YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer staatssecretarissen ministers kabinet minister kabinet-rutte ii van agt henk kamp staatssecretaris job cohen wilma mansveld bos motie van wantrouwen frans weekers co verdaas marga klompe cals bert de vries ter veld jacques wallage deetman van der stoel glastra van loon linschoten enneus heerma fred teeven van den broek bijlhout anna de waal van der hoeven brokx de jong veldkamp jan schaefer nijs vermeend fyra-debacle erica terpstra van dam in 't veld : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 183 voor - staatssecretarissen - in 0.0196819305419922 seconden.

Wetenswaardigheden staatssecretarissen

Parlement & Politiek - Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Procedure ambtsmisdrijven
Parlement & Politiek - Leden van de Staten-Generaal worden, net als ministers en staatssecretarissen, bij het plegen van ambtsmisdrijven berecht door de Hoge Raad. De opdracht voor vervolging moet worden gegeven bij koninklijk besluit of bij besluit van de Tweede Kamer. ... leden van de staten-generaal worden, net als ministers en staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Dualisme en monisme
Parlement & Politiek - De trias politica vereist scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. In Nederland heeft het parlement, samen met de regering, wetgevende macht. Er is wel sprake van een dualistisch stelsel, want ministers en staatssecretarissen mogen geen lid van het parlement zijn. ... is wel sprake van een dualistisch stelsel, want ministers en staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Staatssecretaris
Parlement & Politiek - Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. ... een minister bij het politiek leiden van een ministerie. staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Regering
Parlement & Politiek - De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Commissievergaderingen Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Tijdens commissievergaderingen komen Tweede Kamerleden in kleinere groepen (commissies) bijeen. Geregeld worden zij hierbij vergezeld door ministers en staatssecretarissen. De voornaamste taak is het bespreken van beleid en wetsvoorstellen. ... geregeld worden zij hierbij vergezeld door ministers en staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Salarissen van politieke ambtsdragers
Parlement & Politiek - De inkomens van bewindslieden verschillen per functie. Zo verdienen de minister-president en ministers per 1 januari 2016 ca. 157 duizend euro per jaar en staatssecretarissen ca. 147 duizend euro. Dit zijn bedragen inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. ... ministers per 1 januari 2016 ca. 157 duizend euro per jaar en staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Regering en kabinet
Parlement & Politiek - De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Minister
Parlement & Politiek - Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. ... departement. daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Ministers zonder portefeuille
Parlement & Politiek - Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een departement. Ministers zonder portefeuille hebben, anders dan staatssecretarissen, zitting in de ministerraad en kunnen dus ook meestemmen over alle beslissingen. ... departement. ministers zonder portefeuille hebben, anders dan staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Kabinet
Parlement & Politiek - Met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen bedoeld. Een kabinet wordt genoemd naar de minister-president, bijvoorbeeld het kabinet-Drees of het kabinet-Kok. In het spraakgebruik worden de begrippen regering en kabinet vaak door elkaar gebruikt. ... - hoofdinhoud met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Ministerraad
Parlement & Politiek - De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president. Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. ... maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Onderraden van de ministerraad
Parlement & Politiek - De ministerraad telt thans vijf onderraden en een zogenoemde Vierhoek (voor het financieel-economische en sociale beleid). De minister-president is tevens voorzitter van alle onderraden. Naast ministers kunnen ook staatssecretarissen, ambtenaren en de president van De Nederlandsche Bank lid zijn van een onderraad. ... voorzitter van alle onderraden. naast ministers kunnen ook staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Parlementaire immuniteit
Parlement & Politiek - Leden van de Staten-Generaal, ministers, staatssecretarissen en andere personen die deelnemen aan parlementaire debatten kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij daar zeggen of voor wat ze aan het parlement schrijven. ... - hoofdinhoud leden van de staten-generaal, ministers, staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kabinetten
Parlement & Politiek - In de negentiende eeuw verschoof de macht van de Koning naar de ministers, die verantwoording moesten afleggen aan het parlement. Tevens werd collectieve besluitvorming in de ministerraad geïntroduceerd. ... kennen we ministers zonder portefeuille. sinds 1948 kunnen ook staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Wetgevingsoverleg (WGO)
Parlement & Politiek - Een mondeling overleg van één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers of staatssecretarissen over een wetsvoorstel heet wetgevingsoverleg (WGO). Ieder lid van de Kamer mag er het woord voeren en moties indienen. ... of meer tweede kamercommissies met een of meer ministers of staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Algemeen overleg (AO)
Parlement & Politiek - In een algemeen overleg wordt door één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief van het kabinet. ... of meer tweede kamercommissies met een of meer ministers en/of staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Tweede Kamerlid
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... mondeling of schriftelijk, te berde brengen. ministers en staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Regeringsverklaring en debat in Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Nadat het regeerakkoord is gesloten en de nieuwe bewindslieden zijn aangetreden, legt de minister-president in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af. Als regel gebeurt dat een dag of tien na beëindiging van de kabinetsformatie. ... af voor de formatie. als regel zijn alle ministers en staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Ministeriële verantwoordelijkheid
Parlement & Politiek - De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. ... zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. de staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Minister-president
Parlement & Politiek - De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... ministers per 1 januari 2016 ca. 157 duizend euro per jaar en staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Functie en positie Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De Eerste Kamer is medewetgever en beoordeelt als laatste instantie wetsvoorstellen. Als regel let zij vooral op uitvoerbaarheid, noodzaak en de wetskwaliteit, maar uiteindelijk is het politieke oordeel meestal doorslaggevend. ... is wel sprake van een dualistisch stelsel, want ministers en staatssecretarissen

                                                                                                                                           
wetsvoorstel
Parlement & Politiek - Een wetsvoorstel is een voorstel van de regering of een Kamerlid voor een nieuwe wet, of een voorstel om een bestaande wet te veranderen. Het komt vaak voor dat meer dan één ministerie bij een onderwerp en dus bij een wetsvoorstel betrokken is. ... betrokken is. een wetsvoorstel kan ook door een of meer staatssecretarissen

                                                                                                                                           
Functie en positie Tweede Kamer
Parlement & Politiek - In Nederland wordt algemeen aangenomen dat het primaat van de politiek bij de Tweede Kamer ligt. Deze wordt, in tegenstelling tot de Eerste Kamer, rechtstreeks door de burger gekozen. De Tweede Kamer heeft dan ook meer rechten en taken: zo beschikt de Tweede Kamer onder meer over het budgetrecht, het recht van initiatief, het enquêterecht en het recht van amendement. ... is wel sprake van een dualistisch stelsel, want ministers en staatssecretarissen

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 21