YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: europese commissie europees parlement europese unie raad gewone wetgevingsprocedure niet met het onderwerp zou moeten bezighouden raadsformatie aangepaste gekwalificeerde meerderheid sander dekker europa 2020-strategie erasmus+ onderwijs leven lang leren parlementaire commissie cultuur en onderwijs eerste kamercommissie voor onderwijs, cultuur en wetenschapsbeleid (ocw) eurocommissaris voor onderwijs, cultuur, jongeren en sport martin van rijn comenius tibor navracsics (hongarije) europees centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding leonardo da vinci erasmus directoraat-generaal onderwijs en cultuur commissie cultuur en onderwijs van het europees parlement erasmus mundus europese stichting voor opleiding jeugd- en onderwijsbeleid onderwijs- en jeugdbeleid amsterdam (1997) beleid onderwijs en jeugd vaste commissie voor onderwijs, cultuur en wetenschapsbeleid (ocw) - tweede kamer jeugdbeleid algemene commissie voor jeugdzorg - tweede kamer kind raad onderwijszaken, jeugd, cultuur en sport maastricht (1992) beleid jeugd en onderwijs jeugd minister : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 1004 voor - onderwijs - in 0.0581321716308594 seconden.

Onderwijs- en jeugdbeleid

Parlement & Politiek - De Europese Unie voert sinds de jaren '70 beleid op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport. De doelen van dit beleid, waaronder levenslange kennisvergaring voor iedereen, zijn vastgelegd in de verdragen van Maastricht (1992) en Amsterdam (1997). ... onderwijs

                                                                                                                                           

Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport (EJC)

Parlement & Politiek - De raadsformatie Onderwijszaken, Jeugd, Cultuur en Sport bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van onderwijs, jeugdbeleid en/of cultuur van de lidstaten van de Europese Unie. Deze raad vergadert formeel vier keer per jaar. ... onderwijs

                                                                                                                                           

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Parlement & Politiek - Dit ministerie draagt de zorg voor het scheppen van een wettelijk kader voor het onderwijs, voor het uitvoeren van onderwijswetten en het verstrekken van financiële middelen daarvoor. Daarnaast heeft het ministerie de zorg voor de bevordering van wetenschappelijk onderwijs en wetenschapsbeleid en voor het cultuur- en mediabeleid. ... van onderwijs

                                                                                                                                           

Hoe schrijf je onderwijstypen zoals vwo, havo en pabo: met kleine letters of met een of meer hoofdletters?

Genootschap Onze Taal - Alle onderwijstypen krijgen kleine letters. ... schrijf je onderwijs

                                                                                                                                           
Cultuurbeleid
Parlement & Politiek - Europese Unie ... commissie eerstverantwoordelijk is de eurocommissaris voor onderwijs

                                                                                                                                           
Audiovisueel- en mediabeleid
Parlement & Politiek - Onder audiovisueel- en mediabeleid vallen de televisie, radio en film. Deze sector wordt economisch steeds belangrijker: meer dan één miljoen mensen is hier werkzaam. De sector speelt ook een belangrijke maatschappelijke rol, omdat deze media de voornaamste bron van informatie zijn voor de bevolking en een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. ... commissie eerstverantwoordelijk is de eurocommissaris voor onderwijs

                                                                                                                                           
Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)
Parlement & Politiek - Stad ... allerlei besluiten, bijvoorbeeld over de interne markt, het onderwijs

                                                                                                                                           

Onderwijs en cultuur

Parlement & Politiek - Dit is een adviescollege voor de regering op het terrein van onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en over de wetgeving op het gebied van onderwijs en moet daarbij een onafhankelijke positie innemen. ... onderwijs

                                                                                                                                           

Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Parlement & Politiek - Deze vaste Eerste kamercommissie is verantwoordelijk voor de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen. Daaronder valt ook mediawetgeving. ... kamercommissie voor onderwijs

                                                                                                                                           
In oudere teksten zie je nog weleens de uitgang -sch, bijvoorbeeld in mensch. Wanneer en waarom is de -ch eigenlijk verdwenen?
Genootschap Onze Taal - Vroeger werd de ch in bijvoorbeeld mensch uitgesproken: mensch klonk ongeveer als [mensg]. Deze g-klank is geleidelijk aan in de uitspraak verdwenen. Dit leidde ertoe dat er voorstellen kwamen om de -ch ook achterwege te laten in de spelling. ... door minister marchant uitgevoerd, en dan nog alleen in het onderwijs

                                                                                                                                           
Is naast cadeau ook de spelling kado toegestaan?
Genootschap Onze Taal - In de officiële spelling is alleen cadeau juist. Toch komt kado (en zeker het verkleinwoord kadootje ) in de praktijk ook vaak voor, met name in informele teksten. In onze Spellingwijzer Onze Taal is daarom naast cadeau de alternatieve spelling kado opgenomen (met de toevoeging 'informeel'). ... gebonden is (alleen mensen werkzaam bij de overheid en in het onderwijs

                                                                                                                                           

Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ocw)

Parlement & Politiek - Deze Tweede Kamercommissie voert overleg met de bewindslieden van OCW over onderwijsaangelegenheden, het wetenschapsbeleid en het cultuur- en mediabeleid. Daarnaast bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van wetsvoorstellen op deze beleidsterreinen. ... kamercommissie voor onderwijs

                                                                                                                                           
Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa)
Parlement & Politiek - Het ministerie van Binnenlandse Zaken had lange tijd de zorg voor veel overheidstaken, zoals onderwijs, binnenlands bestuur, het kiesrecht, nijverheid, kunsten en waterstaat. In 1877 en 1918 gingen belangrijke onderdelen over naar de nieuwe ministeries van Waterstaat, Handel en Nijverheid en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. ... zaken had lange tijd de zorg voor veel overheidstaken, zoals onderwijs

                                                                                                                                           
Europese Stichting voor Opleiding (ETF)
Parlement & Politiek - Dit agentschap draagt bij aan de ontwikkeling van de stelsels voor beroepsopleiding in de partnerlanden in verschillende regio's, waaronder de kandidaat-lidstaten van de EU, de landen in Zuidoost-Europa, Oost-Europa, Centraal-Azië en het Middellandse Zeegebied. ... agentschap van de europese unie ondersteuning beleidsveld onderwijs

                                                                                                                                           

Wat is juist: 'Het onderwijs wachten grote veranderingen' of 'Het onderwijs wacht grote veranderingen'?

Genootschap Onze Taal - Zowel wacht als wachten is mogelijk. Het werkwoord wachten heeft namelijk verschillende betekenissen, waarmee ook een grammaticaal verschil gepaard gaat. ... is juist: 'het onderwijs

                                                                                                                                           
Comenius
Parlement & Politiek - Dit programma van de Europese Unie, dat onderdeel was van het onderwijsprogramma Leven Lang Leren, beoogde ondersteuning van het basis- en voortgezet onderwijs. ... dit programma van de europese unie, dat onderdeel was van het onderwijs

                                                                                                                                           
Vervangingsregeling ministers
Parlement & Politiek - Ministers kunnen vanwege bijvooorbeeld ziekte tijdelijk uitgeschakeld zijn. In dit geval moet de minister tijdelijk vervangen worden. Daarvoor wordt door ieder kabinet een vervangingsregeling opgesteld. ... en koninkrijksrelaties: minister voor wonen en rijksdienst - onderwijs

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
Parlement & Politiek - De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... zaken (ez) - tweede kamer eerste kamercommissie voor onderwijs

                                                                                                                                           
Archiprix
Kunstbus - De Stichting Archiprix is een samenwerkingsverband van de onderstaande Nederlandse onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs op het gebied van architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur:. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten: Academie van Bouwkunst. ... is een samenwerkingsverband van de onderstaande nederlandse onderwijs

                                                                                                                                           
J.J. (John) Lilipaly
Parlement & Politiek - Het eerste Tweede Kamerlid van Molukse afkomst. Was in Middelburg onderwijzer en schoolhoofd en later inspecteur van het onderwijs. In de Tweede Kamer zette hij zich als PvdA-afgevaardigde zowel voor etnische minderheden als voor verbetering van de waterkwaliteit in. ... onderwijzer en schoolhoofd en later inspecteur van het onderwijs

                                                                                                                                           
Mr. A. (André) Rouvoet
Parlement & Politiek - André Rouvoet (1962) was van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister voor Jeugd en Gezin en viceminister-president. Van 23 februari tot 14 oktober 2010 was hij tevens minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ... 23 februari tot 14 oktober 2010 was hij tevens minister van onderwijs

                                                                                                                                           
Standaardtaal
Kunstbus - De als norm erkende taal. We verstaan onder de standaardtaal de taal die algemeen bruikbaar is in het publieke domein, d.w.z. in alle belangrijke sectoren van het openbare leven, zoals het bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs en de media. ... zoals het bestuur, de administratie, de rechtspraak, het onderwijs

                                                                                                                                           
M.J.A. (Maria) van der Hoeven
Parlement & Politiek - Maria van der Hoeven (1949) is sinds 1 september 2011 lid van de Raad van Bestuur van het Internationaal Energie Agentschap. Zij was van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 minister van Economische Zaken. ... zij was van 22 juli 2002 tot 22 februari 2007 minister van onderwijs

                                                                                                                                           
Dr. R.J. (Roel) in 't Veld
Parlement & Politiek - Bestuurskundige van PvdA-huize, die kort staatssecretaris van hoger onderwijs was. Als wetenschapper veelvuldig betrokken bij advisering van de overheid en als topambtenaar en bestuurder nauw betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van een nieuw stelsel van studiefinanciering. ... van pvda-huize, die kort staatssecretaris van hoger onderwijs

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 11