YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: parlementaire enquete rsv-enquete parlementaire enquetes 1851-heden minister van aardenne nelissen kees van dijk marcel van dam theo joekes enquete rsv parlementaire enquete rsv (rijn-schelde-verolme) (1983-1984) evelien eshuis tweede kamer kabinet eerste kamer recht van enquete hirsch ballin verenigde vergadering korthals van der linden parlementair onderzoek enqueterecht van eekelen van thijn enquete over de sociale zekerheid kabinet-kok ii srebrenica overzicht parlementaire enquetes in de tweede kamer 1851 - heden minister-president parlementaire enquetes en parlementaire onderzoeken parlementaire ondervraging eerste kamercommissie parlementaire onderzoek trip srebrenica-crisis vis privatiseringen en verzelfstandiging van overheidsdiensten wet aan te passen bouwnijverheid mol irt-enquete : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 209 voor - rsv enquete - in 0.0438930988311768 seconden.

Parlementaire enquête RSV (Rijn-Schelde-Verolme) (1983-1984)

In 1983-1984 werd een parlementaire enquête gehouden naar de ondergang van het scheepsnieuwbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verolme (RSV). Dat bedrijf was eind jaren '60 mede onder druk van de overheid door een fusie ontstaan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van enquête
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... sindsdien zijn er weer geregeld enquetes, als eerste in 1983 - 1984 de geruchtmakende rsv-enquete. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête bouwsubsidies (1986-1988)
De parlementaire enquête bouwsubsidies vond in 1986-1988 plaats. In 1986 verscheen in de Volkskrant een bericht dat het Rijk te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. ... vermoedelijk wilde de vries niet dat brokx hetzelfde lot zou treffen als minister van aardenne, die na de rsv-enquete als 'aangeschoten wild' verder moest. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquêtes 1851 - heden
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... de eerste 'moderne' enquete was de rsv-enquete in 1983/1984, die spoedig werd gevolgd door twee enquetes in de jaren tachtig en enquetes in 1992 en 1994. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historisch overzicht cijfers kabinetten
De economie en de arbeidsmarkt verzwakken na de twee oliecrises in de jaren '70, met oplopende begrotingstekorten en uitkeringsafhankelijkheid als gevolg. In 1981/1982 is sprake van een crisis. Ondanks economisch herstel blijft daarna sprake van grote problemen op de arbeidsmarkt. ... intussen heeft de rsv-enquete de politici geleerd waar al te vergaande bemoeienis met afzonderlijke bedrijven toe kan leiden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van parlementair onderzoek
De Tweede Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). ... de succesvolle enquete naar de ondergang van het rsv-concern betekende een belangrijk impuls voor parlementair onderzoek. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers I (1982-1986)
Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. ... in februari 1983 staakt de overheid de steun aan het rsv-concern. ... rsv-enquete de parlementaire enquete naar de ondergang van het rsv-concern brengt minister van aardenne (vvd) van economische zaken in 1984 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... andere bewindslieden die werden bekritiseerd door een enquetecommissie (zoals van aardenne in de rsv-affaire, en borst en jorritsma bij de bijlmer-affaire ) bleven wel aan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer
Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekende dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moest aftreden. Vraag is soms of de bewindspersoon schuld had aan die onjuiste informatie en of er geen 'verzachtende omstandigheden' waren. ... als minister van economische zaken verzweeg hij informatie over financiele garanties aan het rsv-concern, omdat hij vreesde dat die wetenschap tot hogere schadeclaims van schuldeisers zou leiden. ... een tweede kamermeerderheid verbond in december 1984 geen consequenties aan het negatieve oordeel dat de enquetecommissie rsv daarover had uitgesproken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding Tweede Kamer-kabinet
Tweede Kamer en kabinet hebben een eigen plaats in het staatsbestel, maar er bestaan ook relaties tussen beide. Een kabinet wordt gevormd op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer. ... als minister van economische zaken verzweeg hij informatie over financiele garanties aan het rsv-concern, omdat hij vreesde dat die wetenschap tot hogere schadeclaims van schuldeisers zou leiden. ... lees meer over de vormen van het inlichtingenrecht beschouwing over het inlichtingenrecht de rol van het enqueterecht de tweede kamer heeft een grondwettelijk recht van enquete. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ir. H. (Henk) van Rossum
Opgewekte Delftse ingenieur civiele techniek, afkomstig van Overflakkee, die van 1967 tot 1986 een alom gewaardeerd Tweede Kamerlid was voor de SGP. Genoot in waterstaatskringen groot gezag. Bracht in 1968 als beginnend parlementariër een initiatiefwet op waterstaatkundig gebied tot stand. ... introduceerde aan het eind van het kamerdebat over de rsv-enquete de term "aangeschoten wild " voor minister van aardenne. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. G.M.V. (Gijs) van Aardenne
Liberaal wis- en natuurkundige met een brede maatschappelijke en culturele belangstelling. Speelde in de VVD dertig jaar een belangrijke rol. Voor hij in de landelijke politiek kwam directeur van een ijzergieterij. ... 'aangeschoten wild' door de rsv-enquete, vanwege het onjuist informeren van de tweede kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters VVD
Sinds 14 juni 2014 is (momenteel vacant) voorzitter van de VVD. (momenteel vacant) volgde Benk Korthals op, die sinds 2011 voorzitter was. Bekende VVD-voorzitters uit het verleden zijn Ivo Opstelten, Leendert Ginjaar, Frits Korthals Altes, Pieter Oud en Haya van Someren-Downer. ... kwam in 1982 in de tweede kamer en maakte deel uit van de enquetecommissie rsv. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
90 jaar Staatkundig-Gereformeerde Partij
PDC, april 2008 ... introduceerde aan het eind van het kamerdebat over de rsv-enquete de term "aangeschoten wild " voor minister van aardenne. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête vliegramp Bijlmermeer (1998-1999)
In 1998-1999 vond een parlementaire enquête plaats naar de vliegramp in de Bijlmermeer in 1992. Op zondag 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig, een El-AL Boeing 747, neer op een flatgebouw in de Amsterdamse Bijlmermeer, waarbij 39 mensen om het leven kwamen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (1992-1993)
In 1992-1993 werd een parlementaire enquête gehouden naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De enquête werd ingesteld na een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de uitvoeringspraktijk. ... de commissie concludeerde dat het stelsel van werknemersverzekeringen dringend aan herziening toe was. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire enquête Fyra (2013-2016)
Op 28 oktober 2015 heeft de parlementaire enquêtecommissie een vernietigend rapport ('De reiziger in de kou') uitgebracht over het vervoer over de HSL-Zuid. Er was sprake van een aaneenschakeling van fouten bij NS, kabinet en het toezicht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
parlementaire enquête
Onderzoek door het parlement naar misstanden op bestuurlijk of maatschappelijk terrein. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Controle Eerste Kamer
Eerste Kamerleden hebben net als hun collega's in de Tweede Kamer recht op inlichtingen. Kamerleden kunnen daarnaast vragen stellen bij de behandeling van wetsvoorstellen en tijdens debatten over begrotingen. ... bovendien heeft de eerste kamer ook het recht van enquete, hoewel dat in de praktijk nog nooit is ingezet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
omnibusenquête - (en­quê­te over diverse onderwerpen)
Omnibus-enquête (1966) een enquête (in het bijzonder bij opiniepeiling en marktonderzoek), gewijd aan diverse onderwerpen voor verschillende opdrachtgevers. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Poldermodel
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een overlegeconomie waarin naast de overheid de werkgevers- en werknemersorganisaties een grote rol speelden. Halverwege de jaren '90 werd de overlegeconomie hervormd en ontstond het succesvolle poldermodel. ... de kritiek op de overlegeconomie hing samen met een parlementaire enquete naar de uitvoering van de sociale zekerheid in 1992 en 1993. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van onderzoek: enquêtes en onderzoeken
Het parlement heeft onder meer de taak de regering te controleren. De Tweede Kamer stelt daarom soms een onderzoek naar een bepaalde zaak in. Dit kan de vorm van een parlementair onderzoek of van een parlementaire enquête hebben. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Parlementaire onderzoeken 1875 - heden
De Tweede Kamer kan zelfstandig een onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Dit heet het recht van parlementair onderzoek. Onderzoeken worden gedaan door middel van een hoorzitting, een rondetafelgesprek of een parlementaire enquête. ... onderzoeken worden gedaan door middel van een hoorzitting, een rondetafelgesprek of een parlementaire enquete. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tijdelijke commissie Evaluatie Wet parlementaire enquête (Tweede Kamer) (TCEWPE)
Deze Tweede Kamercommissie voerde twee opdrachten uit: ... tijdelijke commissie evaluatie wet parlementaire enquete (tweede kamer) (tcewpe) - hoofdinhoud deze tweede kamercommissie voerde twee opdrachten uit: - het uitwerken van de aanbeveling - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 142