YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: referenda ronald plasterk stemrecht democratie tweede kamer johan remkes staatscommissie parlementair stelsel democratie nederland oekraine-referendum lees meer over de trias politica van montesquieu. nederlandse democratie directe democratie nederlandse grondwet indirecte democratie vormen democratie mandaat raadgevend referendum europees parlement kabinet de graaf kabinet-kok i drs. j.p. de vries districtenstelsel eerste kamer der staten-generaal eerste kamer tweede kamer der staten-generaal stemmen grondwetscommissie kabinetsformatie tweede kamerverkiezingen kiezers commissie-de koning commissie-de koning (1991-1993) wie mogen verkozen worden? jurgens wie mogen kiezen? derde kabinet-lubbers minister-president kabinet-cort van der linden passief kiesrecht : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 48 voor - referenda - in 0.0131740570068359 seconden.
Kiezers
Parlement & Politiek - In onze parlementaire democratie worden de personen die het land besturen, tijdens vrije verkiezingen gekozen door het volk. Dit zijn in Nederland in principe alle Nederlanders van 18 jaar of ouder die niet van het kiesrecht zijn uitgesloten bij een rechterlijke uitspraak. ... van de 21e eeuw zijn er ook verschillende experimenten met referenda

                                                                                                                                           
Democratie
Parlement & Politiek - Het woord 'democratie' komt van het Griekse 'demos' (volk) en 'krateo' ('heersen' of 'regeren'). Letterlijk vertaald betekent het woord dus 'volksheerschappij'. De eerste democratie ontstond in het oude Griekenland. ... waar burgers de plicht hebben om in allerlei bindende referenda

                                                                                                                                           
Kiesrecht
Parlement & Politiek - Een democratie wordt onder andere gekenmerkt door vrije, geheime en algemene verkiezingen waarbij het volk een volksvertegenwoordiging kiest. Volgens artikel 4 van onze Grondwet mogen dan ook alle Nederlanders kiezen en gekozen worden, behalve bij de wet gestelde beperkingen. ... van de 21e eeuw zijn er ook verschillende experimenten met referenda

                                                                                                                                           
Commissie-De Koning
Parlement & Politiek - De Commissie-De Koning werd eind 1991 ingesteld door het derde kabinet-Lubbers. Zij moest als (tweede) externe commissie antwoord geven op een aantal door de vraagpuntencommissie-staatkundige vernieuwing (commissie-Deetman) geformuleerde vragen. ... moeten vellen. correctief referendum er werden aan correctieve referenda

                                                                                                                                           
Referendum
Parlement & Politiek - Een referendum is een volksstemming over een bepaalde politieke kwestie. Over referenda wordt in Nederland al decennia lang gediscussieerd. Voorstanders vinden deze volksstemmingen een goede manier om burgers meer invloed te geven. ... is een volksstemming over een bepaalde politieke kwestie. over referenda

                                                                                                                                           
Stemmen
Parlement & Politiek - Alle Nederlandse staatsburgers van 18 jaar en ouder hebben stemrecht bij verkiezingen en referenda, tenzij bij rechterlijk vonnis het kiesrecht is ontzegd. ... van 18 jaar en ouder hebben stemrecht bij verkiezingen en referenda

                                                                                                                                           
Referendum
Kunstbus - Een stemming over een concrete zaak als tegengesteld aan de verkiezing van een persoon (volksvertegenwoordiger) die namens ons over de zaken beslist. Een verkiezing is zo bezien eigenlijk een afgeleid referendum: omdat er teveel zaken zijn om direct over te beslissen, worden er regelmatig personen aangesteld die voor ons over de (meeste) zaken beslissen. ... heerst vaak spraakverwarring over de verschillende vormen van referenda

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Biesheuvel
Parlement & Politiek - De Staatscommissie-Biesheuvel werd op 17 mei 1982 ingesteld door het tweede kabinet-Van Agt en moest advies uitbrengen over vergroting van de kiezersinvloed op de beleidsvorming. ... een referendum en volksinitiatief wenselijk geacht. dergelijke referenda

                                                                                                                                           
Totstandkoming Europees burgerinitiatief
Parlement & Politiek - De inwoners van de Europese Unie kunnen vanaf 1 april 2012 de Europese Commissie verzoeken om een wetsvoorstel te maken over een bepaald onderwerp. Daar zijn wel een miljoen handtekeningen voor vereist en er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. ... niet voor niets vertegenwoordiging: burgerinitiatieven en referenda

                                                                                                                                           
Het referendum in Nederland
Parlement & Politiek - Een wetsvoorstel voor een raadgevend, correctief, bindend referendum haalde in 1999 niet de vereiste tweederde meerderheid in de Eerste Kamer. Daarna is wel enkele jaren een Tijdelijke referendumwet van kracht geweest. ... initiatief voor een referendum bij de kiezers moest liggen. referenda

                                                                                                                                           
Benoemde/gekozen burgemeester
Parlement & Politiek - De burgemeester wordt in Nederland door de Kroon benoemd. Dat gebeurt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na aanbeveling van de gemeenteraad en een vertrouwenscommissie van de gemeente. ... de gemeentewet waren er in de periode 2002-2004 burgemeesters referenda

                                                                                                                                           
Anschluss
Kunstbus - De Anschluss ( Duits voor "aansluiting", "verbinding", "annexatie") is de internationaal gangbare, geschiedkundige term voor de Duitse annexatie van Oostenrijk in een "Groot- Duitsland" in 1938. Dit in tegenstelling tot de Ausschluss, de uitsluiting van Oostenrijk uit Duitsland, meestal geïmpliceerd onder Pruisische dominantie van Duitsland. ... door het ontstaan van oostenrijk nieuw leven ingeblazen. referenda

                                                                                                                                           
Raadgevend referendum
Parlement & Politiek - Sinds 1 juli 2015 maakt de Wet raadgevend referendum (Wrr) het voor Nederlandse burgers mogelijk om een raadgevend referendum aan te vragen over wetten en verdragen die zijn aangenomen en bekrachtigd. Als uiteindelijk ten minste 300. ... alle wetten en verdragen die nog niet in werking zijn getreden referenda

                                                                                                                                           
Referendumcommissie
Parlement & Politiek - De referendumcommissie stelt in overleg net de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de datum voor referenda vast. De commissie heeft ook een voorlichtende taak. ... van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties de datum voor referenda

                                                                                                                                           
Forum voor Democratie (FvD)
Parlement & Politiek - Het Forum voor Democratie (FvD) is een denktank die in 2016 een politieke partij werd. Kern van het programma is het invoeren van diverse vormen van directe democratie zoals referenda en gekozen bestuurders, en het versterken en/of terugwinnen van de nationale soevereiniteit. ... het invoeren van diverse vormen van directe democratie zoals referenda

                                                                                                                                           
Associatie-overeenkomst EU-Oekraïne
Parlement & Politiek - Tussen de Europese Unie en Oekraïne is in juni 2014 een associatie-overeenkomst (ook wel 'associatieverdrag') gesloten. Het associatieverdrag zorgt voor verregaande politieke en economische samenwerking tussen de EU en Oekraïne. ... wordt stil gestaan bij de staatsrechtelijke aspecten van referenda

                                                                                                                                           
Totstandkoming Verdrag van Lissabon
Parlement & Politiek - Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... van nederland en frankrijk, na hun 'nee' en 'non' in de referenda

                                                                                                                                           
Commissie van Venetië
Parlement & Politiek - Deze commissie, voluit de Europese Commissie voor Democratie door Recht geheten, werd in 1990 opgericht om te helpen bij de overgang van de Oost-Europese staten naar een democratisch systeem. De commissie is een adviesorgaan van de Raad van Europa. ... advies aan staten - het ondersteunen van verkiezingen, referenda

                                                                                                                                           
PvdA en Tweede Kamerverkiezingen 2010
Parlement & Politiek - De PvdA haalde bij de verkiezingen van 9 juni 2010 30 zetels in de Tweede Kamer. Voor de verkiezingen maakte partijleider Wouter Bos zijn afscheid uit de politiek bekend. Lijsttrekker was Job Cohen. Voor de verkiezingen had de partij 30 zetels in de Tweede Kamer. ... gemeenteraad gekozen burgemeester - invoering van correctieve referenda

                                                                                                                                           
Europees Verdrag
Parlement & Politiek - De geschiedenis van de Europese verdragen begint bij de oprichting van de eerste "Gemeenschap", de Europese Gemeenschap voor kolen en staal (de EGKS). Tussen 1952 (EGKS) en 2007 ("Lissabon") zijn negentien verdragen gesloten tussen een steeds toenemend aantal lidstaten. ... lidstaten. in nederland en frankrijk stemden de burgers in referenda

                                                                                                                                           
Portugal
Parlement & Politiek - De Republiek Portugal op het Iberisch schiereiland werd in 1974 weer een democratie. Lange tijd ging het land gebukt onder een (militaire) dictatuur onder Salazar en Caetano. In 1986 werd Portugal lid van de Europese Unie. ... kan wetten toetsen aan de grondwet. het houden van bindende referenda

                                                                                                                                           
Thomas Hirschhorn
Kunstbus - Zwitserse, in Parijs werkzame beeldend kunstenaar (geboren in 1957). 'Ich mache arme Kunst, aber keine Arte Povera (...), Ich mache keine Installationen, ich mache Skulpture (...), Energie ja, Qualitaet nein (. ... destabiliseren”. hij verzet zich vooral tegen een teveel aan referenda

                                                                                                                                           
M.E. (Margot) Wallström
Parlement & Politiek - Margot Wallström (1954) was in 1999-2004 eurocommissaris voor Milieuzaken. Zij was daarna ruim vijf jaar vicevoorzitter van de Europese Commissie, belast met de voorlichting van het beleid naar de Europese Burgers. ... eu weer aan te zwengelen na de mislukte franse en nederlandse referenda

                                                                                                                                           
Nederland
Parlement & Politiek - Het Koninkrijk der Nederlanden behoort tot de zes oprichters van de Europese Unie. ... over de europese grondwet. sinds 2015 zijn raadgevende referenda

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 39