YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: raad van state regering ministeriele verantwoordelijkheid piet hein donner koning hoge colleges van staat staten-generaal koningin maxima nader rapport mr. j.e.m. polak overzicht buitengewone vergaderingen van de raad van state onder voorzitterschap van de koning discussies over de raad van state ceremoniele vergaderingen donner discussies rond de raad van state discussie over voorzitterschap discussie over overzicht door de koning voorgezeten vergaderingen voorzitterschap raad van state cultuur architectuur gebouwen stins staten raad-van-state stinsen stinzen state empire state building herman tjeenk willink tjeenk willink scholten louis beel ruppert beel roell van hogendorp aeneas mackay gijsbert karel van hogendorp dr. a.a.l. rutgers : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 377 voor - state - in 0.0181019306182861 seconden.

Raad van State

Parlement & Politiek - De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. ... van state

                                                                                                                                           

Discussies rond de Raad van State

Parlement & Politiek - De positie van de Raad van State als belangrijkste adviseur van de regering staat niet ter discussie, maar rond het instituut spelen zich wel enkele issues af, zoals over het voorzitterschap en de rol van de Koning. ... rond de raad van state

                                                                                                                                           

Raad-van-State

Kunstbus - De Raad van State is het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De Raad bestaat uit 28 leden, die bij Koninklijk Besluit voor het leven benoemd zijn, een vice-president en een president, de koning. ... state

                                                                                                                                           
Stins
Kunstbus - Stins of State Een stins of state is een voormalige burcht of landhuis in de Nederlandse provincie Friesland. Het Friese woord stins betekent steenhuis. Oorspronkelijk werd de benaming stins alleen gebruikt voor de stenen wachttorens bij de vaak houten state. ... stins of state

                                                                                                                                           

Empire State Building

Kunstbus - Het Empire State Building is een 443,2 meter hoge wolkenkrabber in New York, en staat tweede op de Lijst van de hoogste gebouwen van de Verenigde Staten. Enkele opmerkelijke feiten. Het is gebouwd in 1930. ... state

                                                                                                                                           

Vicepresidenten van de Raad van State

Parlement & Politiek - De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. ... van de raad van state

                                                                                                                                           
De weg van een wetsvoorstel
Parlement & Politiek - Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt. ... kabinetsformatie al in grote lijnen zijn besproken. raad van state

                                                                                                                                           
Nader rapport
Parlement & Politiek - De minister reageert schriftelijk op het door de Raad van State uitgebracht advies over een wetsvoorstel in het nader rapport. ... de minister reageert schriftelijk op het door de raad van state

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 4 Grondwet
Parlement & Politiek - Hoofdstuk IV van de Nederlandse Grondwet bevat bepalingen over de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies. De Raad van State is het hoogste adviescollege van de regering. De Rekenkamer controleert de uitgaven van het Rijk. ... van de nederlandse grondwet bevat bepalingen over de raad van state

                                                                                                                                           

De Koning en het voorzitterschap van de Raad van State

Parlement & Politiek - Het voorzitterschap door de Koning dateert uit de tijd dat de Raad van State nog rechtstreeks advies gaf aan de Koning. De Koning was 'king in the council'. Sinds invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid in 1848 kan de Koning niet meer zelfstandig advies vragen aan de Raad van State en neemt de Koning ook geen deel meer aan de werkzaamheden van de Raad. ... koning en het voorzitterschap van de raad van state

                                                                                                                                           
Ministerraad
Parlement & Politiek - De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president. Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. ... dit doet de ministerraad voordat deze aan de raad van state

                                                                                                                                           
Voordrachten en benoemingen
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer heeft het recht om de Nationale ombudsman en diens plaatsvervanger, en de Kinderombudsman te kiezen. Daarnaast stelt de Kamer een voordracht op voor de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer, van de Hoge Raad der Nederlanden, alsmede van de leden van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. ... die wordt opgesteld door de vicepresident van de raad van state

                                                                                                                                           
Recht van initiatief
Parlement & Politiek - Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een voorstel voor een wet aan de Tweede Kamer aan te bieden: het recht van initiatief. Een dergelijk voorstel wordt op vrijwel dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen die door de regering worden ingediend. ... ontbreekt in eerste instantie nog het advies van de raad van state

                                                                                                                                           
Grondwet van Nederland
Parlement & Politiek - De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken. ... van een troonopvolger en over ministeries en de ministerraad. state

                                                                                                                                           
Tweede Kamerlid
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... zijn van de tweede kamer. gekozen volksvertegenwoordigers de state

                                                                                                                                           
Eerste Kamerverkiezingen 1986
Parlement & Politiek - Op 20 mei 1986 kozen de Provinciale Statenleden een nieuwe Eerste Kamer. De verkiezing was nodig, vanwege aanneming van voorstellen in eerste lezing tot grondwetsherziening. De Eerste Kamer had tevergeefs aangedrongen op uitstel tot 1987. ... 1986 - hoofdinhoud op 20 mei 1986 kozen de provinciale state

                                                                                                                                           
Verzuiling
Parlement & Politiek - De Nederlandse samenleving werd een groot deel van de 20ste eeuw gekenmerkt door een sterke verzuiling. Daaronder verstaan we de opdeling van de maatschappij op grond van geloofsovertuiging en/of maatschappelijke opvattingen. ... en katholieken belangrijke functies, zoals lid van de raad van state

                                                                                                                                           
Nationale ombudsman
Parlement & Politiek - De ombudsman moet als onafhankelijk instituut de burger helpen beschermen tegen wangedrag van de overheid. Wanneer er sprake is van onrechtmatig gedrag dienen burgers naar de rechter te stappen. ... kamer. klachten tegen het staatshoofd, de kamers, de raad van state

                                                                                                                                           
Achtergrond informateurs
Parlement & Politiek - Sinds 1951 wordt meestal een informateur bij benoemd bij de aanvang van een kabinetsformatie. De informateur onderzoekt de mogelijkheden om een formatie te vormen. Benoeming van een informateur gebeurt ook vaak als er een tussentijdse crisis is ontstaan. ... politiek. dat kan een lid of de vicepresident van de raad van state

                                                                                                                                           
Behandeling wetsvoorstel Tweede Kamer
Parlement & Politiek - De behandeling van een wetsvoorstel door de Tweede Kamer houdt meer in dan alleen een debat en een stemming. Aan het debat gaat veel voorbereiding vooraf, waarbij Tweede Kamerleden commentaar kunnen geven op het voorstel en vragen kunnen stellen. ... genomen over indiening) in de ministerraad, de raad van state

                                                                                                                                           
Minister van staat
Parlement & Politiek - Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. ... oud-kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de raad van state

                                                                                                                                           
Mr. H.G. (Hanna) Sevenster
Parlement & Politiek - Hanna Sevenster (1963) is sinds 1 juni 2007 lid van de Raad van State. Zij was hoogleraar Europees milieurecht aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd van de afdeling Europees recht, directie Juridische Zaken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. ... sevenster (1963) is sinds 1 juni 2007 lid van de raad van state

                                                                                                                                           

Verkiezingen Provinciale Staten

Parlement & Politiek - Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. Aan deze verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. ... provinciale state

                                                                                                                                           
Mark Wallinger
Mark Wallinger
Kunstbus - Mark Wallinger on State Britain, 2007 Britse schilder, beeldhouwer en videokunstenaar, geboren in 1959 te Chigwell (Essex). Woont en werkt in London en Berlijn. Mark Wallinger studeerde af aan het Loughton College in 1978. ... wallinger mark wallinger on state

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 33