YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: raad europese commissie europees parlement raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden gewone wetgevingsprocedure aangepaste auke zijlstra (pvv) eenparigheid van stemmen dennis de jong (sp) gerben-jan gerbrandy (d66) europese raad paul tang (pvda) raad van ministers bert koenders vaste commissie voor financien (fin.) - tweede kamer eerste kamercommissie voor financien (fin.) vaste commissie voor europese zaken (euza) - tweede kamer wim van de camp (cda) euro raad economische en financiele zaken (ecofin) eerste kamercommissie voor europese samenwerkingsorganisaties (eso) jeroen dijsselbloem gunther oettinger europese rekenkamer olaf eurocommissaris voor begroting en administratie meer over de bestrijding van fraude met europese gelden begrotingscontrole de europese commissie meer over het meerjarig financieel kader 2007-2013 begroting europese unie lidstaatverklaring meer over het huidige meerjarig financieel kader 2014-2020 kwijtingsprocedure meer over de kwijtingsprocedure agentschappen eu begroting meer over de procedure voor het vaststellen van de meerjarenbegroting europese regeringsleiders : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 48 voor - raadsformatie - in 0.0252220630645752 seconden.
Beleid begroting Europese Unie
In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... begroting verloopt volgens de begrotingsprocedure. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid uitbreiding Europese Unie
Sinds de oprichting van de Europese Unie zijn geleidelijk aan steeds meer landen tot de Unie toegetreden. De Europese Commissie noemt als belangrijk voordeel van de uitbreiding van de EU de mogelijkheid om vrede, democratie, welvaart en stabiliteit in Europa te verspreiden. ... de besluitvorming verloopt volgens de instemmingsprocedure. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Visserijbeleid en Maritieme Zaken
De Europese Commissie vond in 2009 dat het op vijf punten niet goed ging met het visserijbeleid: ... zaken (ez) besluitvorming door raad en europees parlement de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Werkgelegenheid ... verdragen handelen, geldt de open coordinatiemethode. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Cultuurbeleid
Europese Unie ... verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid humanitaire hulp
Ieder jaar worden er gebieden in de wereld getroffen door natuurrampen en oorlogen. Via de Europese hulporganisatie ECHO levert de Europese Unie in dit soort gevallen hulp aan de getroffen gebieden. ECHO is verantwoordelijk voor ongeveer dertig procent van alle humanitaire hulp wereldwijd. ... verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... van stemmen, na raadpleging van het europees parlement. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Landbouwbeleid (GLB)
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie heeft in het verleden geleid tot enorme overschotten. De melkplas, de boterberg, volle graanschuren, en recenter de wijnplas; er werd en wordt soms nog steeds te veel geproduceerd. ... tweede kamer besluitvorming door raad en europees parlement de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Consumentenrechtenbeleid
In de Europese Unie leven op dit moment ongeveer 500 miljoen consumenten. De EU streeft naar het waarborgen van de rechten en de belangen van deze consumenten. Zij moeten de garantie hebben dat producten in supermarkten en andere winkels gezond en veilig zijn en dat zij bij klachten een redelijke schadevergoeding kunnen krijgen. ... tweede kamer besluitvorming door raad en europees parlement de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Schengen- en visabeleid
Het Verdrag van Schengen regelt het vrije verkeer van personen tussen 26 deelnemende landen in Europa. Tussen deze landen zijn de controles aan de binnengrenzen verdwenen, waardoor burgers vrij kunnen reizen. ... verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid voedselveiligheid
De landbouw- en voedselsector in Europa is van groot belang voor de Europese economie. Zo is de Europese Unie de tweede exporteur van landbouwproducten ter wereld. ... verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid interne markt
Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... het europees parlement en het economisch en sociaal comite. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Energiebeleid
De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... volgens de procedures die gelden voor fiscaal beleid. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... gelden de besluitvormingsprocedures die daar vermeld staan. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Telecommunicatiebeleid
Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Asiel- en migratiebeleid
Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... europol en eurojust geldt de gewone wetgevingsprocedure. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onderwijs- en jeugdbeleid
De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). ... verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid ontwikkelingssamenwerking
De Europese Unie is de grootste donor van ontwikkelingsgelden ter wereld. Samen met de lidstaten is de Europese Unie verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle niet-particuliere internationale hulpverlening. ... verloopt volgens de gewone wetgevingsprocedure. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Concurrentiebeleid
Open concurrentie (mededinging) is een belangrijke voorwaarde voor een vrije Europese handel en het totstandbrengen van de Europese interne markt. De Europese Unie zorgt voor regels die de concurrentie bevorderen, om zo een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de consument te garanderen en technologische innovatie te stimuleren. ... van stemmen, na raadpleging van het europees parlement. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... de raad, met goedkeuring van het europees parlement. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid fraudebestrijding
Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... na raadpleging van de europese rekenkamer. de raadsformatie - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 39