YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer prinsjesdag kabinet staten-generaal minister van financien miljoenennota minister-president verenigde vergadering troonrede rijksbegroting algemene politieke beschouwingen laatste prinsjesdag minister zalm voorzitter van de tweede kamer donner de derde dinsdag glazen koets kabinet-kok ii stoet op prinsjesdag regering hulde koningin beatrix minister hofstra minister lieftinck dominee donner derde dinsdag in september prinsjesdag (2001-nu) meer over 'de hulde' jan pronk cultuur eerste kamer algemene rekenkamer begroting ministers tweede kamervoorzitter ministerie dag van de verantwoording ministerraad algemene financiele beschouwingen ministeries : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 34 voor - prinsjesdag - in 0.0112388134002686 seconden.

Prinsjesdag

Parlement & Politiek - De derde dinsdag van september is het Prinsjesdag. De koning rijdt op die dag in de Glazen Koets naar het Binnenhof en leest in de Ridderzaal de troonrede voor. Dat gebeurt in een Verenigde Vergadering van Eerste en Tweede Kamer. ... prinsjesdag

                                                                                                                                           

Prinsjesdag

Kunstbus - De derde dinsdag in september, waarop de Koningin in de troonrede de Eerste Kamer en tweede kamer informeert over het te voeren beleid voor het komende jaar en waarop de minister van Financiën de miljoenennota en de rijksbegroting bij de Tweede Kamer indient. ... prinsjesdag

                                                                                                                                           
Algemene Politieke Beschouwingen
Parlement & Politiek - In de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) worden in het parlement de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid besproken. Daarbij wordt meestal veel aandacht besteed aan de overheidsfinanciën en sociaaleconomische onderwerpen. ... de tweede kamer heeft veel meer politieke betekenis. direct na prinsjesdag

                                                                                                                                           
Rijksbegroting
Parlement & Politiek - In de Rijksbegroting staan de verwachte verplichtingen, uitgaven en ontvangsten van de rijksoverheid voor het komende jaar. De Rijksbegroting bestaat in feite uit een aantal afzonderlijke begrotingen, vooral per ministerie. ... vooral per ministerie. de rijksbegroting wordt ieder jaar op prinsjesdag

                                                                                                                                           
Begroting
Parlement & Politiek - Een begroting is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. Hoe komt de begroting van ons land, de rijksbegroting tot stand? Onderwerpen als de begrotingscyclus, het begrotingsstelsel en het begrotingsbeleid en het budgetrecht van de Tweede Kamer spelen hierbij een rol. ... wordt jaarlijks op de derde dinsdag in september ( prinsjesdag

                                                                                                                                           
Begrotingscyclus
Parlement & Politiek - Begrotingen moeten achtereenvolgens worden voorbereid, uitgevoerd, afgesloten en verantwoord. De Tweede en Eerste Kamer moeten de begrotingsvoorstellen, -aanpassingen en -verantwoordingen behandelen en goedkeuren. ... deze ramingbijstellingen. behandeling in de tweede kamer op prinsjesdag

                                                                                                                                           
Verenigde Vergadering
Parlement & Politiek - De gezamenlijke vergadering van beide Kamers van de Staten-Generaal (de Tweede en Eerste Kamer) heet Verenigde Vergadering. De voorzitter van de Eerste Kamer leidt deze vergadering ( artikel 62 Grondwet). ... juliana en prins bernhard. de bekendste bijeenkomst is op prinsjesdag

                                                                                                                                           
Interne organisatie Eerste Kamer
Parlement & Politiek - De Eerste Kamer kent feitelijk twee soorten organisaties: een politieke en een ambtelijke. De ambtelijke organisatie dient ter ondersteuning van de Eerste Kamerleden. Aan het hoofd van deze organisatie staat de Griffier. ... van de eerste en tweede kamer, de verenigde vergadering. prinsjesdag

                                                                                                                                           
Ministerie van Financiën (MinFin)
Parlement & Politiek - Dit ministerie speelt een centrale rol bij het vertalen van het algemeen regeringsbeleid in financieel beleid. Daarnaast coördineert het de openbare uitgaven en zorgt het ministerie voor de inning van de belastinggelden. ... met de eerste comptabiliteitswet van 1927. in 1906 werd op prinsjesdag

                                                                                                                                           
Dag van de verantwoording
Parlement & Politiek - Vanaf 2000 worden jaarlijks op de derde woensdag in mei de jaarverslagen van de diverse ministeries door de minister van Financiën aan de Staten-Generaal aangeboden. In die rapporten leggen de ministers verantwoording af over het gevoerde financieel beheer. ... aangeboden op de derde dinsdag van september, beter bekend als prinsjesdag

                                                                                                                                           
Verkiezing voorzitter Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Aan het begin van een nieuwe parlementaire periode of tussentijds na het ontstaan van een vacature, kiest de Tweede Kamer haar eigen voorzitter. Sinds de Grondwetsherziening van 1983 geldt de verkiezing voor vier jaar en niet meer slechts voor één zittingsjaar. ... door de tweede kamer. daarvoor maakte de kamer jaarlijks op prinsjesdag

                                                                                                                                           
Centraal Planbureau (CPB)
Parlement & Politiek - Het Centraal Planbureau (CPB) ging van start in 1945 en werd in 1947 officieel ingesteld. In de beginperiode stond het CPB onder leiding van de beroemde econoom Tinbergen. Het CPB valt onder het ministerie van Economische Zaken en maakt onafhankelijke economische analyses en prognoses. ... cpb ieder jaar tevens de macro economische verkenning (mev) op prinsjesdag

                                                                                                                                           
Troonrede
Kunstbus - Jaarlijkse toepraak van de koningin voor de Eerste en tweede kamer over het te voeren regeringsbeleid, gehouden op prinsjesdag. ... tweede kamer over het te voeren regeringsbeleid, gehouden op prinsjesdag

                                                                                                                                           
Volg de Tweede en Eerste Kamer
Parlement & Politiek - In artikel 66 van de Grondwet is geregeld dat vrijwel alle parlementaire vergaderingen openbaar zijn. Dit geeft de kiezers en de media de mogelijkheid om te zien hoe partijen en gekozenen hun werk doen in het parlement en welke standpunten zij innemen. ... te vinden is. ga naar het twitter account van de eerste kamer prinsjesdag

                                                                                                                                           
Troonrede 2014 (volledige tekst)
Parlement & Politiek - In de integrale tekst van de troonrede 2014 is door de redactie structuur aangebracht, zodat u snel tussen de onderdelen kunt navigeren. ... 196 landgenoten. daardoor wordt de feestelijke traditie van prinsjesdag
                                                                                                                                           
Troonrede 2013 (volledige tekst)
Parlement & Politiek - In de integrale tekst van de troonrede 2013 is door de redactie structuur aangebracht, zodat u snel tussen de onderdelen kunt navigeren. ... van de staten-generaal, nu ik mij vandaag voor het eerst op prinsjesdag
                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden Tweede Kamervoorzitters
Parlement & Politiek - Tweede Kamervoorzitter is een belangrijke functie, zowel vanwege het belang van een geordende gang van zaken in het parlement, meer in het bijzonder tijdens debatten, als vanwege de rol als vertegenwoordiger van de Kamer. ... een voordracht door de tweede kamer. die voordracht werd na prinsjesdag

                                                                                                                                           
Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck II (1922-1925)
Parlement & Politiek - Dit kabinet is een voortzetting van het eerste kabinet-Ruijs de Beerenbrouck en heeft grotendeels dezelfde samenstelling. Het kabinet krijgt vanaf 1923 te maken met een economische recessie die bezuinigingen noodzakelijk maken. ... beedigd. de vorstin was tot die dag afwezig - en dus ook op prinsjesdag

                                                                                                                                           
De Koning
Parlement & Politiek - Nederland is een koninkrijk. Dat betekent dat een Koning het staatshoofd is of eigenlijk: het 'onschendbare deel' van de regering. Het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt dat de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door de erfgenamen van Koningin Juliana. ... en hen mag bemoedigen en mag waarschuwen. de koning leest op prinsjesdag

                                                                                                                                           
Mr.dr. W.H. Nolens
Parlement & Politiek - Limburgse priester en staatsman. Dé grote voorman van de katholieken in de eerste helft van de twintigste eeuw. Tot hij in 1896 Tweede Kamerlid werd docent aan het College Rolduc. Behoorde tot de meer democratisch gezinde katholieke Kamerleden. ... van mgr. everts, tweede kamerlid 1893-1900 - verscheen op prinsjesdag

                                                                                                                                           
Kabinet-Drees III (1952-1956)
Parlement & Politiek - Drees (PvdA) krijgt de formatieopdracht. De VVD heeft voor de verkiezingen al aangegeven niet meer in te zijn voor een brede samenwerking. Drees laat dan zijn oog vallen op de ARP, en binnen korte tijd is een regeringsprogramma tussen PvdA, KVP, CHU en ARP gemaakt. ... omdat de start van het kabinet vrijwel samenvalt met prinsjesdag

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kiesstelsels en kiesrecht
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer wordt al sinds de verkiezingen van 1918 samengesteld op basis van evenredige vertegenwoordiging. Voor die tijd (vanaf de Grondwetsherziening van 1848) werd er gebruik gemaakt van een meerderheidsstelsel (districtenstelsel), waarbij degene die in een district de absolute meerderheid had, was gekozen. ... zogenaamde rode dinsdagen gehouden, massademonstraties op prinsjesdag

                                                                                                                                           
Mr. W.K.F.P. (Frederik) graaf van Bylandt
Parlement & Politiek - Diplomaat uit een Duitse militaire en adellijke familie, die in 1882 Tweede Kamerlid werd voor de antirevolutionairen. Koos in 1894 de zijde van Lohman. Sprak in de Tweede Kamer vooral over buitenlandse en koloniale zaken. ... voorzitter - kreeg in 1911 tijdens de eerste vergadering na prinsjesdag

                                                                                                                                           
Kiesrecht
Parlement & Politiek - Een democratie wordt onder andere gekenmerkt door vrije, geheime en algemene verkiezingen waarbij het volk een volksvertegenwoordiging kiest. Volgens artikel 4 van onze Grondwet mogen dan ook alle Nederlanders kiezen en gekozen worden, behalve bij de wet gestelde beperkingen. ... socialistische partij (sdap) organiseerde in 1911 en 1912 op prinsjesdag

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 3