YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur muziek protestantse protestantse-kerkmuziek hoofdletter of kleine letter taal namen arp chu abraham kuyper hgsp friese bond chp pastor kerklied pierre bayle j. ankerman hgsp (hervormd-gereformeerde staatspartij) r. (rintje) van der brug rintje van der brug b.g. peereboom 1925 c.a. lingbeek predikant j. schokking illustre-school dominee lingbeek predikanten dominees dominee bond van kiesverenigingen op ch-grondslag friese ch hervormd-gereformeerde staatspartij kunst rksp kvp cda sdap architectuur vvd : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 183 voor - protestantse - in 0.0186378955841064 seconden.

Protestantse-kerkmuziek

Muziekbus - Protestantse kerkmuziek Maarten Luther, was behalve theoloog ook musicus. Ook hij vond dat kerkmuziek soms zo ingewikkeld was dat ze de aandacht afleidde van de tekst. Ook hij stelde een vereenvoudiging voor. ... protestantse

                                                                                                                                           
Schrijf je kerk met een hoofdletter?
Genootschap Onze Taal - Gebouw Als een plaatselijke gemeente of een kerkgebouw bedoeld is, krijgt kerk kleine letters: 'De gereformeerde kerk in het dorp organiseert een braderie', 'Ga je vaak naar de katholieke kerk?', 'Bij ons in de straat staat een prachtige kerk', 'Protestantse kerken zijn meestal sober ingericht. ... kerk?', 'bij ons in de straat staat een prachtige kerk', ' protestantse

                                                                                                                                           
Pierre Bayle
Kunstbus - Franse protestantse filosoof, historicus en criticus "Niet Erasmus maar Pierre Bayle (1647-1706) draagt de bijnaam ' filosoof van Rotterdam'. Behorend tot de vervolgde protestantse minderheid in het absolutistische Frankrijk van Lodewijk XIV vond hij in 1681 onderdak in de vrije Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. ... bayle franse protestantse

                                                                                                                                           
Hervormd-Gereformeerde Staatspartij (HGSP)
Parlement & Politiek - De HGSP was een orthodox-protestantse, anti-Roomse partij, die streefde naar een protestants Nederland dat geregeerd moest worden volgens bijbelse normen. De partij werd opgericht in 1921 en hield in 1945 op te bestaan. ... staatspartij (hgsp) - hoofdinhoud de hgsp was een orthodox- protestantse

                                                                                                                                           
Friese Bond
Parlement & Politiek - De Bond van Kiesvereenigingen op Christelijk-Historischen grondslag in de provincie Friesland (kortweg: Friese Bond) werd op 24 maart 1898 in Leeuwarden opgericht. De christelijke partij (bond) legde sterke nadruk op het protestantse karakter van de natie en wees een 'neutrale' staat af. ... de christelijke partij (bond) legde sterke nadruk op het protestantse

                                                                                                                                           
R. (Rintje) van der Brug
Parlement & Politiek - PvdA-Tweede Kamerlid uit de kring van christensocialisten. Geboren in een eenvoudig Fries boerengezin, maar zelf werkzaam in Gouda als typograaf. Was daar ook raadslid. Werd in november 1945 als vertegenwoordiger van de protestantse CDU benoemd in het nood-parlement en 'brak door' naar de PvdA. ... raadslid. werd in november 1945 als vertegenwoordiger van de protestantse

                                                                                                                                           
Kerklied
Muziekbus - Kerklied, Kerkcantate het lied dat de protestantse gemeente in de eredienst eenstemmig zingt. Tot de kerkliederen behoren de in poëtische vorm vertaalde psalmen en Latijnse hymnen, die protestantse koralen waren. ... kerklied, kerkcantate het lied dat de protestantse

                                                                                                                                           
dominee
Kunstbus - De dominee (m.), ~s Pastor in een protestantse kerk [ook aanspreekvorm] => predikant De domineese (v.), ~n == domineesvrouw Het domineesland == [pej.] spottende benaming waarmee het kleinburgerlijk, moraliserend denken van Nederland wordt gekenschetst Een dominee ( afkorting: ds of ds. ... de dominee (m.), ~s pastor in een protestantse

                                                                                                                                           
Protestantisme
Kunstbus - Het protestantisme is een stroming in het christendom, die bestaat uit vele uiteenlopende kerkgenootschappen. Naast de Rooms-katholieke Kerk en de Oosterse Orthodoxie is het protestantisme de belangrijkste stroming binnen het christendom. ... en veel andere kostbare versiering (lekenboeken), veel protestantse

                                                                                                                                           
90 jaar Staatkundig-Gereformeerde Partij
Parlement & Politiek - PDC, april 2008 ... van onze politieke partijen. als kleine, getuigende orthodox- protestantse

                                                                                                                                           
Lutheranisme
Kunstbus - Lutheranisme is, samen met het Calvinisme de belangrijkste stroming binnen het protestantse christendom. Het is het geheel van het theologische en kerkelijke erfgoed dat is voortgevloeid uit het werk en de leer van de belangrijke hervormer (zie Reformatie) Maarten Luther (1483-1546). ... samen met het calvinisme de belangrijkste stroming binnen het protestantse

                                                                                                                                           
doop
Kunstbus - Het doopsel of doop is binnen het christendom het sacrament van de christelijke initiatie. Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament komen we de gedachte van de doop tegen (echter geen kinderdoop). ... heeft. de rooms-katholieke, oosters- orthodoxe en de meeste protestantse

                                                                                                                                           
Orde-van-Malta
Kunstbus - Orde van Malta De Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta (ook wel Maltezer Orde of Orde van Malta of kortweg SMHOM genoemd) is een Rooms-katholieke ridderorde. ... de orde. in enige landen zijn afgescheiden of later opgerichte protestantse

                                                                                                                                           
August Otto Halm
Muziekbus - August Otto Halm geboren 26-10-1869 Großaltdorf/Würtemberg, gestorven 1-2- 1929 Saalfeld/ Thüringen Duits musicoloog en componist Na een studie in de protestantse theologie in Tübingen studeerde August Otto Halm eerst compositieleer bij Emil Kauffmann. ... thuringen duits musicoloog en componist na een studie in de protestantse

                                                                                                                                           
Johannes Calvijn
Johannes Calvijn
Kunstbus - Johannes Calvijn ( Frans: Jean Cauvin, later via het Latijn veranderd in Jean Calvin) (Noyon, 10 juli 1509 — Genève, 27 mei 1564) was een belangrijke Franse christelijke theoloog tijdens de reformatie en is de naamgever van een protestants- christelijke stroming, het Calvinisme. ... de moederkerk keerde het tij voor calvijn. zijn inzet voor de protestantse

                                                                                                                                           
Religieuze-Kunst
Kunstbus - Religieuze Kunst Artistieke waarde is geen garantie voor religieuze diepgang en authenticiteit en omgekeerd religiositeit niet voor kunstzinnigheid. Dat blijkt wel uit de vaak gehoorde stelling dat veel religieuze en kerkelijke kunstwerken in artistiek opzicht nietszeggend en teleurstellend zijn, terwijl daarentegen kunstenaars die niets met geloof te maken willen hebben, soms een diepe religieuze sensibiliteit ten toon weten te spreiden. ... (nog?) niet hernomen, de initiatieven liggen nu meer aan protestantse

                                                                                                                                           
Ridderlijke-Duitsche-Orde
Kunstbus - Ridderlijke Duitsche Orde De Duitse Orde is een ridderorde, ontstaan in 1189 als een gemeenschap van monniken met als doel de verzorging en verpleging van gewonde kruisvaarders. Aan het hoofd van de Duitse Orde stond een Grootmeester, ook Hochmeister genoemd. ... de reformatie tot op heden de ridderlijke duitsche orde in de protestantse

                                                                                                                                           
Politieke partij
Parlement & Politiek - Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... er kwam een afzonderlijke katholieke partij en er waren twee protestantse

                                                                                                                                           
Antirevolutionairen
Parlement & Politiek - Antirevolutionair was een 19e-eeuwse politieke stroming, die zich keerde tegen de ideeën van de Franse Revolutie, met name tegen de volkssoevereiniteit. De overheid ontleende haar gezag volgens de antirevolutionairen niet aan het volk, maar aan God. ... onderwijs omdat zij geen subsidie kregen, en er kwam van protestantse

                                                                                                                                           
Richteren
Kunstbus - Richter(en) Een richter was een tijdelijke leider van het volk Israël in de tijd tussen Jozua en David. Deze tijd wordt beschreven in het bijbelboek Richteren (protestantse bijbels t/m de NBG-vertaling) of Rechters (Rooms- Katholieke en recente protestantse bijbelvertalingen). ... david. deze tijd wordt beschreven in het bijbelboek richteren ( protestantse

                                                                                                                                           
Oksaal
Kunstbus - Het oksaal, ook wel orgelgalerij of zangkoor genoemd, is een balkon aan de westzijde van het schip van een kerk. Een oksaal biedt ruimte aan het zangkoor en het grote kerkorgel. Oorspronkelijk was het woord "oksaal" synoniem met " doksaal", de afscheiding tussen het priesterkoor en het middenschip waarop zich meestal ook een orgelbalkon bevond. ... werden ze niet in hun geheel stukgeslagen zoals dat in het protestantse

                                                                                                                                           
Dertigjarige Oorlog
Kunstbus - De Dertigjarige Oorlog duurde van 1618 tot 1648 en eindigde met de Vrede van Westfalen, de Vrede van Münster en de Vrede van Osnabrück. De dertigjarige oorlog geldt als een van de eerste moderne 'landoorlogen'. ... waarbij duitse katholieke vorsten streden tegen duitse protestantse

                                                                                                                                           
Verzuiling
Parlement & Politiek - De Nederlandse samenleving werd een groot deel van de 20ste eeuw gekenmerkt door een sterke verzuiling. Daaronder verstaan we de opdeling van de maatschappij op grond van geloofsovertuiging en/of maatschappelijke opvattingen. ... zijn nog te onderscheiden: de communistische, de vrijzinnig- protestantse

                                                                                                                                           
Samuel Scheidt
Muziekbus - Duits componist en organist, gedoopt op 3 november 1587 in Halle/Saale, gestorven 24 maart 1654 in Halle biografie Samuel Scheidt kreeg een muzikale opleiding aan het lokale gymnasium en in 1603 werd hij hulp organist aan de Moritzkirche in Halle. ... toen de marktgraaf in 1625 halle verliet voor denemarken om de protestantse

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 43