YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: staatssecretaris cultuur kabinet tweede kamer minister kabinet-rutte minister-president ministers kabinet-de quay ministerie staatssecretarissen biografisch archief ministerraad kabinetsformatie parlement de quay tweede kamerlid grondwet formatie norbert schmelzer bauke roolvink vrouwelijke bewindslieden kruisinga onderminister van rooy meer over benoeming bewindslieden ploeg regeringscoalitie politicus kardinaal staatssecretaris geestelijke persoon ex staatssecretaris oud staatssecretaris taal evenmin hou ik niet van vlees ontkenningen eerste kamer ministeriele verantwoordelijkheid kabinetscrisis : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 544 voor - staatssecretaris - in 0.0960371494293213 seconden.

Staatssecretaris

staatssecretaris onderminister, verantwoordelijk voor een deel van het beleidsterrein van een ministerie. Sinds 1948 is het mogelijk ter ondersteuning van ministers staatssecretarissen te benoemen. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Staatssecretaris

Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

staatssecretaris

1.0: hoge functionaris bij een ministerie 2.0: bestuurder van de katholieke kerk staatssecretaris 1.0 lid van een kabinet (in Nederland), lid van een federale regering (in België) die zijn functie uitoefent op een bepaald beleidsterrein bij een ministerie, die een minister bijstaat in het uitoefenen van zijn ambt en hem zo nodig vervangt maar die geen deel uitmaakt van de ministerraad; ook: politieke functionaris op een overheidsafdeling die zijn functie uitoefent op een bepaald beleidsterrein. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

ex-staatssecretaris

1.0: voormalig staatssecretaris ex-staatssecretaris 1.0 iemand die vroeger staatssecretaris was; voormalig staatssecretaris. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           

oud-staatssecretaris

1.0: voormalig staatssecretaris oud-staatssecretaris 1.0 iemand die vroeger staatssecretaris was; voormalig staatssecretaris. - (bron: ANW)

                                                                                                                                           
De minister ontbreekt niet, evenals de burgemeester
Evenals kan beter vervangen worden door evenmin als of net zo min als: ‘Bij de presentatie ontbreekt de minister uiteraard niet, evenmin als de staatssecretaris en de burgemeester. - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Vertrouwensregel parlement en kabinet
De vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moet aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement (lees: de Tweede Kamer ). De vertrouwensregel zegt dus niet dat bewindspersonen per se moeten aftreden als ze een fout hebben gemaakt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Het ministerie is onder meer belast met het algemeen sociaal-economisch beleid, met name voor het werkgelegenheidsbeleid, arbeidsaangelegenheden en voor het inkomens- en vermogensbeleid. Het ministerie draagt ook zorg voor de sociale zekerheid in Nederland. ... het ministerie kent ook een staatssecretaris. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) draagt zorg voor de ruimtelijke indeling, het verkeer en het water- en milieubeheer van ons land. Sinds mei 2015 is het ministerie ook belast met nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. ... het ministerie kent ook een staatssecretaris. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Dit ministerie draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening behoren tot het taakveld. ... het ministerie kent ook staatssecretaris. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... tefeuilleverdeling een belangrijk punt bij de kabinetsformatie is de portefeuilleverdeling: welke partij levert een minister of staatssecretaris voor welke portefeuille. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft als taak de voorbereiding, de coördinatie en de uitvoering van het buitenlands beleid. Daaronder valt onder meer de Europese samenwerking en het vredes- en veiligheidsbeleid. ... zonder portefeuille voor ontwikkelingssamenwerking, met uitzondering van het kabinet-balkenende i (juli 2002-mei 2003) toen een staatssecretaris belast was met ontwikkelingssamenwerking. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nota van wijziging
Een nota van wijziging bevat een of meer wijzigingen van een wetsvoorstel dat nog in behandeling is bij de Tweede Kamer. Een nota van wijziging wordt opgesteld door indiener van het wetsvoorstel. Dat kan een minister, staatssecretaris of, bij een initiatiefwetsvoorstel, een Kamerlid zijn. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Secretaris-generaal
De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie. Behalve belangrijk ambtelijk adviseur van de minister en/of staatssecretaris (sen) is de secretaris-generaal ook belast met de leiding aan het ambtelijke apparaat. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (verz)
Deze Tweede Kamercommissie behandelt verzoekschriften en ingediende burgerinitiatieven die bij de Tweede Kamer binnengekomen zijn. De commissie kan burgers helpen bij het oplossen van een probleem. Zij kan hierbij overleggen met een minister of staatssecretaris of deze om inlichtingen vragen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vertrek uit de Tweede Kamer
Zowel partijen als leden zelf kunnen besluiten dat een Kamerlidmaatschap niet wordt voortgezet. Daarbij kunnen persoonlijke redenen een rol spelen, maar het kan ook dat de partij niet tevreden is over iemands functioneren. ... dat is vooral het geval door benoemingen tot minister of staatssecretaris, omdat die ambten niet verenigbaar zijn met het kamerlidmaatschap. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
staatsecretaris - (onderminister)
secretaris zn. ‘bestuurslid belast met correspondentie enz.’ Mnl. secretaris ‘beëdigd schrijver die voor een persoon of een bestuur de correspondentie voert; griffier’ in openbaer notaris en secretaris tUtrecht [1413; MNW schafferie]; vnnl. ... ♦ staatssecretaris zn. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. ... het ministerie kent ook een staatssecretaris, martijn van dam (pvda). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
secretariaat - (ambt van secretaris; personeel van secretaris; bureau van secretaris)
secretaris zn. ‘bestuurslid belast met correspondentie enz.’ Mnl. secretaris ‘beëdigd schrijver die voor een persoon of een bestuur de correspondentie voert; griffier’ in openbaer notaris en secretaris tUtrecht [1413; MNW schafferie]; vnnl. ... ♦ staatssecretaris zn. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Ministerie van Financiën (MinFin)
Dit ministerie speelt een centrale rol bij het vertalen van het algemeen regeringsbeleid in financieel beleid. Daarnaast coördineert het de openbare uitgaven en zorgt het ministerie voor de inning van de belastinggelden. ... het ministerie kent ook een staatssecretaris, eric wiebes (vvd). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vervangingsregeling ministers
Ministers kunnen vanwege bijvooorbeeld ziekte tijdelijk uitgeschakeld zijn. In dit geval moet de minister tijdelijk vervangen worden. Daarvoor wordt door ieder kabinet een vervangingsregeling opgesteld. ... huidige vervangingsregeling binnen ministeries met een staatssecretaris geldt dat de minister in eerste instante vervangen wordt door de staatssecretaris. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden staatssecretarissen

Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)
Dit ministerie houdt zich bezig met rechtspleging en rechtshandhaving, jeugd en sanctietoepassing, de politie en terrorismebestrijding en veiligheid. Het ministerie is belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf- en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. ... het ministerie kent ook een staatssecretaris. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... daarnaast kent het ministerie een staatssecretaris. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137