YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur religieuzen religieuze religieus religies religien religie godsdienst godsdienstig animistische religie kunst hindoeisme religieuze-kunst godin godendom god goden literair muziek mythologie taal arabische kunst tsjarvaka islamitische kunst mesopotamische-mythologie hoofdletter of kleine letter etrurie jerusalem tibetaan chauvinisme friedrich wilhelm nietzsche tibetaans jeruzalem s.ch. van bijsterveld koninkrijk etrurie tibetanen etruskisch staatsnationalisme gerard reve kapitalisme : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 411 voor - religie godsdienst - in 0.0479040145874023 seconden.

Religie

Kunstbus - De religie (v.), -giën/~s Godsdienst Religieus == godsdienstig of gebonden aan een kloosterregel of gelofte. Onder religie (van het Latijn religio) wordt meestal één van de vele vormen van zingeving, of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen, verstaan, waarbij meestal een hogere macht of opperwezen centraal staat. ... religie

                                                                                                                                           

animistische religie

Kunstbus - Animistische religie Animisme (van Latijn animus: geest) is een natuurlijke of natuurgodsdienst waarbij geesten- en voorouderverering het belangrijkst zijn. Een animist gelooft in het bestaan van goede en kwade geesten, die kunnen huizen in onder meer bomen, dieren en gebruiksvoorwerpen. ... religie

                                                                                                                                           

Religieuze-Kunst

Kunstbus - Religieuze Kunst Artistieke waarde is geen garantie voor religieuze diepgang en authenticiteit en omgekeerd religiositeit niet voor kunstzinnigheid. Dat blijkt wel uit de vaak gehoorde stelling dat veel religieuze en kerkelijke kunstwerken in artistiek opzicht nietszeggend en teleurstellend zijn, terwijl daarentegen kunstenaars die niets met geloof te maken willen hebben, soms een diepe religieuze sensibiliteit ten toon weten te spreiden. ... religie

                                                                                                                                           
god
Kunstbus - 1. Bovenmenselijk, machtig en aanbiddelijk wezen. 2. Het Opperwezen, de Schepper, de Geest waardoor en waarin alles is, zoals Hij bij monotheïsten, vooral bij joden en christenen genoemd wordt. Het godendom == de gezamenlijke goden Een god is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen beschouwd wordt als de prima causa (de 'eerste oorzaak') van het universum, of verantwoordelijk geacht wordt voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel. ... van goden (ook die uit andere culturen):. de monotheistische religie

                                                                                                                                           
hindoeïsme
Kunstbus - ' Hindoeïsme', is een term die pas per ca 1830 in de Engelse literatuur zijn intrede deed en globaal de Indische (India, Voor-Indië) cultuur van ongeveer de laatste 2 millennia aanduidt, als voortzetting van de oudere vedisch-brahmanistische beschaving. ... zijlijn naast het hindoeisme, met andere kenmerken) de hindoe religie

                                                                                                                                           
Arabische kunst
Kunstbus - Islamitische kunst Kunstuitingen in die landen die de islam als officiële godsdienst hebben of waar de godsdienst van de islam overheerst. Het is onmogelijk een exacte omschrijving van de kenmerken van de islamitische kunst te geven, omdat historisch en geografisch gezien de grenzen van de islamitische godsdienst zo ver uit elkaar liggen dat er niet van een eenheid in kunstuitingen gesproken kan worden. ... karakter van de islamitische kunst; het allereerste cultureel- religie

                                                                                                                                           
Tsjarvaka
Kunstbus - Het materialisme van de Tsjarvaka's Of de naam Tsjarvaka komt van de gelijknamige stichter van deze beweging, dan wel een andere oorsprong heeft, is onzeker. Onder deze naam vat men een school van denkers samen die niet alleen de Brahmaanse godsdienst, maar de godsdienst als zodanig aanvallen, en die een kras materialisme huldigen, d. ... tot stoffelijke zijn te herleiden. zij spotten over religie

                                                                                                                                           
Mesopotamische-mythologie
Kunstbus - Mesopotamische mythologie Mesopotamische mythologie is de collectieve mythologie die vooraf ging aan de Sumerische en Akkadische mythologie en van de nog latere Babylonische en Assyrische mythologie. Zij vormt de gemeenschappelijke basis van deze 'jongere' mythologieën, die er elk hun eigen goden bij kregen en dus lichtelijk verschillen. ... oosten) en is verwant aan die van anatolie. mythologie en religie

                                                                                                                                           
Nationalisme
Kunstbus - 1 het streven naar nationale zelfstandigheid 2 voorliefde voor het nationale => het chauvinisme ( = blinde liefde voor het eigen land (zie patriottisme)) Nationalisme is een vorm van groepsbewustzijn die zich uit in een sterke voorkeur voor eigen volk en land en kan zich uiten in miskenning van andere naties (xenofobie) en een streven naar machtsuitbreiding ten koste van andere groepen en benadrukt dat mensen zich met elkaar verbonden voelen door godsdienst, cultuur, taal, landsgrenzen of gemeenschappelijke voorouders. ... uit het verleden, volkslied, vlag en uniform vulden een religie

                                                                                                                                           
Prof.Mr.Drs. B.P. (Ben) Vermeulen
Parlement & Politiek - Ben Vermeulen (1957) is sinds 1 februari 2008 lid van de Raad van State. Hij is hoogleraar aan de VU en is specialist in het Nederlandse en internationale onderwijsrecht. Daarnaast is de heer Vermeulen deskundig op het terrein van het vreemdelingenrecht, in het bijzonder het asielrecht, en op het terrein van de grondrechten/mensenrechten, zoals het gelijkheidsbeginsel, en de vrijheid van godsdienst en meningsuiting. ... -beleid: immigratie, integratie, naturalisatie, onderwijs en religie

                                                                                                                                           
Kelten
Kunstbus - Met Kelten wordt een verzameling volkeren en stammen aangeduid die gedurende het millennium vóór het begin van onze jaartelling en de eeuwen daarna een Keltische taal spraken. Het is dus primair een linguïstisch begrip. ... en andere natuurlijke plaatsen die een rol speelden in hun religie

                                                                                                                                           
Vedisme
Kunstbus - De oudste godsdienst van India is het Vedisme. Deze religie kwam rond 1500 v. Chr. naar India via de Arische stammen die langzaam de vroegere Indus-Beschaving verdrongen. De aanhangers van het Vedisme geloofden in het bestaan van meerdere goden. ... de oudste godsdienst van india is het vedisme. deze religie

                                                                                                                                           
symbool
Kunstbus - 1 waarneembaar teken of voorwerp dat iets abstracts uitbeeldt. 2 teken dat een (wiskundig, natuurkundig enz.) begrip voorstelt Een symbool (ook: zinnebeeld) is een nationaal of internationaal genormeerde notatie om een technisch of wetenschappelijk begrip aan te duiden. ... cultuur wordt ook wel gezien als een groot symbolenspel waar religie

                                                                                                                                           
Prof.Dr. S.Ch. (Sophie) van Bijsterveld
Parlement & Politiek - Sophie van Bijsterveld (1960) is sinds 12 juni 2007 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Zij is universitair hoofddocent Europees en Internationaal Publiekrecht in Tilburg en was onder meer lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. ... bestuur. sinds oktober 2010 is zij tevens bijzonder hoogleraar religie

                                                                                                                                           
kapitalisme
Kunstbus - Kapitalisme is een politiek-economisch staatssysteem sterk gerelateerd aan de liberale staatsfilosofie, die uitgaat van de individuele (politieke en economische) vrijheid, het eigendomsrecht en vrije marktwerking. ... maatschappij de prediking in de kerk was, bijna uitsluitend ' religie

                                                                                                                                           
Gerard Reve
Kunstbus - Gerard Kornelis van het Reve Nederlands schrijver, geboren op 14 december 1923 in Amsterdam, Reve behoorde samen met W.F. Hermans en Harry Mulisch tot de Grote Drie van de Nederlandse literatuur van de 20ste eeuw. ... ophef vanwege zijn homoseksualiteit en zijn uitspraken over religie

                                                                                                                                           
Etrusken
Etrusken
Kunstbus - Museo Etrusco Guarnacci - 2008 Volterra Television De Etrusken (Gr. Tyrsênoi of Tyrrhênoi; Lat. Tusci of Etrusci; Etr. Rasenna of Rasna; Engels Etruscan) vormden een bevolkingsgroep die van ca. de achtste tot de eerste eeuw v. ... van hun literatuur is vrijwel niets overgeleverd. alhoewel zij religie

                                                                                                                                           
Jeruzalem
Jeruzalem
Kunstbus - Jeruzalem ( Engels: Jerusalem)( Hebreeuws: Jeroesjalajim; Arabisch: al-Qoeds - betekent letterlijk 'Het Heiligdom'), een stad met een gemengde Joodse en Arabische bevolking, is sinds 1949 de hoofdstad van Israël en wordt eveneens geclaimd door de Palestijnse Autoriteit als haar hoofdstad. ... worden de stad of plaatsen erin door volgelingen van deze twee religie

                                                                                                                                           
christen
Kunstbus - Een christen hangt het christendom aan, een wereldgodsdienst. Het christendom is een religie die gestoeld is op de persoon Jezus van Nazareth zoals beschreven in het Nieuwe Testament. Centraal daarin staan zijn prediking, kruisdood en verrijzenis. ... christendom aan, een wereldgodsdienst. het christendom is een religie

                                                                                                                                           
Wanneer krijgt het woord god een hoofdletter?
Genootschap Onze Taal - In een verwijzing naar (de enige) God is een hoofdletter juist. De kleine letter is juist in een algemene of versterkende betekenis en in vloeken. ... letter juist: godgeleerdheid (= theologie) godsdienst (= religie

                                                                                                                                           
Tibet
Kunstbus - Tibet ( Tibetaans: Pö of Peu) is een geografisch gebied en voormalig zelfstandig land met historisch een eigen volk, cultuur en taal dat zich uitstrekt over het Tibetaans Hoogland. Heden ten dage valt Tibet als een regio binnen de Volksrepubliek China. ... vaak spreekt men van een bezetting van tibet. de hoogste religie

                                                                                                                                           
Friedrich Nietzsche
Kunstbus - Friedrich Wilhelm Nietzsche werd geboren in Röcken bij Lützen (Pruisische provincie Sachsen) op 15 oktober van het jaar 1844, de verjaardag van koning Friedrich Wilhelm IV van Pruisen. Daarom kreeg hij van zijn vader dezelfde voornamen als de koning. ... op basis van de uiteenlopende opvattingen over de christelijke religie

                                                                                                                                           
Gerardus van der Leeuw
Kunstbus - theoloog, godsdiensthistoricus en minister, geboren 18 maart 1890 Den Haag - overleden 18 november 1950 Utrecht. Gerardus (Gerard) van der Leeuw was als hoogleraar godsdienstwetenschap verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en gold internationaal als de bekendste Nederlandse beoefenaar van dit vakgebied. ... bij van der leeuw gaat het primair om het zich inleven in de religie

                                                                                                                                           
animisme
Kunstbus - Animisme is (behalve een vorm van natuurgodsdienst, zie animistische religie) een kunststroming in de Vlaamse schilderkunst uit de jaren dertig en veertig van de 20e eeuw waarbij men de vervormingen en de aardse kleur van het Vlaamse expressionisme afwijst en de persoonlijke vertedering accentueert. ... is (behalve een vorm van natuurgodsdienst, zie animistische religie

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 17