YAGOOBLE.COM

Een zoekmachine voor Kunstbus

De lexicons Kunstbus en Muziekbus zijn grote verzamelingen artikelen over kunst, muziek, cultuur en design.
(de)selecteer verwante onderwerpen: ministeriele verantwoordelijkheid tweede kamer minister kabinet ministers staatssecretarissen regering raad van state parlement functie en positie regering/kabinet vertrouwensregel van der laan hoge raad grondwetsherziening de roon bosma de mos parlement ontbinden johan rudolf thorbecke verantwoordelijkheden nederlandse regering - ministeriele verantwoordelijkheid gerbrandy welter pels rijcken winkelman agema wilders de staten-generaal minister - ministeriele verantwoordelijkheid taken en verantwoordelijkheden van de overheid fritsma ministerie begroting budgetrecht comptabiliteitswet ministerraad minister-president eerste kamer staatssecretaris kabinetsformatie europese unie : deselecteer alle suggesties
  Resultaten 1 - 24 van 298 voor - ministeriele verantwoordelijkheid - in 0.0324070453643799 seconden.

Ministeriële verantwoordelijkheid

De ministeriële verantwoordelijkheid houdt in dat ministers, gezamenlijk en afzonderlijk, verantwoording aan het parlement afleggen voor hun beleidsdaden. Zij alleen zijn (politiek) verantwoordelijk voor wetgeving en beleid. ... ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Agentschappen (baten-lastendiensten)
Een agentschap, ook wel baten-lastendienst genoemd, is een intern verzelfstandigd organisatie-onderdeel binnen een ministerie. De ministeriële verantwoordelijkheid en het budgetrecht van de Tweede Kamer zijn volledig van toepassing op agentschappen. ... organisatie-onderdeel binnen een ministerie. de ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Ministerraad
De ministerraad is de vergadering van alle ministers onder leiding van de minister-president. Alle ministers, ook de ministers zonder portefeuille, maken deel uit van de ministerraad en hebben daarin stemrecht. ... militairen en hooggeplaatste diplomaten. onderraden, ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Historische ontwikkeling kabinetten
In de negentiende eeuw verschoof de macht van de Koning naar de ministers, die verantwoording moesten afleggen aan het parlement. Tevens werd collectieve besluitvorming in de ministerraad geïntroduceerd. ... hun eigen departement geleid tot een departementale autonomie. ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De Koning en het voorzitterschap van de Raad van State
Het voorzitterschap door de Koning dateert uit de tijd dat de Raad van State nog rechtstreeks advies gaf aan de Koning. De Koning was 'king in the council'. Sinds invoering van de ministeriële verantwoordelijkheid in 1848 kan de Koning niet meer zelfstandig advies vragen aan de Raad van State en neemt de Koning ook geen deel meer aan de werkzaamheden van de Raad. ... de koning was 'king in the council'. sinds invoering van de ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Recht van Interpellatie
Het recht van interpellatie geeft Tweede en Eerste Kamerleden de mogelijkheid om met een bewindspersoon over een onderwerp buiten de orde van de dag te debatteren. Oftewel: een onderwerp dat niet reeds op de vergaderagenda van de Kamer staat. ... in 1848 werd het recht van interpellatie, tezamen met de ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Minister
Ministers zijn politiek verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. Met uitzondering van ministers zonder portefeuille geven zij politieke leiding aan een departement. Daarbij kunnen zij terzijde worden gestaan door staatssecretarissen. ... van de tweede kamer nodig. volgens het principe van de ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Begrenzing inlichtingenrecht
Careljan Rotteveel Mansveld, Montesquieu Instituut ... verstrekt? bij deze vragen spelen twee elementen een rol: de ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
De Koning
Nederland is een koninkrijk. Dat betekent dat een Koning het staatshoofd is of eigenlijk: het 'onschendbare deel' van de regering. Het Statuut voor het Koninkrijk bepaalt dat de Kroon van het Koninkrijk wordt gedragen door de erfgenamen van Koningin Juliana. ... als bij alles wat de koning in functie doet, geldt hierbij de ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Homogeniteitsvereiste
Door de sinds 1848 bestaande (politieke) ministeriële verantwoordelijkheid regeert de Koning alleen nog in naam, maar bepalen feitelijk de ministers gezamenlijk het regeringsbeleid. Om de eenheid (homogeniteit) tussen de ministers te bevorderen, vergaderen zij in de ministerraad en komen zij samen tot besluiten. ... - hoofdinhoud door de sinds 1848 bestaande (politieke) ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verantwoordelijkheden van de regering
Opvattingen over verantwoordelijkheden van de overheid en hierop aansluitend de regering verschillen tussen personen en ontwikkelen zich in de loop van de tijd. De regering heeft in ieder geval een besturende en handhavende taak. ... taken en verantwoordelijkheden exact zijn. het principe van ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Vertrouwensregel parlement en kabinet
De vertrouwensregel houdt in dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moet aftreden als zij niet langer het vertrouwen genieten van het parlement (lees: de Tweede Kamer ). De vertrouwensregel zegt dus niet dat bewindspersonen per se moeten aftreden als ze een fout hebben gemaakt. ... dat verschillend kan worden gedacht over de reikwijdte van de ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Hoofdstuk 2 Grondwet
In hoofdstuk II van de Nederlandse Grondwet is de positie van de Koning en het kabinet (ministers en staatssecretarissen) vastgelegd. Samen vormen zij de regering. De Grondwet bepaalt dat de ministers verantwoordelijk zijn en dat de Koning onschendbaar is. ... zijn en dat de koning onschendbaar is. dit noemen we de ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
Via een algemene maatregel van bestuur (AMvB) worden door de rijksoverheid regels gegeven over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld over woningbouw, gezondheidszorg, sociale zekerheid, asielbeleid, scholen en universiteiten, milieuvoorschiften of landbouwbeleid. ... dat een wet soms regels over uitvoering bevat via amvb of ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Grondwet van Nederland
De Grondwet is het belangrijkste staatsdocument en hoogste nationale wet van Nederland. Zij bevat de regels voor onze staatsinrichting en de grondrechten van de burgers. De Grondwet telt acht hoofdstukken. ... zijn en dat de koning onschendbaar is. dit noemen we de ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Raad van State
De Raad van State is een van de Hoge Colleges van Staat en heeft als voornaamste taak de regering en het parlement te adviseren over wetgeving en bestuur. Daarnaast is deze instantie de hoogste algemene bestuursrechter. ... 1814 terug in het nederlandse bestel. sinds invoering van de ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Functie en positie regering/kabinet
De regering bestaat uit de Koning en ministers, terwijl het kabinet bestaat uit ministers en staatssecretarissen. De Koning is het staatshoofd maar in de praktijk heeft hij geen macht. Het kabinet bepaalt in gezamenlijkheid het beleid en alle ministers zijn daarvoor verantwoordelijk. ... met het binnen 40 dagen uitschrijven van nieuwe verkiezingen. ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Verhouding Tweede Kamer-kabinet
Tweede Kamer en kabinet hebben een eigen plaats in het staatsbestel, maar er bestaan ook relaties tussen beide. Een kabinet wordt gevormd op basis van de politieke krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer. ... dat verschillend kan worden gedacht over de reikwijdte van de ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Koninklijk Besluit
Een koninklijk besluit (KB) is een besluit van de regering dat zonder medewerking van de Staten-Generaal wordt genomen. ... een minister (de contraseignering). dit is nodig vanwege de ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Inpassing gekozen minister-president in de parlementaire democratie
Het grootste probleem bij de invoering van een gekozen minister-president is de inpassing in de parlementaire democratie. Niet alleen de Tweede Kamer, maar ook de minister-president kan zich in dat geval beroepen op de steun van de kiezers. ... kabinet en tweede kamer. gelden in dat geval bijvoorbeeld de ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)
Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een een bestuursorgaan van de centrale overheid dat niet onder een minister valt. ZBO's zijn "bekleed met openbaar gezag"; dat wil zeggen dat ze bevoegd zijn bepaalde taken uit te voeren en daar ook instrumenten tot hun beschikking voor hebben. ... ondergeschikt aan de minister, al is tot op zekere hoogte wel ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Uitvoering van publieke taken
Er zijn allerlei organisatievormen waarmee de overheid taken die voortvloeien uit de behoefte aan waarborging van een publiek belang kan (laten) uitvoeren. Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is er sprake van een publiek belang als de behartiging van een maatschappelijk belang anders (bijvoorbeeld spontaan via de markt) niet goed tot zijn recht komt. ... zelf een bepaalde overheidstaak uitvoeren onder de directe ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Prof.Dr. J.P. (Jan Peter) Balkenende
Zeeuwse CDA-politicus die negen jaar partijleider en acht jaar premier was. Afkomstig uit de wetenschap en partijideoloog, die eigen verantwoordelijkheid van burgers voorstond. Als Tweede Kamerlid financieel woordvoerder. ... voor elkaar (weer) vanzelfsprekend zijn. er komt een ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
Regering
De regering is het centrale bestuur van ons land en bestaat uit de Koning en de ministers. Omdat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn, wordt het kabinet, de ministers en de staatssecretarissen, in de praktijk ook vaak regering genoemd, bijvoorbeeld de regering-Balkenende. ... met andere organisaties of binnenlandse overheden maken. ministeriele - (bron: Parlement & Politiek)

                                                                                                                                           
 


Als u vragen heeft kunt u deze stellen op
kunstbus@gmail.com.

Pageviews: 25