YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine uit Noordbroek

Geen cookies, geen trackers, geen reclame, alleen serieuze betrouwbare websites.

Suggesties:
(de)selecteer verwante onderwerpen: ministerraad cultuur minister-president minister eerste kamer ministers staatssecretarissen raad van state ministeriele verantwoordelijkheid ministers zonder portefeuille thorbecke regering en kabinet raad van ministers homogeniteitsvereiste ministerie van algemene zaken minister van sociale zaken en werkgelegenheid minister van veiligheid en justitie minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties ministers van staat algemene maatregelen van bestuur reglement van orde voor de ministerraad minister van economische zaken initiatiefwetsvoorstellen de vicepresident van de raad van state meer over de onderraden van de ministerraad grondwetsherziening van openbaar beleid reglement van orde kuyper bevoegdheden minister van financien ministerraad - onderraden kabinetten reglement van orde - ministerraad kabinet tweede kamer regering kabinetscrisis kabinetsformatie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 225 voor - ministerraad - in 0.0481719970703125 seconden.

Ministerraad

ministerraad 1 raad van alle ministers 2 wekelijkse vergadering van alle minister. - (bron: Kunstbus)

                                                                                                                                           

Ministerraad

De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president. Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

ministerraad

Raad die wordt gevormd door alle ministers en die besluiten neemt over hoofdlijnen van het regeringsbeleid. - (bron: Cultureel Woordenboek)

                                                                                                                                           

Reglement van Orde Ministerraad

De werkwijze van de ministerraad is vastgelegd in een reglement van orde. In de ministerraad vergaderen en besluiten de ministers onder leiding van de minister-president over het algemene regeringsbeleid. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           

Onderraden van de ministerraad

De ministerraad telt thans vijf onderraden en een zogenoemde Vierhoek (voor het financieel-economische en sociale beleid). De minister-president is tevens voorzitter van alle onderraden. Naast ministers kunnen ook staatssecretarissen, ambtenaren en de president van De Nederlandsche Bank lid zijn van een onderraad. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kabinetten
In de negentiende eeuw verschoof de macht van de Koning naar de ministers, die verantwoording moesten afleggen aan het parlement. Tevens werd collectieve besluitvorming in de ministerraad geïntroduceerd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Homogeniteitsvereiste
Door de sinds 1848 bestaande (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid regeert de Koning alleen nog in naam, maar bepalen feitelijk de ministers gezamenlijk het regeringsbeleid. Om de eenheid (homogeniteit) tussen de ministers te bevorderen, vergaderen zij in de ministerraad en komen zij samen tot besluiten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Reglement van Orde
Een Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in een vergadering, bijvoorbeeld van de Tweede en Eerste Kamer en van de ministerraad. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wijze van besluitvorming, de volgorde van spreken door aanwezigen en het vastleggen van besluiten. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie coördineert de premier het regeringsbeleid. De minister-president heeft als 'primus inter pares' geen extra bevoegdheden of een groter stemgewicht in de ministerraad, maar heeft wel een sturende rol. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van enquête
De Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Verenigde Vergadering hebben een grondwettelijk recht van enquête. Het recht komt er op neer dat de Kamers een onderzoek kunnen instellen naar een specifiek onderwerp om op die manier de regering te controleren. ... beraadslagingen in de ministerraad mogen niet openbaar worden gemaakt, tenzij de ministerraad op verzoek van de enquetecommissie een uitzondering maakt voor onder - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Wetenswaardigheden minister-president
De minister-president, ook wel premier genoemd, is voorzitter van de ministerraad. In die functie heeft de premier een sturende rol in het regeringsbeleid en wordt hij of zij soms het gezicht van de regering genoemd. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... de ministers maken deel uit van de ministerraad, waarvan de minister-president de voorzitter is. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Functie en positie regering/kabinet
De regering bestaat uit de Koning en ministers, terwijl het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. De Koning is het staatshoofd maar in de praktijk heeft hij geen macht. Het kabinet bepaalt in gezamenlijkheid het beleid en alle ministers zijn daarvoor verantwoordelijk. ... alle wetsvoorstellen die aangenomen worden in de ministerraad, moeten worden bekrachtigd door de tweede en de eerste kamer. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verantwoordelijkheden van de regering
Opvattingen over verantwoordelijkheden van de overheid en hierop aansluitend de regering verschillen tussen personen en ontwikkelen zich in de loop van de tijd. De regering heeft in ieder geval een besturende en handhavende taak. ... de grondwet, internationale verdragen en het soort onderwerpen dat in de ministerraad wordt besproken geven een ruwe indicatie wat in de praktijk zoal de verantwoordelijkheden van de regering zijn. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Staatssecretaris
Een staatssecretaris ondersteunt een minister bij het politiek leiden van een ministerie. Staatssecretarissen komen vooral voor bij 'zware' ministeries. Daar krijgen zij een specifiek beleidsterrein onder hun hoede, maar de minister blijft medeverantwoordelijk. ... een staatssecretaris is lid van het kabinet, maar niet van de ministerraad. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Kabinet
Met het begrip kabinet worden alle ministers en staatssecretarissen bedoeld. Een kabinet wordt genoemd naar de minister-president, bijvoorbeeld het kabinet-Drees of het kabinet-Kok. In het spraakgebruik worden de begrippen regering en kabinet vaak door elkaar gebruikt. ... de leden van het kabinet vergaderen in de ministerraad, maar alleen de ministers hebben daarin stemrecht. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Secretaris-generaal
De secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie. Behalve belangrijk ambtelijk adviseur van de minister en/of staatssecretaris (sen) is de secretaris-generaal ook belast met de leiding aan het ambtelijke apparaat. ... de secretaris-generaal is onder meer betrokken bij de voorbereiding van de inbreng van de minister in de ministerraad en de onderraden van de ministerraad. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De weg van een wetsvoorstel
Een wet kan ingrijpende gevolgen hebben voor burgers. Er kan bijvoorbeeld gedrag strafbaar worden gesteld, belastingen kunnen worden verhoogd of de verkiezingsprocedure kan worden veranderd. Omdat dit gevoelige zaken zijn, is er een uitgebreid stappenplan dat moet worden doorlopen voordat een voorstel wet wordt. ... ministerraad de minister legt het wetsvoorstel voor aan de ministerraad. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister
Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. ... alle ministers gezamenlijk zijn verantwoordelijk voor het algemene regeringsbeleid, dat in de ministerraad wordt besproken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 2 Grondwet
In hoofdstuk II van de Nederlandse Grondwet is de positie van de Koning en het kabinet (ministers en staatssecretarissen) vastgelegd. Samen vormen zij de regering. De Grondwet bepaalt dat de ministers verantwoordelijk zijn en dat de Koning onschendbaar is. ... en geregeld met betrekking tot de troonopvolging, het regentschap, het huwelijk van een troonopvolger en over ministeries en de ministerraad. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministers zonder portefeuille
Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft niet de leiding over een departement. Ministers zonder portefeuille hebben, anders dan staatssecretarissen, zitting in de ministerraad en kunnen dus ook meestemmen over alle beslissingen. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Nota van wijziging
Een nota van wijziging bevat een of meer wijzigingen van een wetsvoorstel dat nog in behandeling is bij de Tweede Kamer. Een nota van wijziging wordt opgesteld door indiener van het wetsvoorstel. Dat kan een minister, staatssecretaris of, bij een initiatiefwetsvoorstel, een Kamerlid zijn. ... ministerraad bij ingrijpende wijzigingen in het wetsvoorstel wordt het teruggestuurd naar de ministerraad. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Politiek leider van een partij
Politiek leiders treden naar buiten toe op als het 'boegbeeld' en het aanspreekpunt van hun partij. Binnen hun partij moeten zij zorgen voor politieke eensgezindheid. ... een fractievoorzitter is ook niet gebonden aan wat in de ministerraad is afgesproken. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Rechten en taken regering/kabinet
De regering bestaat uit de Koning en de ministers. De ministers en staatssecretarissen, zonder de Koning, worden het kabinet genoemd. Zij zorgen voor het bestuur van ons land. Dat betreft bijvoorbeeld zorg voor veiligheid, onderwijs en het milieu. ... de grondwet, internationale verdragen en het soort onderwerpen dat in de ministerraad wordt besproken geven een ruwe indicatie wat in de praktijk zoal de verantwoordelijkheden van de regering zijn. - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 153