YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: politieke partij partij vrijzinnig-democratische bond politieke partijen de kiesraad liberale staatspartij d66 tweede kamerverkiezingen mark rutte rpf partij voor de dieren geert wilders hans van mierlo eerste kamerverkiezingen alexander pechtold jan nagel diederik samsom lodewijk asscher kees van der staaij jesse klaver partij van de vrijheid emile roemer sybrand van haersma buma marten bierman maurice koopman letty demmers-van der geest democratie christelijk-democratische unie ron meyer sociaal-democratische arbeiders partij gert-jan segers tweede kamerfractie van groenlinks kandidatenlijst politiek leiderschap kiesraad meer informatie over opgeheven partijen pvda vvd cda christenunie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 2712 voor - politieke partijen - in 0.278694152832031 seconden.
Zoekterm politieke is een van de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!

Partijen

De Nederlandse democratie is georganiseerd via een partijenstelsel. Bij de organisatie van een partij komt van alles kijken. Bijvoorbeeld de registratie bij de kiesraad, het kiezen van een (politiek) leider en/of de partijfinanciën. ... partijvorming politieke partijen een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Registratie politieke partijen

Politieke partijen of groeperingen kunnen zich bij het centraal stembureau ( de Kiesraad ) laten registreren. Bij de registratie kan de partij of groepering opgeven onder welke naam zij aan de verkiezingen wil deelnemen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Politieke partij

Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Besluitvorming in politieke partijen

Politieke partijen spelen een centrale rol bij het uitdragen en ontwikkelen van ideeën, bij het bepalen van standpunten en bij de rekrutering van volksvertegenwoordigers. Daarvoor kennen zij eigen procedures en vormen van organisaties. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

politieke partij

Een politieke partij is een groep mensen die zich organiseren en afspraken maakt op basis van gemeenschappelijke politieke uitgangspunten, met als doel deel te nemen aan het politiek systeem. ... politieke partijen hebben dus ideeen over alle belangrijke beleidsterreinen, niet alleen economie, maar ook uitkeringen, gezondheidszorg, onderwij - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Opgeheven politieke jongerenorganisaties

Jongeren tussen 14 en 27 jaar met interesse in politiek kunnen lid worden van een politieke jongerenorganisatie. Deze zijn vrijwel altijd verbonden aan een politieke partij. Een politieke jongerenorganisatie heeft vier functies: scholing, rekrutering, het opkomen voor de belangen van jongeren en subsidie. ... overige partijen anti-revolutionaire jongeren actie (arja) in november 1929 ontstond een samenwerkingsverband van verschillende anti-revolutiona - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Politieke jongerenorganisaties

Vrijwel iedere in het Nederlandse parlement vertegenwoordigde politieke partij heeft een politieke jongerenorganisatie. Een politieke jongerenorganisatie is een organisatie voor jongeren die statutair is verbonden aan een politieke partij. ... 6 besloot het toenmalige ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk (crm) om subsidie uit te keren aan politieke partijen die een eigen jongerenorganisatie hadden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijen in Tweede en Eerste Kamer

Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

stembusakkoord - (afspraak tussen politieke partijen)

stembusakkoord ‘afspraak tussen politieke partijen’ -> Indonesisch stémbusakkord ‘afspraak tussen politieke partijen’. - (bron: Etymologiebank)

                                                                                                                                           
Partijfinanciering
Politieke partijen kunnen uit een aantal financieringsbronnen putten. Interne bronnen van partijen zijn ledencontributie, 'partijbelasting' van volksvertegenwoordigers en fondsenwerving. Externe bronnen zijn giften, sponsorinkomsten en (overheids)subsidie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Politieke Partij Radikalen (PPR)

De PPR was een radicaal-christelijke partij. De partij werd op 27 april 1968 opgericht door christenradicalen die zich hadden afgesplitst van vooral de Katholieke Volkspartij (KVP ) en in mindere mate de Anti-Revolutionaire Partij (ARP ). ... de samenwerking leidde niet tot samengaan van de progressieve partijen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Reformatorische Politieke Federatie (RPF)

De RPF was een protestants-christelijke partij, die in 1975 ontstond en die sinds januari 2000 samenwerkte met het GPV onder de naam ChristenUnie. Op 15 mei 2002 heeft de RPF ook niet meer zelfstandig aan de Tweede-Kamerverkiezingen deelgenomen. ... historische ontwikkeling de rpf werd in 1975 opgericht uit onvrede met de politiek van de christendemocratische partijen in het algemeen en de arp in het bijzonder. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Opgeheven partijen

Diverse partijen zijn ooit vertegenwoordigd geweest in het Nederlandse parlement, maar nadien opgeheven. Een aantal daarvan zijn opgegaan in nieuwe partijen, waarvan sommige nog bestaan. ... het cda bijvoorbeeld, heeft een lange geschiedenis van christelijke politieke voorgangers. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)

Het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen verzamelt systematisch gegevens over politieke partijen in Nederland, publiceert daarover en bevordert wetenschappelijk onderzoek. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coalitie
We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... historische ontwikkeling tot het einde van de 19e eeuw kende nederland geen politieke partijen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Confessionele partijen

Op kerkelijke grondslag functionerende politieke organisaties. Tot in 1917 het algemeen mannenkiesrecht en in 1919 het algemeen »vrouwenkiesrecht was ingevoerd, voerden in de Drentse Provinciale Staten de liberale partijen veruit de boventoon. - (bron: Geheugen van Drenthe)

                                                                                                                                           

Algemene Politieke Beschouwingen

In de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) worden in het parlement de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid besproken. Daarbij wordt meestal veel aandacht besteed aan de overheidsfinanciën en sociaaleconomische onderwerpen. ... dit wordt zowel veroorzaakt door de vaak vele interrupties (vooral van oppositiepartijen) als door de doorgaans breedsprakige betogen van nederlandse premiers. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Lijsttrekker van een partij
Een lijsttrekker is de nummer één op de kandidatenlijst van een politieke partij voor de verkiezingen. In de aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen berust het politiek leiderschap bij de lijsttrekker van een partij. ... het aanwijzen van de lijsttrekker de manier waarop politieke partijen hun lijsttrekker aanwijzen, verschilt per partij. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

politieke partij

Groepering die streeft naar politieke invloed door, althans in een democratie, deelname aan verkiezingen. ... politieke partijen zijn vaak ook de leveranciers van volksvertegenwoordigers en bestuurders, al kunnen die ook van buiten politieke partijen afkom - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Minister
Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. ... een minister, meestal lid van een van de partijen die in de tweede kamer het kabinet steunen, moet het vertrouwen van de tweede kamer hebben om de functie te kunnen vervullen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kandidaatstelling Tweede Kamer
Wie in de Tweede Kamer wil komen, zal zich kandidaat moeten stellen. Meestal sluit iemand zich aan bij een politieke partij maar dat hoeft niet. Dus zowel een politieke groepering, mits geregistreerd, als een 'particuliere' kiezer kunnen een kandidatenlijst inleveren. ... nummering kandidatenlijsten het eerst worden de partijen genummerd die al in de tweede kamer vertegenwoordigd zijn. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

nieuwe politieke partijen

1901: Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB), in 1946 met de SDAP opgegaan in de Partij van de Arbeid. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitter
Een partijvoorzitter is de voorzitter van het bestuur van een politieke partij. Een belangrijke taak van de partijvoorzitter is dus om leiding te geven aan de 'vereniging' die de politieke partij is. Hieronder vallen allerlei 'huishoudelijke' zaken, zoals de administratie, het organiseren van congressen en het in goede banen leiden van de procedures rond de totstandkoming van verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten voor verkiezingen. ... bij de meeste andere partijen is dat in veel mindere mate het geval. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. ... een minister, meestal lid van een van de partijen die in de tweede kamer het kabinet steunen, moet het vertrouwen van de tweede kamer hebben om de functie te kunnen vervullen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 135