YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: persoonsvorm literair taal basisregels ontleden enkelvoud/meervoud hulpwerkwoord werkwoord d/t meewerkend voorwerp persoonlijk voornaamwoord voegwoord engels alternatieve spelling woordvolgorde koppelwerkwoord getallen gebiedende wijs verwijswoord barbarisme woordkeuze stijlfouten voorzetsels aaneenschrijven uitdrukkingen en spreekwoorden sterk/zwak werkwoord stijlfiguren hen/hun apostrof woordgebruik leestekens ontkenningen gezegde bijvoeglijk naamwoord betekenis namen svo-volgorde tegenwoordig-deelwoord zinsdeel inversie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 180 voor - persoonsvorm - in 0.0250899791717529 seconden.

persoonsvorm

Kunstbus - (taalkundig) vervoegde vorm van een werkwoord, afhankelijk van de persoon van het onderwerp De persoonsvorm (verbum finitum) is het vervoegde werkwoord in de zin, dat in persoon en getal overeenkomt ('congrueert') met het onderwerp van de zin en onder meer de tijd uitdrukt. ... persoonsvorm

                                                                                                                                           

Wat is de persoonsvorm in een zin?

Genootschap Onze Taal - De persoonsvorm is een werkwoordsvorm. De persoonsvorm geeft ons veel grammaticale informatie over de zin: hij geeft aan of de zin in het enkelvoud of meervoud staat, of de zin in de eerste, tweede of derde persoon staat, en in welke tijd de zin staat. ... is de persoonsvorm

                                                                                                                                           

Welke persoonsvorm is correct in zinnen als de volgende? Onder 'documenten' wordt/worden alle brieven uit januari verstaan. Met 'documenten' wordt/worden alle brieven uit januari bedoeld.

Genootschap Onze Taal - Zowel het enkelvoud als het meervoud is hier mogelijk. De persoonsvorm past zich over het algemeen in getal aan het onderwerp aan: bij een meervoudig onderwerp hoort een meervoudige persoonsvorm, bij een enkelvoudig onderwerp een enkelvoudige persoonsvorm. ... persoonsvorm

                                                                                                                                           

Komt er na van toen af aan een persoonsvorm in de tegenwoordige of in de verleden tijd: 'Van toen af aan wonen/woonden wij in Almere'?

Genootschap Onze Taal - Zowel de tegenwoordige als de verleden tijd is mogelijk. ... er na van toen af aan een persoonsvorm

                                                                                                                                           

Welke persoonsvorm is juist in de zin 'Ik, die hier al de hele dag ben/is, ga nu naar huis'?

Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Ik, die hier al de hele dag ben, ga nu naar huis. ... persoonsvorm

                                                                                                                                           
Is in de volgende zin het enkelvoud of het meervoud correct: 'Opa of oma komt/komen morgen oppassen'?
Genootschap Onze Taal - 'Opa of oma komt morgen oppassen' heeft de voorkeur. Als in een onderwerp de elementen voor en na of allebei in het enkelvoud staan, staat de persoonsvorm bij voorkeur ook in het enkelvoud. Een meervoud is wel mogelijk als of weinig of geen nadruk krijgt; de expliciete keuze tussen óf de een óf de ander doet er dan minder toe: 'Opa of oma lossen dat wel op. ... voor en na of allebei in het enkelvoud staan, staat de persoonsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Er was twintig man op de been' of 'Er waren twintig man op de been'?
Genootschap Onze Taal - 'Er waren twintig man op de been' heeft de voorkeur. In deze constructie heeft man de (verouderde) meervoudige betekenis 'mensen', en daarbij past een meervoudige persoonsvorm het best. ... betekenis 'mensen', en daarbij past een meervoudige persoonsvorm

                                                                                                                                           
Is het meervoud of het enkelvoud juist in 'Ik was een van de eersten die de grap doorhad/doorhadden '?
Genootschap Onze Taal - Er zijn veel taalgebruikers die hier alleen het meervoud juist vinden. Die verwijst volgens hen naar eersten, en omdat dat een meervoud is, moet ook de persoonsvorm doorhadden een meervoud zijn: 'Ik was een van de eersten die de grap doorhadden. ... hen naar eersten, en omdat dat een meervoud is, moet ook de persoonsvorm

                                                                                                                                           
Wat zijn de dt-regels voor de tegenwoordige tijd?
Genootschap Onze Taal - Op vrijwel alle werkwoorden zijn voor de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd enkelvoud de volgende regels van toepassing: ... tegenwoordige tijd? op vrijwel alle werkwoorden zijn voor de persoonsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Katrien is verhuist naar Norg' of 'Katrien is verhuisd naar Norg'?
Genootschap Onze Taal - 'Katrien is verhuisd naar Norg' is juist. In deze zin is verhuisd een voltooid deelwoord; in dat voltooid deelwoord komt de d terug van de verleden tijd verhuisde. Verhuist is wel juist in de zin 'Morgen verhuist Katrien naar Norg': nu is verhuist een persoonsvorm, in dit geval de derde persoon van de tegenwoordige tijd, en hoort er een t te staan. ... de zin 'morgen verhuist katrien naar norg': nu is verhuist een persoonsvorm

                                                                                                                                           

In onze bedrijfsbrochure staat de leuze ' Ik' wordt 'wij'. Klopt de persoonsvorm wordt hier wel?

Genootschap Onze Taal - Ja, hoewel dat misschien vreemd lijkt in combinatie met ik. In deze zin zijn ik en wij als abstracte begrippen gebruikt. Ik staat dus niet letterlijk voor de eerste persoon enkelvoud, maar betekent meer iets als het begrip 'ik'. ... bedrijfsbrochure staat de leuze ' ik' wordt 'wij'. klopt de persoonsvorm

                                                                                                                                           

Moet de persoonsvorm in 'Jong en oud vermaakte(n) zich' in het enkelvoud of in het meervoud staan?

Genootschap Onze Taal - Het enkelvoud ligt het meest voor de hand: 'Jong en oud vermaakte zich.' Het onderwerp jong en oud wordt als een (enkelvoudige) eenheid opgevat. ... de persoonsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurd' of 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurt'?
Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Bekijk de plaatjes en beschrijf wat er gebeurt.' Gebeurt is hier een persoonsvorm; wat is het onderwerp. Daarom wordt aan de stam gebeur een t toegevoegd. ... de plaatjes en beschrijf wat er gebeurt.' gebeurt is hier een persoonsvorm

                                                                                                                                           

Staat de persoonsvorm bij een onderwerp dat uit infinitieven bestaat in het enkelvoud of het meervoud? Het aan- en uitzetten van dit apparaat gebeurt handmatig. Het aan- en uitzetten van dit apparaat gebeuren handmatig.

Genootschap Onze Taal - Het enkelvoud, zoals in zin 1, is hier goed. Aanzetten en uitzetten zijn vergelijkbare bezigheden en worden vaak in één adem genoemd; ze vormen een eenheid. ... de persoonsvorm

                                                                                                                                           

Welke vorm krijgt de persoonsvorm in de volgende zin: 'Jasmijn heeft beloofd dat jij of ik contact opneem/opneemt '?

Genootschap Onze Taal - Er is eigenlijk geen variant van deze zin te bedenken die 'lekker loopt'. ... vorm krijgt de persoonsvorm

                                                                                                                                           
Is in de volgende zin enkelvoud of meervoud correct: 'Zowel Sander als Lisa woont/wonen in De Bilt'?
Genootschap Onze Taal - In zinnen waarin het onderwerp bestaat uit twee enkelvoudige dingen of mensen die aan elkaar worden gekoppeld met zowel ... als ..., wordt bij voorkeur een enkelvoudige persoonsvorm gebruikt: 'Zowel Sander als Lisa woont in De Bilt. ... met zowel ... als ..., wordt bij voorkeur een enkelvoudige persoonsvorm

                                                                                                                                           
Is wordt juist in de zin 'Wat wordt je nu precies kwalijk genomen?'?
Genootschap Onze Taal - Ja, wordt is hier juist. De twijfel in dit soort zinnen wordt veroorzaakt doordat je achter de persoonsvorm staat. Er bestaat immers een regel die zegt: als je onderwerp is en achter de persoonsvorm staat, wordt er geen t toegevoegd. ... in dit soort zinnen wordt veroorzaakt doordat je achter de persoonsvorm

                                                                                                                                           
Engelse werkwoorden met een f (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal
Genootschap Onze Taal - De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje. ... leasede / leasde / leasete / leaste trefwoorden d/t engels persoonsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Te koop: antiek kastje, verkeerd in goede staat' of 'Te koop: antiek kastje, verkeert in goede staat'?
Genootschap Onze Taal - 'Te koop: antiek kastje, verkeert in goede staat' is juist. ... zijn, zich bevinden'. in deze zin is verkeert een persoonsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: Leve de kinderen! of Leven de kinderen!?
Genootschap Onze Taal - Leve de kinderen! en Leven de kinderen! zijn allebei juist. Leve de kinderen! klinkt voor de meeste mensen het best. ... onderwerp een meervoud is (zoals hier de kinderen ), ook de persoonsvorm

                                                                                                                                           
Wat is beter: 'Zoudt u mij willen helpen?' of 'Zou u mij willen helpen?'
Genootschap Onze Taal - Zou u is het gebruikelijkst: 'Zou u mij willen helpen?' Zoudt u wordt als formeel taalgebruik beschouwd. ... als formeel taalgebruik beschouwd. zoudt is een verouderde persoonsvorm

                                                                                                                                           
Engelse werkwoorden met een q (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal
Genootschap Onze Taal - De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje. ... leasede / leasde / leasete / leaste trefwoorden d/t engels persoonsvorm

                                                                                                                                           
Engelse werkwoorden met een c (Nederlandse vervoeging) | Genootschap Onze Taal
Genootschap Onze Taal - De juiste Nederlandse vervoeging van uit het Engels geleende werkwoorden: persoonsvorm, verleden tijd, voltooid deelwoord (d/t). Zowel in de officiële spelling als volgens het Witte Boekje. ... leasede / leasde / leasete / leaste trefwoorden d/t engels persoonsvorm

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Dan word je zeker kampioen' of 'Dan wordt je zeker kampioen'?
Genootschap Onze Taal - Juist is: 'Dan word je zeker kampioen. ... kampioen.' als je het onderwerp van de zin is, en achter de persoonsvorm

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 17