YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: architectuur j.j.p. oud jjp oud jacobus johannes pieter oud bob oud partij van de vrijheid p.j. oud comite-oud d.u. stikker k. bijlsma p.j.w.h. cort van der linden taal aaneenschrijven samenstelling uitdrukkingen en spreekwoorden betekenis woordkeuze persoonsvorm enkelvoud/meervoud pvda vvd arp chu kvp cpn kabinet-de quay oud psp tweede kamerverkiezingen sinds 1918 samkalden bogaers lankhorst haya van someren molly geertsema eerste kamer d66 sgp ppr mark rutte kabinet-balkenende iv : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1302 voor - oud - in 0.0971300601959229 seconden.
JJP Oud

JJP Oud

J.J.P. Oud ... oud - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Comité-Oud

Het Comité-Oud of voluit Comité ter voorbereiding van een democratische volkspartij werd op 4 oktober 1947 door voormalig VDB-voorman P.J. Oud opgericht. Hij en enkele andere VDB'ers waren in februari 1946 toegetreden tot de nieuw opgerichte PvdA. ... oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wat is juist: oud-burgemeester of oudburgemeester?

Oud-burgemeester is juist. Als oud de betekenis 'voormalig' heeft, komt er een streepje achter. ... is juist: oud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking liefdewerk oud papier vandaan?

Liefdewerk oud papier betekent volgens Van Dale (2005) 'werk dat of daad die belangeloos, gratis verricht wordt'. Volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) klinkt er soms in door dat er eigenlijk wél iets tegenover zou moeten staan. ... komt de uitdrukking liefdewerk oud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Is er verschil tussen de voorvoegsels ex- en oud- in ex-burgemeester en oud-burgemeester?

Ja, er lijkt zich een verschil te ontwikkelen. Ex- heeft voor sommige mensen een negatievere lading dan oud-: oud-burgemeester lijkt toch eerder betrekking te hebben op iemand die met pensioen is of minister is geworden, terwijl ex-burgemeester gedachten oproept aan iemand die na een conflict of misstap zijn ambt heeft moeten neerleggen. ... er verschil tussen de voorvoegsels ex- en oud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Moet de persoonsvorm in 'Jong en oud vermaakte(n) zich' in het enkelvoud of in het meervoud staan?

Het enkelvoud ligt het meest voor de hand: 'Jong en oud vermaakte zich.' Het onderwerp jong en oud wordt als een (enkelvoudige) eenheid opgevat. ... de persoonsvorm in 'jong en oud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Waar komt de uitdrukking 'Het is lood om oud ijzer' vandaan?

'Het is lood om oud ijzer' wordt gezegd om uit te drukken dat twee zaken weinig van elkaar verschillen: ze zijn allebei even goed of slecht. Het betekent dus iets als 'het komt allemaal op hetzelfde neer'. ... komt de uitdrukking 'het is lood om oud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1959
Omdat de PvdA bij deze vervroegde Tweede Kamerverkiezingen twee zetels verloor, werd de KVP met 49 zetels de grootste partij. Grote winnaar was echter de VVD van Oud, die zes zetels won, op 19 kwam en de ARP als derde partij voorbij streefde. ... kamerverkiezingen 1959 - hoofdinh oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetscrisis 1955: de huurwetcrisis
Op 17 mei 1955 kwam het derde kabinet-Drees ten val, nadat de ontwerp-Huurwet door de Tweede Kamer was verworpen. Het conflict was het gevolg van een zakelijk geschil tussen vrijwel de gehele Kamer en het kabinet over een huurverhoging en belastingverlaging. ... 1955: de huurwetcrisis - hoofdinh oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Het aftreden van een politieke krullenjongen
Bij de grondwetsherziening van 1948 werd het ambt van staatssecretaris in het leven geroepen. Zonder de ministerraad te hoeven uitbreiden, konden zodoende politieke functionarissen worden benoemd met een eigen taakgebied. ... aftreden van een politieke krullenjongen - hoofdinh oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinetsformaties sinds 1945
In de periode 1945 tot 2017 zijn er zo'n 30 formaties geweest. Een formatie vindt in de regel elke vier jaar plaats, maar soms worden er nieuwe verkiezingen uitgeschreven na een val van een kabinet. Dit was bijvoorbeeld het geval in 1982 na de val van het kabinet-Van Agt II. ... sinds 1945 - hoofdinh oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een rechtse liberale partij, maar met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP). ... voor vrijheid en democratie (vvd) - hoofdinh oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Mr. P.J. (Pieter) Oud

Staatsman, geschiedschrijver, staatsrechtgeleerde en voorman van de VDB en de VVD. Begon zijn loopbaan als kandidaat-notaris en belastingontvanger en was al op jonge leeftijd een vooraanstaand en veelzijdig Tweede Kamerlid. ... p.j. (pieter) oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamerverkiezingen 1948
Bij deze Tweede Kamerverkiezingen, die nodig waren vanwege de aanstaande Soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië (en daarmee samenhangende grondwetsherziening), kwam de KVP als sterkste uit de bus. Net als in 1946 behaalde zij 32 zetels. ... kamerverkiezingen 1948 - hoofdinh oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Periode 1958-1966: Welvaartsstaat
In deze periode wordt verder gewerkt aan uitbouw van de welvaartstaat. Er komen nieuwe regelingen voor kinderbijslag en arbeidsongeschiktheid, er wordt een sociaal minimum ingevoerd, de Algemene Bijstandswet vervangt de Armenwet en de vrije zaterdag wordt ingevoerd. ... 1958-1966: welvaartsstaat - hoofdinh oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wat bedoelen krantenmensen als ze het hebben over 'het zakken van de krant'?
Van Dale (2005) geeft bij zakken als derde betekenis: "naar beneden gaan, naar een lager niveau gaan". Als subbetekenis staat daarbij: "(journalistiek) (van de kopij) van de redactieafdeling naar de drukkerij gaan". ... naar de drukkerij gaan". volgens jaap de berg, oud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Wat is het verschil tussen de idee en het idee?
De idee wordt vooral gebruikt als filosofische term, in de betekenis 'het veronderstelde eeuwige en volmaakte grond- of voorbeeld', of als synoniem voor denkbeeld: 'Kant heeft de idee dat subjectiviteit de basis is van objectieve kennis uitgewerkt', 'De idee van God als Schepper is al eeuwen oud', 'Veel relaties zijn onvolmaakt, maar daarachter schuilt de idee van liefde', 'De idee van de maakbare samenleving wordt door velen omarmd. ... kennis uitgewerkt', 'de idee van god als schepper is al eeuwen oud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies en hun voorzitters
Na het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer worden nieuwe voorzitters en ondervoorzitters van de vaste Tweede Kamercommissies gekozen. Daarbij speelt de grootte van fracties een belangrijke rol. ... kamercommissies en hun voorzitters - hoofdinh oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Verhouding tussen Eerste Kamer en kabinet

Algemeen wordt aanvaard dat er wel een vertrouwensrelatie is tussen bewindslieden en de Eerste Kamer, maar dat er geen vertrouwensregel bestaat tussen kabinet en Eerste Kamer. Anders gezegd: de Eerste Kamer kan eventueel wel een bewindspersoon bewegen tot aftreden, maar niet het gehele kabinet. ... oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractievoorzitters Tweede Kamer
Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... tweede kamer - hoofdinh oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verkiezingen Tweede Kamer 1918-2017
Van alle verkiezingen in de Tweede Kamer sinds 1918 is een beschrijving te vinden, waarbij tevens een aantal kerngegevens is opgenomen. Om enige structuur aan te brengen in de veelheid van verkiezingen is een onderverdeling gemaakt naar periode. ... tweede kamer 1918-2017 - hoofdinh oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Aftredende bewindslieden
Er kunnen diverse redenen zijn waarom een bewindspersoon tussentijds aftreedt. Er kan een conflict optreden met de collega's over het te voeren beleid, de Tweede Kamer kan het vertrouwen opzeggen, of er kunnen persoonlijke redenen aan vertrek ten grondslag liggen. ... bewindslieden - hoofdinh oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Waar komt ledigheid is des duivels oorkussen vandaan?
Ledigheid is des duivels oorkussen betekent iets als 'met luie mensen loopt het niet goed af'. Ledigheid is een oud woord voor 'luiheid' en oorkussen is een verouderd woord voor 'hoofdkussen'. De uitdrukking is aan het verouderen; meestal wordt ze als vermaning gebruikt tegenover iemand die niets uitvoert. ... als 'met luie mensen loopt het niet goed af'. ledigheid is een oud - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Partijvoorzitters VVD
Sinds 14 juni 2014 is (momenteel vacant) voorzitter van de VVD. (momenteel vacant) volgde Benk Korthals op, die sinds 2011 voorzitter was. Bekende VVD-voorzitters uit het verleden zijn Ivo Opstelten, Leendert Ginjaar, Frits Korthals Altes, Pieter Oud en Haya van Someren-Downer. ... vvd - hoofdinh oud - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 63