YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: literair persoon taal voorzetsels woordgebruik persoonsvorm werkwoord basisregels ontleden persoonlijk voornaamwoord enkelvoud/meervoud oude naamvallen buigings-n uitdrukkingen en spreekwoorden woordkeuze betekenis hoofdletter of kleine letter namen lidwoord barbarisme d/t woordgeslacht etymologie lastige woorden engels aanhalingstekens gebiedende wijs titulatuur brief- en e-mailconventies afkortingen apostrof trema uitspraak en klemtoon cultuur kunst film dictoriaal silhouet karikatuur zalig : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 757 voor - persoon - in 0.0568420886993408 seconden.

Persoon

Kunstbus - De persoon [-sonen] m,v De term persoon komt van het Latijnse persona: 'masker'. 1. individu, mens: het kost drie euro per persoon; mijn persoontje ik; in persoon zelf 2. (juridisch) mens of organisatie met rechten en plichten: er zijn natuurlijke personen (mensen) en rechtspersonen 3. ... persoon

                                                                                                                                           

Waarom kun je niet zeggen per iemand maar alleen per persoon?

Genootschap Onze Taal - Het voorzetsel per heeft hier de betekenis 'voor de hoeveelheid van' en is in die betekenis alleen te combineren met woorden die een getal, hoeveelheid, maat, enz. aanduiden. Hieronder vallen ook zelfstandige naamwoorden: 'drie gulden per persoon' (eigenlijk 'per één persoon'), zelfstandig gebruikte telwoorden: 'een tientje per drie' (boeken), of vergelijkbare zinsdelen: 'per strekkende meter', 'per tien kilo'. ... kun je niet zeggen per iemand maar alleen per persoon

                                                                                                                                           

Als onder aan een brief voor dezen staat, kan dat dan ook terugslaan op één persoon?

Genootschap Onze Taal - Ja, dat kan. De n in voor dezen is niet een meervouds-n, maar een oude naamsvals-n, die een vast onderdeel is van de staande uitdrukking. Voor dezen kan gebruikt worden als een brief de deur uit moet terwijl de verantwoordelijke persoon/personen – die eigenlijk de brief zou(den) moeten ondertekenen – er niet is/zijn. ... een brief voor dezen staat, kan dat dan ook terugslaan op een persoon

                                                                                                                                           
Wat is het bezittelijk voornaamwoord?
Genootschap Onze Taal - Bezittelijke voornaamwoorden zijn woorden als mijn, jouw, enz. Ze geven aan dat er een bepaalde relatie is tussen een persoon, dier of instantie en een zelfstandig naamwoord. De persoon is bijvoorbeeld eigenaar of maker van het genoemde: mijn fiets, haar tekening. ... enz. ze geven aan dat er een bepaalde relatie is tussen een persoon

                                                                                                                                           
Welke woordsoort is je in de zin 'Ik heb je gezien'?
Genootschap Onze Taal - Je is hier een persoonlijk voornaamwoord. Persoonlijke voornaamwoorden verwijzen meestal naar levende wezens. De vorm hangt af van persoon en getal (eerste, tweede of derde persoon, en enkelvoud of meervoud), van de functie in de zin (als het voornaamwoord het onderwerp van de zin is, is de vorm anders dan wanneer het een andere functie heeft), of de vorm benadrukt wordt of niet (de zogenoemde volle en gereduceerde vormen) en het geslacht (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig). ... woordsoort is je in de zin 'ik heb je gezien'? je is hier een persoon

                                                                                                                                           

In onze bedrijfsbrochure staat de leuze ' Ik' wordt 'wij'. Klopt de persoonsvorm wordt hier wel?

Genootschap Onze Taal - Ja, hoewel dat misschien vreemd lijkt in combinatie met ik. In deze zin zijn ik en wij als abstracte begrippen gebruikt. Ik staat dus niet letterlijk voor de eerste persoon enkelvoud, maar betekent meer iets als het begrip 'ik'. ... bedrijfsbrochure staat de leuze ' ik' wordt 'wij'. klopt de persoon

                                                                                                                                           

Wat is de persoonsvorm in een zin?

Genootschap Onze Taal - De persoonsvorm is een werkwoordsvorm. De persoonsvorm geeft ons veel grammaticale informatie over de zin: hij geeft aan of de zin in het enkelvoud of meervoud staat, of de zin in de eerste, tweede of derde persoon staat, en in welke tijd de zin staat. ... is de persoon

                                                                                                                                           
Welk lidwoord is juist bij intermediair: de of het?
Genootschap Onze Taal - Als met intermediair een persoon wordt bedoeld, dus iemand die bemiddelt, is het de intermediair. Volgens woordenboeken kun je hier geen het bij gebruiken: het intermediair betekent 'de bemiddeling'. Toch wordt in verschillende bedrijfstakken vaak het intermediair gezegd en geschreven als het om een persoon gaat. ... is juist bij intermediair: de of het? als met intermediair een persoon

                                                                                                                                           
Is een gijzelaar iemand die anderen gijzelt of is het iemand die zelf gegijzeld wordt?
Genootschap Onze Taal - Een gijzelaar is iemand die gegijzeld wórdt. Daarmee is gijzelaar wel een vreemde eend in de bijt. Normaal gesproken betekent -aar achter de werkwoordsstam: 'persoon die de genoemde handeling verricht', zoals in bedelaar, brabbelaar en handelaar. ... normaal gesproken betekent -aar achter de werkwoordsstam: ' persoon

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking iemand een loer draaien vandaan?
Genootschap Onze Taal - Als iemand een loer wordt gedraaid betekent dit dat deze persoon op stiekeme wijze voorgelogen of anderszins bedonderd wordt. ... als iemand een loer wordt gedraaid betekent dit dat deze persoon

                                                                                                                                           
Wat is het best: 'Bij de overstromingen zijn drie mensen gedood ' of 'Bij de overstromingen zijn drie mensen omgekomen '?
Genootschap Onze Taal - 'Bij de overstromingen zijn drie mensen omgekomen' wordt door veel mensen nog steeds als het best gezien, maar ook de zin met gedood is mogelijk. Van Dale (2005) vermeldt bij gedood worden in de betekenis 'omkomen' dat dit een betekenisontlening is aan het Engels ( to be killed ). ... in gaat. doden zou namelijk altijd een handeling van een persoon

                                                                                                                                           
Wat is juist: een casanova of een Casanova?
Genootschap Onze Taal - Juist is een casanova. De kleine letter is hier correct omdat het woord niet langer de persoon Casanova aanduidt, maar een algemene aanduiding voor een vrouwenverleider geworden is. ... kleine letter is hier correct omdat het woord niet langer de persoon

                                                                                                                                           
Mijn schoonzus spreekt over mijn acht maanden oude zoon als 'die grote gofferd'. Ik geloof dat ik – als rechtgeaard moeder – hier iets van moet zeggen, maar zou graag eerst willen weten wat een gofferd is.
Genootschap Onze Taal - Van Dale geeft drie betekenissen bij het verouderde woord goffer, gofferd: 'een groot en zwaar persoon', 'ruwe, onbehouwen vent' en 'grote mond, grote bek'. Ook het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, deel V, 1900) vermeldt gofferd, in de betekenis 'groot en zwaar persoon, hetzij volwassene of kind'. ... bij het verouderde woord goffer, gofferd: 'een groot en zwaar persoon

                                                                                                                                           
Welk woord is nu juist: identificatieplicht of legitimatieplicht?
Genootschap Onze Taal - Volgens de meeste hedendaagse woordenboeken zijn deze twee woorden synoniem en dus uitwisselbaar. Ook zich identificeren en zich legitimeren betekenen hetzelfde: 'bewijzen dat men de persoon is voor wie men zich uitgeeft'. ... en zich legitimeren betekenen hetzelfde: 'bewijzen dat men de persoon

                                                                                                                                           
Wat zijn werkwoorden? En welke adviezen staan daarover op deze site?
Genootschap Onze Taal - Werkwoorden zijn woorden die aangeven welke handeling of toestand of welk proces in de zin centraal staat. Werkwoorden geven aan in welke tijd de zin staat: de verleden, tegenwoordige of toekomende tijd. ... aan het onderwerp van de zin; als het onderwerp in de eerste persoon

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Ik zag Sinterklaas lopen' of 'Ik zag sinterklaas lopen'?
Genootschap Onze Taal - 'Ik zag Sinterklaas lopen' ligt het meest voor de hand. Sinterklaas met een hoofdletter is een eigennaam, net als in 'Heb je de intocht van Sinterklaas gezien?' Met een kleine letter is sinterklaas een soortnaam; een benaming voor een willekeurige persoon die zich als Sinterklaas heeft verkleed (zoals in 'Ik zag zaterdag tussen de voetbalsupporters ook een sinterklaas staan'). ... sinterklaas een soortnaam; een benaming voor een willekeurige persoon

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking iemand niet kunnen luchten of zien vandaan?
Genootschap Onze Taal - Iemand niet kunnen luchten of zien betekent dat je iemand een vreselijke persoon vindt. Ook de verkorte vorm iemand niet kunnen luchten komt geregeld voor. ... kunnen luchten of zien betekent dat je iemand een vreselijke persoon

                                                                                                                                           
Wat is een ervaringsdeskundige?
Genootschap Onze Taal - Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf (veel) ervaring heeft op een bepaald gebied. De kennis van de persoon in kwestie is dus niet gebaseerd op studie, maar op eigen ervaring. ... (veel) ervaring heeft op een bepaald gebied. de kennis van de persoon

                                                                                                                                           
Wat is juist: 'Red de tijger!' of 'Redt de tijger!'?
Genootschap Onze Taal - 'Red de tijger!' is juist. Red is hier een gebiedende wijs. De gebiedende wijs komt altijd overeen met de ik-vorm van het werkwoord; er wordt dus geen t aan toegevoegd. Het maakt niet uit of er één persoon wordt aangesproken ('Margriet, red de tijger! ... wordt dus geen t aan toegevoegd. het maakt niet uit of er een persoon

                                                                                                                                           
Waar komt de uitdrukking te pas en te onpas vandaan en wat wordt ermee bedoeld?
Genootschap Onze Taal - Te pas en te onpas betekent 'telkens weer, bij iedere gelegenheid'. Vaak klinkt er ook ergernis in door. In een zin als 'Marjo komt te pas en te onpas binnenlopen' wordt bedoeld dat de genoemde persoon in de ogen van de spreker te vaak en waarschijnlijk ook op ongelegen momenten langskomt. ... te pas en te onpas binnenlopen' wordt bedoeld dat de genoemde persoon

                                                                                                                                           
Waar komt het gezegde een brave hendrik vandaan?
Genootschap Onze Taal - Een brave hendrik is tegenwoordig een aanduiding voor een slap, bangig, initiatiefloos persoon; iemand zonder pit dus, die nooit kattekwaad zal uithalen of ergens tegenin zal gaan. ... een aanduiding voor een slap, bangig, initiatiefloos persoon

                                                                                                                                           
Onder aan een brief zie je soms de afkorting i.a.a. met daarachter een naam. Wat betekent i.a.a.?
Genootschap Onze Taal - I.a.a. betekent 'in afschrift aan'; van de brief is een kopie gestuurd aan de na de afkorting genoemde persoon. ... de brief is een kopie gestuurd aan de na de afkorting genoemde persoon

                                                                                                                                           
Kun je in plaats van ' Wees maar niet bang!' ook ' Ben maar niet bang!' zeggen?
Genootschap Onze Taal - In het Standaardnederlands is alleen wees juist als gebiedende wijs van zijn. Het is dus 'Wees maar niet bang', 'Wees eens stil!' en 'Wees jezelf.' De vorm wees is uitzonderlijk, want bij alle andere werkwoorden is de gebiedende wijs gelijk aan de eerste persoon enkelvoud (de ik-vorm): 'Loop door! ... andere werkwoorden is de gebiedende wijs gelijk aan de eerste persoon

                                                                                                                                           
Waarom zitten er vrouwelijke naamvalsuitgangen in Zijne Majesteit en Zijner Majesteits, terwijl de koning een man is?
Genootschap Onze Taal - Doordat het woord majesteit vrouwelijk is, krijgt het bezittelijk voornaamwoord in de vaste oude taalvormen Zijne Majesteit en Hare Majesteit een vrouwelijke uitgang. De uitgang van het bezittelijk voornaamwoord wordt niet bepaald door de persoon of de zaak waarnaar zijn of haar verwijst, maar door het geslacht van het woord dat erachter staat - hier dus het vrouwelijke majesteit. ... van het bezittelijk voornaamwoord wordt niet bepaald door de persoon

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 4