YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: taal werkwoord literair betekenis basisregels woordkeuze persoonlijk voornaamwoord meewerkend voorwerp voorzetsels hen/hun europese unie cultuur europees parlement raad kunst europese commissie raadsformatie niet met het onderwerp zou moeten bezighouden aangepaste raad van ministers gekwalificeerde meerderheid eu-lidstaten tweede kamer gewone wetgevingsprocedure europese raad lidstaten mark rutte commissie beleid buurlanden oostelijk partnerschap associatieverdrag met oekraine muziek design verdrag van lissabon eenparigheid van stemmen auke zijlstra (pvv) dennis de jong (sp) eerste kamercommissie voor economische zaken (ez) kati piri (pvda) bert koenders : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 15678 voor - niet met het onderwerp zou moeten bezighouden - in 3.66249394416809 seconden.
Zoektermen niet, met en het behoren tot de meest gebruikte woorden! Probeer deze niet te gebruiken!!
We geven maximaal 8000 resultaten op deze zoektermen.
Wanneer is hun juist en wanneer hen?
Hieronder vindt u de algemene regels voor het gebruik van hen en hun. Verderop op deze pagina wordt bij honderden werkwoorden en uitdrukkingen aangegeven of ze met hen of hun moeten worden gecombineerd. ... stonden/sprongen hun in de ogen. ( hun = 'bij hen') lukt het u niet - (bron: Genootschap Onze Taal)

                                                                                                                                           
Beleid begroting Europese Unie
In de jaarlijkse EU-begroting staan de te verwachten inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De begroting komt jaarlijks uit op net iets meer dan één procent van het Bruto nationaal product van alle landen van de Europese Unie bij elkaar. ... in tegenstelling tot nationale overheden mag de europese unie niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid buurlanden
Het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet lid zullen worden van de Europese Unie heet officieel het Europees Nabuurschapsbeleid ( European Neighbourhood Policy of ENP ). Het dateert van 2004 en is sindsdien meerdere malen herzien. ... - hoofdinhoud het beleid dat zich richt op de buurlanden die niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Werkgelegenheids- en sociaal beleid
Werkgelegenheid ... werd steeds duidelijker dat de doelen van de lissabonstrategie niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Samenwerking justitie, vrijheid en veiligheid
Al vanaf 1957 was vrij verkeer van personen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap een van de doelstellingen van de EG. Destijds ging het vooral om werknemers die zich in een ander land wilden vestigen; van grote hoeveelheden asielzoekers was nog geen sprake. ... dna-profielen, vingerafdrukken en nummerplaten vergelijken. niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Antiterrorismebeleid EU
In de 21e eeuw is het aantal terroristische aanslagen toegenomen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001 in New York, 11 maart 2004 in Madrid en 7 juli 2005 in Londen staat terrorismebestrijding hoog op de Europese agenda. ... enig inzicht in dergelijke gegevens werd toegestaan, maar niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Visserijbeleid en Maritieme Zaken
De Europese Commissie vond in 2009 dat het op vijf punten niet goed ging met het visserijbeleid: ... uit op zee en op land. de regels en controles bleken echter niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Landbouwbeleid (GLB)
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie heeft in het verleden geleid tot enorme overschotten. De melkplas, de boterberg, volle graanschuren, en recenter de wijnplas; er werd en wordt soms nog steeds te veel geproduceerd. ... de wereldmarkt. vooral boeren uit ontwikkelingslanden konden niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Asiel- en migratiebeleid
Sinds 1999 is de Europese Unie steeds meer betrokken bij het opstellen van een gemeenschappelijk asielbeleid. Door de sterk toegenomen welvaart is Europa een aantrekkelijke bestemming voor zowel economische als politieke vluchtelingen. ... de meeste eu-lidstaten hebben de afgesproken maatregelen nog niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid vervoer
De Europese regelgeving op het terrein van vervoer is er onder andere op gericht om het internationale vervoer binnen de Europese Unie te bevorderen. ... de eu om het aantal verkeersdoden voor 2010 te halveren werd niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Onderzoeks- en innovatiebeleid
De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid voor onderzoek en innovatie. Doel is het vergroten van het Europese concurrentievermogen. Europa moet een dynamische en concurrerende kenniseconomie worden. ... en samenwerking tussen universiteiten onderling. dit geldt niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Energiebeleid
De Europese Unie streeft naar een constante en veilige aanvoer van energie. Concurrentie tussen energiebedrijven op de Europese markt moet de prijs van energie verlagen. ... de leveranties van gas en olie uit andere landen zijn niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Consumentenrechtenbeleid
In de Europese Unie leven op dit moment ongeveer 500 miljoen consumenten. De EU streeft naar het waarborgen van de rechten en de belangen van deze consumenten. Zij moeten de garantie hebben dat producten in supermarkten en andere winkels gezond en veilig zijn en dat zij bij klachten een redelijke schadevergoeding kunnen krijgen. ... van online winkelen. klanten en verkopers moeten namelijk niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Concurrentiebeleid
Open concurrentie (mededinging) is een belangrijke voorwaarde voor een vrije Europese handel en het totstandbrengen van de Europese interne markt. De Europese Unie zorgt voor regels die de concurrentie bevorderen, om zo een goede prijs-kwaliteitverhouding voor de consument te garanderen en technologische innovatie te stimuleren. ... groep van aanbieders) aangeboden. de prijs wordt dan dus niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Volksgezondheidsbeleid
Het is van groot belang dat de landen van de Europese Unie samenwerken aan volksgezondheid. Ziekten verspreiden zich immers snel. De EU organiseert voorlichtingscampagnes over gezondheid op het werk, over de bestrijding van aids, drugs- en alcoholverslaving, doping en kanker. ... leidt tot grootschalige sterfte, en indien nationale middelen niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Economisch en monetair beleid
Dit beleid heeft als doel de economische groei zeker te stellen en meer banen te creëren. In de eerste plaats bepaalt ieder EU-land zijn eigen economische beleid, maar dat beleid moet wel het belang van de hele EU dienen. ... de ecb kijkt alleen naar prijsstabiliteit; zijn beleid is niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Telecommunicatiebeleid
Het beleid voor Telecommunicatie maakt deel uit van het Europese beleid ter bevordering van de Informatiemaatschappij. Binnen dit beleid heeft de Europese Unie zichzelf ten doel gesteld om de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën te bevorderen. ... steunt die het gebruik van deze nieuwe technologieen niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Defensiebeleid (Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid)
De basis voor het huidige defensiebeleid van de Europese Unie ligt in de periode na de Tweede Wereldoorlog. In 1952 werd getracht een Europese Defensiegemeenschap (EDG) op richten. Dit mislukte in 1954 door tegenstand in Frankrijk. ... in artikel 42 lid 7 van het verdrag europese unie. er wordt niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid interne markt
Al sinds de jaren vijftig werken de lidstaten van de Europese Unie en haar voorgangers aan een gemeenschappelijke markt. Binnen deze gemeenschappelijke markt geldt een vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. ... goederen bij het overschrijden van de binnengrenzen van de eu niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid ontwikkelingssamenwerking
De Europese Unie is de grootste donor van ontwikkelingsgelden ter wereld. Samen met de lidstaten is de Europese Unie verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle niet-particuliere internationale hulpverlening. ... europese unie verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Mensenrechtenbeleid
Mensenrechten nemen binnen de Europese Unie een belangrijke plaats in. Zij staan in het Handvest van de grondrechten, waar de EU zich aan moet houden. Ook voert de EU een actief mensenrechtenbeleid. Zo vraagt de EU zowel binnen als buiten de EU voortdurend aandacht voor schendingen van mensenrechten. ... over mensenrechten. het is een verdrag van de raad van europa, niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Criminaliteitsbeleid
De EU vindt de veiligheid van de burgers erg belangrijk. Daarom is het van belang dat de lidstaten nauw samenwerken bij het bestrijden van criminaliteit. ... de criminaliteit te bestrijden; - activiteiten waarbij het niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Beleid fraudebestrijding
Het bestrijden van fraude staat hoog op de Europese agenda. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding OLAF houdt zich al sinds 1999 actief bezig met het opsporen en voorkomen van fraude met Europese gelden. ... doen naar fraude met eu-gelden. nederland heeft gekozen om niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ondernemingen- en industriebeleid
Bedrijven zijn belangrijk voor de economie. Ze zorgen voor werkgelegenheid. In een wereld die voortdurend verandert, helpt de Europese Unie ondernemers zodat zij zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en kunnen blijven concurreren. ... heeft bekendgemaakt, laten weten dat de europese unie zich niet - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 35