YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamercommissie commissie voor de rijksuitgaven tweede kamer reglement van orde algemene rekenkamer fractievoorzitters geloofsbrieven raad van state nationale ombudsman eerste kamer europees parlement regering ministers biografisch archief tweede kamerleden staatssecretarissen eerste kamerleden fracties kamervoorzitter voorzitter tweede kamercommissies miljoenennota algemene zaken dierhouderij algemeen overleg organisatie tweede kamer commissies cultuur en wetenschap fin vws plenaire vergadering ocw welzijn en sport voorjaarsnota bewindslieden van defensie werk tweede kamercommissie voor financien tweede kamercommissie voor onderwijs tweede kamercommissie voor defensie kr : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1961 voor - tweede kamercommissie - in 0.203207015991211 seconden.
Zoekterm tweede is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vws)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg over onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor de Werkwijze (werk)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de werkwijze van de Tweede Kamer. Zij behandelt alle voorstellen tot wijziging van het Reglement van orde. Dit betreft bijvoorbeeld de procedures in de plenaire vergadering en de wijze van voorbereiden van wetsvoorstellen en nota's. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Financiën (fin)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich onder andere bezig met de hoofdlijnen van het financieel-economisch beleid ( Miljoenennota, Voorjaarsnota, Najaarsnota, nationale schuld) en met belastingen. Daarnaast wordt overleg gevoerd over het beleid inzake de financiële sector. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over onderwijsaangelegenheden, het wetenschapsbeleid en het cultuur- en mediabeleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Defensie (def)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van defensie over hun beleid. Dit betreft onder andere het materieelbeleid, het personeelsbeleid, Nederlandse deelname aan vredesmissies en het internationale veiligheidsbeleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties (KR)

Deze Tweede Kamercommissie bespreekt het beleid inzake Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de andere drie landen van het Koninkrijk der Nederlanden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissies

De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. Alle fracties hebben daarin naar evenredigheid vertegenwoordigers. Commissies hebben een eigen voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (een plaatsvervangend griffier). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor de Geloofsbrieven (gelo)

Deze Tweede Kamercommissie onderzoekt de geloofsbrieven van nieuwbenoemde leden van de Tweede Kamer en van de Nederlandse leden van het Europees parlement. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven (RU)

Deze algemene Tweede Kamercommissie had als taak de controle op de juiste besteding door de regering van de begrotingsmiddelen. De taken gingen in december 2015 over naar die van de vaste commissie voor Financiën. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (VJ)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, de rechtelijke macht, gevangeniswezen, familie- en jeugdrecht, slachtofferhulp, veiligheid, politie en criminaliteitsbeleid en overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Veiligheid en Justitie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (eu)

Deze Tweede Kamercommissie overlegt met de minister van Buitenlandse Zaken en met de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het beleid inzake de Europese samenwerking. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CIVD)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg over het beleid inzake de diensten die zich bezig houden met de staatsveiligheid: de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over hun beleid. Dit betreft onder meer het arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid, de arbeidsverhoudingen, de arbeidsomstandigheden, de sociale zekerheid, het inkomensbeleid (waaronder de armoedebestrijding), de combinatie van arbeid en zorg en het emancipatiebeleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken (buza)

Deze vaste Tweede Kamercommissie voert overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en met de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over hun beleid. Dit betreft onder meer het internationale veiligheidsbeleid, het gemeenschappelijke buitenlands beleid van de Europese Unie, de mensenrechtensituatie in andere landen en de betrekkingen met andere landen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken (ez)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van Economische Zaken. Dit betreft onder meer: Industriebeleid, structuurbeleid en regionaal economisch beleid; beleid ten aanzien van marktwerking en deregulering, mededingingsbeleid, het midden- en kleinbedrijf, energiebeleid en consumentenbeleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu (IenM)

Deze Tweede Kamercommissie behandelt wetgeving, beleidsvoornemens en actuele ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur, weg-, spoor- en luchtvervoer, milieu en leefomgeving en waterbeheer. De commissie voert daartoe geregeld overleg met de minister en staatssecretaris en houdt daarnaast contact met onder meer provincies, gemeenten, waterschappen, milieuorganisaties, de transportsector en andere belangenorganisaties. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer

De behandeling van een wetsvoorstel door de Tweede Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat veel voorbereiding vooraf, waarbij Tweede Kamerleden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... naar aanleiding van de opmerkingen uit de tweede kamercommissie reageert een minister in een nota naar aanleiding van het verslag en kan hij of zij het voorstel in een nota van wijziging even - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Bouwbegeleidingscommissie (Tweede Kamer) (bbc)

Deze Tweede Kamercommissie treedt op als adviescommissie van het Presidium en houdt zich bezig met huisvestingsaangelegenheden van de Tweede Kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Themacommissie Dierhouderij (Tweede Kamer)

Deze Tweede Kamercommissie organiseerde in 2011 onder meer een rondetafelgesprek over de toekomst van de dierhouderij in Nederland. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Presidium Tweede Kamer (PRES)

Het Presidium is het dagelijkse bestuur van de Tweede Kamer. Het bestaat uit de Kamervoorzitter en de ondervoorzitters. ... het presidium beslist ook welke tweede kamercommissie belast wordt met de behandeling van ingediende wetsvoorstellen en nota's. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissies en hun voorzitters

Na het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer worden nieuwe voorzitters en ondervoorzitters van de vaste Tweede Kamercommissies gekozen. Daarbij speelt de grootte van fracties een belangrijke rol. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Themacommissie Ouderenbeleid (Tweede Kamer) (TCOB)

Deze Tweede Kamercommissie hield zich bezig met het Ouderenbeleid. De themacommissie moest een integrale visie opstellen voor de middellange termijn (10 jaar) en lange termijn (30 jaar) over het te voeren ouderenbeleid, aan de hand van de thema's wonen en woonomgeving; welzijn; zorg; werk en inkomen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tijdelijke commissie Evaluatie Wet parlementaire enquête (Tweede Kamer) (TCEWPE)

Deze Tweede Kamercommissie voerde twee opdrachten uit: - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Themacommissie Technologiebeleid (Tweede Kamer)

Deze Tweede Kamercommissie hield zich bezig met het technologiebeleid, met name op de langere termijn. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 151