YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europees parlement europese unie europese commissie europees hof van justitie auke zijlstra (pvv) beleid rechtspraak jeroen lenaers (cda) kati piri (pvda) vicky maeijer (pvv) eerste kamercommissie voor veiligheid en justitie (v&j) vaste commissie voor veiligheid en justitie (v&j) - tweede kamer europese raad aangepaste raadsformatie dennis de jong (sp) sophie in 't veld (d66) niet met het onderwerp zou moeten bezighouden rechtspraak parlementaire commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken gewone wetgevingsprocedure judith sargentini (gl) goederen lidstaten van de europese unie eurocommissaris voor justitie, consumentenrechten en gendergelijkheid rechtspraak - beleid europa raadpleging vera jourova (tsjechie) europese hof van justitie europees bureau voor de grondrechten eurocommissaris voor betere regelgeving, inter-institutionele relaties, duurzame ontwikkeling, rechtsregels en fundamentele rechten groenboek noodremprocedure eenparigheid van stemmen europees aanhoudingsbevel frans timmermans (nederland) vrij verkeer van personen mark rutte (vvd, minister-president, minister van algemene zaken) ard van der steur (vvd, minister van veiligheid en justitie) de raad groningen : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 91 voor - rechtspraak - in 0.0320630073547363 seconden.

Beleid rechtspraak

Parlement & Politiek - De rechtsstelsels en gerechtelijke apparaten van de lidstaten zijn verschillend. Elke lidstaat heeft zijn eigen wetgeving en rechtspraak. De behoefte om op dit gebied samen te gaan werken groeit echter. ... rechtspraak

                                                                                                                                           

Recht en rechtspraak

Parlement & Politiek - Als inwoner van de Europese Unie is het belangrijk om te weten wat uw rechten zijn. Omdat iedere EU-lidstaat er zijn eigen regels op nahoudt, kan het nog weleens verwarrend zijn wat u moet doen bij een juridisch probleem in een andere lidstaat of een conflict met een inwoner van een ander EU-land. ... en rechtspraak

                                                                                                                                           
Gevangenis<#>Politie<#>Zelfrichting
Kunstbus Groningen - Bij rechtspraak hoort een gevangenis. Als de wedman (deurwaarder), geholpen door de roroede ( politie) en soms bijgestaan door daartoe gevorderde ingezetenen een verdachte gearresteerd hadden, dan moest daar plaats voor zijn tot de dag van de rechtszitting. ... rechtspraak

                                                                                                                                           
Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)
Parlement & Politiek - De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk. ... - incl. civiele verdediging) asiel- en migratiebeleid beleid rechtspraak

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
Parlement & Politiek - In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... is onderdeel van de samenwerking op het gebied van de rechtspraak

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 6 Grondwet
Parlement & Politiek - In hoofdstuk VI van de Nederlandse Grondwet staat wie geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen en wie strafbare feiten mogen berechten. Ook wordt bepaald aan wie de Tuchtrechtspraak wordt opgedragen. ... feiten mogen berechten. ook wordt bepaald aan wie de tucht rechtspraak

                                                                                                                                           
Grondwet (volledige tekst)
Parlement & Politiek - Art. ... organisaties bevoegdheden tot wetgeving, bestuur en rechtspraak

                                                                                                                                           
Mr. R.F.B. (Reinier) van Zutphen
Parlement & Politiek - Mr. Reinier van Zutphen (1960) is sinds 1 april 2015 de Nationale ombudsman. Hij was daarvoor president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In 2007-2012 was de heer Van Zutphen voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak (NVvR). ... heer van zutphen voorzitter van de nederlandse vereniging van rechtspraak

                                                                                                                                           
heerlijkheid
Kunstbus - 1 gelukzaligheid 2 iets heerlijks ... was een heer met plaatselijke regeermacht en bevoegdheid tot rechtspraak

                                                                                                                                           
Geologische geschiedenis<#><#>Bewoningsgeschiedenis gebied Broek<#>Urnenveldenvolk<#>Munster<#>Groningen<#>Tijdens de oorlog met Spanje<#>Tijdens de oorlog met Münster<#>Middelen van bestaan I<#>De Franse Tijd<#>1828<#>De landbouw I<#>Moutwijnfabriek 1839-1845<#>Landbouw 1845-1866<#>Middelen van bestaan 1866<#>Zeevaart<#>Landbouw II<#>Middelen van bestaan 1900<#>Agrarisch grondgebruik<#>Boerderijen<#>Niet- agrarisch grondgebruik<#>Infrastructuur<#>Tusschenloegen<#>Duitse bezetting<#>Mien Polder<#>Bronnen:
Kunstbus Groningen - Tijdens de vijfde fase van het Saalien (circa 120.000 jaar v. Chr.) reikte het landijs tot Oost- Groningen. De ijslobben, die voor het aaneengesloten ijsfront lagen, persten de ondergrond omhoog waardoor een aantal boogvormige ruggen ontstond. ... van munster. karel de grote liet het burgerlijk gezag en de rechtspraak

                                                                                                                                           
belastingen
Kunstbus Groningen - Gedwongen betalingen aan de overheid als zodanig, waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie van de overheid tegenover staat en die krachtens algemene regelen worden geheven. De overheid bekostigt daarmee bestuur, rechtspraak en handhaving van de orde. ... regelen worden geheven. de overheid bekostigt daarmee bestuur, rechtspraak

                                                                                                                                           
Hoge Raad der Nederlanden
Parlement & Politiek - De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege van ons land. De belangrijkste taak van de Hoge Raad betreft de cassatierechtspraak. Dit betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of bij de uitspraken van lagere rechters (meestal gerechtshoven) de procedures en de procesregels juist zijn gevolgd en toegepast. ... de belangrijkste taak van de hoge raad betreft de cassatie rechtspraak

                                                                                                                                           
Het Friesenbild<#>Bronnen:
Kunstbus Groningen - Nu is er nog iets dat op een andere manier wijst op de band die bestaan heeft tussen Münster en Groningen. Er is namelijk een muurschildering geweest in de domkerk van die stad, waarop bewoners van deze gewesten afgebeeld waren, terwijl zij geschenken aanboden aan Sint Paulus. ... bij leeuwarden. karel de grote liet het burgerlijk gezag en de rechtspraak

                                                                                                                                           
De Gockinga's I<#>De Hervorming, Filips II en Alva<#><#>De Gockinga's II
Kunstbus Groningen - In bovengenoemd proces is een van de meest markante punten de verovering door de stad van de de burcht van de Gockinga's te Zuidbroek. Nu was het in het verleden niet duidelijk waar die burcht heeft gestaan. ... verbond is vernieuwd in 1482. het ging over de handel en de rechtspraak

                                                                                                                                           
Fivelingo
Kunstbus Groningen - Fivelingo is een oud zeekleigebied in Noordoost-Groningen, genoemd naar de verdwenen veenrivier de Fivel. Deze rivier ontsprong in het uitgestrekte veengebied bij Slochteren en stroomde via Wittewierum en Ten Post naar Westeremden, waar hij uitmondde in een breed estuarium: de Fivelboezem. ... jaar en langer hun rechters en andere machtigen een goede rechtspraak

                                                                                                                                           
Kieswet
Parlement & Politiek - Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... te vinden, twee weken. de voorzitter van de afdeling bestuurs rechtspraak

                                                                                                                                           
Mr. A.H. (Benk) Korthals
Parlement & Politiek - Rotterdamse advocaat die in de VVD tot de vooruitstrevende vleugel hoorde. Kwam in 1982 in de Tweede Kamer en maakte deel uit van de enquêtecommissie RSV. Nam in tegenstelling tot Joekes afstand van de negatieve conclusie over zijn partijgenoot Van Aardenne. ... met de algemene wet bestuursrecht. de wet administratieve rechtspraak

                                                                                                                                           
Dr. C.P.M. (Carl) Romme
Parlement & Politiek - Voorman van de KVP die met Drees in de naoorlogse jaren de Nederlandse politiek domineerde. Was voor de Tweede Wereldoorlog als jong Amsterdams gemeenteraadslid al een gedreven katholiek politicus. Na een hoogleraarschap in Tilburg werd hij in 1937 minister van Sociale Zaken in het vierde kabinet-Colijn. ... commissie van voorbereiding voor de wetsontwerpen inzake rechtspraak

                                                                                                                                           
de kerk
Kunstbus Groningen - De kerk had vele taken. Als wij de oude stukken nagaan is het opvallend dat de kerk zoveel deed. Haar eerste en voornaamste taak was uiteraard het uitdragen van het evangelie, de blijde boodschap van verlossing, zoals die in de Bijbel is geopenbaard. Maar zij had ook een boodschap voor de verschillende terreinen van het leven en daarin gaf zij ook dikwijls het voorbeeld. Zij was het die het eerst begon met het geven van onderwijs aan kinderen, zij trok zich het lot van de armen en verdrukten aan, zij hielp mee om dijken aan te leggen en woeste gronden in vruchtbaar land te veranderen, zij heeft ook veel gedaan voor orde en rechtspraak. ... land te veranderen, zij heeft ook veel gedaan voor orde en rechtspraak

                                                                                                                                           
Mr. A.A.M. (Dries) van Agt
Parlement & Politiek - CDA-voorman, jurist en premier van KVP-huize. Stond als hoogleraar strafrecht bekend als vernieuwingsgezind en bracht als minister van Justitie belangrijke wetten tot stand. Vicepremier in het kabinet-Den Uyl. ... 1975 samen met minister de gaay fortman de wet administratieve rechtspraak

                                                                                                                                           
Prof.Dr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin
Parlement & Politiek - Christendemocratische rechtsgeleerde en politicus die twee perioden minister van Justitie was. Zoon van een joodse, Duitse vluchteling. Stapte in 1989 over van de Tilburgse universiteit naar het kabinet-Lubbers III en had aanvankelijk het imago van een studeerkamergeleerde en zedenmeester. ... vertrouwensman en beroepsprocedure. de wet militaire straf rechtspraak

                                                                                                                                           
Leeuwarden
Kunstbus - Leeuwarden is een gemeente in en de hoofdstad van de Nederlandse provincie Friesland met Anno 2016 rond de 108.000 inwoners. ... grietenijen (gemeenten) de magistraat van de stad hoge rechtspraak

                                                                                                                                           
Gids Noordbroek<#>Het Noordbroekster volkslied<#>Ons Noordbrouk<#>Oldambt<#>Reductie<#>Afsplitsing Kerspel<#>Noordbroeksterdiep<#>De snik I<#>Buiten Nieuwediep I<#>Kluften of buurschappen<#>De snik II<#>De postwagen<#>Spoorlijn<#>Baanvegers<#>Gemeentehuis Noordbroek<#>Vrienden uit Noordbroek<#>Station Noordbroek<#>Leven in Noordbroek rond 1900<#>Gasboringen<#>Bronnen:
Kunstbus Groningen - Wat er te doen is op het gebied van bedrijvigheid, kunst en cultuur, overnachtingen en bezienswaardigheden in Noordbroek vind je in de gids Noordbroek. Noordbroek is van oorsprong een sterk agrarisch dorp, dat zich langs een weg die de natuurlijke zandrug slingerend volgt, uitstrekt. ... tot het jaar 1444 hadden de twee oldambten beide hun eigen rechtspraak

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. A.Ch. Membrède
Parlement & Politiek - Trouwe steunpilaar van koning Willem I in het parlement, die vele hoge functies bekleedde in het bestuur en de rechtspraak. Was onder meer rechtbank-president, burgemeester van Maastricht en Gouverneur van Antwerpen. ... die vele hoge functies bekleedde in het bestuur en de rechtspraak

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 14