YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur engels raad van state piet hein donner regering middelnederlands ministeriele verantwoordelijkheid hoge colleges van staat koning staten-generaal koningin maxima nader rapport overzicht buitengewone vergaderingen van de raad van state onder voorzitterschap van de koning ceremoniele vergaderingen discussies over de raad van state mr. j.e.m. polak donner oudfrans discussies rond de raad van state raad van ministers raad van europa europese commissie latijn commissie herman tjeenk willink tjeenk willink beel ruppert scholten van reenen louis beel gijsbert karel van hogendorp van hogendorp roell willem scholten dr. a.a.l. rutgers beelaerts van blokland aeneas mackay van leeuwen van doorn van westkapelle : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3906 voor - raad van state - in 0.365871906280518 seconden.
Zoektermen raad en van behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Raad van State

De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Discussies rond de Raad van State

De positie van de Raad van State als belangrijkste adviseur van de regering staat niet ter discussie, maar rond het instituut spelen zich wel enkele issues af, zoals over het voorzitterschap en de rol van de Koning. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vicepresidenten van de Raad van State

De vicepresident van de Raad van State heeft de feitelijke leiding van dit Hoge College van Staat, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. De vicepresident bekleedt tevens het voorzitterschap van de Afdeling Advisering van de Raad van State, die adviezen uitbrengt over onder meer wetsvoorstellen en verdragen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Totstandkoming Verdrag van Lissabon

Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... het duitse hof ging pas akkoord na lang beraad en stelde een aantal voorwaarden aan het duitse parlement. ... het aantal leden zou worden teruggebracht tot tweederde van het aantal lidstaten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)

Bij dit orgaan van de Raad van Europa kunnen individuen, groepen, organisaties en landen een klacht indienen tegen een lidstaat, door een beroep te doen op het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). ... de uitspraken van het hof zijn definitief (er is geen hoger beroep mogelijk) en bindend voor de betrokken staten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De weg van een wetsvoorstel

Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt. ... ministerraad de minister legt het wetsvoorstel voor aan de ministerraad. ... raad van state het wetsvoorstel gaat vervolgens naar de afdeling advisering van de raad van state. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Recht van initiatief

Tweede Kamerleden hebben het recht om zelf een voorstel voor een wet aan de Tweede Kamer aan te bieden: het recht van initiatief. Een dergelijk voorstel wordt op vrijwel dezelfde wijze behandeld als wetsvoorstellen die door de regering worden ingediend. ... jke wetten geleid, bijvoorbeeld over afschaffing van kinderarbeid (1874) en de invoering van vrouwenkiesrecht (1919) en van het raadgevend referendum (2015). ... ook ontbreekt in eerste instantie nog het advies van de raad van state. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Minister van staat

Minister van staat is een eretitel die op voordracht van het kabinet door de Koning wordt verleend aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op bestuurlijk gebied. Het gaat daarbij vaak om politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers, oud-ministers, oud-Kamervoorzitters en oud-vicevoorzitters van de Raad van State. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Grondwet van Nederland

De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken. ... eld met betrekking tot de troonopvolging, het regentschap, het huwelijk van een troonopvolger en over ministeries en de ministerraad. ... staten-generaal hoofdstuk 3 grondwet in hoofdstuk iii van de nederlandse grondwet zijn de taken, bevoegdheden, zittingsduur en werkwi - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Energie-unie: veiligstellen van de Europese energievoorziening

Een van de hoofddoelen van de Commissie-Juncker is het realiseren van een energie-unie. Daarmee moet heel Europa verzekerd worden van een betrouwbare energievoorziening. Bovendien moeten de EU-lidstaten een overgang maken van fossiele naar duurzame energie. ... de europese raad liet in maart 2015 echter weten dat samenwerking bij energieleveringsakkoorden plaats moet vinden op vrijwillige basis. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. D.Th. Gevers van Endegeest

Conservatieve negentiende-eeuwse politicus uit een Rotterdams regentengeslacht. Advocaat en ambtenaar in Den Haag. In de jaren tot 1848 gematigd voorstander van hervormingen. Keerde zich in 1848 echter tegen de Grondwetsherziening, maar paste zich daarna weer snel aan de nieuwe omstandigheden aan. ... 8) hoofdfuncties en beroepen - landeigenaar en ambachtsheer - advocaat te 's-gravenhage, van 1817 tot 1819 - commies van staat, raad van state, van 1819 tot 1 juni 1826 - referendaris tweede klasse, raad van state, van 1 juni 1826 tot oktober 1838 - gedetachee - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. O. van Swinderen van Rensuma

Groningse edelman, die zijn bestuurlijke loopbaan in de Franse tijd begon als belastingambtenaar en in 1818 Statenlid in Groningen werd. In 1832 gekozen tot lid van de Tweede Kamer en daarvan in 1839/1840 voorzitter. ... ment groningen, van 1806 tot 1811 - directeur der belastingen, departement van de wester-eems, van 1811 tot 1812 - lid algemene raad, departement van de wester-eems, van 1812 tot 1813 - hypotheekbewaarder te groningen, van 1812 tot 1813 - lid provinciale state - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Lamoraal van Egmont

Prins Lamoraal I van Gavere, Graaf van Egmont (ook: Egmond) (Elzele (kasteel La Hamaide), Henegouwen, 18 november 1522 - Brussel, 5 juni 1568) was een generaal en staatsman in Vlaanderen vlak voor het begin van de Tachtigjarige Oorlog. ... als edelman maakte egmont deel uit van de raad van state. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

De geschiedenis van Delfzijl

De geschiedenis van Delfzijl ... de vastgoedbezitter eist bij de raad van state in den haag dat de gemeente delfzijl een sloopvergunning afgeeft voor het pand. - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           

Willem van Oranje

(1533-1584) Prins van Oranje (1544), bijgenaamd 'de Zwijger'. ... onder filips ii gaf hij als lid van de raad van state leiding aan de oppositie van de hoge adel, vluchtte bij de komst van alva naar duitsland (1567). - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Mr. A. van Gennep

Ultraconservatieve staatsman en jurist uit de periode vóór 1848. Rotterdamse regent, die in de Bataafse Tijd belangrijke bestuurlijke functies vervulde en onder de Franse Republiek president van het Keizerlijk Gerechtshof was. ... na 1813 staatsraad en eerste kamerlid. ... de periode 1808-1840: lid staatsraad (1806-1810), landdrost, lid eerste kamer, voorzitter eerste kamer, minister, lid raad van state, minister van staat voornaam arnoldus personalia geboorteplaats en -datum rotterdam, 4 januari 1766 overlijdensplaats en -datum - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Jhr.Mr. J.E.N. van Lynden van Hoevelaken

Gelderse orangistische edelman, die tijdens de Republiek onder meer gedeputeerde van Gelderland en burgemeester van Harderwijk was. Werd in 1814 voorzitter van de nieuwe Staten-Generaal en zat in 1815 in de commissie die de Grondwet moest wijzigen na de vereniging van Noord- en Zuid-Nederland. ... kreeg daana zitting in zowel de raad van state als de tweede kamer en was tevens in de eerste zitting tweede kamervoorzitter. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Geschiedenis van Den Horn

Geschiedenis van Den Horn ... dat stelt moeder jori wolf in een emotionele inspraakbijdrage tijdens de raadsvergadering van zuidhorn in juli 2012. ... op 20 februari 2019 behandelt de raad van state de bezwaren van een aantal omwonenden van de 'her in te richten' spoorlijn leeuwarden-groningen, waaronder de eigenaar van dit - (bron: NazatenDeVries)
                                                                                                                                           

Jhr.Mr. G.C.J. van Reenen

Onafhankelijke gematigde Amsterdamse conservatief, steunpilaar van Willem III. Zowel zijn vader als schoonvader waren Tweede Kamerlid. Was aanvankelijk advocaat en later burgemeester van en Tweede Kamerlid voor Amsterdam. ... als vicepresident van de met het koninklijk gezag beklede raad van state fungeerde hij in de nadagen van willem iii in feite als onderkoning van nederland. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Van Agt I (1977-1981)

Op grond van de verkiezingsuitslag krijgt Den Uyl (PvdA) direct de formatieopdracht. Hij mikt op een combinatie van PvdA-CDA-D66. Meteen al eist het CDA evenveel ministersposten als de PvdA. De Uyl schuift dit probleem naar de laatste fase van de formatie en richt zich eerst op de programbesprekingen. ... bovendien wijst de partijraad van de pvda het akkoord over de zetelverdeling af. ... hij constateert dat de breuk niet te lijmen is en richt zich daarna op confessioneel-liberale samenwerking. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. J.P.R. Tak van Poortvliet

Liberale Zeeuwse staatsman in de tweede helft van de negentiende eeuw. Begon als commies-griffier van de Tweede Kamer en was vanaf 1870 een actief Kamerlid, die onder andere de aanzet gaf tot twee enquêtes. ... r 1897 - vrijzinnig-democratische kamerclub, van september 1897 tot januari 1901 hoofdfuncties en beroepen - commies van staat, raad van state, van 1863 tot 1865 - commies-griffier tweede kamer der staten-generaal, van 15 maart 1865 tot 20 december 1870 - lid - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1814

Op 29 maart 1814 keurde een 'Grote Vergadering representerende de Verenigde Nederlanden' het door een commissie ontworpen Grondwet goed. Dat ontwerp was gemaakt door een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp. ... - de macht van de koning (zie hieronder) bestuur - advisering door de raad van state over wetsvoorstellen en besluiten wordt verplicht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. L. van Toulon

Goudse regentenzoon die zijn carrière in 1787 onderbroken zag worden door de patriottische gezindheid van zijn vader. Keerde in de Bataafse tijd echter terug in het bestuur, onder meer bij de directie van de posterijen en als wethouder en schout van Den Haag. ... regeringsgezind ten tijde van willem i in de periode 1819-1840: lid staatsraad (1806-1810), lid tweede kamer, voorzitter tweede kamer, provinciaal gouverneur voornaam lodewijk personalia geboorteplaats en - ... werd in 1815 opnieuw burgemeester van gouda en vervolgens statenlid en lid van de tweede kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad van Europa (RvE)

De Raad van Europa is in 1949 opgericht om de democratie en de mensenrechten in geheel Europa te bevorderen. Dit orgaan is géén onderdeel van de Europese Unie en moet niet verward worden met de Raad van de Europese Unie of de Europese Raad. ... de raad van europa heeft veel meer lidstaten dan de eu (bijna vijftig), namelijk alle landen van europa, inclusief rusland, turkije en de landen in de kaukasus (kazachstan - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 148