YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur priester priesters kunst pastoor muziek literair pastor celibaat taal architectuur protestanten dekenaat sacrament anna paulowna van rusland protestants jan van ruusbroec gewijde decanaat meervoudsvorming dekanaat sacrale wijding samenstelling protestant die zauberflote sacraal gewijd proost protestantse sacramenten sacramentalia proosdij protestantisme sacramentalien design rooms-katholieke staatspartij katholieken kolkman eucharistie a.d. : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 245 voor - priester priesters - in 0.0200328826904297 seconden.

Priester

Kunstbus - In vele religies zoals het boeddhisme, hindoeïsme en het christendom is een priester een tussenpersoon tussen God ( goden) en de mensen. Het woord is afgeleid van het Griekse presbuteros dat oudste (van de gemeente) of ouderling betekent. ... priester

                                                                                                                                           
Pastoor
Kunstbus - Katholieke pastor aan het hoofd van een parochie. De pastoor is binnen de Rooms-katholieke Kerk en de Oud-katholieke kerk de priester die door de bisschop benoemd werd als verantwoordelijke van een parochie. ... binnen de rooms-katholieke kerk en de oud-katholieke kerk de priester

                                                                                                                                           
celibaat
Kunstbus - Celibaat is de term voor de ongehuwde staat, met name van rooms-katholieke geestelijken. Iemand die leeft naar het celibaat, leeft celibatair. Omdat in deze christelijke overtuiging seks buiten het huwelijk verboden is, betekent het celibaat dus ook volledige seksuele onthouding. ... te branden." celibaat binnen de rooms-katholieke kerk voor het priester

                                                                                                                                           
Pastor
Kunstbus - De pastor (m.), ~es/~s == Kerkelijk ambtsdrager, belast met de zielzorg => herder, zielenherder, zielzorger Een pastor is iemand die binnen een kerkgemeenschap zorg draagt voor de gelovigen. Het Latijnse woord pastor betekent herder. ... is strikt genomen in de rooms-katholieke kerk voorbehouden aan priester

                                                                                                                                           
Anna Paulowna van Rusland
Kunstbus - Anna Paulowna ( Russisch: Anna Pavlovna) (Sint-Petersburg, 18 januari 1795 — Den Haag, 1 maart 1865), Grootvorstin van Rusland, behorend tot het Huis Romanov, was als echtgenote van koning Willem II van 1840 tot 1849 koningin der Nederlanden. ... verliep als volgt, eerst werd er door drie russisch- orthodoxe priester

                                                                                                                                           
decanaat
Kunstbus - Een decanaat of dekenaat is een bestuurlijke en territoriale eenheid binnen de rooms katholieke kerk. Het is de bestuurslaag tussen het bisdom en de parochies. Een dekenaat bestaat uit een aantal parochies, en binnen een bisdom zijn er een aantal dekenaten. ... ten behoeve van de pastorale zorg. de deken is altijd een priester

                                                                                                                                           
Proosdij
Kunstbus - Proosdij kan verwijzen naar:. proost, een kerkelijke organisatie onder leiding van de proost. proosdij (woning), de woning van een proost. proosdij (sticht), in het Heilige Roomse Rijk, een sticht onder het gezag van een proost Proost Een proost (lat: praepositus, middellat: propostus) is een geestelijk leider van rooms-katholieke instelling, vooral in Vlaanderen. ... ambtstitel in uiteenlopende organisaties en bevoegdheden:. als priester

                                                                                                                                           
Protestantisme
Kunstbus - Het protestantisme is een stroming in het christendom, die bestaat uit vele uiteenlopende kerkgenootschappen. Naast de Rooms-katholieke Kerk en de Oosterse Orthodoxie is het protestantisme de belangrijkste stroming binnen het christendom. ... de rooms-katholieke kerkstructuur bestaat een hierarchie met priester

                                                                                                                                           
Sacraal
Kunstbus - 1 gewijd 2 (geneeskunde) betr. hebbend op het heiligbeen Gewijd ( bijvoeglijk naamwoord) 1 geheiligd, als heilig erkend of vereerd 2 met de liturgie in verband staand Heilig ( bijvoeglijk naamwoord; heiliger, heiligst; heiligheid) 1 (van God en Christus) verheven, volmaakt 2 aan God of aan de goden gewijd, alleen voor de godsdienst bestemd 3 (van personen) door God met bijzondere gaven bedeeld, heilig verklaard 4 onaantastbaar 5 oprecht, plechtig De liturgie (v)(liturgieën) 1 kerkdienst 2 verzameling van liederen, gebeden enz. ... wordt bedoeld de kerkelijke wijding tot subdiaken, diaken, priester

                                                                                                                                           
Wat is het meervoud van directeur-grootaandeelhouder?
Genootschap Onze Taal - Directeuren-grootaandeelhouders heeft onze voorkeur, maar er zijn nog twee andere mogelijkheden: directeurs-grootaandeelhouders en directeur-grootaandeelhouders. ... acteur-regisseurs, acteurs-regisseurs arbeider- priester

                                                                                                                                           
Die Zauberflote
Die Zauberflote
Muziekbus - Die Zauberflöte (KV 620) is een opera ('zangspel') van Wolfgang Amadeus Mozart in twee bedrijven naar een libretto van Emanuel Schikaneder, gebaseerd op "Lulu oder die Zauberflöte" een verhaal geschreven door Christoph Wieland. ... (coloratuursopraan). pamina, haar dochter (sopraan). sarastro, priester

                                                                                                                                           
Jan van Ruusbroec
Kunstbus - Jan van Ruusbroec, ook "de Wonderbare" genoemd (Ruisbroek nabij Brussel, 1293-2 december 1381) geldt als een van de grootste mystici van België. Ruusbroec schreef in het Middelnederlands, maar zijn werken werden spoedig ook vertaald in het Latijn. ... door zijn oom jan hinckaert. hinckaert was een rijke priester

                                                                                                                                           
eucharistie
Kunstbus - Eucharistie R.-k. sacrament, dat een voortzetting inhoudt van het laatste avondmaal van Christus. De Eucharistie is het belangrijkste sacrament van de Rooms- Katholieke Kerk. De Eucharistie is enigszins vergelijkbaar met het Heilig Avondmaal dat in protestante kerken wordt gevierd. ... van eenheid met de kerkelijke hierarchie (paus, bisschoppen, priester

                                                                                                                                           
Zacharia
Kunstbus - Zacharia is de naam van meerdere personen in de Bijbel. De naam betekent Jhwh wordt herinnerd of Jhwh is beroemd. Er zijn verschillende personen met deze naam:. Zacharia, een profeet ten tijde van koning Uzzia (2 Kronieken 26:5). ... 26:5).. een hoofd van de stam ruben (1 kron. 5:7). een van de priester

                                                                                                                                           
Rabbijn
Kunstbus - Rabbi of Rabbijn Een rabbijn is een joodse geleerde die een expert is op het gebied van de halacha, de joodse wet. Letterlijk betekent rabbijn leraar. De term rabbijn wordt tegenwoordig algemeen gebruikt om de spirituele leider van een synagoge aan te duiden. ... vaak gedacht dat een rabbijn het joodse equivalent is van een priester

                                                                                                                                           
Missionarissen-van-Scheut
Kunstbus - Missionarissen van Scheut De Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria (in het latijn Congregatio Immaculati Cordis Mariae, CICM), ook gekend als de congregatie van de Missionarissen van Scheut, is een katholieke congregatie van religieuze missionarissen. ... van religieuze missionarissen. ze werd in 1862 door de vlaamse priester

                                                                                                                                           
hindoeïsme
Kunstbus - ' Hindoeïsme', is een term die pas per ca 1830 in de Engelse literatuur zijn intrede deed en globaal de Indische (India, Voor-Indië) cultuur van ongeveer de laatste 2 millennia aanduidt, als voortzetting van de oudere vedisch-brahmanistische beschaving. ... de religie zelf. het woord is afgeleid van de indische (india) priester

                                                                                                                                           
Katholieken
Parlement & Politiek - Pas aan het einde van de 19e eeuw ontstond er een politieke organisatie van katholieken. Toch traden zij al vanaf omstreeks 1870 als groepering in het parlement op. Het zou tot 1883 duren, voordat er 'Proeve van een program van een katholieke partij' kwam en pas in 1897 kwam er een verbond van R. ... initiatiefnemer voor de katholieke partijvorming was de priester

                                                                                                                                           
Mis
Muziekbus - 1 katholieke kerkdienst met eucharistieviering => offermaaltijd 2 muziek of liederen voor de katholieke kerkdienst De mis is in liturgische zin: het geheel van gebeden, lofprijzingen, acclamaties (aanroepingen) en lezingen tijdens de rooms-katholieke eredienst, de centrale vormgeving van de katholieke godsdienst. ... van de godsdienst (tegenwoordig alleen in de paastijd), dat de priester

                                                                                                                                           
Russische-kunst
Kunstbus - Russische kunst De Russische kunst bestond nog tot in de 17e eeuw voornamelijk uit iconenschilderingen. Vanaf de 18e eeuw heeft ze een enorme inhaalslag weten te maken ten opzichte van de kunstontwikkeling in West- Europa en in de 20e eeuw werd zij uiteindelijk zelfs toonaangevend voor de westerse kunstgeschiedenis. ... de kunstenaar vasnetsov, die ook een opleiding tot priester

                                                                                                                                           
Profeet
Kunstbus - Een profeet ( Grieks: prophètès) is in religieus verband een persoon die boodschappen van een godheid doorgeeft. De tweede betekenis van profeet is toekomstvoorspeller, zoals Nostradamus. Betekenis en oorsprong Het Griekse woord prophèteuo betekent voorspellen, orakelspreuken verkondigen of profeteren. ... in relatie tot de heersende godsdienst. ze werkten naast de priester

                                                                                                                                           
altaar
Kunstbus - Altaar Een altaar is een zware tafel of verhoogde plaats in de kerk waarop tijdens de eucharistieviering brood en wijn worden geplaatst. Offer Het Latijnse altare stamt volgens Van Dale af van altus (‘hoog’) en ara ‘offerplaats’. ... grote stadskerken en kloosterkerken kwam het voor dat meerdere priester

                                                                                                                                           
Jan van Eyck
Jan van Eyck
Kunstbus - Zuid- Nederlands ( Vlaams) schilder, geboren ca. 1390 (Maaseik/Maastricht?) - overledem 9 juli 1441 in Brugge. Jan van Eyck wordt vaak gezien als de grondlegger van de schilderkunst in de Nederlanden en als uitvinder van de olieverftechniek. ... de bron van de waarheid. links staan de profeten, gevolgd door priester

                                                                                                                                           
Kanunnik
Muziekbus - De kanunnik (m.), ~en Wereldlijk geestelijke van het kapittel van een kathedrale kerk => domheer, kapittelheer, koorheer Ook canonicus (Latijns), lid van een, aan stiftskerken en domkerken ingericht kapittel. ... de koordiensten vervangen door een (minder kapitaalkrachtig) priester

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 17