YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: nolens uitdrukkingen en spreekwoorden taal mr.dr. w.h. () nolens kabinet katholieken chu de visser arp marchant rooms-katholieke staatspartij rkvp troelstra kabinet-ruijs de beerenbrouck i kabinet-de geer i tweede kabinet-ruijs de beerenbrouck ir. a.a. mussert jonkheer charles ruijs de beerenbrouck trip mgr. schaepman derde kabinet-ruijs de beerenbrouck kabinet-ruijs de beerenbrouck i (1918-1922) kabinet-de geer i (1926-1929) -heemskerk prof. veraart van groenendael aalberse loeff kan eerste kabinet-colijn extraparlementair ruijs de beerenbrouck i h.a.g. van groenendael patijn algemene bond van rk-kiesverenigingen algemene bond (rk) mr. j. limburg algemeene bond van rk-kiesvereenigingen kabinetten-kuyper algemeene bond (rk) : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 25 voor - nolens - in 0.010854959487915 seconden.

Wat betekent de uitdrukking nolens volens?

Deze uitdrukking, die in het Latijn letterlijk 'niet willend, wel willend' betekent, gebruiken we in de betekenis 'goed- of kwaadschiks, tegen wil en dank'. Naast nolens volens komt ook de vernederlandste variant nillens willens voor. ... betekent de uitdrukking nolens - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           

Mr.dr. W.H. Nolens

Limburgse priester en staatsman. Dé grote voorman van de katholieken in de eerste helft van de twintigste eeuw. Tot hij in 1896 Tweede Kamerlid werd docent aan het College Rolduc. Behoorde tot de meer democratisch gezinde katholieke Kamerleden. ... w.h. nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-De Geer I (1926-1929)
Dit kabinet kan worden getypeerd als een extraparlementair intermezzokabinet. Er is geen directe band met partijen en er maken zowel personen van links als rechts deel van uit. De ministers zijn met uitzondering van kabinetsleider De Geer hoofdzakelijk afkomstig uit de bestuurlijk-ambtelijke wereld. ... kabinet vormen van rksp, sdap en vdb. de katholieke voorman nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922)
Dit centrumrechtse kabinet regeert in het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog en in de roerige jaren die daarop volgen. Hoewel ARP, CHU en katholieken, alleen samen met enkele kleine partijen een meerderheid hebben, wordt toch een overwegend christelijk kabinet gevormd onder leiding van de eerste katholieke minister-president, de Limburgse Commissaris van de Koningin Charles Ruijs de Beerenbrouck. ... formatie de eerste informateur is de katholieke voorman nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemeene Bond van RK-kiesvereenigingen
De Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen werd op 15 oktober 1904 opgericht. In mei 1926 werd zij omgevormd van een federatieve in een landelijke partij, de Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP), onder welke naam de Algemeene Bond ook al langere tijd bekend stond. ... voormannen waren kolkman, loeff, aalberse en vooral nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet-Colijn I (1925-1926)
Dit eerste christelijke kabinet onder leiding van Hendrik Colijn komt al na drie maanden, in november 1925, na de 'Nacht van Kersten' ten val. Colijn was bij de verkiezingen als sterke man geafficheerd, nadat hij als minister van Financiën in het vorige kabinet een op bezuinigingen gericht financieel beleid had gevoerd. ... gezantschap bij de paus te schrappen. de katholieke voorman nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Fractievoorzitters Tweede Kamer
Een fractievoorzitter is de leider van zijn fractie, een groep Kamerleden van dezelfde partij. Hij of zij voert het woord bij belangrijke debatten, zoals over de regeringsverklaring en bij de algemene beschouwingen over de rijksbegroting. ... schouten arp 1933-1956 23 jaar kersten sgp 1918-1940 22 jaar nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Tweede Kamercommissies en hun voorzitters
Na het aantreden van een nieuwe Tweede Kamer worden nieuwe voorzitters en ondervoorzitters van de vaste Tweede Kamercommissies gekozen. Daarbij speelt de grootte van fracties een belangrijke rol. ... al lang politiek gewicht toegekend. de katholieke voorman nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rooms-Katholieke Staatspartij (RKSP)
De RKSP was de voorloper van de KVP en werd formeel op 3 juni 1926 opgericht. Daarvoor waren de katholieken georganiseerd in de Algemeene Bond van RK-kiesverenigingen, die informeel ook al RKSP werd genoemd. ... van de rksp waren naast ruijs de beerenbrouck onder meer nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. H.P. (Henri) Marchant
Militante fractievoorzitter van de vrijzinnig-democraten, die felle aanvallen op zijn tegenstanders niet schuwde. Was advocaat en wethouder in Deventer en werd in 1899 als lid van de Radikale Bond naar de Tweede Kamer afgevaardigd. ... inzake het socialisatie-vraagstuk (staatscommissie- nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. P.J.M. (Piet) Aalberse
Katholieke voorman, die als minister een belangrijk aandeel had in de sociale wetgeving. Was advocaat en wethouder in Leiden en volgde in 1903 Schaepman op als Kamerlid. Steunde de sociale-wetgevingsvoorstellen van Talma en bracht zelf een wet tegen oneerlijke concurrentie tot stand. ... tot stand. nadien als kamerlid vertrouweling en opvolger van nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. J.R.H. (Josef) van Schaik
Vooraanstaande katholieke politicus, zowel voor als na de Tweede Wereldoorlog. Was advocaat. Behoorde als Kamerlid tot de linkervleugel van zijn fractie en was in 1923 aanvoerder van de dissidenten die de Vlootwet torpedeerden. ... inzake het socialisatie-vraagstuk (staatscommissie- nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mr. L.G. Kortenhorst
Katholieke Tweede Kamervoorzitter, die dat ambt vijftien jaar bekleedde. Was advocaat in Amsterdam en secretaris van katholieke werkgeversorganisatie en behoorde tot de vooraanstaande leden van de RKSP- en KVP-fracties. ... inzake het socialisatie-vraagstuk (staatscommissie- nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Gedichtendagprijzen
Op Gedichtendag worden de prijzen voor de mooiste drie gedichten van het afgelopen jaar uitgereikt. Aan de prijs is een geldbedrag van €2.500 verbonden, deels uit te keren in boekenbonnen. ... iemand te wachten' van joke van leeuwen 'hostie' van leonard nolens - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. M.W.F. (Willem) Treub
Vooraanstaand liberaal politicus uit het einde van de negentiende en begin van de twintigste eeuw. Hoogleraar economie in Amsterdam. Behoorde aanvankelijk tot de Radicalen en werd in 1904 Tweede Kamerlid voor de VDB, waarmee hij later echter brak. ... inzake het socialisatie-vraagstuk (staatscommissie- nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Dr. J.Th. de Visser
Hervormd predikant en vooraanstaand CHU-politicus. Tegenstander van de doleantie en wars van scherpslijperij. Kwam in 1897 voor de kleine Christelijk-Historische Kiezersbond in de Tweede Kamer. In 1918 de eerste minister van Onderwijs in de twintigste eeuw. ... dat met de benoeming van de visser de weg vrij zou zijn voor nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
BNG Nieuwe Literatuur Prijs
De BNG Nieuwe Literatuur Prijs is een oeuvreprijs ter waarde van 10.000 euro, bedoeld voor Nederlandstalige auteurs jonger dan 40 jaar die twee of meer literaire prozawerken op hun naam hebben staan maar nog niet zijn doorgebroken. ... hartog jager (1968), maltus, uitgeverij de bezige bij - david nolens - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. P.S. (Pieter) Gerbrandy
Fries, jurist, hoogleraar, maar bovenal oorlogspremier. Was gedeputeerde in Friesland en hoogleraar handels- en procesrecht aan de VU en al in 1929 kandidaat-minister. Trad in 1939 tegen de zin van zijn partij toe tot het tweede kabinet-De Geer en werd in september 1940 door de koningin aangezocht als premier, omdat hij, anders dan De Geer, onvoorwaardelijk streed voor herwinning van de vrijheid. ... inzake het socialisatie-vraagstuk (staatscommissie- nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. Ch.J.M. (Charles) Ruijs de Beerenbrouck
Limburgse katholieke staatsman die in het interbellum driemaal minister-president en in twee periodes Tweede Kamervoorzitter was. Na advocaat en ambtenaar van het Openbaar Ministerie te zijn geweest, werd hij Tweede Kamerlid. ... formatie in 1926 - zonder direct overleg met fractievoorzitter nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP)
De SDAP was een sociaaldemocratische partij, die lange tijd tevens republikeins en antimilitaristisch was. De SDAP werd in 1894 opgericht en kan als opvolger van de revolutionair-socialistische SDB (Socialistenbond) worden beschouwd. ... werd beschouwd. in 1925 formuleerde de katholieke voorman nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Constantijn Huygensprijs
De naar Constantijn Huygens vernoemde Constantijn Huygensprijs is een literaire prijs voor een geheel oeuvre, die sinds 1947 jaarlijks wordt toekend door de Jan Campert Stichting. ... 1995 - f. springer 1996 - h.c. ten berge 1997 - leonard nolens - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Jan-Campert-prijs
Jan Campert-prijs ... 1992: willem jan otten, voor paviljoenen 1991: leonard nolens - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           
Mr. W.K.F.P. (Frederik) graaf van Bylandt
Diplomaat uit een Duitse militaire en adellijke familie, die in 1882 Tweede Kamerlid werd voor de antirevolutionairen. Koos in 1894 de zijde van Lohman. Sprak in de Tweede Kamer vooral over buitenlandse en koloniale zaken. ... zou openen voor een toekomstig voorzitterschap van de priester nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Jhr.Mr. A.F. de Savornin Lohman
Protestants politicus; voorman van de christelijk-historischen. Aristocratische, maar ook temperamentvolle Groninger die driftig kon reageren en zich soms zeer scherp uitliet tegen politieke tegenstanders. ... in 1918; fungeerde min of meer als co-formateur van nolens - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 53