YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
Alias:   Niveau 0 (onwetend). Positie klassement: proloog.   Score 0.
GIQ 100.   IQ 100.   EQ 100.   KQ 100.   GQ 100.
Wat is jóúw GIQ (KennisEmotieIntelligentieGeheugenQuotiënt)? Met Yagooble kun je bepalen of jouw GIQ oftewel jouw globale intelligenties quotiënt op het niveau van een onwetende, leerling, meester of zelfs homo universalis ligt.
De deelnemers aan dit spel zijn onze normgroep. Dit zijn mensen die het leuk vinden om dit soort spelletjes te spelen. Hierom zal het gemiddelde quotiënt van onze deelnemers hoger liggen dan dat van de gemiddelde Nederlander. Scoort u dus lager dan verwacht dan hoeft dat u nog niet te verontrusten. Daarom noemen wij onze testen liever spelletjes.
       
(de)selecteer verwante onderwerpen: cultuur grondwet nederlandse grondwet europese commissie europees parlement grondwet van nederland verenigde vergadering europarlementariers grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 3 raad van state ministeriele verantwoordelijkheid ministerraad algemene rekenkamer tweekamerstelsel constitutionele toetsing van hogendorp nationale vergadering eerste grondwet statuut van het koninkrijk 1815 troonopvolging grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 4 voorstellen aanhangig grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 5 mislukte grondwetsprojecten 1814 grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 8 integrale tekst (alle hoofdstukken) constitutionerende vergadering grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 1 de grondwet grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 6 grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 7 grondwet (volledige tekst) - hoofdstuk 2 grondwet - volledige tekst grondwet (volledige tekst) muziek tweede kamer eerste kamer staten-generaal : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 3508 voor - nederlandse grondwet - in 0.123553991317749 seconden.

Hoofdstuk 3 Grondwet

Parlement & Politiek - In hoofdstuk III van de Nederlandse Grondwet zijn de taken, bevoegdheden, zittingsduur en werkwijze van Eerste en Tweede Kamer vastgelegd. Tevens zijn regels opgenomen over de Verenigde vergadering, de toelating van de leden, het voorzitterschap en de verkiezingen. ... 3 grondwet - hoofdinhoud in hoofdstuk iii van de nederlandse

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 7 Grondwet

Parlement & Politiek - In hoofdstuk VII van de Nederlandse Grondwet staan bepalingen met betrekking tot gemeenten, provincies en waterschappen, zoals hoe worden die opgeheven en ingesteld, hoe worden hun grenzen vastgesteld en welke bevoegdheden hebben ze. ... 7 grondwet - hoofdinhoud in hoofdstuk vii van de nederlandse

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 2 Grondwet

Parlement & Politiek - In hoofdstuk II van de Nederlandse Grondwet is de positie van de Koning en het kabinet (ministers en staatssecretarissen) vastgelegd. Samen vormen zij de regering. De Grondwet bepaalt dat de ministers verantwoordelijk zijn en dat de Koning onschendbaar is. ... 2 grondwet - hoofdinhoud in hoofdstuk ii van de nederlandse

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 4 Grondwet

Parlement & Politiek - Hoofdstuk IV van de Nederlandse Grondwet bevat bepalingen over de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies. De Raad van State is het hoogste adviescollege van de regering. De Rekenkamer controleert de uitgaven van het Rijk. ... 4 grondwet - hoofdinhoud hoofdstuk iv van de nederlandse

                                                                                                                                           

Grondwet van Nederland

Parlement & Politiek - De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken. ... grondrechten hoofdstuk 1 grondwet in hoofdstuk i van de nederlandse

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 5 Grondwet

Parlement & Politiek - In hoofdstuk V van de Nederlandse Grondwet wordt geregeld hoe wetten tot stand moeten komen, hoe de bekrachtiging van wetten moet geschieden, hoe een nieuwe wet bekend moet worden gemaakt en op welke wijze een wet inwerking kan treden. ... 5 grondwet - hoofdinhoud in hoofdstuk v van de nederlandse

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 1 Grondwet

Parlement & Politiek - In hoofdstuk I van de Nederlandse Grondwet zijn de rechten van iedere ingezetene vastgelegd. Het gaat daarbij met name om mensenrechten en democratische rechten. Zo zijn het discriminatieverbod (art. 1), de vrijheden van godsdienst en meningsuiting, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam, het recht op privacy, rechtsbescherming en het recht op betoging opgenomen. ... 1 grondwet - hoofdinhoud in hoofdstuk i van de nederlandse

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 6 Grondwet

Parlement & Politiek - In hoofdstuk VI van de Nederlandse Grondwet staat wie geschillen over burgerlijke rechten en schuldvorderingen en wie strafbare feiten mogen berechten. Ook wordt bepaald aan wie de Tuchtrechtspraak wordt opgedragen. ... 6 grondwet - hoofdinhoud in hoofdstuk vi van de nederlandse

                                                                                                                                           

Hoofdstuk 8 Grondwet

Parlement & Politiek - De wijze waarop de Grondwet kan worden gewijzigd, wordt geregeld in hoofdstuk VIII van de Nederlandse Grondwet. De voornaamste bepalingen daarbij zijn dat dit in twee stappen moet gebeuren en dat bij de tweede stap een versterkte meerderheid nodig is. ... kan worden gewijzigd, wordt geregeld in hoofdstuk viii van de nederlandse

                                                                                                                                           

Grondwet (volledige tekst)

Parlement & Politiek - Art. ... ambt. art. 50 de staten-generaal vertegenwoordigen het gehele nederlandse

                                                                                                                                           

De Grondwet van 1815

Parlement & Politiek - Op 1 augustus 1814 aanvaardde Willem I, die sinds 2 december 1813 soeverein vorst van de (Noordelijke) Nederlanden was, ook de soevereiniteit over de voormalige Oostenrijkse Nederlanden. Daardoor ontstond een personele unie van Noord- en Zuid-Nederland. ... te verlenen tot de eerste kamer, konden ook (voormalige) noord- nederlandse

                                                                                                                                           

Procedure Grondwetsherziening

Parlement & Politiek - Bij wijziging van de Grondwet geldt een andere wetgevingsprocedure dan bij wijziging van 'gewone' wetten. Herziening vindt plaats in twee lezingen en bij de tweede lezing is in beide Kamers een versterkte meerderheid nodig (namelijk tweederde van de stemmen). ... belastingen, woningnood) een belangrijke rol. meer over nederlandse

                                                                                                                                           

Referendum Europese Grondwet

Parlement & Politiek - Een meerderheid van de Nederlandse kiezers stemde op 1 juni 2005 tegen de Europese Grondwet bij het eerste nationale referendum ooit in ons land. Drie dagen daarvoor hadden de Fransen dat ook al gedaan. ... europese grondwet - hoofdinhoud een meerderheid van de nederlandse

                                                                                                                                           
Democratie
Parlement & Politiek - Het woord 'democratie' komt van het Griekse 'demos' (volk) en 'krateo' ('heersen' of 'regeren'). Letterlijk vertaald betekent het woord dus 'volksheerschappij'. De eerste democratie ontstond in het oude Griekenland. ... nederland nederland is een indirecte democratie. de nederlandse

                                                                                                                                           

Mislukte Grondwetprojecten

Parlement & Politiek - Van de vele voorstellen die sinds 1815 zijn gedaan om de Grondwet te herzien, waren er ook veel niet succesvol. Soms betekende dat alleen uitstel, maar vaak ging een wijziging ook definitief niet door. ... 1997 koekkoek (cda) / van middelkoop (gpv) bepaling over nederlandse

                                                                                                                                           

Grondwets­herzieningen 1815 - heden

Parlement & Politiek - De eerste Grondwet na herstel van de onafhankelijkheid kwam op 29 maart 1814 tot stand, op basis van een door een commissie onder leiding van Van Hogendorp op 2 maart 1814 aangeboden ontwerp. Sindsdien is de Grondwet regelmatig en soms zeer ingrijpend veranderd. ... het statuut in 1954, waarin de verhoudingen met suriname en de nederlandse

                                                                                                                                           
Constitutionele toetsing
Parlement & Politiek - Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet. ... dan een tweederde meerderheid vereist. huidige situatie de nederlandse

                                                                                                                                           
Totstandkoming Verdrag van Lissabon
Parlement & Politiek - Op 1 december 2009 is het Verdrag van Lissabon in werking getreden. Hiermee kwam een einde aan een lang hervormingsproces. Het verdrag is er op gericht de Europese Unie beter bestuurbaar en democratischer te maken. ... van het begin af aan al achter gesloten deuren plaats. de nederlandse

                                                                                                                                           
Stemmen
Parlement & Politiek - Alle Nederlandse staatsburgers van 18 jaar en ouder hebben stemrecht bij verkiezingen en referenda, tenzij bij rechterlijk vonnis het kiesrecht is ontzegd. ... - hoofdinhoud alle nederlandse

                                                                                                                                           
Staatsregeling 1798
Parlement & Politiek - De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 1 mei 1798 is te beschouwen als de eerste Grondwet van Nederland. Voor het eerst was er sprake van een eenheidsstaat, van burgerrechten en -plichten, en van een gekozen volksvertegenwoordiging. ... en in oktober dat jaar vervangen door een nieuwe. meer over nederlandse

                                                                                                                                           
Staatscommissie-Van Schaik
Parlement & Politiek - De Staatscommissie-Van Schaik werd op 17 april 1950 ingesteld door het kabinet-Drees/Van Schaik. Zij moest een herziening van de Grondwet voorbereiden, waarbij werd overwogen dat de dekolonisatie, de komst van internationale organen en maatschappelijke ontwikkelingen dat nodig maakte. ... het koninkrijk (een zelfstandiger positie van suriname en de nederlandse

                                                                                                                                           
Het begrip 'zonder last en ruggespraak'
Parlement & Politiek - Soms duikt nog wel eens het begrip 'last en ruggespraak' op. Dat is een verouderd begrip, dat tot 1983 in de Grondwet stond. Waar kwam dat vandaan en wat staat er nu in de Grondwet? ... sinds 1798 vertegenwoordigen parlementsleden het gehele nederlandse

                                                                                                                                           
Statuut van het Koninkrijk
Parlement & Politiek - Het statuut regelt de rechtsorde in het koninkrijk der Nederlanden tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De vier landsdelen kunnen daarin zelfstandig en op voet van gelijkwaardigheid hun belangen behartigen en elkaar bijstand verlenen. ... eerder regelde het statuut de verhoudingen met suriname en de nederlandse

                                                                                                                                           

Belangrijkste bepalingen Grondwet van 1814

Parlement & Politiek - Erfprins Willem verklaarde op 1 december 1813 de soevereiniteit over Nederland te aanvaarden onder waarborging 'eener wijze constitutie'. De nieuwe soevereine vorst benoemde op 21 december daarom een commissie die onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp een ontwerp-Grondwet moest opstellen. ... bestaande staten-generaal. zij vertegenwoordigen het gehele nederlandse

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 22