YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal ontleden basisregels meewerkend voorwerp werkwoord persoonsvorm bijvoeglijk naamwoord persoonlijk voornaamwoord koppelwerkwoord voorzetsels hulpwerkwoord stijlfouten dat/wat/die/wie stijlfiguren voegwoord d/t woordgebruik woordgeslacht woordkeuze lidwoord leestips enkelvoud/meervoud hen/hun literair getallen muziek zinsdeel grammaticaal harmonische-analyse kunst cultuur impressionist namen samenstelling isaac newton chagalls chagall amerikaanse schilderkunst impressionistische marc chagall : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 75 voor - ontleden - in 0.0285758972167969 seconden.

Wat is ontleden?

Genootschap Onze Taal - Ontleden is het benoemen van de elementen van een zin. Er zijn twee manieren om een zin te ontleden: redekundig en taalkundig. ... is ontleden

                                                                                                                                           

Wat is taalkundig ontleden en hoe doe je dat?

Genootschap Onze Taal - Bij taalkundig ontleden wordt van elk woord in de zin bepaald welke woordsoort het heeft. De woordsoort geeft aan tot welke categorie een bepaald woord hoort. Van verreweg de meeste woorden ligt de woordsoort vast; hond is altijd een zelfstandig naamwoord, in welke zin het ook gebruikt wordt. ... is taalkundig ontleden

                                                                                                                                           

Wat is redekundig ontleden? En hoe doe je dat?

Genootschap Onze Taal - Bij redekundig ontleden wordt een zin verdeeld in zinsdelen. Een zinsdeel is een eenheid die een bepaalde functie heeft in de zin. ... is redekundig ontleden

                                                                                                                                           
Wat zijn voornaamwoorden?
Genootschap Onze Taal - Voornaamwoorden zijn woorden die verwijzen naar personen, dieren of zelfstandigheden, zonder die met name te noemen. Er zijn persoonlijke, aanwijzende, betrekkelijke, wederkerende, wederkerige, bezittelijke, vragende en onbepaalde voornaamwoorden. ... / wederkerig voornaamwoord woordsoorten (taalkundig ontleden

                                                                                                                                           
Wat voor zinsdeel is zijn vriendinnetje in 'De jongen keek zijn vriendinnetje diep in de ogen'?
Genootschap Onze Taal - Zijn vriendinnetje is hier een bezittend voorwerp; zij 'bezit' de ogen die verderop in de zin genoemd worden. ... voorwerp ondervindend voorwerp zinsdelen (redekundig ontleden

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de term 'koppelwerkwoord'?
Genootschap Onze Taal - Een koppelwerkwoord is een werkwoord dat voorkomt in zinnen met een naamwoordelijk gezegde. In bijvoorbeeld 'Ik ben blij' gaat het om iets wat de 'ik' is (namelijk: blij). In deze zin is ben het koppelwerkwoord; blij is het naamwoordelijk deel van het gezegde. ... adviezen hulpwerkwoord werkwoord woordsoorten (taalkundig ontleden

                                                                                                                                           
Tot welke woordsoort hoort wie in 'Wie dit leest is gek'?
Genootschap Onze Taal - Wie is hier een betrekkelijk voornaamwoord. Het betrekkelijk voornaamwoord verbindt een hoofdzin en een (betrekkelijke) bijzin met elkaar. Het heeft dus behalve een verwijzende functie (die alle voornaamwoorden hebben) ook een grammaticale functie. ... schetst mijn verbazing wiens / wier woordsoorten (taalkundig ontleden

                                                                                                                                           
Wat is een meewerkend voorwerp?
Genootschap Onze Taal - Een meewerkend voorwerp is degene die iets ontvangt of verneemt of van wie iets wordt afgenomen; het is een bepaald soort indirect object. Het meewerkend voorwerp begint vaak met het voorzetsel aan – als dat niet in de zin staat, kan het er meestal bij gedacht worden. ... ondervindend voorwerp voorzetselvoorwerp zinsdelen (redekundig ontleden

                                                                                                                                           
Wat is de 'bepaling van gesteldheid'?
Genootschap Onze Taal - De bepaling van gesteldheid, ook wel predicatieve bepaling of dubbel verbonden bepaling genoemd heeft een dubbele functie. Ze geeft informatie over het onderwerp of het lijdend voorwerp van de zin én ze geeft meer informatie over datgene wat in het gezegde wordt uitgedrukt. ... van hoedanigheid bijgaand vindt u ... zinsdelen (redekundig ontleden

                                                                                                                                           
Tot welke woordsoort horen woorden als nounou, hatsiekiedee en tjongejonge?
Genootschap Onze Taal - Deze woorden zijn tussenwerpsels. ... goedemorgen, laat maar, take it or leave it. verwante adviezen ontleden

                                                                                                                                           
Wat voor zinsdeel is Emma in 'De vakantie beviel Emma uitstekend'?
Genootschap Onze Taal - Emma wordt hier een ondervindend voorwerp genoemd. Dat is een 'broer' van het 'meewerkend voorwerp' (zie ook het advies over het indirect object). ... voorwerp ondervindend voorwerp zinsdelen (redekundig ontleden

                                                                                                                                           
Wat zijn voorzetsels?
Genootschap Onze Taal - Voorzetsels drukken de relatie uit tussen de woordgroep waar het voorzetsel deel van uitmaakt en een ander element in de zin. Voorzetsels zijn bijna altijd onderdeel van een woordgroep waarin het hoofdwoord een zelfstandig naamwoord is. ... / in stand houden vlakbij / vlak bij woordsoorten (taalkundig ontleden

                                                                                                                                           
Welke woordsoort is rood in de zin 'De auto is rood'?
Genootschap Onze Taal - Rood is hier een bijvoeglijk naamwoord, net als in de rode auto. ... regels trappen van vergelijking woordsoorten (taalkundig ontleden

                                                                                                                                           
Wat voor zinsdeel is van commentaar in de zin 'De minister onthield zich van commentaar'?
Genootschap Onze Taal - Van commentaar is in deze zin een voorzetselvoorwerp. ... zijn.' verwante adviezen voorzetsel zinsdelen (redekundig ontleden

                                                                                                                                           
Wat voor zinsdeel is gelukkig in de zin ‘Gelukkig is zij weer de oude’?
Genootschap Onze Taal - Gelukkig is hier een bijwoordelijke bepaling van modaliteit. ... adviezen bijwoordelijke bepaling zinsdelen (redekundig ontleden

                                                                                                                                           
Welke woordsoort is je in de zin 'Ik heb je gezien'?
Genootschap Onze Taal - Je is hier een persoonlijk voornaamwoord. Persoonlijke voornaamwoorden verwijzen meestal naar levende wezens. De vorm hangt af van persoon en getal (eerste, tweede of derde persoon, en enkelvoud of meervoud), van de functie in de zin (als het voornaamwoord het onderwerp van de zin is, is de vorm anders dan wanneer het een andere functie heeft), of de vorm benadrukt wordt of niet (de zogenoemde volle en gereduceerde vormen) en het geslacht (mannelijk, vrouwelijk, onzijdig). ... uitdrukking) verwante adviezen hun / hen iemand als ik / mij ontleden

                                                                                                                                           
Wat wordt bedoeld met de term indirect object?
Genootschap Onze Taal - Een indirect object is een zinsdeel dat aangeeft op wie of wat de werking van de zin zich richt. Er zijn vijf soorten indirecte objecten: meewerkend voorwerp, belanghebbend voorwerp, ondervindend voorwerp, bezittend voorwerp en de ethische datief. ... voorwerp ondervindend voorwerp zinsdelen (redekundig ontleden

                                                                                                                                           
Hoe heet het zinsdeel voor de winnaar in de zin 'Er klonk een luid applaus voor de winnaar'?
Genootschap Onze Taal - In deze zin is voor de winnaar het belanghebbend voorwerp, dat uitdrukt voor wie iets bestemd is. Kenmerkend voor het belanghebbend voorwerp is dat het ingeleid wordt door voor (of ten bate van, ten behoeve van ). ... indirect object meewerkend voorwerp ondervindend voorwerp ontleden

                                                                                                                                           
Moeten zinnen altijd een onderwerp en een werkwoord hebben?
Genootschap Onze Taal - Nee, dat is niet altijd nodig. Zinnen in de gebiedende wijs hebben bijvoorbeeld geen onderwerp. Andere zinnen die geen onderwerp of persoonsvorm hebben, worden onvolledige of elliptische zinnen genoemd. ... om hun ouders te plezieren. voor een baan. verwante adviezen ontleden

                                                                                                                                           
Wat is het onderwerp van een zin, en hoe spoor ik het op?
Genootschap Onze Taal - Het onderwerp van de zin is degene die of datgene wat in de zin iets doet of is. Wat moeilijker gezegd: het onderwerp is degene die of datgene wat de werking van het gezegde verricht of van wie of wat die werking uitgaat. ... verwante adviezen persoonsvorm zinsdelen (redekundig ontleden

                                                                                                                                           
Wat zijn wederkerende werkwoorden?
Genootschap Onze Taal - Een wederkerend werkwoord heeft een wederkerend voornaamwoord zoals zich bij zich: zich wassen, zich vergissen, enz. ... beseffen / zich beseffen ik irriteer / erger me aan haar ontleden

                                                                                                                                           
Is zich in 'Zij vergiste zich' een wederkerend of een wederkerig voornaamwoord?
Genootschap Onze Taal - Zich is een wederkerend voornaamwoord. ... / u vergist wederkerend werkwoord woordsoorten (taalkundig ontleden

                                                                                                                                           
Wat is de functie van op de fiets in de zin 'Ik ga op de fiets naar het station'?
Genootschap Onze Taal - In deze zin is op de fiets een bijwoordelijke bepaling van middel; het zinsdeel geeft aan op welke manier de spreker naar het station gaat. ... bepaling bijwoord voorzetselvoorwerp zinsdelen (redekundig ontleden

                                                                                                                                           
Wat is de functie van me in de uitdrukking Dat is me wat?
Genootschap Onze Taal - In Dat is me wat! is me een 'ethische datief'. De ethische datief heeft volgens de Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) tot gevolg dat 'een zekere betrokkenheid van de spreker bij het door de zin uitgedrukte tot uiting komt. ... voorwerp ondervindend voorwerp zinsdelen (redekundig ontleden

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 12