YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: staatssecretaris cultuur kabinet tweede kamer minister kabinet-rutte ii minister-president ministers ministerie staatssecretarissen kabinet-de quay biografisch archief ministerraad parlement kabinetsformatie de quay tweede kamerlid formatie grondwet norbert schmelzer vrouwelijke bewindslieden bauke roolvink kruisinga ploeg van rooy onderminister meer over benoeming bewindslieden regeringscoalitie eerste kamer ministeriele verantwoordelijkheid kabinetscrisis motie van wantrouwen braks stikker visser motie van afkeuring van riel vertrouwenskwestie ministerscrisis functie en positie tweede kamer : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 385 voor - staatssecretaris - in 0.0363891124725342 seconden.

Staatssecretaris

staatssecretaris onderminister, verantwoordelijk voor een deel van het beleidsterrein van een ministerie. Sinds 1948 is het mogelijk ter ondersteuning van ministers staatssecretarissen te benoemen. ... staatssecretaris - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Staatssecretaris

Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. ... staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vertrouwensregel parlement en kabinet
De vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moet aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement (lees: de Tweede Kamer ). De vertrouwensregel zegt dus niet dat bewindspersonen per se moeten aftreden als ze een fout hebben gemaakt. ... - hoofdinhoud de vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... de huidige minister van ocw. daarnaast kent het ministerie een staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)
Dit ministerie houdt zich bezig met rechtspleging en rechtshandhaving, jeugd en sanctietoepassing, de politie en terrorismebestrijding en veiligheid. Het ministerie is belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf- en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. ... en justitie is stef blok (vvd). het ministerie kent ook een staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) draagt zorg voor de ruimtelijke indeling, het verkeer en het water- en milieubeheer van ons land. Sinds mei 2015 is het ministerie ook belast met nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. ... van haegen-maas geesteranus (vvd). het ministerie kent ook een staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (verz)
Deze Tweede Kamercommissie behandelt verzoekschriften en ingediende burgerinitiatieven die bij de Tweede Kamer binnengekomen zijn. De commissie kan burgers helpen bij het oplossen van een probleem. Zij kan hierbij overleggen met een minister of staatssecretaris of deze om inlichtingen vragen. ... een probleem. zij kan hierbij overleggen met een minister of staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Financiën (MinFin)
Dit ministerie speelt een centrale rol bij het vertalen van het algemeen regeringsbeleid in financieel beleid. Daarnaast coördineert het de openbare uitgaven en zorgt het ministerie voor de inning van de belastinggelden. ... is jeroen dijsselbloem (pvda). het ministerie kent ook een staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft als taak de voorbereiding, de coördinatie en de uitvoering van het buitenlands beleid. Daaronder valt onder meer de Europese samenwerking en het vredes- en veiligheidsbeleid. ... van het kabinet-balkenende i (juli 2002-mei 2003) toen een staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vertrek uit de Tweede Kamer
Zowel partijen als leden zelf kunnen besluiten dat een Kamerlidmaatschap niet wordt voortgezet. Daarbij kunnen persoonlijke redenen een rol spelen, maar het kan ook dat de partij niet tevreden is over iemands functioneren. ... dat is vooral het geval door benoemingen tot minister of staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... de portefeuilleverdeling: welke partij levert een minister of staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. ... van ez is henk kamp (vvd). het ministerie kent ook een staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nota van wijziging
Een nota van wijziging bevat een of meer wijzigingen van een wetsvoorstel dat nog in behandeling is bij de Tweede Kamer. Een nota van wijziging wordt opgesteld door indiener van het wetsvoorstel. Dat kan een minister, staatssecretaris of, bij een initiatiefwetsvoorstel, een Kamerlid zijn. ... door indiener van het wetsvoorstel. dat kan een minister, staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Dit ministerie draagt de zorg voor de volksgezondheid. Dit betreft onder andere het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, geneesmiddelen, ziektekosten en huisartsen. Ook het welzijnsbeleid zoals de ouderenzorg, het jeugdbeleid, de verslaafdenzorg en de maatschappelijke dienstverlening behoren tot het taakveld. ... en sport is edith schippers (vvd). het ministerie kent ook staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden staatssecretarissen

Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Het ministerie is onder meer belast met het algemeen sociaal-economisch beleid, met name voor het werkgelegenheidsbeleid, arbeidsaangelegenheden en voor het inkomens- en vermogensbeleid. Het ministerie draagt ook zorg voor de sociale zekerheid in Nederland. ... is lodewijk asscher (pvda). het ministerie kent ook een staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vervangingsregeling ministers
Ministers kunnen vanwege bijvooorbeeld ziekte tijdelijk uitgeschakeld zijn. In dit geval moet de minister tijdelijk vervangen worden. Daarvoor wordt door ieder kabinet een vervangingsregeling opgesteld. ... huidige vervangingsregeling binnen ministeries met een staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Secretaris-generaal
De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie. Behalve belangrijk ambtelijk adviseur van de minister en/of staatssecretaris (sen) is de secretaris-generaal ook belast met de leiding aan het ambtelijke apparaat. ... behalve belangrijk ambtelijk adviseur van de minister en/of staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer
Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... niet voor dat de eerste kamer een kabinet, dan wel minister of staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Functie en positie regering/kabinet
De regering bestaat uit de Koning en ministers, terwijl het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. De Koning is het staatshoofd maar in de praktijk heeft hij geen macht. Het kabinet bepaalt in gezamenlijkheid het beleid en alle ministers zijn daarvoor verantwoordelijk. ... en ministers, terwijl het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Controle Tweede Kamer
Een belangrijke taak van de Tweede Kamer is het beoordelen van besluiten van het kabinet (en van individuele bewindspersonen). Bij die controlerende taak wordt gebruikgemaakt van het recht op inlichtingen, een recht dat ieder individueel Tweede Kamerlid heeft en dat is vastgelegd in de Grondwet. ... het recht van interpellatie kunnen kamerleden een minister of staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van onderzoek: enquêtes en onderzoeken
Het parlement heeft onder meer de taak de regering te controleren. De Tweede Kamer stelt daarom soms een onderzoek naar een bepaalde zaak in. Dit kan de vorm van een parlementair onderzoek of van een parlementaire enquête hebben. ... wel iets te vinden waarvan je kunt beweren dat een minister of staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Functie en positie Tweede Kamer
In Nederland wordt algemeen aangenomen dat het primaat van de politiek bij de Tweede Kamer ligt. Deze wordt, in tegenstelling tot de Eerste Kamer, rechtstreeks door de burger gekozen. De Tweede Kamer heeft dan ook meer rechten en taken: zo beschikt de Tweede Kamer onder meer over het budgetrecht, het recht van initiatief, het enquêterecht en het recht van amendement. ... en kabinet de vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Memorie van Toelichting
In de Memorie van Toelichting is te lezen waarom een wetsvoorstel is ingediend en wat het voorstel precies inhoudt. Dit document kan in omvang variëren van een pagina tot tientallen pagina's. Soms worden daar ook nog bijlagen aan toegevoegd. ... als het om een regeringsvoorstel gaat, is dat een minister of staatssecretaris - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 26