YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: johan rudolf thorbecke j.p. rehwinkel column p&plaat gelijk van thorbecke w.j. witteveen e.c.m. jurgens laat gelijk van thorbecke thorbecke grondwetsherziening aprilbeweging tijdelijke kabinet van der brugghen voorgaande kabinet herziene grondwet herziening van de grondwet dr.mr. j.r. thorbecke kabinet arp katholieken antirevolutionairen liberalen chu abraham kuyper pvda economische schade extraparlementaire kabinetten ministers voor kvp historische ontwikkeling kabinet verzuiling rksp ministeriele verantwoordelijkheid kabinetscrisis tak van poortvliet ministerscrisis roell gleichman goeman borgesius recht van enquete samuel van houten recht van interpellatie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 192 voor - thorbecke - in 0.0495400428771973 seconden.

Laat gelijk van Thorbecke

Johan Rudolf Thorbecke mocht in het voorjaar van 1848 in een commissie wel schrijven aan een radicale herziening van de Grondwet, maar hij mocht geen minister worden om zijn voorstellen tot regeringsontwerp te maken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Periode 1848-1872: het tijdperk van Thorbecke

In 1848 komt een belangrijke grondwetsherziening tot stand, waardoor het regeringsstelsel drastisch verandert. Voortaan is niet langer de koning, maar zijn de ministers verantwoordelijk voor het beleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Dr.Mr. J.R. Thorbecke

Liberale staatsman. Als voorzitter van de Grondwetscommissie in 1848 grondlegger van onze parlementaire democratie. Kwam al in 1844 met acht medeleden met een voorstel tot herziening van de Grondwet in democratische zin. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetten per tijdvak
De Nederlandse kabinetten zijn in verschillende tijdvakken in te delen. De eerste kabinetten vanaf 1848 waren afwisselend liberaal, gematigd liberaal en conservatief. Thorbecke speelde een grote rol in deze periode; hij leidde drie kabinetten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Donker Curtius/De Kempenaer (1848-1849)
Dit kabinet 'van burgerlijke zin' treedt op 21 november 1848 aan en is gematigd liberaal. Een nieuwe formatie heeft niet plaatsgevonden; er zijn slechts enkele wijzigingen ten opzichte van het vorige (tijdelijke) kabinet. ... de grote man van 1848, thorbecke, ontbreekt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Liberalen
Liberaal is een negentiende eeuwse politieke stroming. Vanaf het einde van die eeuw wordt de term gebruikt om aanhangers aan te duiden van partijen die streven naar een grote mate van vrijheid voor het individu. ... dat gold bijvoorbeeld voor thorbecke, fransen van de putte en kappeyne van de coppello. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Begrenzing inlichtingenrecht
Careljan Rotteveel Mansveld, Montesquieu Instituut ... zo nam thorbecke in 1844 samen met acht van zijn collega's, tezamen de negenmannen genoemd, het informatierecht in het initiatiefvoorstel tot wi - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Geschiedenis kiesstelsel Eerste Kamer
Sinds 1983 worden de 75 leden van de Eerste Kamer iedere vier jaar gekozen via 'getrapte verkiezingen'. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... in 1848 stelde de grondwetscommissie, onder voorzitterschap van thorbecke, rechtstreekse verkiezing voor, maar een meerderheid van de overwegend conservatieve tweede kamer was daar tegen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

J.R. Thorbecke

(1798-1872) Liberaal staatsman. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Ministerraad
De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president. Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. ... et principe van de wisselende voorzitter bleef gehandhaafd, maar in de praktijk werd daar soms vanaf geweken (bijvoorbeeld door thorbecke ). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regeringsverklaring en debat in Tweede Kamer
Nadat het regeerakkoord is gesloten en de nieuwe bewindslieden zijn aangetreden, legt de minister-president in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af. Als regel gebeurt dat een dag of tien na beëindiging van de kabinetsformatie. ... lange tijd gold voor kabinetten verder de woorden die thorbecke sprak nadat zijn eerste kabinet was aangetreden: "wacht op onze daden". - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

J.R. Thorbecke

Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) was een liberaal staatsman, auteur van de grondwetsherziening van 1848 die het beginsel van de ministeriële verantwoordelijkheid invoerde. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Thorbecke II (1862-1866)

Dit tweede kabinet onder leiding van Thorbecke richt zich vooral op versterking van de economie. Het is, zo heet het, 'met de spade op de schouder' aangetreden. Het kabinet weet wetten over nieuwe waterverbindingen, over verbetering van het middelbaar onderwijs, en tot verlaging van invoerrechten en opheffing van gemeentelijke accijnzen tot stand te brengen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht
De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. ... grondwetsherziening 1848 bij de grondwetsherziening van thorbecke in 1848 werden rechtstreekse verkiezingen voor de tweede kamer ingevoerd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquêtes 1851 - heden
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... drie liberale kamerleden, onder wie thorbecke, wilde weten welke de middelen tot herstel zouden zijn, en hoeveel dat zou kosten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Van Hall/Van Heemstra (1860-1861)
Dit kabinet van conservatieven en gematigde liberalen, dat op 8 maart 1860 aantreedt, weet de spoorwegkwestie op te lossen waarover het vorige kabinet was gevallen. Er komt daardoor spoorwegaanleg van staatswege, terwijl de wijze van exploitatie later bij wet zal worden geregeld. ... thorbecke betitelt de politiek van het kabinet als parasitisch, omdat het kabinet volgens hem geen vaste koers heeft, maar steeds andere - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... ke hierarchie in nederland 1866 - door keuchenius (ar) over de benoeming van minister mijer tot gouverneur-generaal 1868 - door thorbecke (lib.) over de ontbinding van de kamer 1888 - door domela nieuwenhuis (sdb) over de werkstakingen in de veenkolonien 1898 - doo - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jan Rudolf Thorbecke

Functie: hoogleraar, Staatsman Geboren: 1798 Gestorven: 1872 (Zwolle 1798 - Den Haag 1872). Hoogleraar, staatsman. Maakte naam als voorzitter van de commissie Grondwet-herziening (1848), ontwierp de Kieswet en Provinciewet (1850) en de Gemeentewet (1851). - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           
Vicepresidenten van de Raad van State
De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... in 1862 benoemde het liberale kabinet-thorbecke de antirevolutionair aeneas mackay tot vicepresident. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De man die Thorbecke niet kon matigen

Vrijwel niemand kent de naam van Jan Nedermeijer van Rosenthal nog. Zo op het oog ten onrechte. Van Rosenthal was medeformateur van het eerste kabinet-Thorbecke, dat aantrad nadat de roemruchte grondwetswijziging van 1848 het politieke landschap van Nederland drastisch had veranderd. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           

De Grondwet van Thorbecke (1848)

De Grondwet van Thorbecke uit 1848 staat bekend als een belangrijke mijlpaal in de democratisering van Nederland in de negentiende eeuw. Het brein achter deze grondwet was de liberale politicus Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872). - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Jhr.Mr. P.Th. van der Maesen de Sombreff
Limburgse gedeputeerde, die in 1862 op jonge leeftijd minister van Buitenlandse Zaken werd in het tweede kabinet-Thorbecke. Had een slechte verhouding met de koning en werd in 1863 door de Eerste Kamer ten val gebracht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Johan Thorbecke, grondlegger parlementaire democratie

De Nederlandse staatsman Johan Rudolph Thorbecke was als voorzitter van de Grondwetscommissie in 1848 grondlegger van de parlementaire democratie. Hij leidde vanaf 1849 tot zijn dood in 1872 drie kabinetten. - (bron: Historiek)
                                                                                                                                           
Vertrouwensregel parlement en kabinet
De vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moet aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement (lees: de Tweede Kamer ). De vertrouwensregel zegt dus niet dat bewindspersonen per se moeten aftreden als ze een fout hebben gemaakt. ... incidenten als een regel van ongeschreven staatsrecht: - in 1853 liet koning willem iii zich, tegen het advies van het kabinet-thorbecke in, kritisch uit over het herstel van de bisschoppelijke hierarchie (het recht van de paus om zelfstandig een nederlandse katho - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 148