YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer eerste kamer kabinet regering minister-president ministerraad tweede kamerverkiezing ministers cultuur staatssecretarissen provinciale statenverkiezingen ministers zonder portefeuille braks amendement motie van afkeuring of van wantrouwen minister parlement den uyl cals lubbers ii rutte i kok ii balkenende iv soorten kabinetten zijlstra balkenende iii heemskerk beel ii van agt iii drees ii ruijs de beerenbrouck ii de geer i ruijs de beerenbrouck i interim-kabinet controversiele kabinet-rutte ii kabinet-balkenende iv linschoten staatssecretaris bert bakker : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1753 voor - parlementair kabinet - in 0.152611970901489 seconden.

Kabinet-De Quay (1959-1963)

Beel (KVP), tot informateur benoemd, komt na de verkiezingen al vrij snel tot de conclusie dat herstel van de rooms-rode samenwerking is uitgesloten. De PvdA wil alleen meedoen aan een parlementair kabinet; confessionelen en liberalen willen een extraparlementair kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Demissionair kabinet

Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... bovendien ontbreekt na het demissionair worden van een kabinet een parlementair sanctiemiddel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Soorten kabinetten

Er zijn verschillende manieren om een kabinet te typeren. Kan een kabinet rekenen op de steun van een meerderheid van de Tweede Kamer dan spreken we van een meerderheidskabinet. Is dat niet het geval dan wordt het kabinet aangeduid als een minderheidskabinet. ... geringsfracties een belangrijke rol bij de formatie en achten zij zich gebonden aan een regeerakkoord, dan is er sprake van een parlementair kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van onderzoek: enquêtes en onderzoeken
Het parlement heeft onder meer de taak de regering te controleren. De Tweede Kamer stelt daarom soms een onderzoek naar een bepaalde zaak in. Dit kan de vorm van een parlementair onderzoek of van een parlementaire enquête hebben. ... de kamer debatteert vervolgens eerst met de commissie en later met het kabinet over de conclusies die hieruit kunnen worden getrokken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformatie

Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... in de tegenwoordig gebruikelijke praktijk van vorming van een parlementair kabinet moeten de beoogde coalitiefracties uiteindelijk instemmen met de hoofdlijnen van het door een nieuw kabinet te voeren b - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Colijn IV (1937-1939)

Dit kabinet heeft, anders dan de vier voorgaande kabinetten, weer een parlementair karakter. Het wordt gesteund door RKSP, ARP en CHU. De financieel-economische problemen beheersen het kabinetsbeleid. Daarnaast vragen de toevloed van (joodse) vluchtelingen, de toenemende onrust in de samenleving door het optreden van de NSB en de internationale spanningen veel aandacht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Controle Tweede Kamer
Een belangrijke taak van de Tweede Kamer is het beoordelen van besluiten van het kabinet (en van individuele bewindspersonen). Bij die controlerende taak wordt gebruikgemaakt van het recht op inlichtingen, een recht dat ieder individueel Tweede Kamerlid heeft en dat is vastgelegd in de Grondwet. ... dit kan de vorm van een parlementair onderzoek of van een parlementaire enquete hebben. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van enquête
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... het enqueterecht is uitgewerkt in de wet op de parlementaire enquete. ... dat verslag wordt dan meestal in de kamer met het kabinet of leden van het kabinet besproken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwetscommissies
Vrijwel alle Grondwetsherzieningen tot 1983 - de belangrijkste uitzondering was de herziening van 1840 - werden voorafgegaan door een Staatscommissie. Ook de eerste Grondwet na de Bataafs-Franse Tijd (1795-1813) werd door een commissie voorbereid. ... de in 2017 ingestelde staatscommissie parlementair stelsel bestaat hoofdzakelijk uit oud-eerste kamerleden en wetenschappers. ... opvallend is dat de door het kabinet-balkenende iv ingestelde staatscommissie grondwet (vrijwel) uitsluitend uit wetenschappers bestond. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck III (1929-1933)

Tijdens deze kabinetsperiode breekt, na de beurskrach van oktober 1929, een economische wereldcrisis uit. Ook Nederland krijgt hiermee in sterke mate te maken. Het kabinet is genoodzaakt een krachtig bezuinigingsbeleid te voeren en allerlei crisismaatregelen te nemen. ... hoewel het kabinet wordt gevormd door ministers van de drie confessionele partijen, is het geen parlementair coalitiekabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Den Uyl (1973-1977)

De kabinetsformatie van 1972-1973 duurde 151 dagen, tot dan toe een record. Uiteindelijk werd het kabinet-Den Uyl gevormd, dat een unieke parlementaire basis had. Voor PvdA en D66 was het kabinet-Den Uyl een parlementair kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Coalitie
We spreken van een coalitie als twee of meer partijen in de Tweede Kamer het kabinet steunen. Dat is nodig omdat het kabinet het vertrouwen van de Tweede Kamer moet hebben om goed te kunnen functioneren. ... dat noemt men het parlementair stelsel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Cort van der Linden (1913-1918)

Het liberale extraparlementaire kabinet-Cort van der Linden loodst Nederland door de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en brengt de belangrijke Grondwetsherziening van 1917 tot stand. Hierdoor worden de kiesrecht- en schoolstrijd beëindigd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Staatscommissie parlementair stelsel

Deze Staatscommissie werd op 27 januari 2017 ingesteld door het kabinet-Rutte II om te adviseren over de noodzaak van veranderingen in het parlementaire stelsel en de parlementaire democratie. De Eerste Kamer vroeg om instelling ervan, vanwege de grotere behoefte aan burgerparticipatie, invloed van Europese besluitvorming en decentralisatie van rijkstaken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-Colijn II (1933-1935)

Dit extraparlementaire centrumrechtse kabinet moet het hoofd bieden aan de in 1929 uitgebroken economische crisis, die ook Nederland hard treft. Het kabinet kiest voor een politiek van 'aanpassing'. De overheidsuitgaven worden verlaagd en de waarde van de (dure) gulden wordt gehandhaafd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinet-De Meester (1905-1908)

Dit door Goeman Borgesius geformeerde liberale minderheidskabinet wordt geleid door de Unie-liberaal De Meester. Hij is een vroegere vicepresident van de Raad voor Nederlandsch-Indië; na de Gouverneur-Generaal de hoogste gezagsdrager in Indië. ... hij streefde naar een parlementair kabinet van drie partijen, liberale unie, vrij-liberalen en vrijzinig-democraten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformaties sinds 1945

In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... kabinetsformatie 1977 de kabinetsformatie uit 1977 was de langdurigste uit de parlementaire geschiedenis. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... dat noemt men het parlementair stelsel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweekamerstelsel
Veel landen hebben een parlement dat uit twee Kamers bestaat. Zo heeft het Verenigd Koninkrijk een Hoger- en Lagerhuis en beschikt Duitsland over een Bondsdag en een Bondsraad. Ook Nederland heeft sinds 1815 twee Kamers en daarmee een tweekamerstelsel ('bicameralisme'). ... in 2017 installeerde minister plasterk, op aandringen van zowel de eerste als tweede kamer, de staatscommissie parlementair stelsel. ... de notitie bevatte echter geen kabinetsstandpunt inzake het tweekamerstelsel. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden staatssecretarissen
Wie waren de jongste en oudste staatssecretarissen, hoeveel vrouwelijke staatssecretarissen waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? Rondom welke staatssecretarissen speelde er een crisis? ... de vries vreesde dat brokx politieke schade zou oplopen door een parlementaire enquete naar bouwsubsidies. ... vrouwelijke staatssecretarissen anna de waal was als staatssecretaris de eerste vrouw in het kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatssecretaris
Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. ... jvoorbeeld uit welke partijen staatssecretarissen afkomstig zijn of de man/vrouw verhouding? in het biografisch archief van het parlementair documentatie centrum zijn uitgebreide gegevens over staatssecretarissen sinds 1798 opgenomen. ... positie in de praktijk komt het er op neer dat tijdens de formatie van een kabinet al wordt bepaald voor welke beleidsterreinen van een ministerie er een staatssecretaris moet komen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vertrek uit de Tweede Kamer
Zowel partijen als leden zelf kunnen besluiten dat een Kamerlidmaatschap niet wordt voortgezet. Daarbij kunnen persoonlijke redenen een rol spelen, maar het kan ook dat de partij niet tevreden is over iemands functioneren. ... zowel door wisselend kiezersgedrag als door grotere doorstroming bij verkiezingen en door tussentijds vertrek is de parlementaire ervaring sterk afgenomen. ... veel leden vertrekken naar het kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) is verantwoordelijk voor de coördinatie van het algemeen regeringsbeleid, voor zover dit niet is opgedragen aan één van de andere ministeries. De minister-president, Mark Rutte, draagt de verantwoordelijkheid voor het ministerie van AZ en is minister van Algemene Zaken. ... bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd bij aantreden of aantal ministers per politieke partij? i n het biografisch archief van het parlementair documentatie centrum zijn uitgebreide gegevens over ministers van algemene zaken opgenomen. ... in zijn taken wordt hij bijgestaan door het kabinet minister-president (kmp). - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden ministers
Wie waren de jongste en oudste ministers, hoeveel vrouwelijke ministers waren er en wat waren hun maatschappelijke en bestuurlijke achtergronden? En nog meer wetenswaardigheden over ministers. ... d is bij aantreden of aftreden of welke partijen in het verleden ministers hebben geleverd? i n het biografisch archief van het parlementair documentatie centrum zijn uitgebreide gegevens over ministers opgenomen. ... vrouwelijke ministers anna de waal was als staatssecretaris de eerste vrouw in het kabinet. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 143