YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement europese unie raad gewone wetgevingsprocedure niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raadsformatie aangepaste gekwalificeerde meerderheid sander dekker europa 2020-strategie erasmus+ onderwijs leven lang leren eerste kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschapsbeleid (ocw) parlementaire commissie cultuur en onderwijs comenius martin van rijn tibor navracsics (hongarije) eurocommissaris voor onderwijs, cultuur, jongeren en sport europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding leonardo da vinci europese stichting voor opleiding directoraat-generaal onderwijs en cultuur erasmus commissie cultuur en onderwijs van het europees parlement erasmus mundus beleid jeugd en onderwijs maastricht (1992) amsterdam (1997) jeugd- en onderwijsbeleid beleid onderwijs en jeugd jeugdbeleid vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschapsbeleid (ocw) - tweede kamer raad onderwijszaken, jeugd, cultuur en sport onderwijs- en jeugdbeleid kind jeugd algemene commissie voor jeugdzorg - tweede kamer minister : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1051 voor - onderwijs - in 0.0660350322723389 seconden.

Onderwijs- en jeugdbeleid

De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). ... onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... van onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. ... onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
Stad ... allerlei besluiten, bijvoorbeeld over de interne markt, het onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Cultuurbeleid
Europese Unie ... commissie eerstverantwoordelijk is de eurocommissaris voor onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je onderwijstypen zoals vwo, havo en pabo: met kleine letters of met een of meer hoofdletters?

Alle onderwijstypen krijgen kleine letters. ... schrijf je onderwijs - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Audiovisueel- en mediabeleid
Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. ... commissie eerstverantwoordelijk is de eurocommissaris voor onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Onderwijs en cultuur

Dit is een adviescollege voor de regering op het terrein van onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en over de wetgeving op het gebied van onderwijs en moet daarbij een onafhankelijke positie innemen. ... onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Deze vaste Eerste kamercommissie is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Daaronder valt ook mediawetgeving. ... kamercommissie voor onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
In oudere teksten zie je nog weleens de uitgang -sch, bijvoorbeeld in mensch. Wanneer en waarom is de -ch eigenlijk verdwenen?
Vroeger werd de ch in bijvoorbeeld mensch uitgesproken: mensch klonk ongeveer als [mensg]. Deze g-klank is geleidelijk aan in de uitspraak verdwenen. Dit leidde ertoe dat er voorstellen kwamen om de -ch ook achterwege te laten in de spelling. ... door minister marchant uitgevoerd, en dan nog alleen in het onderwijs - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Is naast cadeau ook de spelling kado toegestaan?
In de officiële spelling is alleen cadeau juist. Toch komt kado (en zeker het verkleinwoord kadootje ) in de praktijk ook vaak voor, met name in informele teksten. In onze Spellingwijzer Onze Taal is daarom naast cadeau de alternatieve spelling kado opgenomen (met de toevoeging 'informeel'). ... gebonden is (alleen mensen werkzaam bij de overheid en in het onderwijs - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw)

Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over onderwijsaangelegenheden, het wetenschapsbeleid en het cultuur- en mediabeleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen. ... kamercommissie voor onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Europese Stichting voor Opleiding (ETF)
Dit agentschap draagt bij aan de ontwikkeling van de stelsels voor beroepsopleiding in de partnerlanden in verschillende regio's, waaronder de kandidaat-lidstaten van de EU, de landen in Zuidoost-Europa, Oost-Europa, Centraal-Azië en het Middellandse Zeegebied. ... agentschap van de europese unie ondersteuning beleidsveld onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken had lange tijd de zorg voor veel overheidstaken, zoals onderwijs, binnenlands bestuur, het kiesrecht, nijverheid, kunsten en waterstaat. In 1877 en 1918 gingen belangrijke onderdelen over naar de nieuwe ministeries van Waterstaat, Handel en Nijverheid en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. ... zaken had lange tijd de zorg voor veel overheidstaken, zoals onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Het onderwijs wachten grote veranderingen' of 'Het onderwijs wacht grote veranderingen'?

Zowel wacht als wachten is mogelijk. Het werkwoord wachten heeft namelijk verschillende betekenissen, waarmee ook een grammaticaal verschil gepaard gaat. ... is juist: 'het onderwijs - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Vervangingsregeling ministers
Ministers kunnen vanwege bijvooorbeeld ziekte tijdelijk uitgeschakeld zijn. In dit geval moet de minister tijdelijk vervangen worden. Daarvoor wordt door ieder kabinet een vervangingsregeling opgesteld. ... en koninkrijksrelaties: minister voor wonen en rijksdienst - onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... zaken (ez) - tweede kamer eerste kamercommissie voor onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Comenius
Dit programma van de Europese Unie, dat onderdeel was van het onderwijsprogramma Leven Lang Leren, beoogde ondersteuning van het basis- en voortgezet onderwijs. ... dit programma van de europese unie, dat onderdeel was van het onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
rector magnificus
Van het Latijnse regere, richting geven, leiden, sturen, regeren. De term rector was in. de Middeleeuwen vrij algemeen voor leider, bijvoorbeeld van een kerkelijke gemeenschap: rector ecclesiae, of van een school: rector puerorum. ... school voor wetenschappelijk of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs - (bron: Kunstbus Groningen)

                                                                                                                                           
J.J. (John) Lilipaly
Het eerste Tweede Kamerlid van Molukse afkomst. Was in Middelburg onderwijzer en schoolhoofd en later inspecteur van het onderwijs. In de Tweede Kamer zette hij zich als PvdA-afgevaardigde zowel voor etnische minderheden als voor verbetering van de waterkwaliteit in. ... onderwijzer en schoolhoofd en later inspecteur van het onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Drs. S. (Sander) Dekker
Sander Dekker (1975) is sinds 5 november 2012 staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II. Sinds 23 maart 2017 is hij tevens lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. ... dekker (1975) is sinds 5 november 2012 staatssecretaris van onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. A. (André) Rouvoet
André Rouvoet (1962) was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister voor Jeugd en Gezin en viceminister-president. Van 23 februari tot 14 oktober 2010 was hij tevens minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ... 23 februari tot 14 oktober 2010 was hij tevens minister van onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Studeren in een ander land van de Europese Unie
Je kunt in je schooltijd op uitwisseling naar het buitenland. De Europese Unie geeft bijvoorbeeld geld aan middelbare scholen om met een klas op reis te gaan naar bijvoorbeeld Duitsland. Daar moet natuurlijk wel wat voor geregeld worden. ... over studeren in een ander eu-land is verkrijgbaar bij de onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Wet op de Onderwijsraad

Wet van 15 mei 1997 tot instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het onderwijs (Wet op de Onderwijsraad) ... op de onderwijs - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 23