YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: johan rudolf thorbecke laat gelijk van thorbecke column p&plaat gelijk van thorbecke j.p. rehwinkel w.j. witteveen e.c.m. jurgens thorbecke grondwetsherziening van der brugghen aprilbeweging (tijdelijke) kabinet herziening van de grondwet voorgaande kabinet dr.mr. j.r. () thorbecke herziene grondwet kabinet arp antirevolutionairen liberalen katholieken chu abraham kuyper pvda rksp ministers voor 1848 economische schade verzuiling extraparlementaire kabinetten kvp historische ontwikkeling kabinet ministeriele verantwoordelijkheid tak van poortvliet ministerscrisis roell kabinetscrisis goeman borgesius eerste kabinet-thorbecke gleichman recht van interpellatie recht van enquete : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 82 voor - thorbecke - in 0.0168049335479736 seconden.

Laat gelijk van Thorbecke

Johan Rudolf Thorbecke mocht in het voorjaar van 1848 in een commissie wel schrijven aan een radicale herziening van de Grondwet, maar hij mocht geen minister worden om zijn voorstellen tot regeringsontwerp te maken. ... gelijk van thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Periode 1848-1872: het tijdperk van Thorbecke

In 1848 komt een belangrijke grondwetsherziening tot stand, waardoor het regeringsstelsel drastisch verandert. Voortaan is niet langer de koning, maar zijn de ministers verantwoordelijk voor het beleid. ... 1848-1872: het tijdperk van thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr.Mr. J.R. Thorbecke

Liberale staatsman. Als voorzitter van de Grondwetscommissie in 1848 grondlegger van onze parlementaire democratie. Kwam al in 1844 met acht medeleden met een voorstel tot herziening van de Grondwet in democratische zin. ... j.r. thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetten per tijdvak
De Nederlandse kabinetten zijn in verschillende tijdvakken in te delen. De eerste kabinetten vanaf 1848 waren afwisselend liberaal, gematigd liberaal en conservatief. Thorbecke speelde een grote rol in deze periode; hij leidde drie kabinetten. ... waren afwisselend liberaal, gematigd liberaal en conservatief. thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Donker Curtius/De Kempenaer (1848-1849)
Dit kabinet 'van burgerlijke zin' treedt op 21 november 1848 aan en is gematigd liberaal. Een nieuwe formatie heeft niet plaatsgevonden; er zijn slechts enkele wijzigingen ten opzichte van het vorige (tijdelijke) kabinet. ... van het vorige (tijdelijke) kabinet. de grote man van 1848, thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Begrenzing inlichtingenrecht
Careljan Rotteveel Mansveld, Montesquieu Instituut ... invloed, zeggenschap en controle op het landsbestuur. zo nam thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Liberalen
Liberaal is een negentiende eeuwse politieke stroming. Vanaf het einde van die eeuw wordt de term gebruikt om aanhangers aan te duiden van partijen die streven naar een grote mate van vrijheid voor het individu. ... kamerleden (de zgn. kamerclubs). dat gold bijvoorbeeld voor thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerraad
De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president. Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. ... in de praktijk werd daar soms vanaf geweken (bijvoorbeeld door thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht
De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. ... grondwetsherziening 1848 bij de grondwetsherziening van thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquêtes 1851 - heden
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... voor de scheepvaart. drie liberale kamerleden, onder wie thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Van Hall/Van Heemstra (1860-1861)
Dit kabinet van conservatieven en gematigde liberalen, dat op 8 maart 1860 aantreedt, weet de spoorwegkwestie op te lossen waarover het vorige kabinet was gevallen. Er komt daardoor spoorwegaanleg van staatswege, terwijl de wijze van exploitatie later bij wet zal worden geregeld. ... het kabinet fel en de parlementaire basis is wankel. thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regeringsverklaring en debat in Tweede Kamer
Nadat het regeerakkoord is gesloten en de nieuwe bewindslieden zijn aangetreden, legt de minister-president in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af. Als regel gebeurt dat een dag of tien na beëindiging van de kabinetsformatie. ... koning). lange tijd gold voor kabinetten verder de woorden die thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Geschiedenis kiesstelsel Eerste Kamer
Sinds 1983 worden de 75 leden van de Eerste Kamer iedere vier jaar gekozen via 'getrapte verkiezingen'. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... 1848 stelde de grondwetscommissie, onder voorzitterschap van thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Thorbecke II (1862-1866)

Dit tweede kabinet onder leiding van Thorbecke richt zich vooral op versterking van de economie. Het is, zo heet het, 'met de spade op de schouder' aangetreden. Het kabinet weet wetten over nieuwe waterverbindingen, over verbetering van het middelbaar onderwijs, en tot verlaging van invoerrechten en opheffing van gemeentelijke accijnzen tot stand te brengen. ... thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... van minister mijer tot gouverneur-generaal 1868 - door thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vertrouwensregel parlement en kabinet
De vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moet aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement (lees: de Tweede Kamer ). De vertrouwensregel zegt dus niet dat bewindspersonen per se moeten aftreden als ze een fout hebben gemaakt. ... liet koning willem iii zich, tegen het advies van het kabinet- thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vicepresidenten van de Raad van State
De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... redenen moest aftreden. in 1862 benoemde het liberale kabinet- thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff
Limburgse gedeputeerde, die in 1862 op jonge leeftijd minister van Buitenlandse Zaken werd in het tweede kabinet-Thorbecke. Had een slechte verhouding met de koning en werd in 1863 door de Eerste Kamer ten val gebracht. ... minister van buitenlandse zaken werd in het tweede kabinet- thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
G.H. Uhlenbeck
De nogal zwakke minister van Koloniën in het tweede kabinet-Thorbecke. Werd minister nadat A.J. Duymaer van Twist en J. Loudon daarvoor hadden bedankt. Slaagde er niet in een hervorming van het cultuurstelsel tot stand te brengen, maar wist wel de slavernij in Suriname en West-Indië af te schaffen. ... de nogal zwakke minister van kolonien in het tweede kabinet- thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. E.J.A. graaf van Bylandt
Medestander van Thorbecke die een veelzijdige staatkundige loopbaan doorliep. Werd door de liberale voorman in 1850 tot Commissaris van de Koning in Zuid-Holland benoemd en trad af toen in 1853 een einde kwam aan het liberale bewind. ... e.j.a. graaf van bylandt - hoofdinhoud medestander van thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste Kamer en kabinet
Algemeen wordt aanvaard dat er wel een vertrouwensrelatie is tussen bewindslieden en de Eerste Kamer, maar dat er geen vertrouwensregel bestaat tussen kabinet en Eerste Kamer. Anders gezegd: de Eerste Kamer kan eventueel wel een bewindspersoon bewegen tot aftreden, maar niet het gehele kabinet. ... zijn college van der maesen de sombreff uit het kabinet- thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten kabinetten
Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... voor de meeste kabinetten. uitzonderingen waren het kabinet- thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr.Dr. G. de Vries Azn.
Leerling van Thorbecke, die zijn leermeester in 1872 na diens dood opvolgde als kabinetsleider. Zoon van een doopsgezinde predikant en broer van twee vooraanstaande geleerden. Was vooral actief in het provinciale bestuur van Noord-Holland, als gedeputeerde en griffier, en was daarna tien jaar Staatsraad. ... g. de vries azn. - hoofdinhoud leerling van thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministeriële verantwoordelijkheid
De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. ... plaats, wederom onder leiding van de liberaal johan rudolf thorbecke - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 41