YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: latijn tweede kamer eerste kamer cultuur ministerraad minister-president frans reglement van orde ministers voorzitter tweede kamerleden kabinet minister biografisch archief eerste kamerleden raad van state taal politieke partij recht van amendement moties interpellatie tweede staatssecretaris ministeriele verantwoordelijkheid recht van interpellatie grondwetsherziening van controle tweede kamer parlementair onderzoek koning vondeling evenredige vertegenwoordiging oudfrans los, aan elkaar of streepje tweede kamerfractie hans van mierlo grondwet thom de graaf wetsvoorstel kabinetscrisis samenstelling : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8353 voor - reglement van orde de tweede kamer - in 1.40182280540466 seconden.
Zoektermen van, orde, de, tweede en kamer behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
Homogeniteitsvereiste
Door de sinds 1848 bestaande (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid regeert de Koning alleen nog in naam, maar bepalen feitelijk de ministers gezamenlijk het regeringsbeleid. Om de eenheid (homogeniteit) tussen de ministers te bevorderen, vergaderen zij in de ministerraad en komen zij samen tot besluiten. ... voor de besluitvorming in die raad is een (intern) reglement van orde opgesteld. ... als de indruk bestaat dat ministers naar buiten toe verdeeld zijn over het beleid, zal hij of zij door de tweede kamer ter verantwoording kunnen worden geroepen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Reglement van Orde

Een Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in een vergadering, bijvoorbeeld van de Tweede en Eerste Kamer en van de ministerraad. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wijze van besluitvorming, de volgorde van spreken door aanwezigen en het vastleggen van besluiten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Recht van Interpellatie

Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Tweede Kamer

Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden: het is allemaal in dit reglement vastgelegd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voorzitter Tweede Kamer

De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... artikel 55 van het reglement van orde van de tweede kamer (rvotk) bepaalt dat zolang het betreffende onderwerp aan de orde is, de ondervoorzitter de vergade - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Recht van amendement

De Tweede Kamer heeft sinds de Grondwetsherziening van 1848 het recht van amendement, dat wil zeggen de mogelijkheid wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel. Ieder Kamerlid heeft het recht amendementen in te dienen. ... procedure het reglement van orde van de tweede kamer geeft de te volgen procedure bij de indiening en behandeling van amendementen aan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Plenaire vergadering Tweede Kamer

De vergadering van alle 150 Tweede Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Tweede Kamervoorzitter en wordt gehouden in de grote vergaderzaal. ... meer informatie reglement van orde voor de gang van zaken in de plenaire vergadering (spreken, wijze van stemmen, de orde) gelden vaste regels. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verkiezing voorzitter Tweede Kamer

Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. ... stemming bij de verkiezing van de voorzitter gelden de regels voor het stemmen over personen (paragraaf 5 van het reglement van orde ). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerfracties

Een Tweede Kamerfractie is een organisatie van Tweede Kamerleden die deel uitmaken van dezelfde politieke partij en die zowel op hoofdlijnen als bij deelonderwerpen in de Tweede Kamer standpunten bepaalt. ... in 1966 werden fracties voor in het reglement van orde genoemd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Controle Eerste Kamer

Eerste Kamerleden hebben net als hun collega's in de Tweede Kamer recht op inlichtingen. Kamerleden kunnen daarnaast vragen stellen bij de behandeling van wetsvoorstellen en tijdens debatten over begrotingen. ... verder zijn in het reglement van orde van de eerste kamer bepalingen opgenomen over het vragenrecht en het recht van interpellatie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden Tweede Kamervoorzitters

Tweede Kamervoorzitter is een belangrijke functie, zowel vanwege het belang van een geordende gang van zaken in het parlement, meer in het bijzonder tijdens debatten, als vanwege de rol als vertegenwoordiger van de Kamer. ... overigens bepaalt het reglement van orde: indien de voorzitter het woord wil voeren over het onderwerp dat aan de orde is, tenzij dit nodig is voor de uitvoeri - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Organisatie Tweede Kamer

De Tweede Kamer kent naast een politieke een ambtelijke organisatie. Dat laatste omvat zowel de interne ambtelijke dienst van de Tweede Kamer als de ambtelijke ondersteuning van individuele fracties en Kamerleden (fractie- en persoonlijke medewerkers). ... reglement van orde het reglement van orde bevat regels over de gang van zaken in de tweede kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Voortouw Tweede Kamer bij kabinetsformatie

Sinds de jaren zestig wordt er al gedebatteerd over de gang van zaken bij de kabinetsformatie. Lange tijd benoemde de Koning(in) een (in)formateur. Een aantal partijen vonden dit democratisch niet legitiem. ... op 27 maart 2012 wijzigde de tweede kamer haar reglement van orde en neemt voortaan zelf het voortouw bij de kabinetsformatie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vragenrecht
Als uitvloeisel van het recht op inlichtingen, waarover alle inidivuele Kamerleden beschikken, kennen Tweede en Eerste Kamer het vragenrecht. Met dit recht kunnen alle leden behalve tijdens de debatten en de schriftelijke behandeling van (wets)voorstellen vragen stellen aan de regering. ... in tegenstelling tot de tweede kamer heeft de eerste kamer geen verplichte antwoordtermijn voor de bewindspersoon in het reglement van orde opgenomen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

reglement van orde

Artikel 72 van de Grondwet schrijft voor dat de Eerste Kamer en Tweede Kamer voor hun eigen en gezamenlijke ('verenigde') vergaderingen een reglement van orde moeten opstellen. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor de Werkwijze (werk)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de werkwijze van de Tweede Kamer. Zij behandelt alle voorstellen tot wijziging van het Reglement van orde. Dit betreft bijvoorbeeld de procedures in de plenaire vergadering en de wijze van voorbereiden van wetsvoorstellen en nota's. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Rechten en taken Eerste Kamer

Vergeleken met de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer minder rechten en bevoegdheden. De belangrijkste taken van de Eerste Kamer zijn medewetgeving en controle. ... verder zijn in het reglement van orde van de eerste kamer bepalingen opgenomen over het vragenrecht en het recht van interpellatie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Plenaire vergadering Eerste Kamer

De vergadering van alle 75 Eerste Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Eerste Kamervoorzitter en wordt gehouden in de historische plenaire zaal. ... meer informatie reglement van orde voor de gang van zaken in de plenaire vergadering (spreken, wijze van stemmen, de orde) gelden vaste regels. ... geven een oordeel over het wetsvoorstel en stellen vragen aan de indieners van het voorstel (ministers, staatssecretarissen of tweede kamerleden). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verenigde Vergadering

De gezamenlijke vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) heet Verenigde Vergadering. De voorzitter van de Eerste Kamer leidt deze vergadering ( artikel 62 Grondwet). ... de gang van zaken bij verenigde vergaderingen is vastgelegd in een apart reglement van orde, dat op 22 maart 1994 in een verenigde vergadering werd aangenomen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemeen overleg (AO)
In een algemeen overleg wordt door één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers en/of staatssecretarissen van gedachten gewisseld over het beleid. Dit gebeurt bijvoorbeeld naar aanleiding van een brief van het kabinet. ... het algemeen overleg is in 1994 in het reglement van orde opgenomen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... op grond van artikel 139a in het reglement van orde van de tweede kamer moet dat na afloop van hun werkzaamheden geschieden, maar feitelijk gebeurde dat daarna diverse al - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Burgerinitiatief
In Nederland bestaat de mogelijkheid om via een burgerinitiatief een onderwerp op de Tweede Kameragenda te plaatsen. Om deze onderwerpen op de agenda te krijgen moeten steunbetuigingen verzameld worden en de onderwerpen moeten niet al door de Kamer besproken worden. ... alleen het reglement van orde van de tweede kamer is aangepast. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetgevingsoverleg (WGO)
Een mondeling overleg van één of meer Tweede Kamercommissies met één of meer ministers of staatssecretarissen over een wetsvoorstel heet wetgevingsoverleg (WGO). Ieder lid van de Kamer mag er het woord voeren en moties indienen. ... het wetgevingsoverleg is in 1994 in het reglement van orde opgenomen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Functie en positie regering/kabinet
De regering bestaat uit de Koning en ministers, terwijl het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. De Koning is het staatshoofd maar in de praktijk heeft hij geen macht. Het kabinet bepaalt in gezamenlijkheid het beleid en alle ministers zijn daarvoor verantwoordelijk. ... voor de besluitvorming in die raad is een (intern) reglement van orde opgesteld. ... als een motie van wantrouwen door een meerderheid van de tweede kamer wordt gesteund, kan het ook individuele ministers dwingen om af te treden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 152