YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur theologie godgeleerdheid theologische theoloog godsleer kunst literair predikheren giorgio agamben religieuze-kunst dominicaan dominicaner dominicanen calvijn lutherse-kerk lutherse godendom calvinistische iconoclasme kars veling johannes calvijn heiligen calvinistisch iconoclastische eerste kabinet-colijn jezus libertijns calvinisten lutheranen sorbonne libertijnse libertijn jezus christus calvinisme universiteit-van-parijs orthodoxie iconoclast g.h. () kersten god : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 54 voor - theologische - in 0.0127620697021484 seconden.
theologie
Kunstbus - Theologie betekent letterlijk godsleer. 'Theos' is Grieks voor ' God'; 'logos' is 'leer,' 'kennis' of 'verhandeling'. De term theologie is afkomstig uit de christelijke traditie en wordt daarom overwegend gebruikt voor de (studie van de) geloofsinhoud van het christendom. ... van het begrip inspiratie, (on)feilbaarheid, flexibiliteit, theologische

                                                                                                                                           
Religieuze-Kunst
Kunstbus - Religieuze Kunst Artistieke waarde is geen garantie voor religieuze diepgang en authenticiteit en omgekeerd religiositeit niet voor kunstzinnigheid. Dat blijkt wel uit de vaak gehoorde stelling dat veel religieuze en kerkelijke kunstwerken in artistiek opzicht nietszeggend en teleurstellend zijn, terwijl daarentegen kunstenaars die niets met geloof te maken willen hebben, soms een diepe religieuze sensibiliteit ten toon weten te spreiden. ... zijn, inhaerent aan en voortkomend uit het westerse theologische

                                                                                                                                           
dominicanen
Kunstbus - De dominicanen of predikheren (Ordo Praedicatorum, O.P.) vormen een kloosterorde die in 1216 is gesticht door Dominicus Guzman (circa 1170-1221), ten tijde van de kruistocht in de Languedoc tegen de Katharen. ... als bartolome de las casas en francisco de vitoria de theologische

                                                                                                                                           
Giorgio Agamben
Kunstbus - Giorgio Agamben ( Rome, 22 april 1942) is een hedendaagse Italiaans filosoof, die in Nederland vooral bekend is door zijn boek Homo sacer. Agambens filosofie is diep geïnspireerd door enerzijds Martin Heidegger, bij wie hij seminars volgde en anderzijds Walter Benjamin, wiens werk hij in het Italiaans vertaalde. ... waaronder messianisme. ook agamben zelf refereert vaak aan theologische

                                                                                                                                           
Johannes Calvijn
Johannes Calvijn
Kunstbus - Johannes Calvijn ( Frans: Jean Cauvin, later via het Latijn veranderd in Jean Calvin) (Noyon, 10 juli 1509 — Genève, 27 mei 1564) was een belangrijke Franse christelijke theoloog tijdens de reformatie en is de naamgever van een protestants- christelijke stroming, het Calvinisme. ... een specifieke haat tegen de joden an sich, maar enkel op zijn theologische

                                                                                                                                           
Sorbonne
Kunstbus - De Universiteit van Parijs ( Frans: Université de Paris) is de universiteit van Parijs. Geschiedenis Deze universiteit is opgericht in 1253 als theologische faculteit door Robert de Sorbon. De universiteit op zich is een eeuw ouder. ... geschiedenis deze universiteit is opgericht in 1253 als theologische

                                                                                                                                           
iconoclasme
Kunstbus - Beeldenstorm in het Byzantium van de 8e en 9e eeuw. In de christelijke kunstgeschiedenis gaat deze beeldenstorm over het probleem of men afbeeldingen van christelijke gebeurtenissen mag vereren of dat de verering hiervan juist in tegenstrijd met de christelijke regels is ('Men zal geen afbeelding vereren. ... tijd van hem bewaard zijn gebleven, spreken nauwelijks over theologische

                                                                                                                                           
calvinisme
Kunstbus - Calvinisme 1. Het calvinisme is een stroming van het protestantse christendom, gebaseerd op de theologische, en daaruit voortvloeiende sociale en politieke leer van de hervormer Johannes Calvijn (1509-1564). ... een stroming van het protestantse christendom, gebaseerd op de theologische

                                                                                                                                           
heilige
Kunstbus - De heilige ( heiligen) 1 persoon die door de rooms-katholieke kerk openlijk vereerd mag worden, heilig verklaard is. 2 iem. die een bij uitstek vroom, godgewijd leven leidt. In algemene zin is een heilige een bijzonder goed en rechtvaardig persoon, wiens invulling van het leven puur en boven alle partijdigheid verheven is. ... dus god beinvloeden. deze gedachte staat haaks op de officiele theologische

                                                                                                                                           
Jezus
Kunstbus - De naam Jezus is een vernederlandsing van het Latijnse Iesus dat weer een verlatinisering is van het Griekse Ιησους (spreek uit: Jèsoes). Dit is op zijn beurt weer een vergrieksing van het Hebreeuwse Jesjoea, een latere vorm van Jehosjoea, waarvan de directe vernederlandsing Jozua is. ... zijn duidelijk afkomstig uit het jodendom, maar hebben een theologische

                                                                                                                                           
patristiek
Kunstbus - Patristiek is de theologische wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van het leven en de werken van vroeg-christelijke auteurs, veelal de kerkvaders. Hiermee worden in de regel de grote theologen vanaf de voltooiing van het Nieuwe Testament tot aan het einde van de achtste eeuw bedoeld. ... patristiek is de theologische

                                                                                                                                           
Libertinisme
Kunstbus - Libertinisme is de levensfilosofie dat absolute individuele vrijheid voorstaat. Een libertijn wordt ook wel een vrijgeest genoemd. Moderne interpretatie In de praktijk wordt onder 'een libertijn' verstaan, iemand die voor seksuele vrijheid staat en wordt vaak geassocieerd met SM en bandeloosheid. ... gebruiken om aan zijn gerief te komen. oorsprong van het theologische

                                                                                                                                           
Lutheranisme
Kunstbus - Lutheranisme is, samen met het Calvinisme de belangrijkste stroming binnen het protestantse christendom. Het is het geheel van het theologische en kerkelijke erfgoed dat is voortgevloeid uit het werk en de leer van de belangrijke hervormer (zie Reformatie) Maarten Luther (1483-1546). ... binnen het protestantse christendom. het is het geheel van het theologische

                                                                                                                                           
Dr. K. (Kars) Veling
Parlement & Politiek - Bescheiden, aimabele en gewaardeerde senator van het GPV en later van de ChristenUnie, waarvan hij in 2002 ook de eerste lijsttrekker werd. Als docent, rector en hoogleraar goed ingevoerd in het onderwijs. ... sociale academie te zwolle, van 1972 tot 1987 - docent/lector theologische

                                                                                                                                           
god
Kunstbus - 1. Bovenmenselijk, machtig en aanbiddelijk wezen. 2. Het Opperwezen, de Schepper, de Geest waardoor en waarin alles is, zoals Hij bij monotheïsten, vooral bij joden en christenen genoemd wordt. Het godendom == de gezamenlijke goden Een god is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen beschouwd wordt als de prima causa (de 'eerste oorzaak') van het universum, of verantwoordelijk geacht wordt voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel. ... of filosofisch systeem. over het algemeen echter hebben veel theologische

                                                                                                                                           
orthodox
Kunstbus - Het woord orthodoxie (van het Grieks: orthos (recht) en doxa (mening, glorie)) betekent letterlijk 'juiste aanbidding' en 'juiste leer'. Synoniem: rechtzinnig. In de loop van de eeuwen heeft het woord orthodoxie twee betekenissen gekregen. ... de oorzaak daarvan moet gezocht worden in de culturele en theologische

                                                                                                                                           
G.H. Kersten
Parlement & Politiek - Eerste vertegenwoordiger van de SGP in de Tweede Kamer. Was aanvankelijk onderwijzer, later predikant van een orthodox-gereformeerd kerkgenootschap. Pleitbezorger van een op Bijbelse grondslag geregeerd calvinistisch Nederland zonder bioscoop, sport, vaccinatie en sociale zekerheid. ... uitgeversmaatschappij "de banier" - docent gereformeerde theologische

                                                                                                                                           
Isaac Newton
Kunstbus - Sir Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, 4 januari 1643 – Kensington, 31 maart 1727) ( Juliaanse kalender: 25 december 1642 – 20 maart 1727) was een Engelse natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof, alchemist en theoloog. ... en tekstkritiek. na zijn dood werden enkele van zijn theologische

                                                                                                                                           
confessioneel
Kunstbus - 1. (bn.) overeenkomstig met, of uitgaande van een geloofsbelijdenis. Op religieuze, kerkelijke, uitgangspunten gebaseerd, zoals katholiek, protestants, islamitisch... 2. 1 (de confessioneel (m.), -nelen) A. ... sprekend is de rol van de priester die van een rechter; in theologische

                                                                                                                                           
Jeanne-d'Arc
Kunstbus - Jeanne d'Arc Jeanne d'Arc (Domrémy, Lotharingen, ca. 1412 – Rouen, Normandië, 30 mei 1431), geboren als Jehanne d'Arc en bijgenaamd de maagd van Orléans, is de nationale 15e eeuwse heldin van Frankrijk. ... boerenmeisje dat soms antwoord moest geven op ingewikkelde theologische

                                                                                                                                           
Bonaventura
Kunstbus - Heilige, bisschop en kerkleraar. (Bagnoregio nabij Orvieto ca 1220 – Lyon 15 juli 1274) De franciscaanse theoloog Sint Bonaventura, eigenlijk Giovanni di Fidanza, werd omstreeks 1221 in Italië als zoon van een arts geboren. ... in 1274. tijdens dit concilie overleed hij. oeuvre in zijn theologische

                                                                                                                                           
E.W. van Dam van Isselt
Parlement & Politiek - Markant en actief Gelders Tweede en Eerste Kamerlid. Landjonker, militair en lokale bestuurder in de West-Betuwe. Zoon van een Utrechtse patriot. Zelfstandig, onconventioneel en antipapist. Eén van de voornaamste opposanten van de politiek van Willem II. ... maastricht, van 1809 tot 1812 (om zich voor te bereiden op de theologische

                                                                                                                                           
Horatio Parker
Horatio Parker
Muziekbus - Horatio William Parker Amerikaans organist, componist en pedagoog, geboren 15 september 1863 in Auburndale/Massachusets, gestorven 18 december 1919 in Cedarhurst, New York Horatio William Parker begon zijn muzikale studie toen hij 14 jaar was met piano- en orgellessen van zijn moeder. ... en werkte als docent, organist en koorleider aan verscheidene theologische

                                                                                                                                           
Amerika
Kunstbus - De Verenigde Staten van Amerika, afgekort VS ( Engels: United States of America, afgekort USA of US), is een Noord- Amerikaanse federatie van 50 staten en het district van Columbia (District of Columbia). ... het christendom die in de verenigde staten worden beleden: de theologische

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 9