YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: latijn taal tweede kamer eerste kamer kabinet frans minister geert wilders d66 cultuur pvda vvd fracties groenlinks biografisch archief kabinet-balkenende iv sp mark rutte lodewijk asscher cda grieks sgp tweede kamerleden engels los, aan elkaar of streepje ppr samenstelling minister-president kees van der staaij provinciale staten rutte i lubbers ii balkenende iv kok ii hoofdletter of kleine letter balkenende iii europees parlement rita verdonk europese unie europese raad : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 8950 voor - overzicht partijen in tweede en eerste kamer - in 1.96883392333984 seconden.
Zoektermen in, tweede, en, eerste en kamer behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.

Verhouding tussen Eerste en Tweede Kamer

Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer - hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers - zich als regel terughoudend opstelt. ... overzicht vanaf 1983 op hoeveel steun konden kabinetten in tweede en eerste kamer rekenen. ... doordat partijen sterk verloren, ontstonden toen spanningen in de coalitie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ledental Tweede en Eerste Kamer sinds 1815

Tegenwoordig heeft de Tweede Kamer 150 en de Eerste Kamer 75 leden, maar dat was niet altijd zo. De huidige aantallen dateren uit 1956. De omvang van Tweede en Eerste Kamer staat soms ter discussie. Sommige partijen willen een kleiner parlement. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Demissionair kabinet

Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair. ... overzicht kabinetten na een crisis er zijn in de parlementaire geschiedenis diverse 'tussenkabinetten' geweest. ... een kabinet wordt altijd demissionair op de dag van vierjaarlijkse verkiezingen, omdat partijen dan aan de kiezers vragen een oordeel te geven over het gevoerde kabinetsbeleid. ... welke onderwerpen controversieel zijn, wordt overigens bepaald door de tweede kamer en eerste kamer zelf. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Europa en democratie

Democratie is één van de kernwaarden van de Europese Unie. Door de burgers gekozen volksvertegenwoordigers spelen in besluitvorming op Europees niveau een belangrijke rol. Voor individuele burgers zijn de mogelijkheden om Europees invloed uit te oefenen of mee te praten zeer beperkt. ... overzicht stemgedrag europees parlement en raad van ministers nationale parlementen iedere minister in de raad van ministers moet verantw ... de nationale partijen werken samen in europese verbanden; zo zijn er europese christendemocraten, socialisten, liberalen, conservatieven en groenen. ... rtprocedure parlementaire controle in nederland wanneer de europese commissie haar jaarlijkse werkprogramma publiceert geeft de tweede kamer aan welke dossiers zij uitvoeriger gaat volgen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Regering

De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... kabinetscrises overzicht een kabinet kan vanwege een intern conflict of door een conflict met tweede kamer of eerste kamer ten val komen. ... een minister, meestal lid van een van de partijen die in de tweede kamer het kabinet steunen, moet het vertrouwen van de tweede kamer hebben om de functie te kunnen vervullen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerlid

De Eerste Kamer bestaat uit 75 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van vier jaar worden gekozen via de kieslijst van een politieke partij. ... overzicht van senatoren met de meeste kamerjaren naam partij/stroming periode duur van eysinga liberaal 1850-1894 43 jaar en 8 maanden an ... dit aantal is verdeeld over 9 politieke partijen. ... gekozen volksvertegenwoordigers de staten-generaal (het nederlandse parlement) bestaan uit een eerste en een tweede kamer die het gehele nederlandse volk vertegenwoordigen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetscrises

Een kabinet kan vanwege een intern conflict of door een conflict met Tweede Kamer of Eerste Kamer ten val komen. Bij interne conflicten kan worden gedacht aan een meningsverschil tussen ministers over een te nemen maatregel of over een wetsvoorstel dat in behandeling is. ... overzicht crises door een conflict met de tweede kamer titel conflict datum conflict betreffende kabinet aanleiding conflict de catshuisc ... nadat het regeerakkoord werd opengebroken, bereikten de regeringspartijen in overleg een 'paasakkoord.' de graaf werd opgevolgd door alexander pechtold. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Vertrek uit de Tweede Kamer

Zowel partijen als leden zelf kunnen besluiten dat een Kamerlidmaatschap niet wordt voortgezet. Daarbij kunnen persoonlijke redenen een rol spelen, maar het kan ook dat de partij niet tevreden is over iemands functioneren. ... overzicht 2010-heden vertrek naar '10-'12 '12-'17 kabinet 14 15 raad v state/rekenkamer 0 0 cdk/gedeputeerde 1 2 burgemeester/wethouder 0 ... het gaat hierbij om leden van de tweede kamer, eerste kamer, leden van het europees parlement, als mede leden van de gemeenteraad en provinciale staten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Economisch en monetair beleid

Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... hierdoor lenen deze partijen minder, worden er minder producten gekocht en dalen de prijzen. ... j dit beleidsterrein betrokken: eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer eerste kamercommissie voor financien (fin.) vaste commissie voor financien (fin.) - tweede kamer besluitvorming door raad - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Minderheidskabinet

Als regel steunen kabinetten op het moment dat zij worden gevormd op een meerderheid van Tweede (en Eerste) Kamer. Als dat niet het geval is, spreken we van een minderheidskabinet. ... overzicht minderheidskabinetten in het overzicht zijn interimkabinetten en demissionaire kabinetten niet meegenomen. ... als regel wordt bij de parlementaire steun voor een kabinet alleen gekeken naar partijen die bewindslieden leveren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Regeringsverklaring en debat in Tweede Kamer

Nadat het regeerakkoord is gesloten en de nieuwe bewindslieden zijn aangetreden, legt de minister-president in de Tweede Kamer de regeringsverklaring af. Als regel gebeurt dat een dag of tien na beëindiging van de kabinetsformatie. ... overzicht regeringsverklaring nieuw kabinet kabinet aangetreden datum marijnen 24 juli 1963 31 juli 1963 cals 14 april 1965 27 april 1965 ... via de regeringsverklaring en het debat daarover worden de afspraken die partijen tijdens de formatie hebben gemaakt nog eens in de openbaarheid herbevestigd. ... als eerste krijgt de voorzitter van de grootste oppositiefractie het woord, daarna de voorzitter van de grootste regeringsfractie enz. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformatie

Na elke Tweede Kamerverkiezing of na de val van een kabinet, begint het ingewikkelde en spannende proces van de formatie van een nieuw kabinet. Doel van de formatie is een kabinet te vormen dat enerzijds kan rekenen op steun van de meerderheid van de Tweede Kamer en anderzijds tot een gezamenlijk beleid kan komen. ... vanwege de vergaande invloed op de besluitvorming (met name bij de verdeling van budgetten) en het overzicht van de overheidsfinancien is financien vervolgens de belangrijkste te verdelen ministerspost. ... om uit te zoeken welke partijen met elkaar een kabinet kunnen vormen, houdt de tweede kamer sinds 2010 voorafgaand aan het uitbrengen van adviezen eerst een de ... om die te kiezen vroeg zij advies van de vicepresident van de raad van state en de voorzitters van de eerste en tweede kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... 'hbnb' vrouwenblad 'de liberale vrouw' europees blad geen meer over vvd op de website documentatiecentrum nederlandse politieke partijen ... de vvd kreeg bij de tweede kamerverkiezingen van 15 maart 2017 33 zetels. ... in de eerste kamer heeft de vvd 13 zetels, en vormt ook daar de grootste fractie. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Procedure Grondwetsherziening

Bij wijziging van de Grondwet geldt een andere wetgevingsprocedure dan bij wijziging van 'gewone' wetten. Herziening vindt plaats in twee lezingen en bij de tweede lezing is in beide Kamers een versterkte meerderheid nodig (namelijk tweederde van de stemmen). ... meer informatie overzicht grondwetsherzieningen sinds 1815 de eerste grondwet na herstel van de onafhankelijkheid kwam op 29 maart 1814 tot stand, op bas ... in 1917, toen de onderwijs- en kiesrechtkwestie werden geregeld, spraken de partijen in de tweede kamer onderling af geen verkiezingsstrijd te voeren. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politieke partij
Een politieke partij is een groep van politieke geestverwanten. Politieke partijen streven vaak meer dan één doel na, zoals bevordering van werkgelegenheid, een eerlijke inkomensverdeling, een schoon milieu of het bestrijden van criminaliteit. ... overzicht partijen in tweede en eerste kamer wat is de functie van een partij partijen spelen een belangrijke rol in de politiek. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Burgemeester
Een burgemeester is een door de Kroon benoemde gemeentebestuurder, die lid en voorzitter is van het College van burgemeester en wethouders in een gemeente. De burgemeester heeft een belangrijke rol bij de beleidsvorming in een gemeente en heeft daarnaast speciale verantwoordelijkheid voor de openbare orde. ... meer over gemeente bent u op zoek naar specifieke gegevens over burgemeesters? bijvoorbeeld een overzicht van kamerleden die burgemeester zijn geworden? in het biografisch archief van het parlementair documentatie centrum zijn gegeve ... sommige partijen, zoals cda en pvda, bepaalden in de jaren tachtig dat de combinatie onwenselijk was, maar bij de pvda is dit niet meer zo. ... tweede kamer een burgemeester mag ook lid van de tweede kamer zijn. ... meer over de discussie rond de benoeming van de burgemeester nevenfuncties eerste kamer een burgemeester mag ook lid zijn van de eerste kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Beleid interne markt

Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... meer informatie belemmeringen het vrije verkeer van goederen kan soms belemmerd worden door acties van andere partijen dan de europese lidstaten. ... in oktober 2012 nam de europese commissie vervolgens een tweede wetgevingspakket voor de interne markt aan: single market act ii. ... het vrij verkeer van diensten vindt zijn oorsprong in het eerste eu-verdrag uit 1957, het verdrag van rome. ... vanuit het nederlandse parlement zijn bij dit beleidsterrein betrokken: eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer eerste kamercommissie voor euro - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Minister-president

De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. ... historisch overzicht minister-president foto naam minister-president aanvang functie einde functie m. ... tijdens een kabinetsformatie wordt een coalitie van partijen in de tweede kamer gevormd die bereid zijn samen te werken in een kabinet. ... een kabinet kan echter vanwege een intern conflict of door een conflict met de tweede kamer (of eerste kamer) ten val komen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wetenswaardigheden kabinetsformaties

Kabinetsformaties kunnen heel verschillend verlopen. Naast het staatshoofd (vroeger) en de voorzitter van de Tweede Kamer (sinds 2012) kunnen informateurs, formateurs en verkenners een rol spelen in het proces. ... overzicht jaar kabinet deelnemende verliezers 2010 rutte i cda (-20) 2007 balkenende iv cda (-3), pvda (-9) 2003 balkenende ii d66 (-1) 2 ... vaak vormen drie of vier partijen een coalitie, soms twee. ... in 1994 werd een soortgelijke opdracht verstrekt aan toenmalig eerste kamervoorzitter tjeenk willink. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Kabinetsformaties sinds 1945

In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... overzicht kabinetsformaties sinds 1945 kabinetsformatie 2017 de formatie 2017 stond tot nu toe in het teken van vorming van een kabinet v ... eerder had ook informateur schippers vergeefs getracht de partijen tot overeenstemming te brengen. ... de tweede kamer had hierbij het initiatief en de koningin werd uit het formatieproces gehaald. ... ook bij de laatste kabinetsformatie, gestart in maart 2017, is de eerste formatiepoging met vvd, cda, d66 en groenlinks mislukt. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kieswet
Deze wet bevat bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen van de leden van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal, alsmede van de leden van provinciale staten en de gemeenteraden. ... artikel y 30a [treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen artikel y 30b [treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] dit onderdeel is (nog) niet in werking getre ... den van provinciale staten en de gemeenteraden.'het gaat dan onder meer over de wijze van kandidaatstelling, de registratie van partijen, de wijze van stemmen, het vaststellen van de verkiezingsuitslag en de aanvang en het einde van het lidmaatschap van een verteg - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamerverkiezingen

De 75 leden van de Eerste Kamer worden eens in de vier jaar door middel van 'getrapte verkiezingen' gekozen. Burgers kiezen de leden van de Provinciale Staten en zij kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. ... aan deze verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. ... or de burgers worden gekozen, staan ze wat verder van de dagelijkse politiek af en kunnen ze zich onafhankelijker opstellen dan tweede kamerleden. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Tweede Kamerlid

De Tweede Kamer bestaat uit 150 parlementariërs: volksvertegenwoordigers die op basis van evenredige vertegenwoordiging voor een periode van in principe vier jaar worden gekozen via de kandidatenlijst van een politieke partij. ... vertrek zowel partijen als leden zelf kunnen besluiten dat een kamerlidmaatschap niet wordt voortgezet. ... gekozen volksvertegenwoordigers de staten-generaal (het nederlandse parlement) bestaan uit een eerste en een tweede kamer die het gehele nederlandse volk vertegenwoordigen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Partijen in Tweede en Eerste Kamer

Omdat we in de Nederlandse politiek een stelsel van evenredige vertegenwoordiging hanteren, bestaan de Tweede en Eerste Kamer uit afgevaardigden van verschillende politieke partijen. Welke partijen in de Kamers zitten kan in theorie dus per vier jaar verschillen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 134