YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: regeerakkoord cultuur kabinet kabinetsformatie coalitie beleid kabinet-rutte ii kabinet-balkenende ii kabinet-balkenende iv kabinet-rutte i kabinet-balkenende i kok d66 pvda cda balkenende i vvd partijen dualisme regeringsprogramma premier balkenende christenunie overgangskabinetten tweede kamer minister-president kabinet-den uyl eerste kamer minister kabinet-van agt ii regering grondwet formatie den uyl marijnen hans wiegel soorten kabinetten van agt ii lubbers ii koninklijk besluit heemskerk : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 85 voor - regeerakkoord - in 0.056210994720459 seconden.

Regeerakkoord

regeerakkoord Bij de kabinetsformatie gemaakte, op schrift gestelde afspraken tussen de coalitiepartijen over het te voeren beleid in de komende regeringsperiode, waaraan de regeringsfracties zich binden. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

regeerakkoord

Beschrijving van hoe verschillende coalitiepartijen gezamenlijk het regeringsbeleid willen vormgeven en wat daarbij wel of niet onderwerp van beleid zal zijn. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Regeerakkoord en regeringsprogramma

Een regeringsprogramma is een lijst van wat een nieuw optredend kabinet tot uitvoering denkt te brengen en waaraan de coalitiefracties in de Tweede Kamer niet gebonden zijn. Een regeerakkoord bevat de tussen coalitiefracties in de Tweede Kamer afgesproken hoofdlijnen van het beleid dat het kabinet moet uitvoeren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer
Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... de eerste kamer staat, ook al omdat de politieke fracties formeel niet aan een regeerakkoord zijn gebonden, verder af van de dagelijkse politiek. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Soorten kabinetten
Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... spelen de (beoogde) regeringsfracties een belangrijke rol bij de formatie en achten zij zich gebonden aan een regeerakkoord, dan is er sprake van een parlementair kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Bruggen slaan / bouwen
Een brug bouwen en een brug slaan komen allebei al eeuwen voor in het Nederlands. Van Dale (2005) vermeldt bij brug het voorbeeld een brug over een rivier slaan en ook de uitdrukking een brug slaan tussen ('een verbintenis, relatie leggen tussen'). ... bruggen slaan / bouwen home taalloket bruggen slaan / bouwen waarom is het motto van het nieuwe regeerakkoord 'bruggen slaan'? is 'bruggen bouwen' niet veel logischer? een brug bouwen en een brug slaan komen allebei al eeuwen voor in het - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie
Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... een informateur onderzoekt welke partijen in een coalitie willen samenwerken en/of zorgt voor de totstandkoming van een regeerakkoord. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... als daar overeenstemming over is en een regeerakkoord is gesloten, gaat een formateur, meestal de toekomstige minister-president, ministers zoeken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dualisme en monisme
De trias politica vereist scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. In Nederland heeft het parlement, samen met de regering, wetgevende macht. Er is wel sprake van een dualistisch stelsel, want ministers en staatssecretarissen mogen geen lid van het parlement zijn. ... dpunten in te nemen wordt voor coalitiefracties in de tweede kamer beperkt doordat ze net als het kabinet zijn gebonden aan een regeerakkoord of strategisch akkoord. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Het begrip 'zonder last en ruggespraak'
Soms duikt nog wel eens het begrip 'last en ruggespraak' op. Dat is een verouderd begrip, dat tot 1983 in de Grondwet stond. Waar kwam dat vandaan en wat staat er nu in de Grondwet? ... juridisch is binding aan bijvoorbeeld een regeerakkoord niet mogelijk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politiek leider van een partij
Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... n is aan een verantwoordelijkheid als minister, en dus ook niet aan het kabinetsbeleid voor zover dat niet is vastgelegd in een regeerakkoord. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Commissie-De Koning
De Commissie-De Koning werd eind 1991 ingesteld door het derde kabinet-Lubbers. Zij moest als (tweede) externe commissie antwoord geven op een aantal door de vraagpuntencommissie-staatkundige vernieuwing (commissie-Deetman) geformuleerde vragen. ... het regeerakkoord moest volgens de commissie beperkt blijven tot hoofdzaken van beleid waarover de beoogde coalitiepartijen van mening verschilde - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verantwoordelijkheden van de regering
Opvattingen over verantwoordelijkheden van de overheid en hierop aansluitend de regering verschillen tussen personen en ontwikkelen zich in de loop van de tijd. De regering heeft in ieder geval een besturende en handhavende taak. ... tegenwoordig zal een kabinet ook het regeerakkoord moeten uitvoeren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coalitie
We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... de eerste twee vormden een kabinet en sloten een regeerakkoord, maar tevens werd met de pvv een gedoogakkoord gesloten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
regeringsverklaring
Verklaring van de regering over het regeerakkoord aan de Tweede Kamer, in de laatste fase van de formatieperiode. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
vers - (dichtregel)
vers 1 zn. ‘dichtregel; couplet; gedicht’ Onl. that eriste uers ‘het eerste vers (uit het Hooglied)’ [ ca. 1100; Will.]; mnl. vers ‘gedeelte van een psalm of geestelijk lied’ in diet cunnen sullen aldus beginnen hare mattinen; domine labia mea. ... van engels blank verses) titel met hoofdstuk- en versnummer, bijvoorbeeld regeerakkoord 18, vers 4 (zie hieronder), verwijzing in de vorm van een verwijzing naar een bijbeltekst, gebruikt als men de onfeilbaarheid o - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2010
De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2006-2007
Het kabinet-Balkenende IV van CDA, PvdA en ChristenUnie, kwam tot stand nadat coalities van CDA en PvdA met SP en of met GroenLinks niet mogelijk waren gebleken. Het nieuwe kabinet trad op 22 februari 2007 aan na een relatief vlotte formatie van 89 dagen. ... stenunie en hun secondanten (verhagen - cda, tichelaar - pvda en slob -christenunie) onder leiding van wijffels tot een concept-regeerakkoord ('samen werken, samen leven'). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2012
Het kabinet-Rutte II is het eerste kabinet dat door het 'nieuwe formeren' tot stand is gekomen. De Tweede Kamer had hierbij het initiatief en de Koningin werd uit het formatieproces gehaald. Informateurs Henk Kamp (VVD) en oud-PvdA-leider Wouter Bos werden door de Tweede Kamer benoemd. ... p en bos onderhandelden mark rutte en diederik samsom met hun secondanten stef blok (vvd) en jeroen dijsselboem (pvda) over het regeerakkoord. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Rutte I (2010-2012)
De kabinetsformatie van 2010 leidde tot samenwerking van VVD, CDA en PVV in het minderheidskabinet-Rutte I. Naast een regeerakkoord werd er een gedoogakkoord gesloten met de PVV. De grote interne verdeeldheid van het CDA over een toekomstige samenwerking met de PVV was bepalend voor het gezicht van de formatie en in eerste instantie zetten de christendemocraten zich in voor een samenwerking tussen de VVD, PvdA D66 en GroenLinks. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformatie 2002
De Tweede Kamerverkiezingen van 2002 lieten een grote winst zien voor nieuwkomer LPF en verlies voor de deelnemers aan Paars (PvdA, VVD, D66). CDA, LPF en VVD stuurden aan op vorming van een kabinet en slaagden daarin. ... rden het op 3 juli, volgens de wens van cda-onderhandelaar jan peter balkenende, eens over een strategisch akkoord, een ontwerp-regeerakkoord op hoofdlijnen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Kok I (1994-1998)
Het kabinet-Lubbers III hield na de Tweede Kamerverkiezingen van 1994 71 van de 103 zetels over, waardoor voortzetting van de coalitie van PvdA en CDA uitgesloten was. Een coalitie van PvdA, VVD en D66 leek het meest voor de hand te liggen. ... koningin beatrix vroeg minister van financien en pvda-leider wim kok daarom om de financiele paragraaf van een regeerakkoord te schrijven. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Balkenende II (2003-2006)
Het kabinet-Balkenende II, met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. ... na herziening van het regeerakkoord en instemming van het d66-congres (2 april 2005) met dit akkoord werd de crisis echter bezworen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Kok II (1998-2002)
De Tweede Kamerverkiezingen van 1998 wezen op twee zaken: aan de ene kant leek de kiezer het vertrouwen in de paarse coalitie te hebben behouden, met winst voor de PvdA en de VVD. Aan de andere kant leed D66 een gevoelige nederlaag. ... tjeenk willink 31 mei 1999 12 16 april 2002 kabinet demissionair 21 juli 2002 97 22 juli 2002 ontslag verleend koningin beatrix regeerakkoord en regeringsverklaring document datum letterlijke tekst (pdf) regeerakkoord 3 augustus 1998 regeerakkoord 1998 cpb-analyse augu - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 144