YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: kabinet-rutte ii staatscommissie parlementair stelsel johan remkes dr. e.j. janse de jonge mr. j. kohnstamm mr. a.c. quik-schuijt commissie-remkes mr. e.f. lagerwerf-vergunst prof.dr. th.w.g. van der meer prof.dr. r.a. koole eerste kamer staatscommissie-cals/donner staatscommissie-biesheuvel referendum grondwetscommissie gekozen burgemeester kabinetsformatie tweede kamer kabinet kabinet-balkenende iv kabinet-balkenende ii nationale conventie grondwet commissie-de koning p.j. oud procedure grondwetsherziening staatscommissie-van schaik koninklijk besluit staatscommissie grondwetsherziening 1848 a.m. donner drs. j.p. de vries staatscommissie-bos (pacificatiecommissie) staatscommissie-de beaufort (1905-1906) staatscommissie-heemskerk (1910-1912) staatscommissie grondwet kabinet-lubbers j. van der hoeven staatscommissie-heemskerk commissie-van eysinga : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1013 voor - staatscommissie parlementair stelsel - in 0.447027921676636 seconden.

Staatscommissie parlementair stelsel

Deze Staatscommissie werd op 27 januari 2017 ingesteld door het kabinet-Rutte II om te adviseren over de noodzaak van veranderingen in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie. De Eerste Kamer vroeg om instelling ervan, vanwege de grotere behoefte aan burgerparticipatie, invloed van Europese besluitvorming en decentralisatie van rijkstaken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... de in 2017 ingestelde staatscommissie parlementair stelsel bestaat hoofdzakelijk uit oud-eerste kamerleden en wetenschappers. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Biesheuvel

De Staatscommissie-Biesheuvel werd op 17 mei 1982 ingesteld door het tweede kabinet-Van Agt en moest advies uitbrengen over vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming. ... van wijnen parlementair journalist partijloos aan mevrouw kappeyne van de coppello en de heer wiebenga werd op 22 januari 1983 ontslag verleend. ... wetgevingsreferendum en volksinitiatief om de invloed van burgers op de beleidsvorming te vergroten, moest er naast het stelsel met gekozen volksvertegenwoordigers een mogelijkheid voor referendum en volksinitiatief komen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bestuurlijke vernieuwing
Bestuurlijke vernieuwingen zijn het aanbrengen van wijzigingen in de organisatiestructuur van de (rijks-)overheid zodat die beter, efficiënter en krachtdadiger kan optreden. Bestuurlijke vernieuwingen worden vaak in een adem genoemd met staatkundige en/of staatsrechtelijke vernieuwingen, die niet alleen een efficiëntere overheid tot doel hebben maar die ook de democratie beter willen verankeren. ... de regering stelt met enige regelmaat staatscommissies of andere fora in om bestuurlijke vernieuwingen voor te bereiden. ... ministert ronald plasterk van bzk stelde op 27 januari 2017 de staatscommissie parlementair stelsel in. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatscommissie-Cals/Donner

De Staatscommissie-Cals/Donner werd op 26 augustus 1967 ingesteld door het kabinet-De Jong en moest advies uitbrengen over een algehele herziening van de Grondwet en over daarmee in verband staande wijzigingen van de Kieswet. ... cramer oud-parlementair journalist, lector pvda prof.dr. ... de staatscommissie adviseerde onder meer over de gekozen minister-president, het districtenstelsel, het tweekamerstelsel, referendum en volksinitiatief, de sociale grondrechten en de procedure voor grondwetsherziening. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweekamerstelsel

Veel landen hebben een parlement dat uit twee Kamers bestaat. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk een Hoger- en Lagerhuis en beschikt Duitsland over een Bondsdag en een Bondsraad. Ook Nederland heeft sinds 1815 twee Kamers en daarmee een tweekamerstelsel ('bicameralisme'). ... in 2017 installeerde minister plasterk, op aandringen van zowel de eerste als tweede kamer, de staatscommissie parlementair stelsel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kiezers
In onze parlementaire democratie worden de personen die het land besturen, tijdens vrije verkiezingen gekozen door het volk. Dit zijn in Nederland in principe alle Nederlanders van 18 jaar of ouder die niet van het kiesrecht zijn uitgesloten bij een rechterlijke uitspraak. ... de regering stelt met enige regelmaat staatscommissies of andere fora in om bestuurlijke vernieuwingen voor te bereiden. ... meer informatie kiesstelsel de wijze waarop de volksvertegenwoordiging wordt gekozen, noemen we het kiesstelsel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gekozen minister-president of formateur
In Nederland is de minister-president de voorzitter van de ministerraad en is belast met de coördinatie van het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' formeel geen bijzondere macht, maar in de loop der jaren is het ambt wel aan veranderingen ondergaan. ... in 1967 werd daarom de staatscommissie-cals/donner ingesteld. ... de wenselijkheid hiervan is echter omstreden, evenals de mogelijke vormgeving en de gevolgen voor de parlementaire democratie. ... ze aan zijn verkiezing zoveel macht zal ontlenen, dat de machtspositie van de tweede kamer wordt uitgehold en het parlementaire stelsel onder druk komt te staan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
J.W. (Johan) Remkes
Johan Remkes (1951) is sinds 1 juli 2010 Commissaris van de Koning(in) in Noord-Holland. Hij was voorzitter van de JOVD en lid van Gedeputeerde Staten van Groningen. In de perioden oktober 1993-augustus 1998 en november 2006-juni 2010 was hij Tweede Kamerlid voor de VVD. ... in 2017 werd hij voorzitter van de staatscommissie politiek stelsel. ... lid tweede kamer, staatssecretaris, minister, viceminister-president, commissaris van de koning(in), voorzitter staatscommissie parlementair stelsel voornamen (roepnaam) johannes wijnandus (johan) personalia geboorteplaats en -datum zuidbroek (gr.), 15 juni 1951 parti - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. L.J.M. (Louis) Beel
Katholieke staatsman. Eén van de belangrijkste politici van na 1945. Begon zijn loopbaan als gemeenteambtenaar. In 1945 werd hij minister van Binnenlandse Zaken en als zodanig speelde hij een voorname rol bij de naoorlogse zuiveringen. ... , nederlands instituut van accountants, van 1940 tot 1944 - redacteur maandblad "arbeidsbestel", van 1942 tot 1944 - voorzitter staatscommissie onderzoek vereenvoudiging procedure van grondwetsherziening, van 1 maart 1946 tot 1 april 1946 - voorzitter staatscommissie ond ... - kreeg op 13 juli 1948 van de prinses-regentes de opdracht tot het vormen van een parlementair kabinet dat een zo groot mogelijk vertrouwen van de tweede kamer geniet. ... te bestuursvorm voor grote gemeenten - stelde in 1953 de staatscommissie-teulings in, die over eventuele herziening van het kiesstelsel moest adviseren - van de zeven door hem in 1952 verdedigde voorstellen tot grondwetsherziening bereikte er slechts een (over de - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. J.P.A. (Hans) Gruijters
Uit de VVD-afkomstige politicus en bestuurder van D66. Non-conformistische Brabander die in zijn studententijd Amsterdammer werd en aldaar gemeenteraadslid. Weigerde als raadslid een receptie voor Beatrix en Claus bij te wonen en maakte zich daarmee onmogelijk in de VVD. ... wee op de kandidatenlijst van d'66 nevenfuncties - columnist dagblad "het parool" - columnist tijdschrift "haagsche post" - lid staatscommissie van advies inzake de grondwet en de kieswet (staatscommissie cals-donner), van 26 augustus 1967 tot 29 maart 1971 - voorzitter ... het was de eerste keer dat een structuurschema in de vorm van een pkb parlementair werd behandeld. ... door een stelsel van heffingen en vergunningen moest worden bewerkstelligd dat zich geen concentratie van bedrijven in het westen voor zou doen, - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tijdelijke Commissie Werkwijze Eerste Kamer (Eerste Kamer)
Deze commissie heeft als taak het uitvoeren van een analyse naar hoe de Eerste Kamer haar medewetgevende en controlerende taak eventueel kan versterken. De Eerste Kamer heeft op dinsdag 27 september 2016 uit haar midden een tijdelijke commissie ingesteld die de mogelijkheden binnen de eigen (interne) werkwijze gaat onderzoeken. ... mmissie naar de werkwijze van de eerste kamer is aan de orde geweest in het debat op 19 januari 2016 in de eerste kamer over de staatscommissie bezinning parlementair stelsel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. R.H.A. (Ronald) Plasterk
Ronald Plasterk (1957) is sinds 5 november 2012 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en sinds 27 januari 2017 tevens minister van Wonen en Rijksdienst in het kabinet-Rutte II. Plasterk was van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Balkenende IV. ... oogste bestuursrechtspraak, nadat de tweede kamer een met klem ontraden amendement had aangenomen ( 34.389) - stelde in 2017 de staatscommissie parlementair stelsel in, onder voorzitterschap van oud-minister johan remkes - vaardigde in 2017 een amvb uit waardoor de gouve - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vries, Carl Wilhelm de (1882-1967)
... zo was hij in 1926 een stuwende kracht in de staatscommissie tot herziening van de financiele verhouding tussen het rijk en de gemeenten als lid-secretaris. ... binnen vakkringen viel de vries spoedig op als enthousiast en toegewijd parlementair historicus. ... zijn opvattingen over de regels van het parlementaire stelsel vonden in het bijzonder hun neerslag in twee belangrijke redevoeringen: de rectorale oratie het grondwettig koningschap onder k - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Mr. J. (Jacob) Kohnstamm
Vooraanstaande D66-politicus. Zoon van een bekende voorvechter van de Europese gedachte. Advocaat en op betrekkelijk jonge leeftijd Tweede Kamerlid. Nadat hij in 1982 niet was herkozen enige tijd partijvoorzitter. ... d66 in de periode 1981-2004: lid tweede kamer, lid eerste kamer, staatssecretaris, lid staatscommissie parlementair stelsel voornaam (roepnaam) jacob (jacob) personalia geboorteplaats en -datum wassenaar, 14 november 1949 partij/s - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwets­herzieningen 1815 - heden
De eerste Grondwet na herstel van de onafhankelijkheid kwam op 29 maart 1814 tot stand, op basis van een door een commissie onder leiding van Van Hogendorp op 2 maart 1814 aangeboden ontwerp. Sindsdien is de Grondwet regelmatig en soms zeer ingrijpend veranderd. ... de herziening van de bepalingen over het kiesrecht was voorbereid door de staatscommissie-oppenheim; die over onderwijs door de pacificatiecommissie onder leiding van het kamerlid dirk bos. ... de belangrijkste veranderingen kwamen in 1848 tot stand, toen de basis werd gelegd voor ons huidige parlementaire stelsel en voor de bestuurlijke inrichting van ons land. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire onderzoeken 1875 - heden

De Tweede Kamer kan zelfstandig een onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Dit heet het recht van parlementair onderzoek. Onderzoeken worden gedaan door middel van een hoorzitting, een rondetafelgesprek of een parlementaire enquête. ... financieel stelsel de tweede kamer stelde een onderzoek in naar de kredietcrisis van 2008. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Geschiedenis kiesstelsel Eerste Kamer

Sinds 1983 worden de 75 leden van de Eerste Kamer iedere vier jaar gekozen via 'getrapte verkiezingen'. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... in 1951 bepleitte de staatscommissie-van schaik - en in 1971 de staatscommissie-cals/donner - de invoering van een vierjarige zittingsperiode voor eerste kamerleden - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Quay (1959-1963)
Beel (KVP), tot informateur benoemd, komt na de verkiezingen al vrij snel tot de conclusie dat herstel van de rooms-rode samenwerking is uitgesloten. De PvdA wil alleen meedoen aan een parlementair kabinet; confessionelen en liberalen willen een extraparlementair kabinet. ... deze omvangrijke wet (mammoetwet) moet vanaf 1968 voor een geheel nieuw stelsel van voortgezet onderwijs zorgen, waarbij leerlingen eenvoudiger kunnen doorstromen naar een hoger niveau. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht

De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. ... de grondwet van 1887 in 1883 werd een staatscommissie ingesteld die herziening van de grondwet moest voorbereiden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coalitie
We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... dat noemt men het parlementair stelsel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
INT Dialectwoordenboeken
Molema, H. (1895), Woordenboek der Groningsche Volkstaal in de 19e eeuw (handschrift met aanvullingen op gedrukte editie uit 1887) ... n te dienen, strekkende om het eigendomsrecht ten behoeve van het beklemrecht, afkoopbaar te stellen, en de afkoopsom door eene staatscommissie in ieder voorkomend geval te doen bepalen. ... in 1877, toen de prijzen der landerijen tot eene ongekende hoogte waren gestegen, werd door de vereeniging belastingstelsel, gevestigd te leens, een adres aan de staten van groningen gericht om zich de zaak ten opzichte eener betere regeling van het b - (bron: Nicoline van der Sijs, eWND)
                                                                                                                                           
Bos, Dirk (1862-1916)
... zo werd hij in 1908 voorzitter van de staatscommissie die een onderzoek moest instellen naar de toestand van de handeldrijvende en industriele middenstand, in 1910 van de staatscomm ... in het regeringsprogramma van het extraparlementaire kabinet-cort van der linden werden verschillende onderdelen uit het door bos aan de koningin uitgebrachte advies overgenomen, ... een heel stelsel van algemeen en vakonderwijs, van lager via voortgezet naar hoger onderwijs, met dag- en avondopleidingen, schetste hij, met te - (bron: Biografisch Woordenboek van Nederland)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Jong (1967-1971)
Tijdens de verkiezingen van 1967 raken de confessionele drie voor het eerst hun meerderheid kwijt, onder andere door de opkomst van Boerenpartij en nieuwkomer D'66. Ook de PvdA lijdt verlies. Demissionair premier Zijlstra krijgt een informatieopdracht en stelt een beknopt programma op, vooral met financiële punten. ... het kabinet stelt een staatscommissie (cals/donner) in die verbetering van het parlementaire stelsel moet onderzoeken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 133