YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur muziek testament heiligenstadter-testament neues-testament-der-klavierspieler altes testament der klavierspieler nalatenschap erfenis christen doopsel heilige-mattheus apocalyptische christendom gedoopt christelijk matteus jesaja maria apocalyps christenen doop christelijke apocalyptisch mattheus kunst literair architectuur desiderius erasmus naar de filistijnen theodoor van loon tenach filistijnen homoseksualiteit saskia van uylenburgh homoseksuele manuscript profeet hendrickje stoffels satan jezus christus : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 176 voor - testament - in 0.0218839645385742 seconden.

Heiligenstadter-Testament

Muziekbus - "Heiligenstädter Testament", testamentaire brief van Ludwig van Beethoven van 6 oktober 1802 uit Heilgenstadt. Hier volgt de volledige tekst: Voor mijn broers Carl en Johann Beethoven, O mensen, die denken dat ik vijandig, koppig of misantropisch ben of die mij zo noemen. ... testament

                                                                                                                                           

Neues-Testament-Der-Klavierspieler

Muziekbus - Neues Testament Der Klavierspieler „Neues Testament der Klavierspieler", benaming van de pianosonates van Ludwig van Beethoven ... testament

                                                                                                                                           

Altes Testament Der Klavierspieler

Muziekbus - Het Altes Testament der Klavierspieleris de door Hans von Bülow geformuleerde benaming van het „Wohltemperierte Klavier" van Johann Sebastian Bach ... testament

                                                                                                                                           
erfenis
Kunstbus - Erfenis ( Nalatenschap) Een nalatenschap of erfenis is het geheel van bezittingen én schulden dat een overleden persoon achterlaat. Deze boedel is gezamenlijk vermogen van de erfgenamen. Testament Vaak regelt de erflater de verdeling van zijn/haar nalatenschap bij testament: een officiële, speciaal tot dat doel opgestelde akte. ... deze boedel is gezamenlijk vermogen van de erfgenamen. testament

                                                                                                                                           
doop
Kunstbus - Het doopsel of doop is binnen het christendom het sacrament van de christelijke initiatie. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament komen we de gedachte van de doop tegen (echter geen kinderdoop). ... initiatie. op verschillende plaatsen in het nieuwe testament

                                                                                                                                           
Matteus
Kunstbus - Matteüs Matteüs was één van de 12 apostelen die door Jezus werden geroepen. Zijn roeping wordt beschreven in het gelijknamige bijbelboek in het Nieuwe Testament, hoofdstuk 9:9: " Toen Jezus van daar verder ging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: 'volg mij'. ... wordt beschreven in het gelijknamige bijbelboek in het nieuwe testament

                                                                                                                                           
apocalyps
Kunstbus - De apocalyps (v.) 1. Reeks chaotische, dramatische gebeurtenissen, die doen denken aan het einde van de wereld. 2. het laatste boek van de Bijbel: de Openbaring van Johannes. De term apocalyps werd geïntroduceerd door Gottfried Lücke in 1832 als beschrijving van het boek Openbaringen uit het Nieuwe Testament. ... 1832 als beschrijving van het boek openbaringen uit het nieuwe testament

                                                                                                                                           
christen
Kunstbus - Een christen hangt het christendom aan, een wereldgodsdienst. Het christendom is een religie die gestoeld is op de persoon Jezus van Nazareth zoals beschreven in het Nieuwe Testament. Centraal daarin staan zijn prediking, kruisdood en verrijzenis. ... de persoon jezus van nazareth zoals beschreven in het nieuwe testament

                                                                                                                                           
Jesaja
Kunstbus - Jesaja ( Grieks: Esaias) was de zoon van Amos, de auteur van het Bijbelboek Jesaja en tevens één van de profeten uit het Oude Testament. Jesaja was getrouwd en had had twee zonen die allebei een ' symbolische naam droegen' Sear-Jasub (een rest keert weer) en Maher-Salal Chas-Baz (haastige roof, spoedige buit). ... bijbelboek jesaja en tevens een van de profeten uit het oude testament

                                                                                                                                           
Maria
Kunstbus - Maria is in het Nieuwe Testament en de Koran de moeder van Jezus. Volgens de christelijke traditie is zij de dochter van Joachim en Anna. Voor Katholieken is zij een belangrijke heilige. In de rooms-katholieke en Oosters- orthodoxe kerken speelt Maria een belangrijke rol in het geloofsleven. ... maria is in het nieuwe testament

                                                                                                                                           
Tenach
Kunstbus - De Tenach ( Hebreeuws: Tanach) is het voornaamste boek in het jodendom. Tenach is een Hebreeuws acroniem dat is gevormd uit de eerste letters van de drie onderdelen waaruit het is opgebouwd:. T van Thora ( Wet). ... synoniem voor wat onder christenen bekend staat als het oude testament

                                                                                                                                           
Rembrandts-oeuvre
Kunstbus - Rembrandts oeuvre Noord- Nederlands kunstenaar, geboren 15 juli 1606 Leiden - overleden 4 oktober 1669 Amsterdam, 8 oktober 1669 begraven. Leerling van Pieter Lastman, Jacob Isaacsz. van Swanenburgh, Beinvloed door Jacob Symonsz. ... klein, fel belicht en intens realistisch. op vele worden oud testament

                                                                                                                                           
Zacharia
Kunstbus - Zacharia is de naam van meerdere personen in de Bijbel. De naam betekent Jhwh wordt herinnerd of Jhwh is beroemd. Er zijn verschillende personen met deze naam:. Zacharia, een profeet ten tijde van koning Uzzia (2 Kronieken 26:5). ... of zakariya is volgens het lukasevangelie in het nieuwe testament

                                                                                                                                           
Johannes
Kunstbus - Johannes kan verwijzen naar:. Johannes ( apostel), volgeling van Jezus, traditioneel beschouwd als dezelfde als de evangelist Johannes (auteurschap betwist door de historisch-kritische wetenschap). Evangelie naar Johannes, evangelie uit het Nieuwe Testament. ... wetenschap). evangelie naar johannes, evangelie uit het nieuwe testament

                                                                                                                                           
aartsengel
Kunstbus - Aartsengel Aartsengelen zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven. Zij zijn op bijzondere wijze betrokken bij de verlossing van de mensheid. Volgens joods- christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. ... van de aartsengel michael (sint-michiel) komt voor in het oude testament

                                                                                                                                           
homo
Kunstbus - 1 Homoseksueel => Man met seksuele voorkeur voor mannen => bruinwerker, flikker, gay, geïnverteerde, holtor, homofiel, poot, reetkever, sodemieter, sodomiet 2 homoseksueel (bn.) == betr. hebbend op de liefde voor geslachtsgenoten => anders, gay, ho, homofiel, van het handje; <=> heteroseksueel 1 (de heteroseksueel (m. ... voor de ongelovigheid van de heidenen. de ondergang van de oud testament

                                                                                                                                           
Manuscript
Kunstbus - Manuscript (of handschrift) Een manuscript ( Latijn) of handschrift ( Nederlands) is een met hand geschreven tekst. (Lat. manu "hand", scribere "schrijven"). Meer specifiek kan dit zijn:. een boek dat nog niet gepubliceerd is, dit wordt ook wel de kopij genoemd. ... de dode zeerollen zijn weer vele handschriften van het oude testament

                                                                                                                                           
Hendrickje Stoffels
Kunstbus - Hendrickje Stoffels (1626-1663) Eerst huishoudster, later geliefde van Rembrandt. Poseerde regelmatig voor hem. Hendrickje was een dochter van de sergeant Stoffel Jegers uit Bredevoort. Ze staat bekend onder de naam Hendrickje Stoffels — dochter van Stoffel — maar haar achternaam was dus eigenlijk Jegers. ... waren. misschien wilde rembrandt niet trouwen, omdat het testament

                                                                                                                                           
Maria Magdalena
Maria Magdalena
Kunstbus - Maria Magdalena is een Bijbels figuur uit het Nieuwe Testament, waarin wordt vermeld dat zij behoorde tot de groep van vrouwen die Christus vergezelde op zijn tochten. Haar feestdag (gedachtenis) valt op 22 juli. ... magdalena maria magdalena is een bijbels figuur uit het nieuwe testament

                                                                                                                                           
Saint-Denis-Basiliek
Kunstbus - De Saint-Denis- Basiliek ( Frans: Basilique de Saint-Denis) is de oorspronkelijk romaanse abdijkerk van Saint-Denis-en-France, regio Ile de France, een voorstad in het departement Seine-Saint-Denis, ten noordoosten van Parijs. ... gelovigen worden symbolisch van het oude naar het nieuwe testament

                                                                                                                                           
Profeet
Kunstbus - Een profeet ( Grieks: prophètès) is in religieus verband een persoon die boodschappen van een godheid doorgeeft. De tweede betekenis van profeet is toekomstvoorspeller, zoals Nostradamus. Betekenis en oorsprong Het Griekse woord prophèteuo betekent voorspellen, orakelspreuken verkondigen of profeteren. ... zoiets als "wij zullen brengen" betekent. ook in het nieuwe testament

                                                                                                                                           
Lorenzo Ghiberti
Lorenzo Ghiberti
Kunstbus - Zelfportret op de De Paradijsdeuren Italiaans beeldhouwer in Florence ten tijde van de Renaissance, geboren 1378 Pelago - overleden 1 december 1455 Florence. Het werk van de Florentijnse beeldhouwer Lorenzo Ghiberti (geboren als Lorenzo di Bartolo) markeert de overgang van de Gotische naar de vroeg-renaissancistische beeldhouwkunst. ... voorstellingen wijzigde hierdoor van het oude naar het nieuwe testament

                                                                                                                                           
Jezus
Kunstbus - De naam Jezus is een vernederlandsing van het Latijnse Iesus dat weer een verlatinisering is van het Griekse Ιησους (spreek uit: Jèsoes). Dit is op zijn beurt weer een vergrieksing van het Hebreeuwse Jesjoea, een latere vorm van Jehosjoea, waarvan de directe vernederlandsing Jozua is. ... vernederlandsing jozua is. dit is tevens de naam van een oud testament

                                                                                                                                           
Rembrandt
Rembrandt
Kunstbus - Rembrandt (1606/7-1669) Noord- Nederlands (vóór 1775) etser, graveur, schilder, tekenaar en kunstverzamelaar. Onderwerpen: genrekunst, historie, landschappen, portretten, tronies. Naamsvarianten: Rembrandt Harmensz. ... bijbelse taferelen waren nu vooral gebaseerd op het nieuwe testament

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 1