YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: minister-president ministerraad tweede kamer eerste kamer verenigde vergadering cultuur reglement van orde ministers kuyper homogeniteitsvereiste kabinetten bevoegdheden reglement van orde - ministerraad voorzitter groningen wetsvoorstellen burgerinitiatief reglement van orde - verenigde vergadering reglement van orde - tweede kamer reglement van orde - eerste kamer taal minister regering biografisch archief staatssecretaris tweede kamerleden eerste kamerleden staten-generaal recht van amendement moties koning recht van interpellatie grondwetsherziening van 1983 controle tweede kamer reglementen van orde roell interpellatie van roijen van reenen architectuur : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 12697 voor - reglement van orde - in 1.39032411575317 seconden.
Zoekterm van is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Reglement van Orde Ministerraad

De werkwijze van de ministerraad is vastgelegd in een reglement van orde. In de ministerraad vergaderen en besluiten de ministers onder leiding van de minister-president over het algemene regeringsbeleid. ... reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Reglement van Orde

Een Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in een vergadering, bijvoorbeeld van de Tweede en Eerste Kamer en van de ministerraad. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wijze van besluitvorming, de volgorde van spreken door aanwezigen en het vastleggen van besluiten. ... reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Eerste Kamer

Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken en organisatie in de Eerste Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter en op welke kunnen Kamerleden vragen stellen. ... reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Tweede Kamer

Het Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in de Tweede Kamer. Wie mag wanneer spreken, hoe komt een besluit tot stand, wat zijn de taken van commissies, welke bevoegdheden heeft de voorzitter, aan welke regels moeten bezoekers zich houden: het is allemaal in dit reglement vastgelegd. ... reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Verenigde Vergadering

Het Reglement van Orde van de Verenigde Vergadering bevat regels over de organisatie en werkwijze voor vergaderingen en bijeenkomsten van beide Kamers gezamenlijk. Het gaat dan onder meer over de taken van de voorzitter, de verslaglegging, de gang van zaken tijdens debatten en de besluitvorming. ... reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

College van Senioren (Eerste Kamer) (CvS)

Het College van Senioren van de Eerste Kamer adviseert de Eerste Kamervoorzitter over besluiten die hij of zij op basis van het Reglement van Orde moet nemen en over de agenda van de plenaire vergadering. ... kamervoorzitter over besluiten die hij of zij op basis van het reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voortouw Tweede Kamer bij kabinetsformatie
Sinds de jaren zestig wordt er al gedebatteerd over de gang van zaken bij de kabinetsformatie. Lange tijd benoemde de Koning(in) een (in)formateur. Een aantal partijen vonden dit democratisch niet legitiem. ... formatieproces. op 27 maart 2012 wijzigde de tweede kamer haar reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Tweede Kamer
De voorzitter leidt de vergadering van de Tweede Kamer. Hij/zij is tevens voorzitter van het Presidium en van de commissie voor de Werkwijze. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld in contacten met buitenlandse parlementen. ... ondervoorzitters de voorzittershamer over. artikel 55 van het reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Plenaire vergadering Tweede Kamer
De vergadering van alle 150 Tweede Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Tweede Kamervoorzitter en wordt gehouden in de grote vergaderzaal. ... commissieverband hebben gezegd of geschreven. meer informatie reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Recht van amendement

De Tweede Kamer heeft sinds de Grondwetsherziening van 1848 het recht van amendement, dat wil zeggen de mogelijkheid wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel. Ieder Kamerlid heeft het recht amendementen in te dienen. ... reden zijn om zelf wijzigingen aan te brengen. procedure het reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden Tweede Kamervoorzitters
Tweede Kamervoorzitter is een belangrijke functie, zowel vanwege het belang van een geordende gang van zaken in het parlement, meer in het bijzonder tijdens debatten, als vanwege de rol als vertegenwoordiger van de Kamer. ... van een europese defensie gemeenschap. overigens bepaalt het reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Controle Eerste Kamer
Eerste Kamerleden hebben net als hun collega's in de Tweede Kamer recht op inlichtingen. Kamerleden kunnen daarnaast vragen stellen bij de behandeling van wetsvoorstellen en tijdens debatten over begrotingen. ... en tijdens debatten over begrotingen. verder zijn in het reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Voorzitter Eerste Kamer
De Eerste Kamervoorzitter heeft een aantal vaste taken. De voorzitter leidt de vergadering van de Eerste Kamer en is tevens voorzitter van het College van Senioren, de Huishoudelijke Commissie (interne organisatie) en de Verenigde Vergadering. ... de voorzitter een aantal middelen ter beschikking die in het reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Homogeniteitsvereiste
Door de sinds 1848 bestaande (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid regeert de Koning alleen nog in naam, maar bepalen feitelijk de ministers gezamenlijk het regeringsbeleid. Om de eenheid (homogeniteit) tussen de ministers te bevorderen, vergaderen zij in de ministerraad en komen zij samen tot besluiten. ... besluiten. voor de besluitvorming in die raad is een (intern) reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezing voorzitter Tweede Kamer
Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. ... de regels voor het stemmen over personen (paragraaf 5 van het reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Plenaire vergadering Eerste Kamer
De vergadering van alle 75 Eerste Kamerleden noemen we de plenaire vergadering. Deze wordt geleid door de Eerste Kamervoorzitter en wordt gehouden in de historische plenaire zaal. ... als daaraan ten minste 38 leden meedoen. meer informatie reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vragenrecht
Als uitvloeisel van het recht op inlichtingen, waarover alle inidivuele Kamerleden beschikken, kennen Tweede en Eerste Kamer het vragenrecht. Met dit recht kunnen alle leden behalve tijdens de debatten en de schriftelijke behandeling van (wets)voorstellen vragen stellen aan de regering. ... geen verplichte antwoordtermijn voor de bewindspersoon in het reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerraad
De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president. Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. ... de werkwijze van de ministerraad is verder geregeld in het reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rechten en taken Eerste Kamer
Vergeleken met de Tweede Kamer heeft de Eerste Kamer minder rechten en bevoegdheden. De belangrijkste taken van de Eerste Kamer zijn medewetgeving en controle. ... en tijdens debatten over begrotingen. verder zijn in het reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissie voor de Werkwijze (werk)
Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met de werkwijze van de Tweede Kamer. Zij behandelt alle voorstellen tot wijziging van het Reglement van orde. Dit betreft bijvoorbeeld de procedures in de plenaire vergadering en de wijze van voorbereiden van wetsvoorstellen en nota's. ... kamer. zij behandelt alle voorstellen tot wijziging van het reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... een motie-jurgens/mateman. op grond van artikel 139a in het reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad van de Europese Unie (Raad)

Stad ... startpagina raad van de europese unie en de europese raad reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verenigde Vergadering
De gezamenlijke vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) heet Verenigde Vergadering. De voorzitter van de Eerste Kamer leidt deze vergadering ( artikel 62 Grondwet). ... zaken bij verenigde vergaderingen is vastgelegd in een apart reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Functie en positie regering/kabinet
De regering bestaat uit de Koning en ministers, terwijl het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. De Koning is het staatshoofd maar in de praktijk heeft hij geen macht. Het kabinet bepaalt in gezamenlijkheid het beleid en alle ministers zijn daarvoor verantwoordelijk. ... besluiten. voor de besluitvorming in die raad is een (intern) reglement - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 222