YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: vrom-inspectie ministerie van infrastructuur en milieu inspectie transport-inspectie ilt leefomgeving en transport inspectie leefomgeving en transport cultuur kabinet-rutte ii kunst groningen literair parlementaire enquete vvd enquete fyra madeleine van toorenburg recht van enquete groenlinks algemene rekenkamer pvda hsl-zuidlijn d66 fyra cda parlementaire enquete fyra sitemap wegwijzer voor deze site site-map eerste kabinet-van agt design taal samenstelling hoofdletter of kleine letter basisregels alternatieve spelling namen kabinet-lubbers iii inspectie szw ministerie van sociale zaken inspectie iwi : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 146 voor - transport inspectie - in 0.0288498401641846 seconden.

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

Deze organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving. ... leefomgeving en transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Site-map
Wegwijzer voor deze site , Sitemap, Site-map ... ombudsman milieu en duurzaamheid inspectie leefomgeving en transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête Fyra (2013-2016)
Op 28 oktober 2015 heeft de parlementaire enquêtecommissie een vernietigend rapport ('De reiziger in de kou') uitgebracht over het vervoer over de HSL-Zuid. Er was sprake van een aaneenschakeling van fouten bij NS, kabinet en het toezicht. ... weer centraal komen te staan - de inspectie leefomgeving en transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Inspectie SZW

Deze organisatie is op 1 januari 2012 gestart als opvolger van de Inspectie IWI, de Arbeidsinspectie en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en valt onder het Ministerie van Sociale Zaken. De Inspectie SZW houdt toezicht op verscheidene sociale wetten (bijvoorbeeld de Wet minimumloon en de Arbeidsomstandighedenwet), spoort fraude op en signaleert ontwikkelingen op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. ... transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... van de europese unie is een belangrijke sector: het transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tolheffing in Duitsland
Vanaf 2019 zullen automobilisten op snelwegen in Duitsland tol moeten betalen. Dat geldt ook voor weggebruikers uit andere landen. Het Duitse plan voor het heffen van tol riep de afgelopen jaren in de Europese Unie veel weerstand op. ... van nationaliteit. voormalig eurocommissaris siim kallas ( transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Deze dienst houdt toezicht op zowel de manier waarop de zorg georganiseerd is als op de kwaliteit van de geleverde zorg in Nederland. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) rapporteert en adviseert hierover aan de overheid en aan de zorginstellingen. ... transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie (TTE)
De raadsformatie Vervoer, Telecommunicatie en Energie bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van verkeer, energiebeleid, telecommunicatie en/of economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. ... en energie geschiedenis sedert juni 2002 zijn de transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Inspectie Werk en Inkomen - IWI

De Inspectie Werk en Inkomen is op 1 januari 2012, samen met de Arbeidsinspectie en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD), opgegaan in de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De werkzaamheden van de voormalige IWI zijn dus door de nieuwe inspectie overgenomen. ... transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Sociale zaken
Deze organisatie is op 1 januari 2012 gestart als opvolger van de Inspectie IWI, de Arbeidsinspectie en Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en valt onder het Ministerie van Sociale Zaken. De Inspectie SZW houdt toezicht op verscheidene sociale wetten (bijvoorbeeld de Wet minimumloon en de Arbeidsomstandighedenwet), spoort fraude op en signaleert ontwikkelingen op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. ... transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Het ministerie is onder meer belast met het algemeen sociaal-economisch beleid, met name voor het werkgelegenheidsbeleid, arbeidsaangelegenheden en voor het inkomens- en vermogensbeleid. Het ministerie draagt ook zorg voor de sociale zekerheid in Nederland. ... transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
verzuring
Verzuring van bodem of water kan een gevolg zijn van natuurlijke bodemverzuringsprocessen door bijv. CO 2 maar ook van bodemgebruik, bosbouw en emissie van vervuilende gassen door fabrieken, landbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en transport. ... door fabrieken, landbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
CO2-opslag
Nederland streeft naar een reductie van 40 megaton (Mton) CO 2 -equivalenten per jaar in 2010. Elk land kan kiezen welke broeikasgassen het reduceert. Via een equivalententabel kan men deze stoffen omrekenen in CO 2. ... terugkoppeling). viscositeit bij de opslag en vooral bij het transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
hout
Het hout 1 het harde binnengedeelte van bomen en heesters 2 groeiende bomen 3 de gezamenlijke houten instrumenten in een orkest Hout is het voornaamste bestanddeel van (vooral) bomen en struiken. ... is het, met name in de buitenste lagen, betrokken bij het transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
klimaatverandering
Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. Deze manifesteert zich in een stijging of daling van de gemiddelde temperatuur, veranderingen van luchtstromingen en van de waterkringloop en daarmee van de bewolking en de neerslag. ... water naar hoge breedte voor de kusten van noordwest- europa transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mededingingswet
Deze wet regelt het tegengaan van mededingingsafspraken en economische machtsposities en het toezicht op concentraties van ondernemingen. Hiervoor is via deze wet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in het leven geroepen. ... transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. P.J.C.M. (Peter) van den Berg
Drs. Peter van den Berg (1952) is sinds juni 2015 als staatsraad lid van de afdeling advisering van de Raad van State. Hij was onder meer onderdirecteur van het Centraal Planbureau, hoofd afdeling algemeen economisch en arbeidsmarktbeleid op het ministerie van Economische Zaken en directeur Inspectie van de Rijksfinanciën en directeur-generaal van de Rijksbegroting. ... transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jean Prouvé
Franse architect, metaalbewerker en ontwerper, geboren 8 April 1901 in Parijs - overleden 23 maart 1984 in Nancy. Jean Prouvé is een man die als geen ander het industriëel bouwen een gezicht gaf. ... prouve. en hoewel de compagnie industrielen de materiel de transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Dr. N. (Neelie) Kroes
Neelie Kroes, dochter van een Rotterdamse vervoersondernemer, was tussen 1971 en 2014 als VVD-politica in vele functies actief. Zij werd in 1971 Tweede Kamerlid en was toen woordvoerster vervoer en onderwijs. ... hoofdfuncties en beroepen - lid raad van bestuur zwaar transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
PTT
PTT is een voormalig staatsbedrijf dat in Nederland de Posterijen, Telegrafie en Telefonie beheerde. De PTT (nu TNT Post B.V.) bestaat sinds 1799. De verschillende onderdelen van de voormalige PTT zijn inmiddels zelfstandige bedrijven:. ... plaats actief op het gebied van post: collectie, sortering, transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Drs. L.M.L.H.A. (Loek) Hermans
Loek Hermans (1951) was van 12 juni 2007 tot 3 november 2015 Eerste Kamerlid voor de VVD. Hij was vanaf 22 februari 2011 fractievoorzitter en in 2011 en 2015 lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen. ... transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Maagd
Maagd (seksueel): persoon (soms in het bijzonder een vrouw) die geen geslachtgemeenschap heeft gehad. Hoewel de medische wetenschap anders beweert, is menigeen de mening toegedaan dat de maagdelijke status van een vrouw zou kunnen worden aangetoond door de aanwezigheid van een intact maagdenvlies rond de ingang van de schede. Soms wordt er een zo grote waarde gehecht aan de vermeende maagdelijke status, dat van een aanstaande bruid wordt verwacht dat zij een (niet-medische) inwendige inspectie ondergaat, een door anderen als zeer vernederend beschouwde gang van zaken. Ook de vrouw zelf kan dit zeer onaangenaam vinden. In gemeenschappen met een maagdelijkheidscultus is het veelal een vereiste dat de vrouw bloedt tijdens de huwelijksnacht, als teken van een gescheurd maagdenvlies. Dit is niet alleen een probleem voor een vrouw die al voor het huwelijk geslachtsgemeenschap heeft gehad, maar ook voor een zogenaamde maagd. Bloedverlies tijdens de eerste gelachtsgemeenschap is niet vanzelfsprekend. Er bestaan dan ook veel trucs om bloedverlies te imiteren. Verder is er sprake van 'hersteloperaties' van het maagdenvlies. De maagdelijke status kan een bron van veel zorgen zijn voor jonge ongetrouwde vrouwen in sommige gemeenschappen. . In meer algemene zin wordt met 'maagd' een ongetrouwde vrouw of meisje aangeduid. Het woord meisje is een (verbasterd) verkleinwoord van maagd. . een vrouwelijke bediende (dienstmaagd), zie dienstknecht. ... transport - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Milieu en duurzaamheid
Deze organisatie bewaakt en stimuleert de naleving van wet- en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport. Kernwaarden zijn het verlenen van goede dienstverlening, het zorgen voor adequate opsporing en rechtvaardige handhaving. ... en regelgeving voor een veilige en duurzame leefomgeving en transport - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 33