YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur minister ministerie staatssecretaris kabinet secretaris-generaal biografisch archief minister-president koninklijk besluit parlement ministerraad minister van binnenlandse zaken ministerie van algemene zaken staten-generaal europese commissie verenigde vergadering taal kabinet-rutte ii ministerie van prinsjesdag jeroen dijsselbloem miljoenennota eric wiebes wereldbank eurogroep financien ecofin-raad manon leyten internationaal monetair fonds staatssecretarissen directoraat-generaal secretariaat-generaal woordgeslacht betekenis diensten dg's raad europese raad raad van de europese unie lidstaten : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1278 voor - secretaris generaal - in 0.0892720222473145 seconden.

Secretaris-generaal

Parlement & Politiek - De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie. Behalve belangrijk ambtelijk adviseur van de minister en/of staatssecretaris (sen) is de secretaris-generaal ook belast met de leiding aan het ambtelijke apparaat. ... secretaris

                                                                                                                                           

Secretaris-Generaal

Kunstbus - secretaris-generaal Hoogste baas (maar zonder politieke verantwoordelijkheid) op een ministerie, direct onder de minister. ... secretaris

                                                                                                                                           
Ministerie van Financiën (MinFin)
Parlement & Politiek - Dit ministerie speelt een centrale rol bij het vertalen van het algemeen regeringsbeleid in financieel beleid. Daarnaast coördineert het de openbare uitgaven en zorgt het ministerie voor de inning van de belastinggelden. ... jeroen dijsselbloem (pvda). het ministerie kent ook een staats secretaris

                                                                                                                                           

Directoraten-generaal en diensten Europese Commissie (DG)

Parlement & Politiek - Directoraten-generaal (DG's) zijn de grootste zelfstandige eenheden binnen het ondersteunend apparaat van de Europese Commissie. De directoraten-generaal zijn onderverdeeld in directoraten, die weer zijn onderverdeeld in administratieve eenheden. ... er nog een aantal diensten, zoals de juridische dienst. de secretaris

                                                                                                                                           

Secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie

Parlement & Politiek - Deze functionaris geeft leiding aan het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie (EU). Dit secretariaat bereidt alle vergaderingen van de Raad voor. ... secretaris

                                                                                                                                           
Ministerie
Parlement & Politiek - De voorbereiding van beleid, wetten en regelingen vindt plaats op een ministerie (ook wel: departement). Ook bij het uitvoeren en controleren hiervan hebben ministeries een belangrijke taak, maar soms gebeurt dat ook door intern of extern verzelfstandigde organisaties of door rechtspersonen met een wettelijke taak. ... voor. de hoogste ambtenaar op het ministerie is de secretaris

                                                                                                                                           

Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie

Parlement & Politiek - Dit secretariaat is oorspronkelijk opgericht om de Raad van de Europese Unie en de EU-voorzitter bij te staan. Het Secretariaat-Generaal van de Raad draagt op alle niveaus zorg voor de voorbereiding en het goede verloop van de werkzaamheden van de Raad. ... het secretariaat-generaal van de raad omvat een kabinet van de secretaris

                                                                                                                                           
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Parlement & Politiek - Het ministerie is onder meer belast met het algemeen sociaal-economisch beleid, met name voor het werkgelegenheidsbeleid, arbeidsaangelegenheden en voor het inkomens- en vermogensbeleid. Het ministerie draagt ook zorg voor de sociale zekerheid in Nederland. ... is lodewijk asscher (pvda). het ministerie kent ook een staats secretaris

                                                                                                                                           
Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ)
Parlement & Politiek - Dit ministerie houdt zich bezig met rechtspleging en rechtshandhaving, jeugd en sanctietoepassing, de politie en terrorismebestrijding en veiligheid. Het ministerie is belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf- en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. ... justitie is stef blok (vvd). het ministerie kent ook een staats secretaris

                                                                                                                                           
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Parlement & Politiek - Het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. ... van ez is henk kamp (vvd). het ministerie kent ook een staats secretaris

                                                                                                                                           
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
Parlement & Politiek - Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft als taak de voorbereiding, de coördinatie en de uitvoering van het buitenlands beleid. Daaronder valt onder meer de Europese samenwerking en het vredes- en veiligheidsbeleid. ... voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. de secretaris

                                                                                                                                           
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Parlement & Politiek - Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... minister van ocw. daarnaast kent het ministerie een staats secretaris

                                                                                                                                           
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Parlement & Politiek - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft zorg voor het goed functioneren van het openbaar bestuur van ons land. De hoofdtaken zijn het bevorderen van de democratische rechtstaat, slagvaardig bestuur, zorg voor betaalbare woningen en een goede leefomgeving. ... vacant) die minister voor wonen en rijksdienst is. de secretaris

                                                                                                                                           
Ministerie van Defensie (MinDef)
Parlement & Politiek - Het ministerie van Defensie draagt de zorg voor het goed functioneren van de krijgsmacht van ons land. De krijgsmacht dient ter verdediging en bescherming van de belangen van het Koninkrijk. Daarnaast dient de krijgsmacht ter handhaving en bevordering van de internationale rechtsorde. ... (vvd). in zowel kabinet rutte-i als ii is er geen staats secretaris

                                                                                                                                           
Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Parlement & Politiek - Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid, voor zover dit niet is opgedragen aan één van de andere ministeries. De minister-president, Mark Rutte, draagt de verantwoordelijkheid voor het ministerie van AZ en is minister van Algemene Zaken. ... premier. de ambtelijke leiding van het ministerie ligt bij de secretaris

                                                                                                                                           
Dr. F.J. (Javier) Solana Madariaga
Parlement & Politiek - Javier Solana (1942) was van oktober 1999 tot 1 december 2009 secretaris-generaal van de Raad van Ministers en Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands- en Veiligheidsbeleid van de EU. Hij was eerder hoogleraar natuurkunde in Madrid, socialistisch parlementslid en minister van Cultuur (1982-1988), van Onderwijs en Wetenschappen (1988-1992), en van Buitenlandse Zaken (1992-1995). ... javier solana (1942) was van oktober 1999 tot 1 december 2009 secretaris

                                                                                                                                           
A. (Anders) Fogh Rasmussen
Parlement & Politiek - Anders Fogh Rasmussen (1953) was in 2009-2014 secretaris-generaal van de NAVO. Tussen 2001 en 2009 leidde hij als minister-president drie opvolgende Deense kabinetten. Rasmussen werd in 1978 voor Venstre, de Deense liberale partij, lid van het Parlement. ... - hoofdinhoud anders fogh rasmussen (1953) was in 2009-2014 secretaris

                                                                                                                                           
Dr.Ir. Th. (Theo) Quené
Parlement & Politiek - Aimabele in Wageningen opgeleide planoloog, die na een loopbaan bij de Rijksdienst voor het Nationaal Plan en de Rijksplanologische dienst directeur-generaal en daarna secretaris-generaal van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werd. ... en de rijksplanologische dienst directeur-generaal en daarna secretaris

                                                                                                                                           
Mr. L.W.Ch. Keuchenius
Parlement & Politiek - Trouwe volgeling van Groen van Prinsterer, die in Nederlands-Indië onder meer advocaat was en in Nederland secretaris-generaal van Koloniën. In 1866 Tweede Kamerlid. Zijn motie van afkeuring over het aftreden van minister Mijer leidde een periode van conflicten tussen regering en Tweede Kamer in. ... in nederlands-indie onder meer advocaat was en in nederland secretaris

                                                                                                                                           
Mr. T. (Tiemen) Brouwer
Parlement & Politiek - Katholieke boerenvoorman en politicus. Kwam uit een hervormd Gelders gezin en werd pas na zijn huwelijk katholiek. Doorliep een loopbaan in de gemeentelijke administratie. Als algemeen secretaris van de Katholieke Boeren- en Tuindersbond vanaf 1959 vertegenwoordiger van het 'groene front' in de KVP-fractie. ... een loopbaan in de gemeentelijke administratie. als algemeen secretaris

                                                                                                                                           
Mr.dr. A. (Anton) van Gijn
Parlement & Politiek - Vooraanstaand econoom uit de oud-liberale school, pleitbezorger van vrijhandel en specialist op het gebied van de openbare financiën. Kwam uit een Dordtse patriciërsfamilie. In 1909 thesaurier-generaal en in die functie steun en toeverlaat van enkele ministers van Financiën. ... financien, van 1 oktober 1905 tot 1 maart 1909 - waarnemend secretaris

                                                                                                                                           
De Grondwet van 1815
Parlement & Politiek - Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. ... de lombize f.f. de p.h.j. d'anethan, sedert 10 juni 1815 secretaris

                                                                                                                                           
Drs. E.I. (Edith) Schippers
Parlement & Politiek - Edith Schippers (1964) is sinds 14 oktober 2010 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In 2003-2010 en in 2012 was zij Tweede Kamerlid voor de VVD. Mevrouw Schippers was eerder secretaris gezondheidszorg en arbeidsmarkt en secretaris ruimtelijke ordening van VNO-NCW en daarvoor fractiemedewerker. ... zij tweede kamerlid voor de vvd. mevrouw schippers was eerder secretaris

                                                                                                                                           
F.E. (Frank) van Kappen
Parlement & Politiek - Frank van Kappen (1941) is sinds 12 juni 2007 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. Hij is generaal-majoor b.d. der Mariniers en was onder meer adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van vredesoperaties. ... b.d. der mariniers en was onder meer adviseur van de secretaris

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12