YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: eerste kamer reglementen van orde tweede kamer parlementaire enquete recht van enquete verenigde vergadering enqueterecht rsv-enquete parlementaire ondervraging parlementaire enquetes en parlementaire onderzoeken parlementair onderzoek parlement bijlmerramp staten-generaal lubbers stikker parlementaire enquetes 1851-heden enneus heerma bert de vries van der hoeven van aardenne enquete flip buurmeijer marcel van dam theo meijer enquete bouwsubsidies wolters minister van aardenne engwirda enquete uitvoeringsorganen sociale verzekeringen vliegramp bijlmermeer enquete rsv parlementaire enquete uitvoeringsorganen sociale verzekeringen 1992-1993 hummel evelien eshuis tara oedayraj singh varma sociale verzekeringen parlementaire enquete rsv rijn-schelde-verolme 1983-1984 uitvoeringsorganen sociale verzekeringen enquete bijlmerramp : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 813 voor - parlementaire enquete - in 0.100558042526245 seconden.

Parlementaire enquête bouwsubsidies (1986-1988)

De parlementaire enquête bouwsubsidies vond in 1986-1988 plaats. In 1986 verscheen in de Volkskrant een bericht dat het Rijk te veel subsidie had betaald voor woningbouwprojecten van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire enquête uitvoeringsorganen sociale verzekeringen (1992-1993)

In 1992-1993 werd een parlementaire enquête gehouden naar het functioneren van de organen belast met de uitvoering van de sociale verzekeringswetten. De enquête werd ingesteld na een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer over de uitvoeringspraktijk. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire enquête vliegramp Bijlmermeer (1998-1999)

In 1998-1999 vond een parlementaire enquête plaats naar de vliegramp in de Bijlmermeer in 1992. Op zondag 4 oktober 1992 stortte een vrachtvliegtuig, een El-AL Boeing 747, neer op een flatgebouw in de Amsterdamse Bijlmermeer, waarbij 39 mensen om het leven kwamen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire enquête RSV (Rijn-Schelde-Verolme) (1983-1984)

In 1983-1984 werd een parlementaire enquête gehouden naar de ondergang van het scheepsnieuwbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verolme (RSV). Dat bedrijf was eind jaren '60 mede onder druk van de overheid door een fusie ontstaan. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van enquête
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... het enqueterecht is uitgewerkt in de wet op de parlementaire enquete. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire enquêtes 1851 - heden

De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire enquête Fyra (2013-2016)

Op 28 oktober 2015 heeft de parlementaire enquêtecommissie een vernietigend rapport ('De reiziger in de kou') uitgebracht over het vervoer over de HSL-Zuid. Er was sprake van een aaneenschakeling van fouten bij NS, kabinet en het toezicht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Parlementaire onderzoeken 1875 - heden

De Tweede Kamer kan zelfstandig een onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Dit heet het recht van parlementair onderzoek. Onderzoeken worden gedaan door middel van een hoorzitting, een rondetafelgesprek of een parlementaire enquête. ... onderzoeken worden gedaan door middel van een hoorzitting, een rondetafelgesprek of een parlementaire enquete. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

parlementaire enquête

Onderzoek door het parlement naar misstanden op bestuurlijk of maatschappelijk terrein. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Recht van parlementair onderzoek
De Tweede Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). ... het zwaarste middel is onderzoek op basis van de wet op de parlementaire enquete (wpe). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tijdelijke commissie Evaluatie Wet parlementaire enquête (Tweede Kamer) (TCEWPE)

Deze Tweede Kamercommissie voerde twee opdrachten uit: ... tijdelijke commissie evaluatie wet parlementaire enquete (tweede kamer) (tcewpe) - hoofdinhoud deze tweede kamercommissie voerde twee opdrachten uit: - het uitwerken van de aanbeveling - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van onderzoek: enquêtes en onderzoeken
Het parlement heeft onder meer de taak de regering te controleren. De Tweede Kamer stelt daarom soms een onderzoek naar een bepaalde zaak in. Dit kan de vorm van een parlementair onderzoek of van een parlementaire enquête hebben. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Poldermodel
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond in Nederland een overlegeconomie waarin naast de overheid de werkgevers- en werknemersorganisaties een grote rol speelden. Halverwege de jaren '90 werd de overlegeconomie hervormd en ontstond het succesvolle poldermodel. ... de kritiek op de overlegeconomie hing samen met een parlementaire enquete naar de uitvoering van de sociale zekerheid in 1992 en 1993. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Controle Eerste Kamer
Eerste Kamerleden hebben net als hun collega's in de Tweede Kamer recht op inlichtingen. Kamerleden kunnen daarnaast vragen stellen bij de behandeling van wetsvoorstellen en tijdens debatten over begrotingen. ... dit kan de vorm van een parlementair onderzoek of van een parlementaire enquete hebben. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Lubbers I (1982-1986)
Dit kabinet van CDA en VVD presenteert zich als een 'no nonsense-kabinet'. Het richt zich op sanering van de overheidsfinanciën door bezuinigingen en afstoting van overheidstaken, en op herstel van werkgelegenheid. ... parlementaire verhoudingen tweede kamer tot 5 november 1982 tweede kamer van 5 november 1982 tot 8 december 1983 tweede kamer van 8 december ... rsv-enquete de parlementaire enquete naar de ondergang van het rsv-concern brengt minister van aardenne (vvd) van economische zaken in 1984 - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Controle Tweede Kamer
Een belangrijke taak van de Tweede Kamer is het beoordelen van besluiten van het kabinet (en van individuele bewindspersonen). Bij die controlerende taak wordt gebruikgemaakt van het recht op inlichtingen, een recht dat ieder individueel Tweede Kamerlid heeft en dat is vastgelegd in de Grondwet. ... dit kan de vorm van een parlementair onderzoek of van een parlementaire enquete hebben. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Begrenzing inlichtingenrecht
Careljan Rotteveel Mansveld, Montesquieu Instituut ... r het recht van enquete, zoals neergelegd in artikel 70 van de grondwet en verder uitgewerkt in de onlangs gewijzigde wet op de parlementaire enquete. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Srebrenica
Door de VN uitgeroepen 'veilige enclave', bewaakt door het Nederlandse Dutchbat-bataljon van zo'n 400 man. ... in 2002 en 2003 volgde alsnog een parlementaire enquete, die geen nieuwe feiten toevoegde maar hard oordeelde over bevelhebber couzy van de landmacht en diens minister van def - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
IRT-affaire
Betrof het Interregionaal Rechercheteam. ... in 1994 werd een parlementaire enquete gehouden naar de opsporingsmethoden van dit team bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 2006
Op 22 november 2006 vonden er Tweede Kamerverkiezingen plaats. De verkiezingen waren aanvankelijk gepland op 15 mei 2007, maar werden vervroegd door de val van het kabinet-Balkenende II. ... waarschuwde geregeld tegen verruwing van de parlementaire mores. ... daarnaast probeerde ad bos, de klokkenluider die aan de wieg stond van de parlementaire enquete bouwnijverheid, met het ad bos collectief de tweede kamer in te komen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onjuist/onvolledig informeren Tweede Kamer
Het onjuist informeren van de Tweede Kamer wordt als een 'politieke doodzonde' gezien. Toch betekende dat slechts zelden dat een bewindspersoon om die reden moest aftreden. Vraag is soms of de bewindspersoon schuld had aan die onjuiste informatie en of er geen 'verzachtende omstandigheden' waren. ... een tweede kamermeerderheid verbond in december 1984 geen consequenties aan het negatieve oordeel dat de enquetecommissie rsv daarover had uitgesproken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wim Kok
Wim Kok (1938-2018) was vakbondsleider, minister en premier. ... zie ook srebrenica en parlementaire enquete. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           
Verhouding Tweede Kamer-kabinet
Tweede Kamer en kabinet hebben een eigen plaats in het staatsbestel, maar er bestaan ook relaties tussen beide. Een kabinet wordt gevormd op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer. ... meer over dualisme en monisme conflicten tweede kamer-kabinet in de geschiedenis van het parlementaire stelsel zijn er meerdere keren conflicten ontstaan tussen het kabinet en de tweede kamer die tot een crisis leidden. ... lees meer over de vormen van het inlichtingenrecht beschouwing over het inlichtingenrecht de rol van het enqueterecht de tweede kamer heeft een grondwettelijk recht van enquete. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... in 1988 en 2002 traden bewindslieden af vanwege een afkeurend oordeel van een parlementaire enquetecommissie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 137