YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: tweede kamer eerste kamer bert bakker braks linschoten onderzoek overzicht parlementaire onderzoeken 1875 - heden recht van onderzoek: enquetes en onderzoeken ctsv-onderzoek ondergang van het rsv-concern besluitvorming over uitzendingen parlementair eimert van middelkoop parlementaire enquetes bestrijding van criminaliteit in oss srebrenica-enquete europese commissie europese unie europees parlement kabinet minister-president raadsformatie gewone wetgevingsprocedure niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raad van ministers parlementaire enquete gekwalificeerde meerderheid henk kamp lidstaten ministerraad eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) gerben-jan gerbrandy (d66) parlementair onderzoek vaste commissie voor economische zaken (ez) - tweede kamer verenigde vergadering europese investeringsbank esther de lange (cda) horizon 2020 auke zijlstra (pvv) enqueterecht : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1014 voor - onderzoek - in 0.0856029987335205 seconden.

Recht van parlementair onderzoek

Parlement & Politiek - De Tweede Kamer kan zelfstandig onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Er kunnen daarbij meerdere instrumenten worden gebruikt. Het zwaarste middel is onderzoek op basis van de Wet op de parlementaire enquête (Wpe). ... van parlementair onderzoek

                                                                                                                                           
Recht van enquête
Parlement & Politiek - De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... recht van enquete. het recht komt er op neer dat de kamers een onderzoek

                                                                                                                                           

Onderzoeks- en innovatiebeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... onderzoek

                                                                                                                                           

Raad Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie, Onderzoek en Ruimtevaart) (COMPET)

Parlement & Politiek - De raadsformatie Concurrentievermogen bestaat over het algemeen uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De raad Concurrentievermogen vergadert ten minste 4 maal per jaar, afhankelijk van de urgentie van de te behandelen onderwerpen (interne markt, toerisme, industrie, onderzoek en ruimtevaart). ... concurrentievermogen (interne markt, industrie, onderzoek

                                                                                                                                           

Recht van onderzoek: enquêtes en onderzoeken

Parlement & Politiek - Het parlement heeft onder meer de taak de regering te controleren. De Tweede Kamer stelt daarom soms een onderzoek naar een bepaalde zaak in. Dit kan de vorm van een parlementair onderzoek of van een parlementaire enquête hebben. ... van onderzoek

                                                                                                                                           

Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC)

Parlement & Politiek - De taak van dit directoraat-generaal is om klantgerichte wetenschappelijke en technische steun te leveren voor de ontwikkeling, de implementatie en de controle van het beleid van de Europese Unie. Als dienst van de Europese Commissie functioneert het als onafhankelijk centrum van wetenschap en technologie. ... centrum voor onderzoek

                                                                                                                                           

Parlementaire onderzoeken 1875 - heden

Parlement & Politiek - De Tweede Kamer kan zelfstandig een onderzoek instellen naar beleid en projecten en dat onderzoek door Kamerleden laten uitvoeren. Dit heet het recht van parlementair onderzoek. Onderzoeken worden gedaan door middel van een hoorzitting, een rondetafelgesprek of een parlementaire enquête. ... onderzoek

                                                                                                                                           
Ondernemingen- en industriebeleid
Parlement & Politiek - Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... en de industrie ondersteunen. de eu betaalt mee aan onderzoek

                                                                                                                                           
Controle Tweede Kamer
Parlement & Politiek - Een belangrijke taak van de Tweede Kamer is het beoordelen van besluiten van het kabinet (en van individuele bewindspersonen). Bij die controlerende taak wordt gebruikgemaakt van het recht op inlichtingen, een recht dat ieder individueel Tweede Kamerlid heeft en dat is vastgelegd in de Grondwet. ... daarnaast kan de kamer een andere organisatie vragen een onderzoek

                                                                                                                                           
Controle Eerste Kamer
Parlement & Politiek - Eerste Kamerleden hebben net als hun collega's in de Tweede Kamer recht op inlichtingen. Kamerleden kunnen daarnaast vragen stellen bij de behandeling van wetsvoorstellen en tijdens debatten over begrotingen. ... wel besloot de kamer in 2011 voor het eerst een parlementair onderzoek

                                                                                                                                           
Subsidies voor Nederland
Parlement & Politiek - De Europese Unie biedt vele subsidiemogelijkheden aan haar lidstaten. In 2016 wordt zo'n 38,5% van het budget van de Unie besteed aan landbouwsubsidies en zo'n 46% gaat naar structurele acties voor het verbeteren van economie en sociale samenhang in het kader van het regionaal beleid. ... sociale cohesie. meer over het regionaal beleid subsidies voor onderzoek

                                                                                                                                           
Subsidies van de Europese Unie 2014-2020
Parlement & Politiek - Een aanzienlijk deel van de uitgaven van de Europese Unie is bestemd voor subsidieregelingen, fondsen en andere financieringsmogelijkheden voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoekers. Deze zijn bedoeld om de doelstellingen te realiseren die zijn vastgesteld voor de verschillende beleidsterreinen van de EU. ... voor onder meer bedrijven, overheden en onderzoek

                                                                                                                                           
Kabinet-De Quay (1959-1963)
Parlement & Politiek - Beel (KVP), tot informateur benoemd, komt na de verkiezingen al vrij snel tot de conclusie dat herstel van de rooms-rode samenwerking is uitgesloten. De PvdA wil alleen meedoen aan een parlementair kabinet; confessionelen en liberalen willen een extraparlementair kabinet. ... verder geen gevolgen. de tweede kamer stelde een parlementair onderzoek

                                                                                                                                           
Energiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... dwars zou liggen. brussel had een half jaar ervoor een onderzoek

                                                                                                                                           
Commissie-Juncker (2014-2019)
Parlement & Politiek - Land ... en kleinbedrijf christendemocraat, evp portugal carlos moedas onderzoek

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'De politie heeft een onderzoek gestart' of 'De politie is een onderzoek gestart'?

Genootschap Onze Taal - Het is allebei mogelijk. ... is juist: 'de politie heeft een onderzoek

                                                                                                                                           
Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM)
Parlement & Politiek - De Europese gemeenschap voor Atoomenergie (EGA) of Euratom is opgericht om de onderzoeksprogramma's voor ontwikkeling en vreedzaam gebruik van kernenergie van de lidstaten op elkaar af te stemmen. Tegenwoordig ligt het accent vooral op het verzamelen van de benodigde kennis, infrastructuur en financiering, zodat de continuïteit van de energievoorziening en de veiligheid voor de bevolking zijn gewaarborgd. ... voor atoomenergie (ega) of euratom is opgericht om de onderzoek

                                                                                                                                           
Prof. B.M. Telders-Stichting
Parlement & Politiek - Het wetenschappelijk bureau van de VVD doet onafhankelijk onderzoek vanuit een liberale invalshoek. De Telders Stichting heeft tot doel het debat over het liberalisme en politiek-wetenschappelijke vraagstukken te stimuleren. ... het wetenschappelijk bureau van de vvd doet onafhankelijk onderzoek

                                                                                                                                           
Telecommunicatiebeleid
Parlement & Politiek - Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... in de aanloop naar 2020 euro 50 miljoen te investeren in onderzoek

                                                                                                                                           
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Parlement & Politiek - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) richt zich op het bevorderen van de publieke gezondheid, een gezond leefmilieu en de veiligheid van de leefomgeving. Kerntaak van het RIVM is het verrichten van onderzoek en het wereldwijd verzamelen van kennis. ... de leefomgeving. kerntaak van het rivm is het verrichten van onderzoek

                                                                                                                                           
Dr. J. (Janez) Potočnik
Parlement & Politiek - De Sloveen Janez Potocnik (1958) was in 2004-2014 lid van de Europese Commissie. Van mei tot oktober 2004 was hij als lid van de Commissie-Prodi betrokken bij de uitbreiding van de Europese Unie, in de Commissie-Barroso I hield hij zich bezig met wetenschap en onderzoek en in de Commissie-Barroso II was hij belast met milieu. ... de commissie-barroso i hield hij zich bezig met wetenschap en onderzoek

                                                                                                                                           
Aanvang Kamerlidmaatschap
Parlement & Politiek - Tweede Kamerleden worden op basis van de verkiezingsuitslag benoemd door de voorzitter van het centraal stembureau. Deze verstrekt de benoemde een schriftelijke verklaring, die met een aantal andere schriftelijke verklaringen (de zogenaamde geloofsbrieven ) moet worden ingeleverd bij de Tweede Kamer. ... bij de tweede kamer. de tweede kamercommissie voor het onderzoek

                                                                                                                                           
Europese Ombudsman
Parlement & Politiek - Europese burgers, bedrijven of instellingen kunnen een klacht over wanbeheer van een Europese instelling indienen bij de Europese Ombudsman. Deze stelt naar aanleiding van de klacht een onderzoek in. De meeste klachten betreffen onnodige vertraging bij procedures, weigering om informatie te verstrekken, discriminatie en machtsmisbruik. ... ombudsman. deze stelt naar aanleiding van de klacht een onderzoek

                                                                                                                                           
inquisitie
Kunstbus - de inquisitie (v) Kerkelijke rechtbank in de latere middeleeuwen. De Inquisitie was een rechtbank van de rooms-katholieke Kerk, belast met de opsporing, het onderzoek naar en het opleggen van straffen aan ketters (mensen die in opvattingen en/of daden van de leer van de rooms-katholieke kerk afwijken). ... van de rooms-katholieke kerk, belast met de opsporing, het onderzoek

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 21