ton elias romme griffier schmelzer jaap de hoop scheffer tilanus rene van der linden han ten broeke rene leegte mark harbers raymond knops mariette hamer jan lamberts erik ziengs : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 4084 voor - tweede kamercommissies - in 0.23543119430542 seconden.

Tweede Kamercommissies

De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. Alle fracties hebben daarin naar evenredigheid vertegenwoordigers. Commissies hebben een eigen voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (een plaatsvervangend griffier). ... tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissies en hun voorzitters

Na het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer worden nieuwe voorzitters en ondervoorzitters van de vaste Tweede Kamercommissies gekozen. Daarbij speelt de grootte van fracties een belangrijke rol. ... tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Commissievergaderingen Tweede Kamer

Tijdens commissievergaderingen komen Tweede Kamerleden in kleinere groepen (commissies) bijeen. Geregeld worden zij hierbij vergezeld door ministers en staatssecretarissen. De voornaamste taak is het bespreken van beleid en wetsvoorstellen. ... tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Soorten vergaderingen Tweede Kamer

In de Tweede Kamer worden op vele plaatsen vergaderingen gehouden. Belangrijk onderscheid is dat tussen de plenaire vergadering, waarbij alle 150 leden aanwezig kunnen zijn, en vergaderingen van commissies. ... vergaderingen tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemeen overleg (AO)
In een algemeen overleg wordt door één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief van het kabinet. ... - hoofdinhoud in een algemeen overleg wordt door een of meer tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetgevingsoverleg (WGO)
Een mondeling overleg van één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers of staatssecretarissen over een wetsvoorstel heet wetgevingsoverleg (WGO). Ieder lid van de Kamer mag er het woord voeren en moties indienen. ... (wgo) - hoofdinhoud een mondeling overleg van een of meer tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Interne organisatie Tweede Kamer

De Tweede Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Tweede Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de griffier. ... organisatie tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Plenaire vergadering Tweede Kamer

De vergadering van alle 150 Tweede Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Tweede Kamervoorzitter en wordt gehouden in de grote vergaderzaal. ... vergadering tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer

De behandeling van een wetsvoorstel door de Tweede Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat veel voorbereiding vooraf, waarbij Tweede Kamerleden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... wetsvoorstel tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Presidium Tweede Kamer (PRES)

Het Presidium is het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. Het bestaat uit de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters. ... tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer (Eerste Kamer)
Deze commissie heeft als taak het uitvoeren van een analyse naar hoe de Eerste Kamer haar medewetgevende en controlerende taak eventueel kan versterken. De Eerste Kamer heeft op dinsdag 27 september 2016 uit haar midden een tijdelijke commissie ingesteld die de mogelijkheden binnen de eigen (interne) werkwijze gaat onderzoeken. ... over de staatscommissie bezinning parlementair stelsel. ook de tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Demissionair kabinet
Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... controversieel zijn, wordt overigens bepaald door de tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 2002: Srebrenica
Op 16 april 2002 boden de ministers en staatssecretarissen van het tweede kabinet-Kok hun ontslag aan naar aanleiding van het rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) over het bloedbad bij Srebrenica. ... april 2002 boden de ministers en staatssecretarissen van het tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Mr. K.G. (Klaas) de Vries
Klaas de Vries (1943) was in de periode 1973-2015 onder meer Tweede Kamerlid (in de perioden 1973-1988 en 2002-2006), hoofddirecteur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (1988-1996), voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (1996-1998), minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het tweede kabinet-Kok, en Eerste Kamerlid (2007-2015). ... klaas de vries (1943) was in de periode 1973-2015 onder meer tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (1992-1993)
In 1992-1993 werd een parlementaire enquête gehouden naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De enquête werd ingesteld na een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de uitvoeringspraktijk. ... op 27 augustus 1992 stelden beide kamercommissies aan de tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Interne organisatie Eerste Kamer
De Eerste Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Eerste Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de Griffier. ... organiseert zij de gezamenlijke bijeenkomsten van de eerste en tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2002
De Tweede Kamerverkiezingen van 2002 lieten een grote winst zien voor nieuwkomer LPF en verlies voor de deelnemers aan Paars (PvdA, VVD, D66). CDA, LPF en VVD stuurden aan op vorming van een kabinet en slaagden daarin. ... 2002 - hoofdinhoud de tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J. (Jeltje) van Nieuwenhoven
Eerste vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer en na de verkiezingen van 2002 een half jaar politiek leider van de PvdA. Dochter van een meubelmaker uit de Stellingwerven. Was actief bij de Rooie Vrouwen, bibliothecaresse van de Wiardi Beckman Stichting en assistent van partijvoorzitter Max van den Berg, en werd in 1981 Tweede Kamerlid. ... - hoofdinhoud eerste vrouwelijke voorzitter van de tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête bouwsubsidies (1986-1988)
De parlementaire enquête bouwsubsidies vond in 1986-1988 plaats. In 1986 verscheen in de Volkskrant een bericht dat het Rijk te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. ... door beleggers van stichtingskosten van nieuwe woningen. de tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin
Christendemocratische rechtsgeleerde en politicus die twee perioden minister van Justitie was. Zoon van een joodse, Duitse vluchteling. Stapte in 1989 over van de Tilburgse universiteit naar het kabinet-Lubbers III en had aanvankelijk het imago van een studeerkamergeleerde en zedenmeester. ... verkiezingen van 1994 af vanwege de irt-affaire en werd nadien tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
70 jaar PvdA
PDC, februari 2016 ... pvda'ers johan scheps markant en welsprekend pvda- tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Communistische Partij van Nederland (CPN)
De CPN was een communistische partij. Tot 1935 heette de partij Communistische Partij Holland (CPH). De partij kreeg die naam in 1918 na de Russische Oktoberrevolutie van 1917. Tot die tijd heette de partij Sociaal-Democratische Partij (SDP). ... in 1989 waren zij al met een gezamenlijke lijst gekomen bij de tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verdrag van Lissabon vergroot rol van nationale parlementen in Europa
De rol van nationale parlementen in de Europese Unie is door het Verdrag van Lissabon toegenomen. Nationale parlementen kunnen sinds 1 december 2009 (de dag waarop het verdrag van kracht werd) een 'gele' of 'oranje kaart' trekken als zij vinden dat voorgestelde Europese wetgeving niet in overeenstemming is met het principe van subsidiariteit. ... de verschillende parlementen binnen de europese unie. de tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfracties

Een Tweede Kamerfractie is een organisatie van Tweede Kamerleden die deel uitmaken van dezelfde politieke partij en die zowel op hoofdlijnen als bij deelonderwerpen in de Tweede Kamer standpunten bepaalt. ... tweede - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 28