YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer staatssecretarissen ministers kabinet minister kabinet-rutte ii van agt henk kamp staatssecretaris job cohen wilma mansveld bos motie van wantrouwen co verdaas cals marga klompe frans weekers nijs enneus heerma jan schaefer jacques wallage van den broek deetman brokx glastra van loon de jong linschoten van der stoel fred teeven van der hoeven veldkamp bijlhout ter veld bert de vries anna de waal schwietert mr. j.c. van oven smit-kroes joop van der reijden netelenbos : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 183 voor - staatssecretarissen - in 0.0192489624023438 seconden.

Wetenswaardigheden staatssecretarissen

Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Procedure ambtsmisdrijven
Leden van de Staten-Generaal worden, net als ministers en staatssecretarissen, bij het plegen van ambtsmisdrijven berecht door de Hoge Raad. De opdracht voor vervolging moet worden gegeven bij koninklijk besluit of bij besluit van de Tweede Kamer. ... leden van de staten-generaal worden, net als ministers en staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissievergaderingen Tweede Kamer
Tijdens commissievergaderingen komen Tweede Kamerleden in kleinere groepen (commissies) bijeen. Geregeld worden zij hierbij vergezeld door ministers en staatssecretarissen. De voornaamste taak is het bespreken van beleid en wetsvoorstellen. ... geregeld worden zij hierbij vergezeld door ministers en staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dualisme en monisme
De trias politica vereist scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. In Nederland heeft het parlement, samen met de regering, wetgevende macht. Er is wel sprake van een dualistisch stelsel, want ministers en staatssecretarissen mogen geen lid van het parlement zijn. ... is wel sprake van een dualistisch stelsel, want ministers en staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet
Met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen bedoeld. Een kabinet wordt genoemd naar de minister-president, bijvoorbeeld het kabinet-Drees of het kabinet-Kok. In het spraakgebruik worden de begrippen regering en kabinet vaak door elkaar gebruikt. ... - hoofdinhoud met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Salarissen van politieke ambtsdragers
De inkomens van bewindslieden verschillen per functie. Zo verdienen de minister-president en ministers per 1 januari 2016 ca. 157 duizend euro per jaar en staatssecretarissen ca. 147 duizend euro. Dit zijn bedragen inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. ... ministers per 1 januari 2016 ca. 157 duizend euro per jaar en staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister
Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. ... departement. daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatssecretaris
Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. ... een minister bij het politiek leiden van een ministerie. staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering en kabinet
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministers zonder portefeuille
Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een departement. Ministers zonder portefeuille hebben, anders dan staatssecretarissen, zitting in de ministerraad en kunnen dus ook meestemmen over alle beslissingen. ... departement. ministers zonder portefeuille hebben, anders dan staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onderraden van de ministerraad
De ministerraad telt thans vijf onderraden en een zogenoemde Vierhoek (voor het financieel-economische en sociale beleid). De minister-president is tevens voorzitter van alle onderraden. Naast ministers kunnen ook staatssecretarissen, ambtenaren en de president van De Nederlandsche Bank lid zijn van een onderraad. ... voorzitter van alle onderraden. naast ministers kunnen ook staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... ministers per 1 januari 2016 ca. 157 duizend euro per jaar en staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire immuniteit
Leden van de Staten-Generaal, ministers, staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan parlementaire debatten kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij daar zeggen of voor wat ze aan het parlement schrijven. ... - hoofdinhoud leden van de staten-generaal, ministers, staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetgevingsoverleg (WGO)
Een mondeling overleg van één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers of staatssecretarissen over een wetsvoorstel heet wetgevingsoverleg (WGO). Ieder lid van de Kamer mag er het woord voeren en moties indienen. ... of meer tweede kamercommissies met een of meer ministers of staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerraad
De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president. Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. ... maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemeen overleg (AO)
In een algemeen overleg wordt door één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief van het kabinet. ... of meer tweede kamercommissies met een of meer ministers en/of staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerlid
De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... mondeling of schriftelijk, te berde brengen. ministers en staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regeringsverklaring en debat in Tweede Kamer
Nadat het regeerakkoord is gesloten en de nieuwe bewindslieden zijn aangetreden, legt de minister-president in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af. Als regel gebeurt dat een dag of tien na beëindiging van de kabinetsformatie. ... af voor de formatie. als regel zijn alle ministers en staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kabinetten
In de negentiende eeuw verschoof de macht van de Koning naar de ministers, die verantwoording moesten afleggen aan het parlement. Tevens werd collectieve besluitvorming in de ministerraad geïntroduceerd. ... kennen we ministers zonder portefeuille. sinds 1948 kunnen ook staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministeriële verantwoordelijkheid
De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. ... zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. de staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... intern conflict binnen het kabinet kunnen ministers of staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Instrumenten regering
De Nederlandse regering beschikt over een breed scala aan instrumenten waarmee getracht wordt invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheden. Zo beschikt de regering over wet- en regelgevende bevoegdheden, kan het financiële middelen zoals subsidies en belastingen inzetten en kan het afspraken met andere organisaties of binnenlandse overheden maken. ... van rijksoverheid.nl zijn hiervan een voorbeeld. ministers en staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies
De 150 Tweede Kamerleden doen hun werk vooral in commissies. Alle fracties hebben daarin naar evenredigheid vertegenwoordigers. Commissies hebben een eigen voorzitter, ondervoorzitter en secretaris (een plaatsvervangend griffier). ... bespreken geregeld met een of meer ministers en/of staatssecretarissen - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 8